kop

Overzicht 13 beleidsvelden en taken Overheid

 

Fysiek domein

 

Beleidsveld 1) Nutsbedrijven en andere individuele diensten

1a) Elektriciteit

1b) Drinkwater

1c) Riolering en afvalwaterzuivering

1d) Afval

1e) Begraafplaatsen

1f) Telecommunicatie

 

Beleidsveld 2) Mobiliteit

2a) Luchtvaart

2b) Zeehavens

2c) Openbaar vervoer

 

Beleidsveld 3) Beheer openbare ruimte

3a) Wegen, pleinen, parkeren, straatverlichting en overige

3b) Milieu

3c) Natuurbeheer- en bescherming

3d) Landbouw en visserij

 

Beleidsveld 4) Ruimtelijke ordening

4a) Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen

4b) Verkaveling, gronduitgifte en grondexploitatie

4c) Volkshuisvesting

 

Beleidsveld 5) Toezicht, handhaving en veiligheid

5a) Veiligheid, rampenbestrijding en incidentenorganisatie

5b) Toezicht en handhaving op het fysieke domein en economische taken

 

Sociaal domein

 

Beleidsveld 6) Armoedebestrijding, werk en economische zaken

6a) Armoedebestrijding

6b) Arbeidsbemiddeling en arbeidsparticipatie

6c) Stimulering economische sectoren

 

Beleidsveld 7) Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

7a) Preventieve gezondheidszorg

7b) Preventieve jeugd(gezondheids)zorg

7c) Kinderopvang

7d) Maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare groepen

7e) Sociale veiligheid

 

Beleidsveld 8) Onderwijs

8a) Onderwijshuisvesting basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

8b) Leerlingenvervoer

8c) Leerplicht en overige onderwijs

8d) Sociale kanstrajecten jongeren

8e) Bibliotheken

8f) Onderwijs algemeen

 

Beleidsveld 9) Cultuur, cultureel erfgoed en sport

9a) Kunst. musea en overige culturele activiteiten

9b) Cultureel erfgoed, archief en archeologie

9c) Sport

 

Eilandsbrede taken

 

Beleidsveld 10) Burgerzaken

10a) Bevolkingsadministratie en burgerlijke stand

10b) Identiteitskaart (Sedula), reisdocumenten en overige documenten

10c) Overige waaronder verkiezingen

 

Beleidsveld 11) Bestuur

11a) Gezaghebber, gedeputeerden en eilandsraad

11b) Ondersteuning bestuurscollege en eilandsraad

 

Beleidsveld 12) Bedrijfsvoering

12a) Personeel

12b) Huisvesting

12c) Automatisering

12d) Ondersteuning primair proces

 

Beleidsveld 13) Algemeen besteedbare middelen 

MEER leeswijzer beleidsvelden