kop

Dossier Koninkrijks Relaties

Inhoud syndiceren Dossier Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt: 2 weken 19 uur geleden

Kamerlid Jorien Wuite (D66) vraagt om herstel eerbetoon aan omgekomen politieman Bakx

6 september 2023 - 3:16pm

Den Haag – Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) vindt dat de in 2016 op Bonaire om het leven gekomen politieman Ferry Bakx net als zijn Europees-Nederlandse collega’s in de Tuin van Bezinning moet worden geëerd. Zij heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius waarom onderscheid maakt tussen omgekomen politiemensen in Europees en Caribisch Nederland:

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Tweederangs tot in de dood’?

Vraag 2 Kunt u nader toelichten of de Stichting Tuin van Bezinning een monument van en voor de Nederlandse politie is, en of Nederlandse politiemensen die (tijdelijk) werkzaam bij het Korps op Caribisch Nederland ook onderdeel daarvan zijn?

Vraag 3 Kunt u bevestigen dat het stichtingsbestuur van het nationaal monument ‘de Tuin van Bezinning’ voor in het harnas overleden Nederlandse Politiemensen op dit moment onderscheid maakt tussen politiefunctionarissen uit Europees en Caribisch Nederland?

Vraag 4 Kunt u nader toelichten op basis waarvan het onderscheid tussen politiefunctionarissen uit Europees en Caribisch Nederland wordt gerechtvaardigd, gezien het feit dat Bonaire, Saba en St. Eustatius sinds 2010 volledig zijn geïntegreerd in Nederland?

Vraag 5 Kunt u uitleggen of en waarom de Statuten van de (privaatrechtelijke, gesubsidieerde) stichting de Tuin van Bezinning het eerbetoon van gevallen politiemensen zoals Ferry Bakx beletten?

Vraag 6 Bent u het eens met de stelling dat u, zowel politiek verantwoordelijke voor de Nationale Politie als korpsbeheerder van het Korps van Caribisch Nederland, dit onderscheid moet opheffen en kunt u aangeven of en welke actie u inmiddels heeft ondernomen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7 Ziet u mogelijkheden om dit monument ook een monument te laten zijn voor politiemensen die werkzaam zijn in het hele Koninkrijk der Nederlanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid hierover in overleg te treden met uw collega-minister van Justitie van Curaçao, Aruba en St. Maarten bij het eerstvolgende Vierlandenoverleg?

Vraag 8 Bent u bereid er alles aan te doen het eerbetoon aan Ferry Bakx in de Tuin van bezinning te herstellen en de moeder en weduwe van deze gevallen politieman, die u blijkens de publicatie tijdens de herdenkingsceremonie op 8 juni 2023 hebt gesproken, te informeren over dit eerherstel? Kunt u aangeven binnen welk tijdpad u van plan bent dit te doen?

Lees HIER “Tot in de dood tweederangs”

Het bericht Kamerlid Jorien Wuite (D66) vraagt om herstel eerbetoon aan omgekomen politieman Bakx verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Geen enkel Koninkrijksdossier controversieel

6 september 2023 - 11:40am

Den Haag – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben er eensgezind voor gezorgd dat niet één Koninkrijksdossier controversieel is verklaard.

Alsof het zo afgesproken was, maakten deze partijen vandaag bij aanvang van de vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties al duidelijk dat wat hun betreft geen enkel onderwerp hoeft te wachten op het aantreden van een nieuw kabinet. Daarmee namen zij de rechtse partijen op voorhand alle wind uit de zeilen. Waar bijeenkomsten van de commissie Koninkrijksrelaties gemiddeld 3 Kamerleden trekken, waren er vandaag maar liefst 23 aanwezig. Die konden na enkele minuten alweer afdruipen.

Het sociaal minimum voor Caribisch Nederland en de herfinanciering van de Covid-leningen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten inclusief de noodlening voor het Ennia-debacle (bij elkaar 1,8 miljard euro) zullen dus conform planning door de Kamer worden behandeld. De CAS-landen doen er echter goed aan niet te vroeg te juichen, want op 13 september volgt nog een apart debat over de leningen.

Daar is maar liefst 3 uur voor uitgetrokken. Aan de herfinanciering zal niet worden getornd, maar verwacht mag worden dat verschillende Kamerfracties de vraag zullen opwerpen of er niet extra voorwaarden aan de landen moeten gesteld om hun financieel beleid op orde te brengen.

Het bericht Geen enkel Koninkrijksdossier controversieel verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Poging VVD en CDA Wet kinderopvang BES controversieel te verklaren mislukt

5 september 2023 - 4:32pm

Den Haag – De VVD en het CDA hebben vandaag in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geprobeerd de Wet kinderopvang BES controversieel verklaard te krijgen, maar zij stonden daarin alleen.

In dit wetsvoorstel zijn de basisregels vastgelegd voor de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het doel is om voor alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden, zodat elk kind de kans heeft om zich te ontwikkelen. Het wetsvoorstel bevat ook enkele wijzigingen in de Wet primair onderwijs BES. Dit om ervoor te zorgen dat de overgang van de kinderopvang naar de basisschool soepel verloopt en ontwikkel- en leerachterstanden voorkomen worden.

Waarom VVD en CDA willen dat de wet niet behandeld wordt zolang er geen nieuw kabinet is, hebben zij niet toegelicht. Mogelijk willen zij voorkomen dat de kinderopvang in Caribisch Nederland eerder (bijna) gratis wordt dan in Europees Nederland.

Lees HIER de Wet kinderopvang BES

Het bericht Poging VVD en CDA Wet kinderopvang BES controversieel te verklaren mislukt verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

PvdA/GL: Caribisch Nederland niet langer tweederangs

5 september 2023 - 3:47pm

Den Haag – De combinatie PvdA/GroenLinks besteedt in het vandaag gepubliceerde verkiezingsprogramma ‘Samen voor een hoopvolle toekomst’ uitgebreid aandacht aan de Caribische delen van het Koninkrijk:

• We gaan in het hele Koninkrijk verder met de gesprekken over het koloniale- en slavernijverleden, de doorwerking hiervan en het nodige herstel. Ook investeren we in versterking van de democratische rechtsorde in het hele Koninkrijk. Zo creëren we een solide basis voor vertrouwen in de overheid, diversiteit in de samenlevingen en rechtszekerheid door gelijkheid van de wet in ons Koninkrijk.

