kop

Dossier Koninkrijks Relaties

Inhoud syndiceren Dossier Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt: 7 min 36 sec geleden

Geen ESF-geld voor Caribisch Nederland, toch hulp

30 maart 2023 - 6:28am

Den Haag – Hoewel behorend tot het Nederland komen Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet in aanmerking voor bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds, de zogeheten ESF+ middelen.

De bijzondere gemeenten kunnen dan ook geen beroep doen op de 15,8 miljoen die het kabinet de komende vier jaar uittrekt voor voedselhulp, kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten ten behoeve van kwetsbare gezinnen. Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten komt daarom met een aparte regeling voor de BES-eilanden.

“Ik stel vanzelfsprekend ook extra gelden beschikbaar om de inwoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op een gelijke wijze op dit onderwerp te kunnen ondersteunen. De ESF+ middelen zijn niet beschikbaar voor Caribisch Nederland, maar ik geef Caribisch Nederland minimaal een vergelijkbaar aandeel voor voedselhulp en voedselzekerheid”, schrijft de bewindsvrouw vandaag aan de Tweede Kamer.

“Dit voorjaar ga ik in gesprek met de nieuwe bestuurscolleges over wat de eilanden aanvullend nodig hebben voor de aanpak van armoede en schulden. Ik pak daarbij met urgentie dit onderwerp op en stuur erop dit onderwerp structureel in te bedden in de genoemde aanpak armoede en schulden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bij de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023 informeer ik uw kamer voor het zomerreces over uitkomst van de gesprekken met de openbare lichamen.”

Het bericht Geen ESF-geld voor Caribisch Nederland, toch hulp verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Eindelijk opvolger voor Arkenbout in zicht

30 maart 2023 - 3:53am

Den Haag – Zeven maanden na het vertrek van de officiële Vertegenwoordiger van Nederland voor de CAS-landen Erwin Arkenbout is er een opvolger in beeld.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een kandidaat gevonden die op dit moment aan een screening wordt onderworpen. Zodra die (positief) is afgerond zal de benoeming bekend worden gemaakt. De zoektocht heeft opvallend lang geduurd. De wervingsprocedure – via de Algemene Bestuursdienst ABD – is in december 2021 (!) gestart.

Sollicitanten met een bij de functie passende CV werden afgewezen, omdat staatssecretaris Van Huffelen naar verluidt de voorkeur geeft aan een kandidaat met roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Of dat gelukt is, zal binnenkort blijken. De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad – met bijkantoren in Oranjestad en Philipsburg – heeft onder meer de taak het ministerie van BZK op de hoogte te houden van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op de eilanden die “aandacht” van Den Haag vergen.

Het bericht Eindelijk opvolger voor Arkenbout in zicht verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Minister Dijkgraaf bezoekt Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten

30 maart 2023 - 2:00am

Den Haag – Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bezoekt van 2 tot en met 5 april Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Het bezoek staat in het teken van het Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de herdenking van het slavernijverleden. Dijkgraaf is coördinerend minister van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Saba

Op Saba wordt Dijkgraaf door gezaghebber Jonathan Johnson ontvangen. Vervolgens zal hij in gesprek gaan met het Bestuurscollege en de Eilandsraad. De hoofdonderwerpen die aan de orde komen zijn het onderwijs, slavernijverleden en de aansluiting op het vervolgonderwijs. Ter afsluiting brengt de minister een bezoek aan het Saba Heritage Center.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius praat Dijkgraaf met het Bestuurscollege en Eilandsraad. Daarna zal hij de Gwendolyn van Putten school bezoeken. In de middag bezoekt de minister het Planetarium , gevolgd door een rondleiding in Oranjestad, de Godett Plantation en Fort Amsterdam om meer kennis op te doen in zijn rol als coördinerend minister voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Sint Maarten

Op Sint Maarten heeft Dijkgraaf een ontmoeting met gouverneur Ajamu Baly, gevolgd door een gesprek met minister Radolphe Samuel van Education, Culture, Youth & Sports. Ter afsluiting bezoekt de bewindsman de Universiteit van Sint Maarten en het NIPA.

Eerder dit jaar bracht Dijkgraaf al een bezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao.

Het bericht Minister Dijkgraaf bezoekt Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Wijziging WolBES en FinBEs vertraagd

29 maart 2023 - 7:48am

Den Haag – Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen BES (FinBES) lopen vertraging op. Het gaat staatssecretaris Van Huffelen niet lukken deze voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aan te bieden zoals ze eerder wel heeft beloofd.

De aanpassing van de twee wetten is nodig om de bestuurlijke verhoudingen tussen de regering en ministeries en de openbare lichamen effectiever te maken, onder meer door te snijden in bureaucratie. Bij het ontwerpen van de wetten in de aanloop van 10-10-10 was aan Haagse kant het ontbreken van vertrouwen in de capaciteiten van de lokale bestuurders leidend.

De wijziging van de WolBES en FinBES vergt sowieso geduld. Al in 2019 verschenen twee rapporten -waarvan een van de Raad van State – dat beide dringend op de schop moesten.

Lees hieronder de brief van Van Huffelen

Zoals ik al eerder in mijn brief d.d. 7 maart 20221 heb aangegeven streeft het kabinet naar een gelijkwaardiger voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland. Om dit te bereiken wordt ingezet op het verdergaand toepassen van het principe van ‘comply or explain’. Dit principe vormt eveneens één van de uitgangspunten op basis waarvan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen BES (FinBES) wordt vormgegeven.

Bij schrijven d.d. 15 december 2022 heb ik u geïnformeerd over de aanleiding tot, de algemene uitgangspunten bij en de inhoud van dit wetsvoorstel.2 In deze brief heb ik voorts aangegeven dat het wetsvoorstel zich bevindt in de consultatiefase. Deze consultatiefase is bijna afgerond, waarna het wetsvoorstel de officiële internetconsultatie ingaat. Tijdens deze periode van 8 weken zullen ook de openbare lichamen (nogmaals) de gelegenheid krijgen op het wetsvoorstel te reageren (conform artikel 209 van de WolBES).

Ik wil met het consulteren van de openbare lichamen, de departementen en de verschillende stakeholders zorgvuldig te werk gaan. In verband hiermee zal de officiële internetconsultatie pas op zijn vroegst in april 2023 starten. Daardoor is het niet meer mogelijk om het wetsvoorstel vóór het zomerreces bij uw Kamer in te dienen. Hieraan voorafgaande dient het wetsvoorstel immers ook nog aan de Raad van State te worden voorgelegd. Ik streef ernaar om het wetsvoorstel na het zomerreces aan uw Kamer aan te bieden.

