kop

Pensioen op de BES-eilanden, voor wie?

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft sinds haar oprichting in oktober 2010 belangrijke stappen gezet om een solide pensioenfonds op te bouwen voor de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Uit het eerste jaarverslag over het verlengde boekjaar 2010/2011 van PCN blijkt dat het fonds goede vorderingen heeft gemaakt met onder meer het inrichten van de organisatie, het formuleren van het pensioenreglement, het opzetten van het beleggingsbeleid en het risicobeheer.

Het opzetten van een pensioenfonds met een zetel op Bonaire, bestuursleden die afkomstig zijn van verschillende eilanden en Nederland, een toezichthouder in Nederland en eigen wet- en regelgeving, is op zich al een grote uitdaging. Daarbij waren de economische omstandigheden bijzonder turbulent. Bovendien zijn de BES-eilanden per 1 januari 2011 overgegaan op een nieuwe munteenheid, de Amerikaanse dollar, en is per die datum een nieuw belastingregime ingevoerd.

In het verslagjaar heeft PCN veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de juiste deelnemersbestanden. Hiervoor is het bestuur afhankelijk van de opgaven van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) en van de werkgevers. De overdracht van deze gegevens is nog niet volledig afgerond, waardoor PCN nog niet in staat is haar precieze pensioenverplichtingen te berekenen. Vanwege het ontbreken van deze gegevens heeft de externe accountant, Ernst & Young, nog geen volledig oordeel over de jaarstukken kunnen geven. Wel heeft de accountant aangegeven dat de processen met betrekking tot de uitkeringenadministratie, financiële administratie en het vermogensbeheer adequaat zijn ingericht en uitgevoerd.

Het bestuur van PCN verwacht in 2012 de opstartfase grotendeels te kunnen afronden. Hierbij gaat het vooral om het inrichten van een geautomatiseerde deelnemersadministratie. Vanwege de onzekere economische situatie en het nog niet bekend zijn van de exacte pensioenverplichtingen, heeft PCN vooralsnog gekozen voor een conservatief beleggingsbeleid waarbij circa 80% wordt belegd in vastrentende waarden en circa 20% in aandelen. De dekkingsgraad van het fonds, op basis van de beschikbare gegevens, was eind 2011 112%. Per 1 januari 2012 heeft PCN de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, de slapers en pensioengerechtigden met 2% geïndexeerd.

Het volledige jaarverslag vindt u op deze website bij de downloads .

Voor wie?

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is gestart op 10 oktober 2010 om op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te voorzien in de pensioenuitvoering voor medewerkers:

  • van de Rijksdienst Caribisch Nederland
  • van de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en St. Eustatius
  • in de zorg, onderwijs en jeugd & gezin
  • bij de aangesloten (overheids)bedrijven

Bent u medewerker in de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland? Dan bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Caribisch Nederland. Hier vindt u informatie over het pensioenfonds en uw pensioenregeling.

http://www.pensioenfondscn.com