• In de Caribische landen binnen ons Koninkrijk zetten we in op het verbeteren van de situatie van de burgers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met hulp en geld. We gebruiken de door de Verenigde Naties ontwikkelde Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. De machtsbalans tussen Nederland en de Caribische landen binnen ons koninkrijk wordt rechtgetrokken en het democratisch tekort wordt opgelost. Onze rijkswetten worden door het Nederlandse parlement behandeld. Gevolmachtigde ministers van de Caribische landen en gedelegeerde Statenleden van de parlementen van deze landen hebben nu weliswaar de mogelijkheid van inspraak, maar kunnen niet zelf een rijkswet indienen en niet stemmen. Het is hoog tijd om het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden aan te passen zodat dit wel mogelijk wordt. We zijn voor het invoeren van een geschillenregeling tussen de landen van het Koninkrijk met een ‘rechter’ die bindende oordelen kan geven. We stimuleren de ontwikkeling van twee regio’s (bovenwinden en benedenwinden) waarbij we zoveel mogelijk voorbijgaan aan de staatsrechtelijke structuren die hieraan in de weg staan. We laten bedrijven zoveel mogelijk profiteren van Nederlandse regelingen als garantiebepalingen, milieusubsidies en investeringsfondsen. We ondersteunen studenten uit Caribische landen in Nederland met huisvesting, aanpassing aan taal en cultuur, studiekeuze en begeleiding en terugkeer na de studie. Het onderwijs in de Caribische landen ondersteunen we financieel en met kennis.

• Voor de inwoners van de bijzondere gemeenten van Nederland Bonaire, St. Eustatius en Saba stellen we een sociaal minimum in en voeren we maatregelen in die garanderen dat niemand onder dit minimum leeft. Samen met de eilanden werken we aan een stevige aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en investeren we in het beschermen van de kwetsbare natuur op en rond de eilanden. We bieden de samenlevingen de nodige ruimte en ondersteuning om naar eigen inzicht richting en invulling te geven aan hun toekomst. De klassieke en sociale grondrechten gelden onverkort voor de inwoners van dit Caribische deel van Nederland. We ondersteunen de wens tot het versterken van de eigen identiteit en cultuur. We zorgen dat er ruimte komt voor een op ieder eiland toegesneden aanpak. Maatregelen worden alleen genomen in samenspraak met vertegenwoordigers en deskundigen van deze eilanden, rekening houdend met hun prioriteiten en beperkte capaciteit. We ondersteunen actief de (vervolg)opleiding en indienstneming van lokale mensen. De financiering van het lokale bestuur moet afdoende zijn. We organiseren extra tegenmacht, zoals bijvoorbeeld een gezaghebbende adviescommissie, die de rol op zich neemt van organisaties zoals VNG en IPO. Op St. Eustatius herstellen we zo snel mogelijk de volledige democratie. We nemen alle belemmeringen voor de handel tussen de landen en eilanden van het Koninkrijk weg, al dan niet door invoering van een Douane-Unie.

Meer gelijkwaardigheid in rechten van burgers in ons Koninkrijk

We willen gelijkwaardigheid tussen Nederlanders in Caribisch en Europees Nederland. Er komt een eind aan het tweederangs burgerschap van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Dit betekent onder andere dat er een fatsoenlijk sociaal minimum wordt ingevoerd op de eilanden zodat de armoede wordt tegengegaan en dat de gevolgen van de klimaatverandering op de eilanden wordt beperkt. De machtsbalans tussen de landen van ons Koninkrijk trekken we recht door de gevolmachtigde ministers van de Caribische landen en gedelegeerde Statenleden van de parlementen van deze landen de mogelijkheid te geven zelf een rijkswet in te dienen en erover mee te stemmen. Nu hebben zij alleen adviesrecht. Nederlanders hebben het recht om Nederlander en EU-burger te blijven, ook als ze de nationaliteit van hun gastland verkrijgen.

Samen herdenken, verwerken en herstellen

Nederland heeft excuses gemaakt voor het koloniale en slavernijverleden. Nu is het tijd om werk te maken van verbinding en herstel. We gaan verder met de gesprekken binnen de gemeenschappen in Europees Nederland en Caribisch Nederland over het koloniale en slavernijverleden, de doorwerking hiervan en het nodige herstel. In het hele onderwijs komt er voldoende aandacht voor het koloniale en slavernijverleden van ons land. En er komt een slavernijmuseum in Nederland en het Caribisch gebied, met aandacht voor de trans-Atlantische slavenhandel, de slavernij in Azië, in voormalig Nederlands-Indië en voor contractarbeid. 1 juli (Keti Koti) en 5 mei (Bevrijdingsdag) worden nationale vrije dagen. Historische figuren die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan of verantwoordelijk waren voor genocide, worden niet meer verheerlijkt. En we zorgen dat de verhalen over de helden van onze gedeelde geschiedenis worden verteld.

Bescherming van onze zeeën

De Waddenzee is onderdeel van het Unesco Werelderfgoed. Ook de Noordzee en kwetsbare mariene natuur in Caribisch Nederland beschermen we als zijnde uniek zeegebied. Voor bescherming van de koraalriffen en de biodiversiteit in Caribisch Nederland blijven we de nodige financiering beschikbaar stellen.

Het bericht PvdA/GL: Caribisch Nederland niet langer tweederangs verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Officiële start bouw nieuw verpleeghuis Saba Cares

5 september 2023 - 3:32pm

THE BOTTOM, 5 september 2023—Met het zetten van de eerste spade in de grond vandaag, dinsdag 5 september, geeft Saba Cares het startsein voor de nieuwbouw en uitbreiding van de zorginstelling, waaronder de bouw van een nieuw verpleeghuis in The Bottom, naast het bestaande ziekenhuis.

De bouw zal in twee fasen plaatsvinden. Saba Cares verwacht dat het tenminste 3 jaar gaat duren voordat de gebouwen in gebruik genomen kunnen worden. Saba Cares heeft, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, de bouwopdracht gegund aan QBR Joint Venture B.V., een samenwerking tussen een Sabaanse en een Canadese aannemer.

24 bewoners

Het verpleeghuis zal in totaal plaats bieden aan 24 bewoners die 24 uurs zorg nodig hebben. Naast een restaurant, een activiteitencentrum en een stiltecentrum, zullen er ook nog extra 17 appartementen gebouwd worden.

