kop

Tweede Kamer vraagt actieve inzet kabinet voor Bonaire, Statia en Saba

Op 30 januari en 6 februari 2012 vonden marathonsessies plaats in de Tweede Kamer over diverse BES-aangelegenheden. De ministers van EL&I, VWS, SZW, I&M, FIN (30 jan.) en OCW, II&A, BZK en V&J spraken met de Kamercommissie Koninkrijksrelaties. In deze Kamercommissie nemen zitting Bosman (VVD), Recourt en Van Dam (PvdA), Lucassen (PVV), Van Raak (SP), Van Bochove (CDA), Hachchi (D66), Van Gent (GroenLinks) en Ortega-Martijn (ChristenUnie). Welke toezeggingen hebben de ministers en/ofstaatssecretarissen zoal gedaan? Hieronder een globaal overzicht.

Minister Verhagen 

Minister Verhagen en staatssecretaris Bleeker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zullen de Kamer informeren over de mogelijkheid van een investeringsfonds tegen lage rente op de BES-eilanden. Verder zal de Minister zijn collega-minister van I&M verzoeken de Kamer vóóraf te informeren over een eventuele vergunningverlening aan NuStar op Sint Eustatius met betrekking tot diens uitbreidingsplannen op Statia. Bleeker zal de Kamer een natuurbeleidsplan voor de BES-eilanden voor de zomer sturen naar de Kamer.en staatssecretaris Bleeker van EL&I: “Investeringsfonds BES tegen lage rente”

Minister Edith Schippers van VWS: “Samenwerking ziekenhuizen”

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal de Kamer informeren over de kosten en baten van samenwerking tussen ziekenhuis binnen het Caribische deel van het Koninkrijk en de inschakeling van ziekenhuizen elders in de regio. Ook zal zij de mogelijkheid bespreken van het stationeren van een helikopter, uitgerust met medische noodapparatuur op Sint Maarten ten behoeve van Saba en Sint-Eustatius.  Tevens zal de minister de Kamer informeren hoe zij de dengue wil aanpakken op met name Bonaire en of zij een nieuw bevolkingsonderzoek zal houden.

Minister Henk Kamp van SZW: “Analyse harde kern armoede”

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) – oud rijkscommissaris van de BES-eilanden – heeft toegezegd aan de Kamer welke budgetten van de verschillende ministeries beschikbaar zijn voor de BES-eilanden en of het mogelijk en zinvol is deze budgetten  ‘ontschot’ aan de eilanden beschikbaar te stellen. Verder zal Kamp een analyse van de “harde kern” armoede op de BES-eilanden en de problematiek van buitenschoolse opvang voor de zomer naar de Kamer sturen.   

Staatssecretaris Joop Atsma van I&M: “Vergunningverlening NuStar op Statia”

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) zal de Kamer in het voorjaar informeren over de voortgang van de vergunningverlening aan NuSTar op Statia, inclusief de invulling van de specifieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor vergunningen waarvoor hij verantwoordelijk is, over de verschillen op dit vlak tussen de huidige regelgeving en VROM-BES-wetgeving en over de consequenties van deze verschillen. Daarnaast zal hij aangeven wat het percentage van de oppervlakte van NuStar op Statia is na de uitbreiding.

Staatssecretaris Weekers van Financiën: “Draagkrachtonderzoek BES-eilanden. Specifieke aandacht ouderen”

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Kamer toegezegd om voor 1 mei 2012 de resultaten te presteren van een draagkrachtonderzoek op de BES-eilanden die momenteel plaatsvindt. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de inkomenspositie van ouderen. Verder zal hij de Kamer informeren over het nultarief voor de transportkosten van eerste levensbehoeften van eiland naar eiland, alsmede een nadere invulling geven met betrekking tot het internationale uitgangspunt om belastingen op goederen alleen op de eindbestemming te heffen, met name voor wat betreft Sint Maarten en Curaçao. Weekers wil tevens de dubbele belasting op de BES-eilanden zo veel en zo snel mogelijk opheffen. Tenslotte zal de staatssecretaris van Financiën zich inzetten opdat de BES-eilanden kunnen profiteren van externe financieringsmogelijkheden, met name in Europees verband.

Minister Bijsterveldt-Vliegendhardt van OC&W: “Kwijtschelding studiefinanciering BES-studenten die terug willen om te werken”

Minister Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) zal voor de zomer de Kamer informeren over het onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie over het niveau van de scholen op de BES-eilanden, alsmede het schoolverzuim. Zij zal verder ingaan op de mogelijkheid van kwijtschelding van studiefinanciering indien BES-studenten willen terugkeren naar de BES-eilanden om daar te werken, bijvoorbeeld in het onderwijs.

Minister Leers van II&A: “Wederkerigheid bij interlandelijk verkeer personen, inclusief de BES”

Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft toegezegd dat hij de precieze aantallen verblijfsaanvragen op de BES-eilanden uiterlijk 10 februari 2012 schriftelijk aan de Kamer zal doen toekomen. Verder gaat binnenkort de werkgroep interlandelijk verkeer personenen goederen aan de slag. Besluitvorming vindt plaats tijdens de komende Koninkrijksconferentie. Binnen één of twee weken na deze conferentie zal de Kamer over de uitkomsten geïnformeerd worden door de minister. In de onderhandelingen hierover zal het punt van de wederkerigheid worden meegenomen. Inclusief BES-eilanden. De minister zegt tenslotte toe, de mogelijke rol van de RCN bij de visumverlening met de minister van Buitenlandse Zaken te bespreken en de Kamer samen met deze minister hierover voor 1 juli 2012 te infomeren.

Minister Spies van BZK: “Coördinatie van werkzaamheden ministeries voor de BES”

Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal ingaan op het vraagstuk van de coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende Nederlandse ministeries ten behoeve van de BES-eilanden en op de mogelijkheden en de inzet dienaangaande van de Rijksvertegenwoordiger BES. Verder zal zij aangeven hoeveel rijksambtenaren werkzaam zijn voor de BES-eilanden.

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van V&J: “Aanpak jeugdcriminaliteit BES-eilanden”

In het najaar zullen staatssecretaris Teeven en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (V&J) de Kamer informeren over de verbeteringen in de aanpak van de jeugdcriminaliteit op de BES-eilanden, alsmede op de criminaliteitssituatie op de BES-eilanden. Hij zal hij ingaan op de mogelijkheden van verbetering van de communicatie van de politie met de lokale bevolking.

De toezeggingen zijn na te lezen op de zeer informatieve website van de Rijksdienst Caribisch Nederland, www.rijksdienstcn.com

Bron: OCaN redactie.