kop

Is het pakket van maatregelen wel voldoende voor Bonaire?

 

Sekretario di Estado Weekers ta presentá un pakete di medida pa Hulanda Karibense ku lo disolvé algun opstákulo den e desaroyo ekonómiko na e islanan. 

Sekretario di Estado Weekers di Finansa i e mandatarionan di Boneiru, Sint Eustatius i Saba a akordá un pakete di kambionan durante un deliberashon tokante e sistema fiskal di Hulanda Karibense. E kambionan aki lo disolvé algun opstákulo den e desaroyo ekonómiko di e islanan, i e lo mehorá e forsa di kompra di e siudadano espesialmente pa e promé nesesidatnan vital. Motibu di e kombersashon tabata un afsprak for di 2011 na momentu di e introdukshon di e sistema di impuesto nobo riba e islanan. E tempu ei a akordá ku e ganashi di e sistema nobo mester ta igual na e ganashi di e sistema fiskal bieu, teniendo na kuenta e inflashon. Debí na e echo ku e sistema fiskal nobo di Hulanda Karibense den 2011 lo generá mas ku 5 mion dòler mas ku a premirá, tin un presupuesto disponibel pa mehorá e sistema. E ganashi èkstra aki ta wòrdu kousa dor di e vastgoedbelasting, ku lo generá mas ku dos bia e loke ku a stipulá na kuminsamentu.

Konhuntamente a yega na un akuerdo tokante e pakete di medidanan. Asina lo oumentá e tarifa nulo di promé nesesidatnan vital den Algemene Bestedingsbelasting pa subi e forsa di kompra, lo baha e accijns riba gasolin ku 10 sèn debí na e eskases di transporte públiko riba e islanan  i lo duna dispensashon pa e promé 50000 dòler di e balor di e segundo bibienda di personanan natural den vastgoedbelasting. E bestürnan insular lo introdusí kontròlnan di prèis atrobe, si ta nesesario den koperashon ku e Gobièrnu di Reino, pa asina e alivio di e karga di e Algemene bestedingsbelasting bira posibel i ku por mir’é tambe den e prèisnan di e konsumidó.

“E pakete aki lo brinda un alivio pa e kostonan diario di mantenshon di bida di e siudadanonan riba e islanan”, un Weekers satisfecho ta afirmá.

Ademas lo duna un impulso na e ekonomia di e islanan. Debí na e ganashi mas haltu di e vastgoedbelasting lo baha e tarifa di e vastgoedbelasting di 1,0 pa 0,8, e porsentahe indiká den e proposishon di lei original. E sektor di hotèl ta un parti importante di e ekonomia di e isla. Pa stimulá e desaroyo den e sektor aki, lo parti e vastgoedbelasting pa e sektor di hotèl na mitar di 0,8 porshento pa 0,4. Finalmente lo introdusí un fasilidat di invershon den e vastgoedbelasting. Esei ta nifiká  ku e oumento di propiedatnan inmóbil dor di invershonnan  (konstrukshon nobo, renobashon, ekspanshon) lo haña dispensashon di 5 aña di vastgoedbelasting.

Lo manda e dekreto di balor pa e vastgoedbelasting e luna aki. E aanslagnan pa e añanan di impuesto 2011 i 2012 lo keda imponé mas pronto ku ta posibel despues. Dor ku ta bai imponé e añanan di impuesto konhuntamente promé ku fin di aña 2012, ta krea espasio pa baha e vastgoedbelasting ku 0,2 % èkstra den 2011 i 2012. 

E medidanan di vastgoedbelasting lo drenta na vigor entrante promé di yanüari 2011, den kaso ku e proposishon di lei pa esaki keda aprobá dor di Staten-Generaal, i e sobrá medidanan lo drenta na vigor entrante promé di yanüari 2013.

 

Banda di e pakete di medidanan e Sekretario di Estado di Finansa lo sigui hasi esfuerso pa disolvé e impuesto indirekto dòbel riba produktonan importá for di Sint Maarten.

Tabata un kombersashon konstruktivo. Den bon deliberashon nos a yega na un akuerdo tokante un pakete di medidanan ku lo disolvé algun opstákulo den e desaroyo ekonómiko di e islanan, i lo ta benefisioso pa e siudadano, prinsipalmente pa e promé nesesidatnan vital. “Lo mi presentá e pakete di medidanan aki mediante un nota di kambio riba proposishon di lei ‘Overige Fiscale Maatregelen 2012’ na Tweede Kamer”, Sekretario di Estado Weekers a afirmá.