Twee en een half jaar van plannen, uitwerken en onderhandelen gingen vooraf aan dit moment. Maar er werd al gesproken én gedroomd over een nieuw verpleeghuis voordat Saba deel werd van Nederland op 10 oktober 2010. Het huidige verpleeghuis dateert van 1980 en is dringend aan vervanging toe.

 Saba Cares is vanaf het begin, vanaf de schets van het gebouw, ondersteund door Martin Moes en Marein Duijn van Triatact B.V., een bouwadviesbedrijf in Nederland op het gebied van zorghuisvesting. In de laatste periode zijn hier twee adviseurs uit Sint-Maarten aan toegevoegd voor het beoordelen van de regionale aspecten. Het ontwerp van het gebouw is van het architectenbedrijf IXI Design uit Sint-Maarten. 

Lang bestaande wens

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat garant voor de bekostiging van de gebouwen en de inrichting. Directeur bij het Ministerie van VWS Herbert Barnard: “Met de realisering van deze plannen gaat een al lang bestaande wens van het Ministerie van VWS en ook mij persoonlijk in vervulling. Ik beschouw dit als de belangrijkste nog ontbrekende stap in de modernisering van het zorgaanbod op Saba. Ik ben Judith Meijer en alle andere betrokken hier zeer dankbaar voor.”

De ontwikkelplannen van Saba Cares zijn vanaf het begin enthousiast ontvangen door het openbaar lichaam Saba en het eilandbestuur heeft (praktische) steun geboden bij de ontwikkeling van de plannen en zal dat continueren.

Gedeputeerde van Volksgezondheid Eviton Heyliger bevestigt zijn steun voor het project: “We hebben eindelijk het punt bereikt waarop de bevolking van Saba een modern ziekenhuis en verpleeghuis faciliteiten heeft. Dit is een moment op trots op te zijn. Dit project zou niet mogelijk geweest zijn zonder het Ministerie van VWS en alle andere stakeholders, waaronder Saba Cares. Ik dank jullie allen.”

Modern, comfortabel

Judith Meijer, Board of Directors van Saba Cares, is heel tevreden met het behaalde resultaat. “Met de nieuwbouw wil Saba Cares een nieuw modern gebouw realiseren, comfortabel voor cliënten en voor medewerkers, dat past bij de hedendaagse opvattingen over wonen en zorg. Het verpleeghuis zal bestaan uit drie leefgroepen, ieder met 7 tot 9 eenpersoons appartementen. Deze gaan bewoond worden door mensen, die ofwel om medische redenen, ofwel om sociale redenen een ‘veilige’ omgeving nodig hebben met zorg nabij. Voor die laatste groep zal Saba Cares samen met het Departement van Community Development een werkwijze ontwikkelen.”

Het bericht Officiële start bouw nieuw verpleeghuis Saba Cares verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Partij voor de Dieren wil klimaatbudget voor Caribisch Nederland

5 september 2023 - 3:28pm

Den Haag – De Partij voor de Dieren pleit in haar vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma ‘Een wereld te winnen’ voor een klimaatbudget voor Caribisch Nederland, meer natuurbescherming en verduurzaming van de economie. Uit het verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren:

Klimaatrechtvaardigheid voor Caribisch Nederland

Caribisch Nederland ligt in de frontlinie van de klimaatcrisis. Zeespiegelstijging kan al deze eeuw een vijfde van Bonaire opslokken. De koraalriffen lijden onder het opwarmende en verzurende zeewater. Lange periodes van hitte en droogte maken het leven voor mensen, dieren en planten moeilijker. De gevolgen van de klimaat- en natuurcrisis kunnen bovendien de bestaande armoede op de eilanden verergeren, bijvoorbeeld door het verdwijnen van het koraal en daarmee een groot deel van het toerisme. Toch is er nauwelijks geld beschikbaar vanuit het Rijk voor de eilanden om zich te kunnen aanpassen aan de verslechterende omstandigheden. Bonaire, Saba en Statia (Sint Eustatius) horen als bijzondere gemeenten bij Nederland en zouden niet achtergesteld mogen worden ten opzichte van de rest van Nederland. En ook de andere landen die bij ons koninkrijk horen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, verdienen hierbij onze steun.

● Er komt een eerlijk deel van het klimaatbudget beschikbaar voor Bonaire, Saba en Statia (Sint Eustatius) voor de omschakeling naar een duurzame economie en energievoorziening en voor aanpassing aan het snel veranderende klimaat. Bijzondere aandacht is er voor de bescherming van de koraalriffen, omdat het bijzondere natuur is, maar ook omdat het belangrijk is als natuurlijke kustbescherming. Het Rijk stelt hierbij ook expertise beschikbaar voor bijvoorbeeld waterbeheer.

● We investeren in duurzame teelten van betaalbaar voedsel op de eilanden, zodat de bewoners minder afhankelijk zijn van duur geïmporteerd voedsel.

Bescherm de natuur van Caribisch Nederland

Caribisch Nederland kent een grote rijkdom aan planten en dieren. Er komen koraalriffen, zeldzame wilde orchideeën en meer dan 10.000 dieren voor, waaronder flamingo’s, leguanen, haaien en zeeschildpadden. Maar onder andere klimaatverandering, overbevissing en massatoerisme bedreigen deze unieke natuur met haar vele diersoorten.

● In samenspraak met de bewoners van de eilanden moet de Rijksoverheid ervoor zorgen dat de natuur beschermd wordt en behouden blijft, via betere regels en handhaving en met kennis en financiële steun. Nederland stopt met het faciliteren van illegale kustbebouwing op Bonaire.

● De verkoop en import van zonnebrandcrèmes met schadelijke stoffen wordt verboden ter bescherming van koraalriffen.

● Het Rijk investeert in de snelle aanleg van goede afvalwaterzuiveringen op de eilanden, zodat die gelijkwaardig zijn aan Europese en Nederlandse standaarden, om rampzalige gevolgen voor het koraal tegen te gaan.

● We besteden geen belastinggeld meer aan activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur op en rond de eilanden.

● In het wild levende en loslopende dieren op de eilanden worden beschermd. Er komt een chipplicht voor honden en katten en het Rijk financiert een sterilisatie- en castratieprogramma om de hoeveelheid zwerfdieren te verminderen. Opvangcentra krijgen voldoende geld om gewonde, zieke en hulpbehoevende dieren op te kunnen vangen.

