kop

Belastingvrijesom 2017

Veel mensen in Caribisch Nederland zijn begonnen aan de jaarlijkse belastingaangifte.

Opvallend is dat de belastingvrijesom en de ouderentoeslag voor 2017 lager is geworden. Conclusie: iederen moet meer belasting gaan betalen bij gelijke inkomsten t.o.v. 2017

De belastingdienstCN verwijst ons naar de wet en wel de wet inkomstenbelasting BES.

Hierin staat dat de reden van deze verlaging is de jaarlijkse tabelcorrectiefactor en deze is omschreven in artikel 25.

 

 

Leuker kunnen we het niet maken, wel "makkelijker" !

2017

Belastingvrije som

USD 11.873,-

Ouderentoeslag

USD 1.343,-


2016

Belastingvrije som

USD 11.908,-

Ouderentoeslag

USD 1.347,-


2015

Belastingvrije som

USD 11.860,-

 

Artikel 24

1.

Belastbare som is:

a. ten aanzien van binnenlandse belastingplichtigen: het belastbare inkomen verminderd met:

1°. het zuivere bedrag van de voordelen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder 3°;

2°. de belastingvrije som, en;

3°. de ouderentoeslag indien de belastingplichtige bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd heeft bereikt op grond waarvan hij ingevolge de Wet algemene ouderdomsverzekering BES in aanmerking zou komen voor een uitkering;

b. ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen: het belastbare inkomen voor zover dit is verkregen uit de opbrengsten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdelen a, b, c, d, g en h.

2.

De belastingvrije som bedraagt USD 11.908.

Let op! De tabelcorrectiefactor in de zin van artikel 25 Wet IB BES bedraagt voor 2017: 0,997. Hierdoor zijn de belastingvrije som en ouderentoeslag in 2017 iets lager dan in 2016; (BVS: USD 35 en OT: USD 4).

3. 

De ouderentoeslag bedraagt USD 1.347.

4.

De belastingplichtige die niet op de BES eilanden woont, komt in een kalenderjaar waarin hij tevens als op de BES eilanden wonende persoon belastingplichtig is, voor zijn periode van buitenlandse belastingplicht, in afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel b, in aanmerking voor de belastingvrije som voor zover deze in de periode van binnenlandse belastingplicht onbenut is gebleven.

5.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, komt een niet op de BES eilanden woonachtige belastingplichtige die een uit de BES eilanden afkomstige pensioenuitkering geniet die op grond van de voor de BES eilanden geldende fiscale regels wordt belast, in aanmerking voor de in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, genoemde belastingvrije som, met dien verstande dat de belastingvrije som die deze belastingplichtige in aanmerking mag nemen maximaal wordt gesteld op het bedrag van de pensioenuitkering dat volgens de fiscale regels van de BES eilanden mag worden belast.

 

Artikel 25

 

1.

Bij het begin van het kalenderjaar vervangt Onze Minister de in de artikelen 24 en 24A vermelde bedragen door andere. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor en vervolgens de nodige geachte afrondingen aan te brengen.

2.

De tabelcorrectiefactor is één gedeeld door prijsindexverhouding. De prijsindexverhouding is de verhouding van het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, betrekking hebbende op de achttiende tot en met de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand en het gemiddelde van die prijsindexcijfers, betrekking hebbende op de dertigste tot en met de negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand. Voor de toepassing van de tweede volzin wordt onder prijsindexcijfers verstaan het aan de hand van het aantal inwoners gewogen gemiddelde van de prijsindexcijfers voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de toepassing van de derde volzin wordt het aantal inwoners van Bonaire gesteld op 15 700, het aantal inwoners van Sint Eustatius op 2 886 en het aantal inwoners van Saba op 1 737.

3.

Ingeval de basis voor vorenbedoelde prijsindexcijfers wordt verlegd, geeft Onze Minister regels hoe bij toepassing van de vorige volzin wordt overgegaan van de oude op de nieuwe reeks prijsindexcijfers.

4.

Onze minister kan bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat, in afwijking in zoverre van het eerste lid, bij het begin van de in die algemene maatregel van bestuur aangewezen kalenderjaren, de in de artikelen 24 en 24A vermelde bedragen worden vervangen door bedragen die worden berekend met een in die algemene maatregel van bestuur aangewezen factor. Deze factor bedraagt tenminste de helft van de tabelcorrectiefactor. De in de eerste volzin bedoelde algemene maatregel van bestuur dient tenminste twee maanden voor het begin van het eerste kalenderjaar waarop deze algemene maatregel van bestuur betrekking heeft tot stand te komen.

 

Conclusie:

De belastingdienstCN berekent de belastingvrijesom op basis van bovenstaande BESwet. En deze wet zegt dat de burgers van de BES bij gelijke inkomsten in twee opvolgende jaren 2016 en 2017, meer belasting moet betalen omdat het prijsindexcijfer van CBS lager is en alsmede daardoor ook de ouderentoeslag.