E delegashon kompletu di e islanan ta kontentu ku e pakete total i en partikular ku e envolvimentu di e Sekretario di Estado. E Sekretario di Estado tin atenshon kontinuo pa e desaroyo ekonómiko di e islanan i e ta tuma pasonan pa mehorá esaki, segun de miembronan di e delegashon.

---------------------------------------------------------------------------

Staatssecretaris Weekers presenteert een pakket aan maatregelen voor Caribisch Nederland dat een aantal knelpunten in de economische ontwikkeling van de eilanden wegneemt.

 

Staatssecretaris Weekers van Financiën en de bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius  en Saba hebben vandaag een pakket aan wijzigingen afgesproken tijdens een overleg over het fiscale stelsel van Caribisch Nederland. Deze wijzigingen zullen een aantal knelpunten in de economische ontwikkeling van de eilanden wegnemen en de koopkracht van de burgers, met name voor de eerste levensbehoeften, verbeteren. Aanleiding voor het gesprek was een afspraak uit 2010 bij de totstandkoming van het nieuwe belastingstelsel op de eilanden. Afgesproken is toen dat de opbrengst van het nieuwe stelsel in 2011 gelijk zou moesten zijn aan de opbrengst van het oude fiscale stelsel, rekening houdend met de inflatie. Omdat het nieuwe fiscale stelsel van Caribisch Nederland over 2011 circa 5 miljoen dollar  meer zal opbrengen dan voorzien, is er budget beschikbaar om het stelsel te verbeteren.  Deze meeropbrengst wordt met name veroorzaakt door de vastgoedbelasting, die meer dan het dubbele op zal gaan brengen dan oorspronkelijk geraamd.

Gezamenlijk is overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen. Zo wordt het nultarief van eerste levensbehoeften in de Algemene Bestedingsbelasting uitgebreid om de koopkracht te verhogen, wordt de accijns op benzine verlaagd met 10 cent vanwege het gebrek aan openbaar vervoer op de eilanden en wordt  de eerste 50.000 USD van de waarde van tweede woningen (dat zijn woningen als bedoeld in artikel 4.3 van de Belastingwet BES) van natuurlijke personen vrijgesteld in de vastgoedbelasting. De eilandbesturen zullen weer prijscontroles invoeren, indien nodig in samenwerking met de Rijksoverheid, zodat de lastenverlichting door de verlaging van de algemene bestedingsbelasting mogelijk wordt ook daadwerkelijk in de prijzen voor consumenten terug te vinden zal zijn.

 “Dit pakket zal een verlichting bieden voor de  dagelijkse kosten van het levensonderhoud van de burgers op de eilanden,” aldus een tevreden staatssecretaris Weekers.

Daarnaast wordt een impuls aan de economie van de eilanden gegeven. Vanwege de verwachte hogere opbrengst van de vastgoedbelasting wordt het tarief van de vastgoedbelasting verlaagd van 1,0 procent naar 0,8 procent, het percentage dat in het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen. De hotelsector is een belangrijk onderdeel van de eilandeconomie. Om de ontwikkeling van deze sector te stimuleren wordt het tarief van de vastgoedbelasting voor de hotelsector gehalveerd van 0,8 procent naar 0,4 procent. Tenslotte zal er een investeringsfaciliteit in de vastgoedbelasting worden opgenomen. Dat betekent dat de waardestijging van onroerende zaken door investeringen (nieuwbouw, renovatie, uitbreiding) voor 5 jaar vrijgesteld zal worden van de vastgoedbelasting.

De waardebeschikkingen voor de vastgoedbelasting zullen deze maand verstuurd worden. De aanslagen voor de belastingjaren 2011 en 2012 zullen zo spoedig mogelijk hierna opgelegd worden. Omdat deze belastingjaren gezamenlijk opgelegd zullen worden voor het einde van 2012, zal het tarief 2011 en 2012 met 0,2% extra worden verlaagd.

De maatregelen voor de vastgoedbelasting zullen, indien het wetsvoorstel hiertoe wordt aangenomen door de Staten-Generaal, per 1 januari 2011 ingaan en de overige maatregelen zullen per 1 januari 2013 ingaan.