Het bericht Wijziging WolBES en FinBEs vertraagd verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

BES-eilanden krijgen vanaf 2027 meer gedeputeerden

29 maart 2023 - 7:16am

Den Haag – Met ingang van 2027 krijgen Bonaire, Sint Eustatius en Saba er een gedeputeerde bij. Vier jaar later mag Bonaire zelfs een vijfde gedeputeerde aanstellen.

De groei loopt parallel met de eerder aangekondigde uitbreiding van het aantal eilandsraadsleden. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen in reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer over een (voor Den Haag) kritische lezing van inmiddels oud-eilandsraadslid van Statia Koos Sneek.

In haar brief meldt Van Huffelen onder meer ook dat het onderzoek naar een herijking van de zogeheten Vrije Uitkering voor 31 juli aan de Kamer wordt aangeboden. Reeds in 2013 is geconstateerd dat de uitkering onvoldoende is om de lokale overheden in staat te stellen hun eilandelijke taken naar behoren uit te voeren. In plaats van de uitkering te verhogen heeft Den Haag er tot nu toe voor gekozen nogal willekeurig en versnipperd projectsubsidies te verstrekken.

Lees HIER de reactie van Van Huffelen

Het bericht BES-eilanden krijgen vanaf 2027 meer gedeputeerden verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Project schoolmaaltijden ook voor Caribisch Nederland

29 maart 2023 - 5:56am

Den Haag – Scholen in Caribisch Nederland kunnen ook de komende jaren rekenen op rijkssubsidie voor het verstrekken van schoolmaaltijden. Vandaag kondigde minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma aan jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor scholen in heel Nederland.

In zijn brief aan de Tweede Kamer wijdt de bewindsman een passage aan Caribisch Nederland: “De middelen zijn vanzelfsprekend ook beschikbaar voor de leerlingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ik kies daar wel voor een andere aanpak, omdat ik het belangrijk vind aan te sluiten bij bestaande duurzame initiatieven. Voor Caribisch Nederland is vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind vorig jaar €250.000,- beschikbaar gesteld voor schoolmaaltijden. Op dit moment is mijn ministerie samen met de ministeries van SZW en BZK in gesprek met de openbare lichamen en de scholen over de manier waarop we het aanbod daar zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoeften van de eilanden. We zijn van plan om verder te gaan met wat er nu al loopt en in gang wordt gezet”, aldus Wiersma.

Het bericht Project schoolmaaltijden ook voor Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Ruime Kamermeerderheid achter motie inzake Chogogo Resort Bonaire

28 maart 2023 - 10:06am

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor de door de Partij voor de Dieren ingediende motie met betrekking tot het Chogogo-resort op Bonaire gestemd. De motie vraagt de regering het eilandbestuur ondersteuning aan te bieden bij het handhavend optreden tegen het hotel:

“Constaterende dat het koraal onomkeerbare schade heeft opgelopen door de uitspoeling van een deel van het kunstmatige strand van Chogogo Beach Resort; constaterende dat Chogogo zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, omdat het noch de keermuur ophoogt, noch de dwangsommen betaalt; constaterende dat zowel het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) als het Ministerie van LNV niet handhavend lijkt op te treden, omdat de vergunning niet is ingetrokken op grond van het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden door Chogogo; constaterende dat het hiermee sprake is van een legalisatie van onrechtmatige kustbebouwing; verzoekt de regering om in gesprek met het OLB te kijken welke ondersteuning nodig is om handhavend op te treden zodat Chogogo aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, en gaat over tot de orde van de dag.”

Een tweede motie van de PvdD waarin het kabinet wordt verzocht de invoering van het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ uit te stellen werd op verzoek van de indieners aangehouden.

Het bericht Ruime Kamermeerderheid achter motie inzake Chogogo Resort Bonaire verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Nederland na Irma genereus voor verwoest Sint Maarten, maar ook horkerig

28 maart 2023 - 9:03am

Den Haag – De hulp van Nederland aan Sint Maarten na orkaan Irma was “genereus”, maar de wijze waarop die werd aangeboden getuigde niet van empathie en sensitiviteit. Dat blijkt uit een zogeheten ‘beleidsdoorlichting’ naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Nederlandse betrokkenheid bij de wederopbouw.

“De brief waarin de genereuze steun werd aangekondigd, had meer medeleven kunnen betuigen met een volk, inclusief zijn leiderschap, dat op dat moment geen dak boven zijn hoofd had en verstoken was van de meest elementaire sociale voorzieningen en economische infrastructuur”, aldus de onderzoekers. Nederland stelde 550 miljoen euro beschikbaar, maar wantrouwde de lokale bestuurders en legde eenzijdig vergaande voorwaarden op die niets hadden uit te staan met de ramp. De Nederlandse houding leidde de val in van de Sint Maartense regering.

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties schrijft aan de Tweede Kamer zich de kritiek aan te trekken: “Ik ben van mening dat goede communicatie tussen de landen in het Koninkrijk essentieel is. We kunnen alleen concrete resultaten voor mensen bereiken als we ons beter tot elkaar verhouden en onderling nauwer samenwerken. Wederzijds vertrouwen, wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij cruciaal en brengt over en weer verplichtingen met zich mee. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn beleid.”

Klik HIER voor de beleidsdoorlichting en de reactie van Van Huffelen

Het bericht Nederland na Irma genereus voor verwoest Sint Maarten, maar ook horkerig verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Premiers CAS-landen voor ondertekening onderlinge regeling naar Den Haag

27 maart 2023 - 1:42pm

Den Haag – Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn dichtbij een akkoord met Nederland over een ‘onderlinge regeling’ over door te voeren hervormingen. De verwachting is dat de ondertekening begin april kan plaatsvinden. Daarvoor zullen de ministers-presidenten Gilmar Pisas, Evelyn Wever-Croes en Silveria Jacobs naar Den Haag reizen.

Tijdens bestuurlijk overleg op 12 en 13 januari op Sint Maarten bereikten de premiers overeenstemming met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) om in plaats van de omstreden consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling per land een onderlinge regeling te treffen.

De in Philipsburg tijdens een gezamenlijke persconferentie uitgesproken verwachting dat deze afspraken begin maart ondertekend zouden kunnen, is te optimistisch gebleken. Vooral het ambtelijk uitwerken en ‘op papier zetten’ van de afspraken heeft meer tijd in beslag genomen.

