kop

Onderzoek: haalbaarheid traineeprogramma

Beste lezer,

In opdracht van de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben wij vanuit PBLQ onderzoek gedaan naar de behoefte aan en haalbaarheid van een traineeprogramma gericht op eilandskinderen die willen terugkeren ter versterking van het openbaar bestuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Bij deze treft u de resultaten van ons onderzoek aan, een rapport, getiteld “We are deeply rooted”.  In de bijlage is het rapport opgenomen alsook de resultaten van de online enquête die wij uitvoerden onder ruim 400 studenten  en potentiële trainees. De uitkomsten hiervan zijn ook verwerkt in het hoofdrapport. Beide rapporten hebben nog een laatste aanpassingsslag ondergaan na de laatste conceptversies.

We hebben gesproken met mensen met hart voor de eilanden, met hart voor openbaar bestuur en met hart voor de positie van jongeren evenals met gemotiveerde jongeren zelf. We zijn overweldigd door de inzet, betrokkenheid en openheid van onze gesprekspartners en degenen die mee hebben geholpen het onderzoek mogelijk te maken.

Wij hebben ruim 70 sleutelfiguren gesproken op 5 eilanden.  Het grote aantal geïnterviewden belemmert ons een persoonlijke mail naar ieder afzonderlijk te zenden. Maar nogmaals hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn hieronder in trefwoorden opgenomen.

Conclusies

 • Er is behoefte aan versterking openbaar bestuur, inzet hoog opgeleiden, tegengaan braindrain
 • Terugkeer en inzet van eilandskinderen wordt gewenst door stakeholders
 • Eilandskinderen willen terug, maar er zijn wel obstakels
 • Een traineeprogramma kan helpen terugkeer mogelijk te maken
 • Ondanks lokale verschillen, is er voldoende behoefte en bereidheid voor een regionale aanpak
 • Er is ook behoefte aan opleidingsmogelijkheden voor zittend personeel

Aanbevelingen

Start een traineeprogramma

 • Duur: 2 jaar;  Generiek programma; Kwaliteitsborging v.a. selectie; Passend curriculum; Terugkeerpakket; Regionale aanpak incl NL; Lokale accenten; Publiekprivate samenwerking
 • Start met een pilot

 

Organiseer opleidingen voor zittend personeel

 • Onderzoek mogelijkheden om de geboden lesstof ook voor zittend personeel te ontsluiten
 • Onderzoek mogelijkheden voor twinning (uitwisselingstrajecten; een trainee naar de Cariben, een lokale ambtenaar naar Nederland)

 

Bevorder informatiedeling

 • Deel resultaten en gevonden informatie (communiceer)
 • Verzamel en bied inzicht in de loopbaan van Caribische studenten in Nederland
 • Creëer een vacaturedatabank
 • Zet communicatie in tbv behoud vertrouwen, enthousiasme en betrokkenheid.

 

Het definitieve rapport is inmiddels door het ministerie van BZK ontvangen. Hiermee is het ook openbaar voor verdere verspreiding. Het ministerie beraadt zich op de opvolging die het wil geven aan het rapport. We hopen dat u met voldoening kennis zult nemen van het rapport en dat het u aanleiding zal geven om initiatieven te nemen die in lijn liggen met de aanbevelingen die PBLQ gedaan heeft.

BanBoneiruBek ziet het rapport als een positieve bevestiging van haar bevindingen van de afgelopen 10 jaar.

Tevens is in het rapport het thema VIS van BanBoneiruBek 2016 duidelijk herkenbaar.

 

 • V= Verbinden
 • I= Informeren
 • S= Samenwerken

 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van PBLQ? Meld u aan voor de nieuwsbrief.