Naast het pakket van maatregelen zal de staatssecretaris van Financiën zich blijven inzetten om de dubbele indirecte belasting op goederen die vanuit Sint Maarten worden ingevoerd op te lossen. 

 “Het was een constructief gesprek. In goed overleg zijn we het eens geworden over een pakket aan  maatregelen dat een aantal knelpunten in de economische ontwikkeling van de eilanden zal wegnemen en dat de koopkracht van de burgers, met name via verlaging van de kosten voor de eerste levensbehoeften, ten goede komt. Ik zal dit pakket aan maatregelen via een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 aan de Tweede Kamer voorleggen”,  aldus staatssecretaris Weekers.

“De gehele delegatie van de eilanden is verheugd over het totaalpakket en in het bijzonder met de betrokkenheid van de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft voortdurend aandacht voor de economische ontwikkeling op de eilanden en onderneemt stappen om deze te verbeteren”, aldus de delegatieleden.  

-------------------------------------------------------------------------
State Secretary Weekers presents a package of measures for the Dutch Caribbean that will dissipate a number of bottlenecks in the economic development of the islands.


State Secretary Weekers of Finance and the governors of Bonaire, St. Eustatius and Saba have agreed today on  a package of measures during a meeting on the fiscal system of the Dutch Caribbean. These changes will dissipate a number of bottlenecks in the economic development of the islands, and they will improve the purchasing power of citizens, especially for the necessities of life. The reason for the meeting was an agreement in 2011 with the introduction of the new tax system on the islands. It was agreed then that the proceeds of the new system should be equal to the proceeds of the old tax system, taking into account the inflation. Because the new tax system of the Dutch Caribbean in 2011 will yield approximately $ 5,000,000 more than expected, there is budget available to improve the system. These additional proceeds are mainly attributable to the vastgoedbelasting (immovable property tax), that will yield more than the double of what was originally estimated.

Joint Agreement was reached on a package of measures. Thus, the zero rate of basic necessities in the Algemene Bestedingsbelasting (General Expenditure Tax) is extended to increase the purchasing power,  the accijns (excise duties) on petrol will be reduced by 10 cents,  because of the lack of public transport on the islands and the first 50,000 USD of the value of second homes (those are homes provided for in Article 4.3 of the Belastingwet  BES) of individuals exempted in the property tax. The island governments will introduce price controls again, if necessary in cooperation with the Kingdom government, so that the reduction in the burden of the Algemene Bestedingsbelasting will be possible and can be found in the prices for the consumers. 

"This package will provide relief for the daily cost of living of citizens on the islands," according to a satisfied State Secretary Weekers.

In addition, a boost will be given to the economy of the islands. Due to the expected higher yield of the vastgoedbelasting,  the rate of the vastgoedbelasting will be reduced from 1.0 percent to 0.8 percent, the percentage specified in the original bill. The hotel sector is an important part of the island economy. To stimulate the development of this sector, the rate of vastgoedbelasting for the hotel sector will be halved from 0.8 percent to 0.4 percent. Finally,  an investment facility  will be included in the vastgoedbelasting. This means that the increase of the value of immovable properties through investment (new construction, renovation, expansion) will be exempt from vastgoedbelasting for 5 years.

The value ordinance for the vastgoedbelasting will be sent this month. The assessments for the tax years 2011 and 2012 will be imposed as soon as possible thereafter. Because these tax years will be imposed jointly by the end of 2012, the rate in 2011 and 2012 will be reduced by an additional 0.2%.

The measures for the vastgoedbelasting will take effect on January 1st , 2011, if the bill is adopted for this purpose by the States-General, and the other measures will take effect on January 1st, 2013.

In addition to the package of measures, the State Secretary of Finance will remain committed to solve the double indirect tax on goods imported from St Maarten.

"It was a constructive conversation. In good consultation, we agreed on a package of measures that will dissipate a number of bottlenecks in the economic development of the islands and that will benefit the purchasing power of citizens, in particular by reducing the cost of basic necessities. “I will present this package of measures to the Tweede Kamer through a letter of amendment on the bill  Overige Fiscale Maatregelen 2013”, according to the State Secretary Weekers.

"The entire delegation of the islands is pleased with the total package, and in particular with  the involvement of the State Secretary. The State Secretary is constantly focused on the economic development of the islands and he takes steps to improve it, "according to the delegation members.