Zodra de landen hebben getekend, zal Van Huffelen het vorig jaar aan de parlementen aangeboden wetsontwerp COHO officieel intrekken. Aan de inhoud van de landspakketten waaraan de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zich hebben verbonden, verandert niets. Hoe het toezicht op de uitvoering zonder COHO wordt vormgegeven, is niet duidelijk.

Anders dan bij een rijkswet hebben regeringen voor het aangaan van een onderlinge regeling geen instemming van hun parlementen nodig.

Het bericht Premiers CAS-landen voor ondertekening onderlinge regeling naar Den Haag verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Rijna wordt speciaal gezant en stopt als gezaghebber van Bonaire

27 maart 2023 - 10:08am

Kralendijk/Den Haag – In verband met zijn benoeming door staatssecretaris Van Huffelen tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika neemt Edison Rijna per 18 april zijn ontslag als gezaghebber.

Rijna zal zich de komende jaren in zijn nieuwe functie o.a. inzetten voor betere toegang tot fondsen van de Europese Unie (EU) en Verenigde Naties (VN) voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Hij zal hiertoe de contacten met de Europese Commissie in Brussel en de regio en voor Caribisch Nederland relevante aan de VN gelieerde organisaties onderhouden en kansrijke projecten identificeren.

Daarnaast zal Rijna als speciaal gezant voor economische betrekkingen met Latijns Amerika inkomende en uitgaande economische missies leiden van en naar omliggende Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Doel van deze missies is bedrijven en andere partijen van de drie eilanden betere toegang tot omliggende markten te bezorgen en bedrijven en partijen uit omliggende landen te interesseren tot investeringen in en handel met de eilanden van Caribisch Nederland. Een groter handel- en investeringsvolume draagt bij aan versterking en van de eilandelijke economieën .

Staatssecretaris Van Huffelen toont zich zeer ingenomen met de benoeming: “Ik ben erg blij dat de heer Rijna deze benoeming heeft willen aanvaarden. Met zijn jarenlange ervaring als gezaghebber en brede internationale netwerk in de regio ben ik er van overtuigd dat hij als speciaal gezant van grote betekenis voor de eilanden en Nederland kan zijn. In zijn nieuwe rol kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de toegang tot EU- en VN-fondsen, de vergroting van de welvaart en de verbreding van de economische basis. We danken de heer Rijna voor zijn grote inzet voor het eiland Bonaire in zijn rol als gezaghebber.”

Rijna is sinds 2014 gezaghebber. In 2020 werd hij voor een periode van 6 jaar herbenoemd. Sinds ruim een jaar is hij tevens Territorial Authorized Officer (TAO) voor Bonaire bij de Europese Unie: “Vanuit mijn rol als gezant kan ik nieuwe mogelijkheden voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor internationale samenwerking en ontwikkeling aanboren. Vanwege onze relatie met de EU liggen er veel kansen om te benutten. Dat geldt ook voor enkele onder de Verenigde Naties vallende organisaties die veel voor de eilanden kunnen betekenen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met de diverse betrokken partijen ”

De aanstelling gaat in per 18 april 2023. Vanaf dat moment treedt Nolly Oleana op als waarnemend gezaghebber, totdat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe gezaghebber is afgerond.

Het bericht Rijna wordt speciaal gezant en stopt als gezaghebber van Bonaire verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

VACATURE – Executive Employee D – Sint Eustatius

27 maart 2023 - 8:00am

The Executive Council of the Public Entity, St. Eustatius, Caribbean Netherlands wishes to get
in touch with candidates who are interested in the following job: ____________________________________________________________________________

1 FTE Executive Employee D/Uitvoerend Medewerker D
Unit Public Works & Services (PWS)

The unit of Public Works & Services (PWS) is tasked with the planning, maintenance and upkeep of all property, buildings, and infrastructure of the Public Entity, while also enabling and supporting spatial planning and economic initiatives. The PWS team is practical and hands-on and employs staff with knowledge related to basic carpentry, painting, gardening, vehicle maintenance, infrastructure upkeep, plumbing, and other maintenance duties.

As Executive Employee D, you function within one of the Public Works & Services (PWS) maintenance teams.

Your main responsibilities

 • Performing maintenance and/or repair work (for instance on machines, vehicles, buildings, and infrastructure (roads, terrains), and maintenance connected to water and green space management);
 • Calling attention to and reporting faults, damages and other particulars relating to the efficient execution of maintenance work;
 • Carrying out activities such as painting, welding, carpentry and/or construction work;
 • Conducting repairs, detecting and remedying minor malfunctions, and assisting internal or external technicians in solving complex malfunctions;
 • Installing and assembling /disassembling equipment, components, and installations;
 • Instructing users in the use of machines, installations and measurement and control processes;
 • Keeping record of the activities and results in a logbook.

Skills and Knowledge

 • You have technical knowledge and expertise in the maintenance field;
 • You have knowledge of safety and inspection regulations, technical regulations as well as equipment specifications;
 • You have skills in providing routine maintenance work;
 • You are skilled in handling complaints and fault notifications.

Requirements
– Secondary school diploma/vocational diploma or equivalent;
– Valid driver’s license Category B & D;
– Basic First Aid Certification (optional).

Working Conditions:
The function is valued in scale 4, with a minimum of $ 1.565.25 to a maximum  
of $ 2.186.47 gross per month, for 39,5 hours a week irregular working hours.

Scaling is based on experience.

In case of equal suitability, internal candidates will be given priority.
Are you interested in applying for the position of Executive Employee D at Public Works & Services (PWS)?
You are invited to respond in writing no later than 7 april, 2023.

Kindly direct all applications to:

Executive council of Public Entity Sint Eustatius
Attn: Personnel and Organization

Van Tonningenweg # 3
Email: personnel.affairs@statiagov.com

For more information
For further information concerning the vacancy kindly contact the Unit manager of PWS,
Mr. Winston Tearr at Tel: +599 318 2821, or e-mail: winston.tearr@statiagov.com  

Klik HIER om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

Het bericht VACATURE – Executive Employee D – Sint Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Curaçaos Statenlid: Verkoop in beslag genomen cocaïne aan Nederland

27 maart 2023 - 3:19am

Willemstad – Statenlid Juniël Carolina van regeringspartij MFK heeft voorgesteld om op Curaçao in beslag genomen drugs te verkopen aan Nederland. Hij deed dat in een debat over de Kustwacht, die onder meer tot taak heeft drugstransporten te onderscheppen.