Het bericht Partij voor de Dieren wil klimaatbudget voor Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Kabinetsreactie op kritiek Ombudsman en Kinderombudsman inzake BES-eilanden

4 september 2023 - 3:49pm

Den Haag – Als een van haar laatste daden als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft minister Hanke Bruins Slot (zij volgt Hoekstra op als minister van Buitenlandse Zaken) vandaag de kabinetsreactie op de jaarverslagen van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman naar de Tweede Kamer gestuurd. Over Caribisch Nederland schrijft zij:

Caribisch Nederland

Armoede op de BES-eilanden

Het verbeteren van de levensstandaard en het bestrijden van armoede is het belangrijkste doel van het gehele kabinet voor Caribisch Nederland. Bestrijding van armoede vraagt om een brede aanpak door departementen en een brede coalitie aan partijen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen informeert de Kamer jaarlijks in de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum over de stand van zaken.

Het kabinet neemt onder meer de volgende maatregelen:

  • Per 1 januari 2023 zijn het Wettelijk Minimum Loon (WML), de minimumuitkeringen en kinderbijslag fors verhoogd;
  • Het algemeen ouderdomspensioen (AOV) is in januari in één keer verhoogd naar het ijkpunt sociaal minimum;
  • Per 1 oktober aanstaande wordt ook de onderstand voor een alleenstaande en de weduwe- en wezenverzekering naar het niveau van het ijkpunt verhoogd.
  • De Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland is ingesteld om onderzoek te doen naar de hoogte en de systematiek van het sociaal minimum in Caribisch Nederland. Haar resultaten worden uiterlijk op 1 oktober aanstaande verwacht. Hierna volgt een zo spoedig mogelijke vaststelling van het sociaal minimum.

Armoedebestrijding houdt ook het werken aan welzijn en brede welvaart in. Het gaat niet alleen om inkomen en het verlagen van kosten, maar bijvoorbeeld ook om het verbeteren van schuldhulpverlening, deelname aan de arbeidsmarkt en het socialezekerheidsstelsel. Het is van belang dat de inwoners die in armoede leven worden bereikt. Dit vraagt om maatwerk en (meer) samenwerking tussen het Rijk en de openbare lichamen.  De maatregelen die het kabinet neemt staan verder toegelicht in de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum.

Caribische studenten in Nederland

Het kabinet herkent de administratieve uitdagingen waar Caribische studenten mee te maken krijgen wanneer zij in Europees Nederland komen studeren. Daarom worden de volgende maatregelen genomen:

  • De Ministerraad heeft op 24 maart jl. ingestemd met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen, zodat Caribische studenten vanaf 2024 bij aanvraag van studiefinanciering, voor aankomst in Nederland, via DUO direct een BSN kunnen krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door hen tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven. Na de inwerkingtreding is er tijd nodig om de systemen van DUO aan te passen. Gezien de complexiteit hiervan is het voor Caribische studenten die in het studiejaar 2023-2024 starten met de studie in Nederland nog niet mogelijk om bij inschrijving een BSN te ontvangen. Zij krijgen een BSN na inschrijving in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen.
  • Om de studenten die dit jaar nog geen BSN ontvangen te ondersteunen is er door BZK mede door OCW een brief gestuurd aan de Nederlandse gemeenten. Hierin is gevraagd om medewerking om voor Caribische studenten het proces voor inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bij de brief zit een bijlage met een completer overzicht van de situaties met mogelijke oplossingen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) kan gemeenten hierbij ondersteunen.
  • In overleg met alle betrokken instanties is ook het Informatieblad Caribische studenten aangepast aan de situatie in 2023 en zijn studenten geïnformeerd via belangrijke intermediairs, zoals scholen, begeleidende instanties en afdelingen burgerzaken. Daar waar de inschrijving niet vlot kan worden afgehandeld en de student daarom mogelijk in de problemen komt, zal RvIG ondersteuning bieden en samen met de betreffende gemeente naar een oplossing zoeken. Ook over de overbruggingsmaatregel zijn alle aankomende Caribische studenten die studiefinanciering gaan ontvangen per mail geïnformeerd. Daarnaast is over de maatregel gecommuniceerd via de media en sociale media.

Kinderen in Caribisch Nederland

De staatssecretaris van VWS en de staatssecretaris van BZK hebben het rapport ‘Caribische kinderen van de rekening’ ontvangen en de staatssecretaris van BZK heeft de Kinderombudsman – en de ombudsman – een reactie gestuurd.

  • Het verbeteren van de levensstandaard en het bestrijden van armoede is het belangrijkste doel van het gehele kabinet voor Caribisch Nederland. Het kabinet neemt de aanbevelingen ter harte en zal daar (waar mogelijk) opvolging aan geven. Het kabinet kijkt met belangstelling uit naar de visie op de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland die de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman in 2023 gaat presenteren.
  • Het jaarverslag beschrijft verder de werkbezoeken die de Kinderombudsman en haar team aan Caribisch Nederland hebben gebracht in 2022. De Caribische burgers en kinderen weten hen steeds beter te vinden. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, omdat ook voor kinderen en jongeren op de eilanden de Kinderombudsman een belangrijke functie heeft in het beschermen van hun rechten.

Het bericht Kabinetsreactie op kritiek Ombudsman en Kinderombudsman inzake BES-eilanden verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Gerhard Hoogers directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten

4 september 2023 - 3:32pm

Den Haag – Prof.mr. Gerhard Hoogers wordt met ingang van 1 december 2023 directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten. Hij is sinds 1994 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en nu werkzaam als universitair hoofddocent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde.

Tevens is Hoogers sinds 2012 als honorair hoogleraar vergelijkend staatsrecht verbonden aan de Carl von Ossietzky-Universität te Oldenburg, Duitsland. Deze functie blijft hij ook bekleden naast de functie op Sint Maarten. Sinds 1 januari 2022 is hij ook voor 12 uur per week als senior constitutioneel adviseur verbonden aan de afdeling wetgeving en juridische zaken van de ministeries van EZK en LNV.

Daarnaast was hij als gastdocent/onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Aruba en Curaçao en doceerde hij aan de Academie voor Wetgeving. Hij studeerde Nederlands recht, specialisatie staatsrecht en wijsbegeerte van het recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Roald Lapperre, directeur-generaal Koninkrijksrelaties: “Ik ben blij met de komst van Gerhard, die een schat van kennis meeneemt op het gebied van staatsrecht en met name ook veel kennis van het constitutionele recht van Sint Maarten zelf. Als senior constitutioneel adviseur bij EZK en LNV heeft Gerhard ook departementale ervaring en hij heeft ruime werkervaring in de Caribische delen van het Koninkrijk. In de gesprekken hebben we Gerhard leren kennen als een open, verbindend, en enthousiast mens met een sterk analytisch vermogen. Hij heeft ervaring met het aansturen van kleinschalige teams van medewerkers en heeft oog voor hun welzijn en ontwikkeling.”

