kop

Afspraken werkgroep Betalingsverkeer Caribisch Nederland

 

Resolushonnan di grupo di trabou tokante transakshonnan finansiero na Hulanda Karibense

For di 10-10-10 Nederlandsche Bank (DNB) ta responsabel pa e efisiensia di e transakshonnan finansiero na Hulanda Karibense. Saliendo for di e responsabilidat aki, DNB a establesé un grupo di trabou pa atendé ku operashon di pago di Hulanda Karibense. E meta di e grupo di trabou aki ta spesífikamente pa den konhunto deliberashon ku tur partido di merkado yega na un operashon di  transakshonnan finansiero.

Banda di e bankonan, e siguiente partido tabata envolví den e deliberashonnan: representantenan di industria i negoshi i komersio detayá, representantenan di gobièrnu lokal i nashonal, empresanan di utilidat, kámara di komersio i polis.

Resolushonnan

E resolushonnan ku a sali for di e grupo di trabou ta enfoká riba motivashon di e públiko pa usa medionan di pago mas efisiente. Hopi bia eseinan ta elektróniko. Ademas nan ta stimulá pa tin un kuenta koriente. Bankonan ya ta ofresé kuentanan pa 2$ pa luna. Di otro banda, lo hiba tarifanan pa métodonan di pago ménos efisiente, manera paga kèsh i paga ku chèk, mas den konkordansha  ku e kostonan aktual.

  • Pa depositá plaka o pa lanta plaka (duna sèn bek) na bali banko por kobra un tarifa.
  • For di promé di òktober chèknan lo ta únikamente disponibel pa empresanan i kada un lo kosta 2,50 $.
  • Lo entregá monedanan den paketenan stándart.

Suma será

Pa hasi e operashon di pago mas fásil i ménos kostoso pa tantu pa e doñonan di pakus komo bankonan, pakusnan por hasi uso di e posibilidat pa hasi e suma di e  preisnan na kasa será, riba 5 sèn. Tur e preisnan den pakus ta keda den sèn. Ta hasi únikamente e montante ku paga kèsh na kasa será. E regla di hasi e suma será ta asina ku e promedio di e gastunan pa e kliente lo keda igual.

E regla ta stipulá ku: 0 ta keda 0, 1 i 2 ta bira 0, 3 i 4 ta bira 5, 5 ta keda 5, 6 i 7 ta bira 5, 8 i 9 ta bira 0.

Pakusnan ku ta bai hasi e suma será, mester indiká esaki na porta di e pakus, ya e públiko por ta na altura di esei. Pakusnan no ta obligá pa hasi e suma será.

Foyeto

Na tur banko lo tin un foyeto disponibel pa públiko den kua ta duna un splikashon mas detayá. 

--------------------------------------------

 

 

Sinds 10-10-10 is De Nederlandsche Bank (DNB) verantwoordelijk voor de efficiëntie van het betalingsverkeer op Caribisch Nederland. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft DNB op Bonaire een werkgroep Betalingsverkeer Caribisch Nederland opgericht. Het doel van deze werkgroep is om met name in gezamenlijk overleg met alle marktpartijen te komen tot een meer efficiënt betalingsverkeer.

Bij het overleg zijn naast de banken de volgende partijen betrokken geweest: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en detailhandel, vertegenwoordigers van de lokale en landelijke overheid, nutsbedrijven, de kamer van koophandel en de politie.

Afspraken

De afspraken die in de werkgroep gemaakt zijn, zijn erop gericht te bevorderen dat het publiek kiest voor de meest efficiënte betaalmethode. Vaak zal dat elektronisch zijn. Het hebben van een betaalrekening wordt dan ook gestimuleerd. De banken bieden al rekeningen aan vanaf  $ 2  per maand. Anderzijds zullen de tarieven voor minder efficiënte betaalmethodes zoals cash en cheques meer in overeenstemming worden gebracht met de werkelijke kosten.

-Voor het storten van geld of het opnemen van (wissel)geld aan de balie kan door de banken een tarief worden gevraagd.

- Cheques zullen vanaf 1 oktober nog alleen beschikbaar zijn voor bedrijven en $ 2,50 per stuk gaan kosten.

- Munten zullen worden geleverd in standaard verpakkingen.

 

Afronding

Om het betalingsverkeer zowel voor winkeliers als banken eenvoudiger en minder kostbaar te maken kunnen de winkels gebruik gaan maken van de mogelijkheid om de prijzen aan de kassa af te ronden op 5 cent. Alle prijzen in de winkel blijven in centen. Alleen het bedrag dat cash betaald wordt bij de kassa wordt afgerond. De afrondingsregel is zodanig dat de kosten voor de klanten gemiddeld gelijk blijven.

De regel luidt: 0 blijft 0, 1en 2 wordt 0, 3en 4 wordt 5, 5 blijft 5, 6 en 7 wordt 5, 8 en 9 wordt 0

Winkels die gaan afronden moeten dat aan de deur van de winkel aangeven, zodat het publiek daarvan op de hoogte is. Winkels zijn niet verplicht om af te ronden.

 

Folder

Bij alle banken is voor het publiek een folder beschikbaar waarin een uitgebreidere toelichting wordt gegeven.

 

----------------------------------------

Agreements workgroup Payment Dutch Caribbean

Since 10-10-10, De Nederlandsche Bank (DNB) is responsible for the efficiency of the payment system in the Dutch Caribbean. From this responsibility, DNB Bonaire established a workgroup Payment system for Dutch Caribbean. The purpose of this group is, in particular, in consultation with all market participants to achieve a more efficient payment system.
During the consultation, along with the banks,  the following parties were involved: representatives from the business industry and retail, representatives of local and national government, utility companies, chambers of commerce and the police.

 

Agreements
The agreements reached in the Working Group
​​are designed to encourage the public to choose the most efficient method of payment. Often it will be electronic. Having a checking account is therefore encouraged. The banks already offer accounts from $ 2 per month. On the other hand, the rates of less efficient payment methods such as cash and checks will be put more into line with the actual costs.

  • To transfer money or to withdraw money at the counterthe banks may charge a rate.
  • Cheques will only be available from October 1st  for businesses and each will cost    $ 2.50. 
  • Coins will be supplied in standard packaging

Round off

To make payments easier and less costly for both retailers and banks, the shops can make use of the option of rounding off the prices at the checkout  to 5 cents. All prices in the shop remain in cents. Only the amount that is paid in cash at the checkout is rounded off. The rounding off rule is such that the average cost for the customers remains the same.
The rule is: 0 remains 0, 1 and 2 become 0, 3 and 4 become 5,  5 remains 5, 6 and 7 become 5, 8 and 9 become 0.
Stores that are rounding off should indicate that at the entrance of the shop, so that the public is informed. Shops are not obliged to round off.

Folder
At all banks a brochure will be available for the public with a more detailed explanation