kop

Armoede in Caribisch Nederland?

 

Aanleiding

In het Algemeen Overleg Caribisch Nederland d.d. 30 januari 2012 heeft de minister van SZW toegezegd, dat hij een nader beeld wil verkrijgen over de stille armoede op de eilanden en dat hij de Tweede Kamer vóór 1 juli 2012 daarover informeert. In het daaropvolgende overleg op 14 maart 2012 met de Bestuurscolleges is deze toezegging ook uitvoerig besproken.

Besloten is hiertoe op de drie eilanden een verkenning te doen door middel van het interviewen van diverse actoren met als centrale vraag:

 

Waarin manifesteert de armoedeproblematiek zich in Caribisch Nederland en wat weten we over de achterliggende oorzaken?

 

Opzet van de verkenning

Om de centrale vraag te beantwoorden is per eiland een aantal stakeholders geïnterviewd. Het rapport is louter een weergave van de gesprekken met de respondenten, zonder eigen interpretaties of conclusies. De categorieën stakeholders die met name voor een interview in aanmerking kwamen en de concreet geïnterviewde organisaties per eiland zijn in bijlage 2 opgenomen. De interviews zijn gehouden aan de hand van een aandachtspuntenlijst, die in bijlage 3 is opgenomen.

De verkenning is uitgevoerd door Marga Drewes, die daartoe vanwege haar ervaring in Caribisch Nederland als kwartiermaker vanuit het Ministerie van VWS is uitgeleend aan het Ministerie van SZW. De interviews op de eilanden hebben plaatsgevonden in de periode van 13 april tot 5 mei 2012.

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Minister Kamp reageert hier met een brief aan de Tweede Kamer.

Even een opfrissertje: Universele verklaring van de "RECHTEN VAN DE MENS" is getekend in 1948