Gerhard Hoogers: “Ik vind het een geweldige kans en een grote eer om mij in de komende jaren als directeur van het Kabinet van de Gouverneur in te zetten voor het land Sint Maarten en zijn bevolking. Ik heb mij in de afgelopen 25 jaar veel en intensief met het koninkrijksrecht en het constitutionele recht van de Caribische landen beziggehouden en deze functie stelt me in staat om die kennis en ervaring heel concreet in te kunnen zetten. Ik zie erg uit naar de samenwerking met Gouverneur Baly, de overige medewerkers van het Kabinet en de Sint Maartense staatsorganen, maar zeker ook die met ‘Den Haag’. Mij wacht een prachtige uitdaging!”

De directeur van het Kabinet van de Gouverneur zorgt er met het team voor dat de Gouverneur wordt ondersteund bij de uitvoering van al zijn taken. De directeur is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de Gouverneur en daarnaast verantwoordelijk voor de algehele leiding en bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur.

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is een zelfstandige eenheid binnen de rijksdienst. Het Kabinet ondersteunt de Gouverneur bij het verrichten van zijn taken, zowel op koninkrijksniveau als op landsniveau en vervult een informerende en adviserende rol voor de Gouverneur met betrekking tot beleid, wetgeving en uitvoering. De kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoren niet tot een ministerie en zijn ondergebracht in Hoofdstuk IIB van de rijksbegroting, waarover de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beheer voert.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.

Het bericht Gerhard Hoogers directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Herstel op Aruba “enorm”, maar geld vliegt ook weer de deur uit

3 september 2023 - 2:00pm

Oranjestad – “Het economisch herstel op Aruba is enorm”, aldus het College financieel toezicht in reactie op de resultaten over het eerste kwartaal.

De hogere opbrengsten van belastingen vliegen ook weer de deur uit door uitgaven waarvan de noodzaak kan worden betwijfeld, aldus het Cft. Dat ziet liever dat overschotten worden benut om de overheidsschuld terug te dringen.

Het kabinet Wever-Croes dat blijft herhalen de zaakjes beter op orde te hebben dan Curaçao en Sint Maarten wordt door het Cft op de vingers getikt omdat het de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 4 maanden te laat heeft ingediend.

Wel op tijd is de ontwerpbegroting voor 2024. Die geeft een positief beeld, maar of dat realistisch is, kan het Cft niet beoordelen omdat de daarvoor benodigde onderliggende cijfers ontbreke. De ontwerpbegroting bevestigt de zorgen van het Cft dat er door de regering onvoldoende wordt gestuurd op de beheersing van de lasten.

Lees HIER de reactie op de eerste uitvoeringsrapportage

Klik HIER voor het oordeel van het Cft over de ontwerpbegroting

Het bericht Herstel op Aruba “enorm”, maar geld vliegt ook weer de deur uit verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Splinters JA21 en BVNL negeren Caribisch deel Koninkrijk

3 september 2023 - 1:55pm

Den Haag – Voor JA21 en BVNL bestaan de Caribische delen van het Koninkrijk niet. In hun zaterdag gepresenteerde (concept)verkiezingsprogramma’s wordt er in elk geval geen woord aan gewijd.

Het woord Koninkrijk komt bij JA21 nog wel 2 keer in de tekst voor: “De grondwettelijke taak is: De bescherming van de belangen van het Koninkrijk. De meest vitale belangen van het koninkrijk zijn: leven, have en goed van alle Nederlanders, de integriteit van ons grondgebied en het ongestoorde gebruik van onze levenslijnen met de rest van de wereld. Zonder deze aanvoerroutes van goederen, energie en data kunnen onze handelsnatie en samenleving niet bestaan.” Het lijkt er op dat met Koninkrijk toch vooral Europees Nederland wordt bedoeld. JA21 is een afsplitsing van Forum voor Democratie. Vrijdag zijn 2 van de 3 fractieleden in de Tweede Kamer overgelopen naar BBB. Speerpunt in de rechtse koers is het anti-migratiebeleid.

Ook BVNL is een afsplitsing van Forum voor Democratie en nog rechtser dan JA21. Bij de eilandsraadsverkiezingen op Bonaire van maart 2022 had de partij aanvankelijk het plan mee te doen. BVNL schommelt in de peilingen tussen de 0 en 1 zetel.

Het bericht Splinters JA21 en BVNL negeren Caribisch deel Koninkrijk verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

COLUMN – Bericht uit Sint Maarten

3 september 2023 - 3:00am

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Sint Maarten.

Een emotioneel volk

Door Terrance Rey

De relatie tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk wordt bepaald door emoties. Frustratie, irritatie en ongeduld zijn immers ook emoties en die zijn aan de orde van de dag.

Er wordt vaak gezegd dat Nederlanders rationeel zijn en Antillianen emotioneel. Maar vergis je niet, als het op emoties aankomt, kunnen Nederlanders er ook wat van. Men denkt alleen dat de emoties van de Caribische Nederlanders irrationeel zijn en die van de Europese Nederlanders rationeel.

Een voorbeeld van hoe sterk emoties de relaties tussen de eilanden en Den Haag bepalen werd deze week door minister-president Silveria Jacobs tijdens een radio-interview onthuld. Zij vertelde hoe de voorganger van staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Raymond Knops, zijn emoties niet in bedwang kon houden en tijdens een videovergadering schreeuwend tegen haar te keer ging.

Dat was in juni 2020. Jacobs stuurde destijds een klachtbrief naar haar counterpart, minister-president Mark Rutte, over het in haar ogen respectloze gedrag van Knops. Tevergeefs. Knops zei later in een bijeenkomst van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties dat hij de beweringen van Jacobs over zijn gedrag niet herkende. In Den Haag maakte niemand er een punt van. Ontkenning is ook een emotie en die negeren leidt op lange termijn tot problemen in het leven. Zo ook in de omgangsvormen binnen het Koninkrijk.