Carolina, sinds 2019 Statenlid, rekende zijn collega-parlementariërs voor dat verkoop aan Nederland van de 29.000 kilo in 2022 in beslag genomen cocaïne Curaçao op basis van de ‘straatwaarde’ ruim 1,6 miljard gulden had kunnen opleveren. “Ik denk na, het levert geld op”, zette hij zijn betoog kracht bij. Fractiegenoten reageerden instemmend. Pas na aandringen van de verbijsterde oppositie reageerde minister van Justitie Hato (ook MFK) afwijzend.

Aanleiding voor het debat was de verdeling van de kosten voor de Kustwacht. Curaçao draagt 16% bij, Aruba 11% en Sint Maarten 4%. De resterende 69% neemt Nederland voor zijn rekening. Het MFK/PNP-kabinet Pisas wil het Curaçaose aandeel verkleinen. Bovendien wil het de door de vorige regering toegezegde bijdrage van 7 miljoen gulden aan vervanging en uitbreiding van materieel van de Kustwacht intrekken.

Het bericht Curaçaos Statenlid: Verkoop in beslag genomen cocaïne aan Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Vrees voor tweedeling in kinderopvang Caribisch Nederland

27 maart 2023 - 3:00am

Den Haag – De nieuwe Wet kinderopvang BES kan aanzetten tot een tweedeling tussen kinderen van ouders met een laag tot gemiddeld inkomen en kroost van rijke ouders. Daarvoor vreest GroenLinks.

Kinderopvangcentra die gebruik maken van de in de wet opgenomen vergoeding moeten voldoen aan (kwaliteits)voorwaarden en zijn verplicht zich aan de door het ministerie vastgestelde tarieven te houden. Aanbieders van kinderopvang die geen beroep doen op de door de overheid te verstrekken vergoeding hoeven niet aan de daaraan verbonden voorwaarden te voldoen en kunnen zelf hun tarieven te berekenen. GroenLinks vraagt zich af of dit een risico op segregatie met zich meebrengt.

Ook andere partijen hebben veel vragen over het wetsvoorstel, zo blijkt uit de schriftelijke voorbereiding op de plenaire behandeling. De ChristenUnie wil bijvoorbeeld weten waarom het kabinet, tegen de ambtelijke adviezen in, vasthoudt aan een ouderbijdrage in de kosten van kinderopvang.

Lees HIER alle vragen over het wetsvoorstel

Het bericht Vrees voor tweedeling in kinderopvang Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

VACATURE – Executive Employee E – Sint Eustatius

27 maart 2023 - 2:00am

The Executive Council of the Public Entity, St. Eustatius, Caribbean Netherlands wishes to get in touch with candidates who are interested in the following job: _____________________________________________________________________________  
2 FTE Executive Employee E/Uitvoerend Medewerker E)
Unit Public Works & Services (PWS)

The unit of Public Works & Services (PWS) is tasked with the planning, maintenance and upkeep of all property, buildings, and infrastructure of the Public Entity, while also enabling and supporting spatial/economic initiatives. The PWS team is practical and hands-on and employs staff with knowledge related to basic carpentry, painting, gardening, vehicle maintenance, infrastructure upkeep, plumbing, and other maintenance duties.

As Executive Employee E, you function within one of the Public Works & Services (PWS) maintenance teams. As executive employee E, you perform simple preventative and corrective maintenance, you call attention to faults, damage, and other particulars. Your duties include the transport of persons and goods and the operation of heavy equipment. The specific task of this Executive Employee E position is the transportation of people.

Your main responsibilities

 • Transporting children and/or other passengers to and from school, or other locations;
 • Operating vehicles and /or busses to transport cargo or goods;
 • Ensuring the safety of the passengers and obeying traffic laws;
 • Always maintaining a clean and mechanically sound vehicle;
 • Washing, cleaning and fueling the vehicles/bus;
 • Conducting routine safety inspections of vehicles and equipment;
 • Assisting in carrying out other activities related to maintenance, driving and performing duties of similar or lower ranked positions within the line of work, if needed.

Skills and knowledge

 • You are reliable and punctual;
 • You have knowledge of safety regulations and equipment specifications;
 • You have knowledge of traffic regulations and road safety;
 • You are skilled in handling complaints and fault notifications.

Specific Requirements

 • Secondary school / VMBO diploma or equivalent;
 • Valid driver’s license for Category B & D;
 • A certificate of good conduct;
 • Basic First aid certification (optional);

Working conditions:

The function is scaled in salary scale 3, with a minimum of $1.453.41 to a maximum of $ 1.881.29 gross per month, for 39.5 hours a week with irregular working hours. Scaling is based on experience.

In case of equal suitability, internal candidates will be given priority.

Are you interested in applying for the position of Executive Employee E at Public Works & Services?
You are invited to respond in writing no later than 7 April, 2023

Kindly direct all applications to:

Executive council of Public Entity Sint Eustatius
Attn: Personnel and Organization

van Tonningenweg # 3
Email: personnel.affairs@statiagov.com

Klik HIER om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

Het bericht VACATURE – Executive Employee E – Sint Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

OPINIE – De bedrieglijke dramatiek van zwarte Heilsprofeten of hoe recht te doen aan emancipatie (3)

26 maart 2023 - 2:00pm

Door Aart G. Broek

Het emancipatorische traject sinds 1863 tot nu toe blijft buiten de pleidooien voor excuses, een slavernijmuseum en een herstelfonds van 200 miljoen euro. Zodoende blijven het eigen succesvolle handelen van de nazaten van slaven en de eigen verantwoordelijkheid buiten beeld. Niet alleen de succesvolle stappen worden aan het zicht onttrokken. Ook het eigen meer of minder gemankeerde gedrag en handelen blijft buiten de schijnwerpers. Dat is wel eens anders geweest.

In de alom bekende roman Dubbelspel (1973) van Frank Martinus Arion worden bepaalde ongunstige gedragskenmerken van Afro-Antillianen fel belicht en genadeloos afgestraft. Een zelfzekere generatie zal moeten breken met tal van kenmerkende gedragingen om zich doelbewust te kunnen richten op de toekomst. Het handelingsverloop van de roman maakt ondubbelzinnig duidelijk dat bepaalde levenspatronen en denkwijzen van de Afro- Antilliaanse bevolkingsgroep onaanvaardbaar zijn. Die verhinderen een positieve ontwikkeling van de Curaçaose samenleving en een gunstige persoonlijke ontplooiing.

