kop

Waarom komt de MCB Bonaire met een urgente vragenlijst bij de klanten?

Waarom moet nu met de meeste urgentie een MCB vragenlijst in gegevuld worden?

Onze redactie heeft de vragen voorgelegd aan de Nederlandse Bank.

De volgende vragen hebben de inwoners van Bonaire:

 

 • Is de wet WFM gewijzigd?
 • Wat is het doel?
 • Heeft de MCB onze dosiers zoek geraakt?
 • Komen de andere banken ook met een soort gelijk URGENT verzoek?
 • Waarom is de deadline voor een reactie op de brief, 14 dagen na ontvangst?
 • Zijn wij verplicht om een kopie van de sedula of paspoort op te sturen?

 

 

De Nederlandse Bank geeft per emailbericht antwoord.

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het toezicht op (o.a.) banken en verzekeraars in Caribisch Nederland (‘de BES’) voor wat betreft de naleving van de zogenoemde integriteitseisen op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES), de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES) en de Sanctiewet. Dit wordt ‘integriteitstoezicht’ genoemd.

Deze integriteitseisen zien onder andere op het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie en zijn in Nederland (incl. Caribisch Nederland), maar ook in Curaçao, Sint Maarten en Aruba in de wet opgenomen, omdat internationaal (zelfs mondiaal via de FATF te Parijs) is afgesproken dat alle landen dit doen. Op deze manier wordt gezamenlijk – internationaal – voorkomen worden dat bijvoorbeeld witwassers misbruik van het financiële systeem kunnen maken. De banken op Bonaire hanteren dus in feite dezelfde eisen als zij ook binnen de andere (Caribische) landen van het Koninkrijk moeten hanteren.

Ter beantwoording van uw specifieke vragen kan ik u het volgende antwoorden:

De Wfm BES en de Wwft BES zijn op de volgende punten niet gewijzigd en derhalve sinds 2012 (inwerkingtreding van deze wetten) reeds geldend.

Deze eisen betreffen - onder andere - het volgende:

 • een bank dient elke cliënt te identificeren en de identiteit te verifiëren aan de hand van geldige identiteitsdocumenten, zoals een paspoort, rijbewijs of sedula;
 • een bank dient ook aan te kunnen tonen dat zij dit hebben gedaan. Vaak gebeurt dit door een gewaarmerkt kopie van het paspoort, rijbewijs of sedula in het cliënt dossier op te nemen;
 • een bank dient het doel van de relatie met de cliënt vast te stellen om een beeld te kunnen hebben van het risico tot witwassen dat die cliënt met zich meebrengt;
 • dit beeld dient ‘up to date’ te zijn en dus tijdig geüpdatet te zijn;
 • dit houdt ook in dat er zicht moet zijn op de transacties die worden uitgevoerd. Hiervoor wordt (o.a.) vaak een Transaction Profile Report (TPR) in Caribisch Nederland gebruikt.

 

Wij gaan nooit specifiek in op verzoeken om informatie die wij van een individuele onder toezicht staande bank (zoals MCB) hebben verkregen voor wat betreft de uitvoering vabvn deze wetten. Als wij dat wel zouden doen, dan zouden wij onze geheimhoudingsplicht op grond van deze wetten schenden.

De manier waarop banken aan bovenstaande eisen voldoen en zij ervoor zorgen dat zij over de nodige informatie van hun cliënten beschikken, wordt in eerste instantie bepaald door de banken zelf. DNB kijkt als toezichthouder met name naar het resultaat van deze acties om te bepalen of aan de specifieke eisen wordt voldaan. Uw vragen over de gehanteerde deadline zult u dus moeten stellen aan MCB Bonaire, daar kunnen wij geen antwoord op geven.

Het is een bank verboden om een zakelijke relatie met een cliënt aan te gaan of een transactie uit te voeren voor een cliënt, indien zij geen informatie van de cliënt heeft verzameld waaruit blijkt dat de identiteit van die cliënt is vastgesteld en geverifieerd, inzicht in het doel en aard van de relatie met die cliënt heeft en controle op die relatie uitvoert. 

Voor informatie over de verschillende eisen van de Wfm BES en Wwft BES en de toezichttaken van DNB wordt gewezen naar de uitgebreidere toelichting over ons integriteitstoezicht in Caribisch Nederland op onze speciale BES-website: http://www.cn.dnb.nl/nl/toezicht/toezicht_kredietinstellingen/integriteittoezicht