Persoonlijk denk ik dat politiek Den Haag de Caribische eilanden wat hun emoties betreft anders zou bejegenen als de overzeese gebieden een bestuurlijke samenwerking met de Zeeuwse eilanden, de Waddeneilanden en buitenprovincies zoals Groningen, Friesland en Zeeland, zouden aangaan. Wedden dat Nederlandse politici zich opeens heel anders zullen opstellen als ze tegenover zo’n formidabel bondgenootschap binnen het Koninkrijk komen te staan. De issues die al deze (overzeese) gebieden, eilanden en provincies met Den Haag hebben zijn allemaal hetzelfde. Zij allen voelen zich niet serieus genomen.

De irritaties die daaruit voortvloeien zijn ook emoties. Dan maakt het niet uit of die emoties in Flevoland, Bonaire of Sint Maarten plaatsvinden. Het zijn en blijven emoties. En dat maakt dat we met z’n allen binnen het Koninkrijk een heel erg emotioneel volk zijn.

Het bericht COLUMN – Bericht uit Sint Maarten verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Tot in de dood tweederangs

2 september 2023 - 3:00am

Door René Zwart

Een wranger voorbeeld van de tweederangsstatus van Caribisch Nederland is niet te bedenken: zelfs wie in het overzeese landsdeel tijdens zijn werk ten dienste van de samenleving door bruut geweld om het leven komt, telt voor de Nederlandse overheid niet mee. In 2016 werd politieagent Ferry Bakx op Bonaire door een roofovervaller doodgeschoten. Anderhalve week later volgde in Tilburg een indrukwekkende uitvaartdienst. Met korpseer en in aanwezigheid van o.a. minister van Justitie Ard van der Steur en politiebaas Erik Akerboom. Bij de politiebureaus in het hele land hing die dag de vlag halfstok. Maar een plekje in de Tuin van Bezinning is Ferry Bakx als gevolg van typisch Hollandse – van elke menselijkheid gespeend – regelfetisjisme niet gegund.

De uitvaart met korpseer in Tilburg.

Diender in hart en nieren Bakx verhuisde in 2012 met echtgenote Anita naar Bonaire, sinds 10-10-10 een bijzondere gemeente van Nederland. Hij ontpopte zich al snel tot een gewaardeerd lid van het Korps Politie Caribisch Nederland en werd door collega’s geroemd om zijn humor en hulpvaardigheid. Op de avond van 17 augustus 2016 werd hij door de meldkamer op een gewapende overval op een woning afgestuurd. Een van de overvallers opende vrijwel onmiddellijk het vuur. Ferry Bakx was kansloos; getroffen door twee kogels bezweek hij nog diezelfde avond aan zijn verwondingen.

Omgekomen uit plichtsbesef. Net als zijn 165 collega’s die in het nationaal monument Tuin van Bezinning in het Gelderse dorp Warnsveld worden herdacht en geëerd omdat zij het leven hebben gelaten tijdens de uitoefening van hun politietaak. Sinds de opening in 2006 door mr. Pieter van Vollenhoven houdt de politie er jaarlijks een herdenkingsceremonie voor nabestaanden en politieagenten. Dit jaar gaf minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius een toespraak.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius sprak op 8 juni bij de jaarlijkse ceremonie in de Tuin van Bezinning.

De speechschrijver van de bewindsvrouw had zijn/haar best gedaan: “Ze zeggen wel dat je er echt niet meer bent, als er niemand meer aan je denkt. Daarom herdenken we met elkaar de dappere politiemensen van wie de namen op dit monument staan. We zullen hen niet vergeten. We zullen niet vergeten wie ze waren en hoe ze zich inzetten voor de veiligheid van anderen. Daar hebben ze met hun leven de hoogste prijs voor betaald.”

De moeder van Ferry Bakx is er elk jaar bij, maar het “we zullen niet vergeten” van de minister geldt niet voor haar zoon. Zo kan zij niet, zoals andere nabestaanden, als onderdeel van de ceremonie een witte roos plaatsen. En ontbreekt de naam van Ferry op het monument: opstaande roestvaststalen banden langs de paden in de tuin waarop de namen van de omgekomen agenten gegraveerd staan. Ruimte is er genoeg: er is plaats voor 500 namen, dus daar ligt het niet aan. Het zijn de statuten van de Tuin van Bezinning die een gepast eerbetoon aan Ferry Bakx in de weg staan.

Een witte roos voor elke omgekomen politieman/vrouw, maar die voor Ferry Bakx mag er niet bij.

De Nederlandse politieman Theo Zomer spant zich al jaren in om het bestuur ervan te overtuigen dat Caribisch Nederland volwaardig deel uitmaakt van het land Nederland en dat de naam van Ferry Bakx dus thuishoort in de Tuin van Bezinning. Maar hij krijgt geen gehoor. Hoe harteloos moet je zijn je achter een aantoonbaar onjuiste regel te verschuilen die met één simpele pennenstreek te corrigeren is? “Ik schaam me voor deze koloniale opstelling en ga door met het vragen om dit onrecht te stoppen”, belooft Zomer die in 2016 teamleider was van het strafrechtelijk onderzoek naar de fatale roofoverval.

Alsof de kwestie al niet schrijnend genoeg is: als stil protest is een zogeheten thin blue line-steen met de naam van Ferry Bakx neergelegd in de Tuin van Bezinning. De thin blue line staat binnen de politie symbool voor de verbondenheid met tijdens de dienst overleden collega’s. De steen is door de beheerder van het monument verwijderd. Toen de moeder van Ferry Bakx bij een herdenking vroeg waar de steen was gebleven, is deze aan haar overhandigd. Bij de herdenking dit jaar sprak zij minister Yeşilgöz-Zegerius aan op de gang van zaken. Die antwoordde zelf ook niet te begrijpen waarom overleden politiemensen uit Caribisch Nederland worden uitgesloten van het nationale eerbetoon. Maar daar is het bij gebleven.

De “illegaal” verklaarde herdenkingssteen heeft nu een plekje bij moeder Bakx, naast de foto van Ferry en de witte roos die evenmin bij het monument werd toegelaten.

Het bestuur van de Tuin van Bezinning onder voorzitterschap van oud-hoofdcommissaris Stoffel Heijsman, korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen en de minister moeten zich de ogen uit de kop schamen dat onder hun snufferd zelfs voor een held die zijn leven heeft gegeven om burgers te beschermen het grondrecht dat in Nederland gelijke gevallen gelijk worden behandeld aan de laars wordt gelapt. Tweederangs, zelfs tot in de dood. Het is om razend van te worden.