Helden / De roman zal vertrouwd zijn. Merk dit op: afkeurenswaardig gedrag en handelen betreffen in de eerste plaats het personage Manchi, direct gevolgd door Boeboe Fiel: zij vinden de dood. Ook Chamon deugt niet: hij pleegt een moord, draait de gevangenis in en zijn levensvisie krijgt een zeer beperkte aandacht van de verteller. Tenslotte, Nora: in de geïdealiseerde toekomst (in het laatste hoofdstuk) wordt ze geheel genegeerd, zij is een van de verliezers. Die vier personages hebben gemeen dat zij geen krachtdadige stap zetten die op een persoonlijke en maatschappelijke verandering wijst, in tegenstelling tot Janchi en Solema. Zij zijn de helden van de roman, die het – in feite socialistische – ideaal van een betere toekomst in het afsluitende hoofdstuk weten te realiseren. Zij worden gekenmerkt door: wilskracht, ijver, verstand, visie, zelfbeheersing en gemeenschapszin.

     Frank Martinus tekent de gedragingen waarmee emancipatie van Afro-Antillianen kan plaatsvinden en droomt zich die toekomst in het (nabije) heden. Elders in de regio werd dit als volgt verwoord: ‘la vieille Négritude progressivement se cadavérise’: de oude wijze waarop de Afro-Caribische mensen zich gedragen verrot langzaam maar zeker tot een lijk en er zal een nieuwe krachtdadige zwarte mens ontstaan. Zo droomde de Martinikaanse literaire grootheid Aimé Césaire zich al in zijn internationaal geroemde Cahiers d’un retour au pays natal (1939). Hij legde het fundament voor de vermaarde Négritude-beweging. Die zou door de hele Caraïben – waaronder de Nederlands-Caraïbische (ei)landen – resoneren en leek onvermijdelijk naar zwarte ‘onafhankelijkheid’  te moeten leiden, in ieder geval in sociaalpsychologische zin.

     Het kiert echter heftig tussen droom en werkelijkheid.

Ernstig geschokt / In 1996 werd het besluit genomen tot de instelling van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), dat meer in het bijzonder zou werken op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Het takenpakket van het RST was tweeledig. Enerzijds de bestrijding van eiland over­schrijdende criminaliteit. Hiertoe ontwikkelde het RST zich tot een autonoom korps op de eilanden, hoofdzakelijk aangestuurd onder Nederlandse leiding. Anderzijds kon het RST uiteen­­lopende vormen van ondersteuning ver­lenen aan de eilandelijke politiële korpsen bij on­derzoek naar misdrijven ‘die de lokale rechtsorde ernstig schok­ken’ en korpsen daartoe over onvol­doende expertise be­schikten.

     Niet alleen de feitelijke leiding, ook bijzonder geruchtmakende zaken waarbij het RST betrokken was, speelden een rol in de beeld­vor­ming: Nederlandse crime fighters jagen op‘onze mensen’. Die indruk was al gewekt door de arrestatie van de populaire en invloedrijke politicus Claude Wathey op Sint Maarten in 1993 – een vingeroefening die mede tot RST zou leiden. In 1997 wist het RST onder het mom van een bommelding het be­stuurlijke kantorencomplex op Curaçao te ontruimen en van de gelegenheid gebruik te maken om geavanceerde afluisterapparatuur te plaatsen in de kamer van de politicus Benny De­mei.

     Toen de strafzaak tegen Demei voor kwam, bleek het RST meer midde­len in te zetten, die de wettelijke kaders oprekten. Wathey en Demei waren overigens geen uitzondering. Tal van gezag­hebbende politici en bestuur­ders van overheidsbedrijven werden in de loop van de jaren vervolgd. Zo verkreeg in de jaren rond de eeuwwisseling de vervolging van de politici Nelson Monte, Anthony Go­dett, Ben Komproe, Rufus McWilliam, Ramon Chong en Louie Laveist veel publieke aandacht. De lijst wordt tot op de dag van vandaag met regelmaat aangevuld. Inmiddels zijn bestuurlijke banden met maffiose organisaties en zelfs een moordaanslag onderdeel van aangelegenheden die ‘de lokale rechtsorde ernstig schok­ken’.

     Misschien is de volwaardige betrokkenheid van politici bij eiland overschrijdende criminaliteit wel een signaal van succesvolle emancipatie, vooralsnog houden we het op het ondermijnen van de eilandelijke samenlevingen en zodoende van het emancipatieproces van tal van nazaten van slaven.

     Zo blijkt ook uit minder stuitende zaken. ‘Uit de fraude- en corruptiezaken met benoemingen en aanbestedingen,’ zo constateerde de criminoloog Nelly Schotborgh-Van de Ven, ‘blijkt dat de procedures bestaan, maar dat de naleving van comptabiliteitswetgeving, begrotingsvoorschriften of andere wetten en procedures, een aanhoudend probleem vormt. Er wordt een hele eigen interpretatie, of een gebrekkige of onjuiste invulling aan regels gegeven. Vooral ministers, gedeputeerden en bestuurders van overheids-nv’s maken in dit verband misbruik van hun bevoegdheden.’

     Kortom, het ligt niet aan de regels, die zijn er genoeg, maar het handelen van de nodige Afro-Antilliaanse bestuurders deugt niet. Vergunningen worden verstrekt, betalingen worden uitgevoerd, aanbestedingen genegeerd, personen worden benoemd, de trias politica niet gerespecteerd. Toezicht, controle, transparante verantwoording, handhaving mogen in regels zijn vastgelegd, maar alles staat of valt met het handelen van mensen: het naleven van wat er aan regelgeving voorhanden is.

Eigen boezem / Het ontstaan van een nieuwe krachtdadige Afro-Antilliaanse mens met ‘wilskracht, ijver, verstand, visie, zelfbeheersing en gemeenschapszin’ – zoals Martinus Arion en anderen zich droomden – liet en laat op zich wachten. Sommigen mogen nog menen een zekere inspanningsverplichting te hebben, maar – ongeacht de huidkleur – het blijft een ploeteren voor ieder van ons. In het laatste kwartaal van de vorige eeuw is er door de hele Caraïben heen uiterst kritisch uitgehaald naar het meer dan eens twijfelachtige gedrag en handelen van mensen met Afrikaanse roots. Deze kritische opstelling verkreeg bovenal door nazaten van slaven vorm en inhoud. De hand werd – dikwijls op bewonderenswaardige wijze – in eigen boezem gestoken.

     Curaçao vormde hierop geen uitzondering, auteurs als Pierre Lauffer, Elis Juliana en Frank Martinus Arion haalden flink uit naar gedrag dat de verdere emancipatorische ontwikkelingen van de nazaten ondermijnde. De Antilliaanse componist en musicus Rignald Recordino was ook een van hen. Hij vroeg begrip voor het eigen falen in het Papiamentstalige lied ‘Tula, warda’ (Tula, nog even geduld; 1979). In dit – nog steeds bijzonder populaire –  lied wordt Tula, de voorbeeldige held van de revolte van 1795, aangeroepen en gevraagd om geduld te betrachten. De inspanningen die zijn nazaten zélf hebben verricht om zich te bevrijden zijn niet altijd even inspirerend en constructief. Dat maken enkele coupletten – hier in vertaling – wel duidelijk.

Tula, wacht, nog even niet kijken. / Er moeten nog dingen worden hersteld. / We zijn nog heel hard aan het werk. //

Tula, je leven lang heb jij gezwoegd / om een stukje brood en om slaag te vermijden. / Tegenwoordig willen wij ons lijf niet vermoeien / toch graaien wij met twee handen naar de wereld. / Wij presteren niet veel, nee, wij presteren niet veel. //

Toen jij onze gids was / wist jij wat je doel was. / Nu staan wij op eigen benen, / maar waar we op afstevenen, weten we niet. / Bij de huidige koers blijft onze weg duister.

Doelbewust / Het hedendaagse zwart-activisme had wel wat vaker naar de tekst van ‘Tula, warda’ mogen luisteren én aan Frank Martinus Arion een voorbeeld moeten nemen. Het emancipatorische handelen vanaf 1863 had meegenomen moeten worden in de advisering, zowel de prestaties als de mankementen. Dán kan het zwart-emancipatorische proces pas echt een constructieve impuls worden gegeven: krachtdadig en doelbewust.

     Zoals in de roman Dubbelspel kan het onderkennen van mankementen de weg wijzen naar wat verbetering vereist voor de praktijk van alledag. Wanneer corruptiezaken het samenleven in het algemeen en de emancipatie in het bijzonder ondermijnen dan weet je waartoe je ondersteuning behoeft. Dat verlangt justitiële en politiële steun, training inzake integriteit en het leren geven, nemen en faciliteren van tegenspraak.

     Zo zijn er meer velden waar we de mankementen van kennen: onderwijs, monumentenzorg en natuurbeheer bijvoorbeeld. Inderdaad, daartoe kun je de slavernij niet in herinnering roepen. Niet alleen is het emancipatieproces al heel lang in gunstige zin gaande, maar het wordt dikwijls evenzeer ondermijnd door handelen en gedrag van nazaten. Tula, nog even geduld: werk in uitvoering.

     Uit activistisch oogpunt lijkt het een sluwe opstelling alles vanaf 1863 opzij te schuiven. Zonder nuances een opeenstapeling van ellende uit de slavernij voor de voeten van blanke (politiek) bestuurders smijten. Van dik hout zaagt men planken. Inderdaad, het levert een flinke pot met poet op, maar – let wel! – die poet is eenmalig en exclusief voor een kleine geprivilegieerde groep van nazaten van slaven en – ook die waren er – van zwarte slavenhouders; hoofdzakelijk woonachtig in Nederland. Ko’i chambón. Wat een grofheid.

De eerste twee aflevering van deze beschouwing verschenen op 25 januari en 5 februari jl op deze website.

Het bericht OPINIE – De bedrieglijke dramatiek van zwarte Heilsprofeten of hoe recht te doen aan emancipatie (3) verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

COLUMN – Bericht uit Sint Maarten

26 maart 2023 - 3:00am

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Sint Maarten.

Interconnectedness

Door Terrance Rey

Als ik uitleg waar mijn Cusha Columns-boek ‘The Enigma that is Sint Maarten’ over gaat, gebruik ik vaak de term ‘the interconnectedness of things’’ om de onderlinge verbondenheid van dingen op Sint Maarten te verklaren. Simpelweg omdat alles met elkaar samenhangt en alles met elkaar verbonden is.

Alles gebeurt met een reden. Ook als je geen idee hebt waarom. Sint Maarten is zo’n verbonden en kleine gemeenschap dat als iemand in Point Blanche niest, een kerel in St. Peter’s keelpijn krijgt, een vrouw in Simpson Bay een regelrechte griep oploopt en de schoonvader van haar zus in Marigot opeens Covid blijkt te hebben. Het zou je verbazen hoe snel dingen zich verspreiden op Sint Maarten, zoals nieuws en vooral melee. Sint Maarten heeft zoveel interconnecties, je zou haast denken dat het net de ‘internet of things’ is.

Met de komst van social media en apps zoals Messenger, Whatsapp en wat niet, kun je een stukje melee als een lopend vuurtje laten verspreiden. Vanwege de melee-verspreiders op Sint Maarten heeft Whatsapp de doorstuurbeperking van één bericht per persoon ingesteld. Ik lieg niet! De onderlinge verbondenheid van dingen op Sint Maarten heeft zelfs zulke wangedrochten voortgebracht als de Pointe Blanche Prison, de Elephant With The Green Hat en Mount Dump. Jarenlang hebben mensen hun afval buiten gezet om te worden opgehaald en afgevoerd door bedrijven die geen gecertificeerde vuilnisophalers zijn, en tegenwoordig krijgen mensen duizenden dollars betaald om van Pond Island weg te gaan. Hoe is dat allemaal connected?

Om je nog een voorbeeld te laten zien van de onderlinge verbondenheid van dingen op Sint Maarten. Een vrouw uit Anguilla kan een voicenote naar haar doo-doo-darling verderop in Dutch Quarter sturen. Tegen de tijd dat die voicenote heel Sint Maarten heeft bereikt, is de communicatiemedewerker op Princess Juliana International Airport op non-actief gezet wegens het verspreiden van valse geruchten over het management. Het kan raar lopen.

Door de onderlinge verwevenheid van zaken op Sint Maarten durven mensen hun mond niet open te doen. Vandaag kan een Richardson een rapport bij de regering indienen waarin hij adviseert een manager van een overheidsbedrijf te ontslaan en morgen kan een andere Richardson voor de rechtbank worden gedaagd wegens het schrijven van een vernietigend rapport over een hack. Je zou me kunnen vragen wat het een met het ander te maken heeft, maar op Sint Maarten werkt de onderlinge verbondenheid der dingen zo. Een Indiase zakenman vertelde me dat hij ooit een klacht had ingediend bij Economische Zaken over een probleem dat hij had met zijn buurman. De volgende dag verschijnt er een inspecteur bij zijn bedrijf en eist zijn bedrijfs- en werkvergunningen te tonen. Dat gebeurde steevast iedere keer als hij zich beklaagde bij EZ. Tot het kwartje bij hem viel wat het een met het ander te maken had.