Het is sowieso de hoogste tijd dat Den Haag een einde maakt aan het stelselmatig discrimineren van landgenoten in de zogeheten bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bijzondere zit hem vooral in het ontzeggen van grondwettelijke rechten, zoals gelijkebehandelingswetgeving, een sociaal minimum, bescherming tegen huiselijk geweld etc.etc.

De beschamende uitsluiting van Ferry Bakx is illustratief voor de onwil van regering en Kamer Caribisch Nederland fair te behandelen.

Nb. De afdeling Protocol van de Nationale Politie is woensdag een aantal vragen over het bovenstaande voorgelegd. Deze zijn onbeantwoord gebleven.

Het bericht Tot in de dood tweederangs verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Oud-premier Rhuggenaath bewindvoerder Wereldbankgroep

1 september 2023 - 11:39am

Den Haag – Oud-minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath wordt voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbankgroep. De Rijksministerraad heeft minister Kaag van Financiën en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het mandaat verleend om deze voordracht namens het Koninkrijk te doen. Rhuggenaath is momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland en heeft afgelopen maanden tevens deel uitgemaakt van de Taskforce voor aanpak knelpunten Caribisch Nederland.

Rhuggenaath volgt Koen Davidse op, die de functie in Washington DC de afgelopen vijf jaar heeft vervuld en directeur-generaal Beleid bij het ministerie van Defensie wordt. De benoeming van Rhuggenaath is definitief na instemming van de andere kiesgroeplanden. Hij zal in november aantreden voor een termijn van vier jaar.

Eugene Rhuggenaath heeft meer dan 10 jaar ervaring als politieke bestuurder, recentelijk als Minister-President (2017-2021), Minister van Onderwijs, Cultuur en Sport (2020) en Minister van Economische Ontwikkeling (2015-2017) van Curaçao. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in de private sector, onder andere als directeur bij verschillende instellingen in de internationale financiële dienstverlening. Hij studeerde bedrijfskunde aan de universiteit van Miami en behaalde zijn MBA aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De Wereldbank is de enige wereldwijd opererende internationale financiële instelling waar Nederland een permanente zetel heeft in de Raad van Bewindvoerders. De bewindvoerder is namens de kiesgroep verantwoordelijk voor alle onderdelen van de Wereldbankgroep. De kiesgroep bestaat naast Nederland uit Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne.

De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren. Dit is geen benoeming op een ABD-functie, maar deze is wel tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.

Het bericht Oud-premier Rhuggenaath bewindvoerder Wereldbankgroep verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

SP: Geruzie en onderling wantrouwen ondermijnen het Koninkrijk

1 september 2023 - 10:28am

Den Haag – Geruzie en wantrouwen vormen een bedreiging voor het voortbestaan van het Koninkrijk. Dat stelt de SP in haar vandaag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma ‘Nu de mensen’.

Daarin staat slechts één korte alinea over de Koninkrijksrelaties. De SP vindt voorts dat de inwoners van Caribisch Nederland een betere voorzieningen verdienen.

Uit het verkiezingsprogramma van de SP

Het huidige Koninkrijk van Nederland, met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dreigt ten onder te gaan aan politieke ruzies en onderling wantrouwen. We willen daarom een nieuwe samenwerking, waarbij we afspreken hoe deze vier landen beter gaan samenwerken, op basis van gelijkwaardigheid. De bewoners van Saba, Sint Eustatius en Bonaire horen bij ons land en verdienen een veel beter niveau van voorzieningen.

Het bericht SP: Geruzie en onderling wantrouwen ondermijnen het Koninkrijk verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

VVD wil onafhankelijkheidsrecht Caribische eilanden “expliciet” in Statuut

1 september 2023 - 4:48am

Den Haag – De VVD zet de onafhankelijkheid van de Caribische delen van het Koninkrijk bij de komende verkiezingen op de agenda. In het Statuut moet de “expliciete bepaling” worden opgenomen dat Curaçao en Sint Maarten, maar ook de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba – net als Aruba – het recht hebben het Koninkrijk te verlaten.

Dat staat te lezen in het vandaag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma van de liberalen. De wens om het voor de eilanden eenvoudiger te maken onafhankelijk te worden is niet nieuw. In januari 2019 diende toenmalig VVD-Kamerlid André Bosman een initiatiefwetsvoorstel in. Sinds diens vertrek uit de Kamer ligt de behandeling stil.

In het conceptverkiezingsprogramma ‘Ruimte geven, grenzen stellen’ keert een nog ouder initiatiefwetsvoorstel van Bosman terug: de toelatingsregels die Curaçao, Aruba en Sint Maarten hanteren voor Europese Nederlanders moeten ook in omgekeerde richting gaan gelden. In 2016 verwierp de Tweede Kamer het voorstel.

Uit het VVD-conceptverkiezingsprogramma

Koninkrijksrelaties

In het belang van de inwoners behoeven het bestuur en de overheidsfinanciën op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten verbetering. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geldt hetzelfde als het gaat om versterking van de economie.

Versterken Caribisch deel van het Koninkrijk. Er moet verder worden gegaan met de versterking van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Samen met Aruba, Curaçao en Sint- Maarten werken we aan goed en integer bestuur, financieel solide beleid, de aanpak van corruptie, het duurzaam versterken van de economieën en het onderwijs.

Financiële deugdelijkheid. Hervormingen zijn niet alleen nodig voor de eilanden om op eigen benen te kunnen staan, ook de bevolking van de eilanden is daarbij gebaat. De autonome landen hebben een eigen verantwoordelijkheid en moeten financieel hun eigen broek op houden. Nederland kan ondersteuning bieden bij de borging van de kwaliteit van het bestuur, justitie en financiën.

Modernisering relaties. Als uitgangspunt voor de relaties binnen het Koninkrijk geldt wederkerigheid. De voorwaarden die Aruba, Curaçao en Sint-Maarten stellen aan Europese Nederlanders die zich daar willen vestigen, gelden voortaan ook andersom. In het Statuut voor het Koninkrijk wordt een expliciete bepaling opgenomen dat naast Aruba ook Curaçao en Sint-Maarten kunnen verklaren dat ze onafhankelijk willen worden en dus het recht krijgen om het Koninkrijk te verlaten. Ook Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunnen bepalen onafhankelijk te willen worden.

Het bericht VVD wil onafhankelijkheidsrecht Caribische eilanden “expliciet” in Statuut verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Deelt Caribisch Nederland mee in Prinsjesdagpot van 2 miljard?