Omdat alles met elkaar samenhangt en met elkaar verbonden is, kun je niet zomaar iemand voor het hoofd stoten. Je zou zelfs bang zijn om te klagen dat je buurman strontwater in je achtertuin laat lopen, omdat dan het laatste kind van je oom zou kunnen worden afgewezen voor een stuk erfpachtgrond van de overheid. Het is zo erg op Sint Maarten dat je vandaag iemand vreemd kan aankijken en tien jaar later wordt je zoon zonder aanwijsbare reden afgewezen voor een baan.

De onderlinge verwevenheid is zo erg dat een politicus opgepakt kan worden op verdenking van omkoping en machtsmisbruik en zijn verklaring is dat jij moet oppassen voor identiteitsdiefstal op Instagram. Je kunt zo een angst voor agorafobie ontwikkelen als je te hard nadenkt over de onderlinge verbondenheid van de dingen op Sint Maarten. Je zou haast niet meer de straat op durven. Laat staan om over de rare rekeningen van prutsbedrijf GEBE te klagen. Je wordt vast en zeker de volgende dag afgesloten.

Geloof je me nog steeds niet? Probeer deze verbluffende realiteit eens te vatten. Een vlinder slaat met zijn vleugels in Mumbai en een categorie 5 orkaan, Irma genaamd, treft Sint Maarten met verwoestende en catastrofale gevolgen. In de rest van de wereld noemen ze dat global warming, maar hier op Sint Maarten noem ik dat de interconnectedness of things.

Het bericht COLUMN – Bericht uit Sint Maarten verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

COLUMN – Makke schapen

25 maart 2023 - 4:00am

Acht jaar lang heeft Politiek Den Haag zich doof gehouden voor de wake-up call van de Commissie Spies, maar nu lijkt het alsnog tot een deel van de Tweede Kamer te zijn doorgedrongen dat inwoners van Caribisch Nederland als tweederangslandgenoten worden behandeld. En dat de elkaar opvolgende kabinetten Rutte lak hebben aan de grondwettelijke plicht burgers gelijk te behandelen. Het is D66 die – eindelijk – de vraag opwerpt of sprake is van gemakzucht of mogelijk zelfs van discriminatie. Het één sluit het ander niet uit, Bonairianen, Statianen en Sabanen zijn slachtoffer van de optelsom van een onverschillig parlement, een onkundig ambtelijk apparaat en een onwillige regering.

Op weg naar 10-10-10 leek het alle betrokkenen een goed idee niet in één keer alle Nederlandse wet- en regelgeving uit te storten over de bijzondere gemeenten. Hun kwantitatief goed, maar kwalitatief onderbezette overheidsapparaten zouden dat niet aankunnen. Bovendien wilde niemand de eilanden opschepen met zaken die er helemaal niet relevant zijn, heette het. In het Statuut en later de Grondwet werd een artikel opgenomen om te rechtvaardigen dat er in het rijksbeleid rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden. Dat leek mooi, maar is door ministeries vooral aangegrepen om de openbare lichamen van bijna alles wat in Europees Nederland vanzelfsprekend is uit te sluiten.

In 2015 adviseerde de Commissie Spies het kabinet de Haagse bril af te zetten. Toenmalig minister van (of tegen?) Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk – tegenwoordig als columnist van de Telegraaf spreekbuis van bekrompen rechts Nederland – heeft het vuistdikke rapport vol wijze lessen waarschijnlijk nooit opengeslagen. Hij had evenmin boodschap aan de alarmerende uitkomsten van onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud naar de onder Hollands bewind om zich heen grijpende armoede op de BES-eilanden.

Plasterk en zijn partijgenote staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma wezen de roep om in navolging van Europees Nederland voor Caribisch Nederland een leefbaar bestaansminimum vast te stellen resoluut van de hand. Met heel veel pijn en moeite waren ze nog net bereid tot een ietsiepietsie kinderbijslag. Rutte II ging vloeiend over in Rutte III. Ook Raymond Knops weerstond de roep om een sociaal minimum. Hij en staatssecretaris Tamara van Ark gingen niet verder dan een lichtjaren van de realiteit verwijderd ijkpunt. Ze sloten tevens de ogen voor meerdere schokkende rapporten van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Met een grotere D66-stempel op Rutte IV zou een einde komen aan de systematische taakverwaarlozing jegens Caribisch Nederland, beloofde het coalitieakkoord. De werkelijkheid: staatssecretaris Alexandra van Huffelen en minister voor Armoedebeleid Carola Schouten doen niet meer dan ver onder de armoedegrens levende BES-burgers geheel naar koloniale traditie zoet te houden met spiegeltjes en kraaltjes. “We doel al heel veel”, klopte de stas zich onlangs op de borst in reactie op kritiek van het College voor de Rechten van de Mens. Overigens: van wat D66’s ongekroonde modekoningin uitgeeft aan haar Caribische reisgarderobe kunnen heel wat gezinnen het jaar rondkomen.

Inmiddels is Den Haag tot inkeer gekomen: al het nieuwe beleid geldt voortaan automatisch voor het gehele land, tenzij er gegronde redenen zijn een uitzondering te maken. Maar dan moeten bewindslieden het waarom wel overtuigend duidelijk maken. In de praktijk komt er van dit zogeheten comply or explain-principe helemaal niets terecht. D66 verwoordt dat nogal eufemistisch: Caribisch Nederland wordt “nog te vaak vergeten”. Nee, het is niet vergeten: sommige ministeries hebben – om het op zijn Hollands te formuleren – schijt aan de eilanden.

Maar dat zelfs Van Huffelens eigen partij openlijk twijfelt aan de intenties van het schandalen verzamelende kabinet een einde te maken aan het al ruim twaalf jaar consequent achterstellen van de openbare lichamen wil wat zeggen. Maar als de stoere woorden zoals gemakzucht en discriminatie niet door daden worden gevolgd, zal er niets veranderen. Tot nu toe heeft de Kamer zich keer op keer als een kudde makke schapen in de luren laten leggen met onderzoek op onderzoek op onderzoek. Op 13 april kan D66 de daad bij de woorden voegen. Dan staat er een debat met de staatssecretaris op de agenda.

Dé kans om – indien nodig in een motie verpakt – te eisen dat per direct een realistisch sociaal minimum wordt ingevoerd en voor het einde van het jaar (wets)voorstellen voor WW en gelijke behandeling etc. etc. ter behandeling aan de Kamer worden aangeboden. Of voldoende fracties ongevoelig zijn voor het arsenaal aan kabinetssmoezen is zeer de vraag. Het verleden leert dat de commissie voor Koninkrijksrelaties wel eens gromt en soms zelfs blaft, maar nooit doorbijt.