1 september 2023 - 3:04am

Den Haag – Als het kabinet Rutte IV woord houdt (en dat is geen zekerheid) maakt het op Prinsjesdag bekend dat er voor de armoedebestrijding in Caribisch Nederland 3,3 miljoen euro extra beschikbaar komt.

De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een pakket van 2 miljard om te voorkomen dat het aantal Nederlanders in armoede volgend jaar naar 1 miljoen stijgt, zoals het CPB heeft gewaarschuwd. Op basis van de belofte van de regering de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelijkwaardig te behandelen zou er (omgerekend naar het aantal inwoners) zo’n 3,3 miljoen moeten vrijkomen voor de eilanden.

Hoe dat geld bij de armsten terecht komt, is nog de vraag. In Europees Nederland is dat een relatief eenvoudige operatie omdat het mogelijk is heel gericht enkele toeslagen te verhogen. Overigens is de omvang van de armoede in Caribisch Nederland naar schatting 7 tot 8 keer groter (en ook nog eens dieper) dan op het vaste land. Zo’n 40% van de eilanders leeft onder het bestaansminimum. Dat zou een groter aandeel uit de pot van 2 miljard rechtvaardigen.

Het bericht Deelt Caribisch Nederland mee in Prinsjesdagpot van 2 miljard? verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Koninkrijksconferentie schuift door naar 2024

1 september 2023 - 3:00am

Den Haag – Er is nog altijd geen datum vastgesteld voor een Koninkrijksconferentie. In elk geval gaat die niet meer dit jaar gehouden worden. Uit de reactie van staatsecretaris Van Huffelen op het verslag van het jongste Interparlementair Koninkrijksoverleg blijkt dat nu “wordt ingezet” op het eerste kwartaal van 2024.

“Voor de gehele organisatie wordt er een commissie genaamd ‘Commissie Koninkrijksconferentie’ in het leven geroepen. Op korte termijn zal de commissie komen met een voorstel voor een definitieve datum voor de conferentie en zal deze datum in gezamenlijk overleg worden vastgesteld. De commissie zet ondertussen de eerste stappen voor de inhoudelijke invulling van de conferentie”, schrijft Van Huffelen.

Klik HIER voor de volledige brief

Het bericht Koninkrijksconferentie schuift door naar 2024 verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Premier Jacobs: “Staatssecretaris Knops schreeuwde tegen me”

31 augustus 2023 - 3:29pm

Philipsburg – Minister-president Silveria Jacobs heeft een onthullend inkijkje gegeven in de omgangsvormen in het Koninkrijk. Zij deed dat vandaag in een lang radio-interview met Billy D. op Radio SOS.

Gevraagd naar de verschillen tussen staatssecretaris Alexandra van Huffelen en haar voorganger Raymond Knops benadrukte Jacobs dat die laatste een “heel andere stijl” van samenwerken heeft. “Wij hadden strijdbare momenten. Ik bleef stil terwijl hij aan het schreeuwen was.” Jacobs raakte er naar eigen zeggen niet van de kook en liet zich niet verleiden tot een “wedstrijdje schreeuwen.” Knops zou later zijn excuses hebben gemaakt.

Knops was van 2017 tot 2022 staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Op het moment van zijn aantreden, kort na orkaan Irma, was de relatie met de regering van Sint Maarten ronduit slecht. Er was veel discussie over de 550 miljoen euro die Nederland had gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten. Om geruzie over de besteding uit de weg te gaan, werd de Wereldbank ingehuurd om het wederopbouwfonds te beheren. Overigens genoot Knops in Den Haag ook de reputatie snel aangebrand te zijn.

Klik HIER om het gehele interview van Jacobs terug te luisteren

Het bericht Premier Jacobs: “Staatssecretaris Knops schreeuwde tegen me” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Aruba aanmerkelijk beter in uitvoering hervormingsagenda dan Curaçao

31 augustus 2023 - 12:38pm

Den Haag – Voor de eerste keer heeft Nederland samen met de Curaçaose, Arubaanse en Sint Maartense regeringen een uitvoeringsrapportage over de voortgang van hun Landspakketten gepubliceerd. Tot nu stelde de Tijdelijke Werkorganisatie (onderdeel van het ministerie van BZK) de rapportage op.

Opvallend is dat Curaçao op veel onderdelen vaker achterloopt op de planning dan Aruba. Ook Sint Maarten scoort aanzienlijk minder ‘red flags’. Zo zit er op Curaçao geen schot in het hervormingsplan voor het belastingstelsel. Het kabinet Pisas wil eerst “goede werkafspraken” maken en deelt in afwachting daarvan slechts beperkte informatie met de Tijdelijke Werkorganisatie die daardoor geen invulling kan geven aan zijn monitoringstaak.

Lees HIER de voortgangsrapportage over Curaçao

Lees HIER de voortgangsrapportage over Aruba

Klik HIER voor de voortgangsrapportage over Sint Maarten

Het bericht Aruba aanmerkelijk beter in uitvoering hervormingsagenda dan Curaçao verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Van Rij: Belastingstelsel Caribisch Nederland nú aanpassen

31 augustus 2023 - 6:25am

Den Haag – Staatssecretaris van Financiën Van Rij wil het belastingstelsel van Caribisch Nederland per 1 januari op 30 punten wijzigen. Of dat ook gaat gebeuren hangt van de Tweede Kamercommissie Financiën af die woensdag bepaalt of het Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024 al dan niet controversieel wordt verklaard.

Met het oog daarop heeft Van Rij vandaag in een brief aan de Kamer benadrukt dat het “goed is de aanpassingen en verbeteringen nu door te voeren”. Het huidige stelsel dateert van 1 januari 2011. Het is sindsdien op enkele punten gewijzigd om knelpunten op te lossen die in de uitvoering naar voren kwamen. “Het fiscale stelsel op de BES-eilanden is op hoofdlijnen nog hetzelfde als in 2011 en bevat een aantal bepalingen en onderdelen die moeten worden verbeterd”, aldus de staatssecretaris.

Uitgangspunt voor de wijzigingen is de lijst die Van Rij in mei naar de Kamer heeft gestuurd. Welke onderdelen daarvan in het wetsvoorstel worden opgenomen, moet blijken op Prinsjesdag.

Klik HIER voor de wijzigingsvoorstellen

Het bericht Van Rij: Belastingstelsel Caribisch Nederland nú aanpassen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.