Daarvoor zijn er kennelijk te weinig kiezers in de drie tropische achtertuintjes van het land.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

Het bericht COLUMN – Makke schapen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

‘Sinterklaas-grap’ eindigt in celstraf voor Arubaanse politicus

24 maart 2023 - 6:00pm

Door Sharina Henriquez – Caribisch Netwerk

Oranjestad – De Arubaanse politicus Alan Howell blijft erbij dat 11.000 gulden die hij uit de fractiepot haalde voor een Sinterklaasbonus, een ‘grap’ was. De rechter kon er niet om lachen en gaf hem twee jaar cel voor verduistering van in totaal bijna 2 ton.

Dat bedrag is afkomstig van de POR-fractie waar Howell lid van was. Het is daarmee geld van de belastingbetaler. Howell stal het fractiegeld terwijl hij ook ondervoorzitter was van het Arubaanse parlement tijdens het kabinet Wever-Croes I.

Oorzaak val kabinet in 2021

De huidige premier, MEP-leider Evelyn Wever-Croes, liet haar eerste kabinet in 2021 vallen toen ze hoorde van het strafrechtelijk onderzoek naar Howell, die net partijleider van POR was geworden.  Ze had geen vertrouwen meer in haar coalitiepartner POR.

Howell beweert nog altijd dat hij ‘erin is geluisd’ door de premier samen met zijn toenmalige partijgenoot, Andin Bikker die minister van justitie was. Bikker had afstand genomen van POR na de zoveelste schandaal in de partij. Howell meent dat POR als nieuwe partij te machtig werd en ze hem daarom lieten vallen.

Zware straf want Howell is ook politieagent

De rechter ziet dat anders zo blijkt tijdens de uitspraak: ‘een politicus die misbruik maakt van zijn positie als volksvertegenwoordiger en persoonlijke belang boven die van de burgers plaatst’. Het schaadt ook het vertrouwen, zegt hij, die mensen moeten hebben in personen in belangrijke posities.

Want Howell is naast politicus, een hoge politiefunctionaris wat de rechter hem ook zwaar aanrekent. Daarbij heeft hij geen ‘schuldbesef’ laten zien. De Arubaanse politicus zei eerder in de media ‘teleurgesteld’ te zijn in het onderzoekswerk van zijn politie-collega’s.

Sinterklaas-bonus en betaald advies van zijn vader

“Geen grap, maar een serieuze verdeling van het geld van de partijstichting.” Dat oordeelt de rechter over de Sinterklaas-bonus van 11.000 gulden waarvan Howell tienduizend gulden aan zich liet uitkeren en de rest aan zijn trouwe penningmeester.

Zij is ook berecht maar de rechter vindt – los van de bonus – dat er onvoldoende bewijs van opzet is. Howell had vooral misbruik van haar goedgelovigheid gemaakt, ze waren al jaren bevriend. Op de meeste punten werd ze dan ook vrijgesproken.

Zo’n 65 duizend gulden uit de fractiepot zou zijn gegaan naar de inmiddels overleden vader van Howell voor juridisch advies. Maar Howell senior had zijn hele leven als onderwijzer gewerkt en was geen jurist noch advocaat, stelt de rechter.

Ook stond nergens het eenmansbedrijf van de vader geregistreerd. Maandelijks zou Howell zijn vader 3000 gulden contant hebben betaald. Maar de adviezen van zijn vader kon hij in de rechtbank niet overleggen. Er ging ook fractiegeld naar de rijschool van zijn vrouw.

Contant voorgeschoten, in hoger beroep

Howell verdedigt zich met dat hij veel contant heeft voorgeschoten en daarna het geld terug heeft gehaald bij de partijstichting.  Een positieve verklaring van twee accountants over de jaarrekeningen van de stichting laat zien dat hij niets heeft verduisterd, zegt hij.

De rechter vindt dat onvoldoende bewijs: de accountants hebben namelijk niet gecontroleerd of de facturen en kwitanties wel juist waren. Behoorlijk wat facturen en kwitanties doken ineens op toen de strafzaak al liep.

Ook de advocaat van Howell reageert na afloop dat de administratie van de partijstichting wel beter had gekund. Maar dat dat niet wil zeggen dat haar cliënt schuldig is. Ze gaan in hoger beroep.

Howell wil amper reageren op het vonnis. Of hij nog doorgaat met zijn politieke carrière, die hij tien jaar geleden begon? “Ik kan er niets over zeggen. Ik moet het eerst met mijn familie hierover hebben.”

Het bericht ‘Sinterklaas-grap’ eindigt in celstraf voor Arubaanse politicus verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Ministerraad: Caribische studenten krijgen voor aankomst in Nederland BSN

24 maart 2023 - 9:57am

Den Haag – De Ministerraad heeft vandaag besloten dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN te verstrekken. Vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk is jarenlang vergeefs gevraagd om administratieve hindernissen voor studenten weg te nemen. Pas nadat Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in 2020 met zijn rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ het kabinet opriep in actie te komen, kwam het kabinet in beweging.

Door het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen kunnen zij bij het aanvragen van studiefinanciering via DUO meteen een BSN kunnen krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de studenten tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het besluit wordt nu eerst voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Ook moet DUO nog de systemen aanpassen.

Met een BSN kunnen studenten alle zaken met de overheid en andere instanties waar een BSN voor nodig is, online regelen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een DigiD, toeslagen en het maken van een afspraak bij de gemeente voor inschrijving in de BRP. Op die manier kunnen studenten zich voor de komst naar Nederland voorbereiden en na aankomst zaken sneller regelen. Het bespaart ze veel bureaucratische rompslomp waardoor zij hun aandacht kunne richten op de start van hun studie.

De wijziging geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben of daaraan gelijkgesteld. Caribische mbo-studenten die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook vóór aankomst in Nederland het BSN. Het reisrecht, bekend als het studentenreisproduct dat zij ontvangen, wordt ook gezien als studiefinanciering.

Voor studenten die in augustus of september dit jaar starten met de studie in Nederland is het niet mogelijk de wijziging op tijd door te voeren. Zij krijgen als tijdelijke regeling een BSN na inschrijving in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De Rijksoverheid gaat zich inspannen om in individuele gevallen de knelpunten weg te nemen die bij Caribische studenten leiden tot vertraging bij de inschrijving in de BRP.

Het bericht Ministerraad: Caribische studenten krijgen voor aankomst in Nederland BSN verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Kabinet Pisas zit op zijn geld: Investeert te weinig in versterking economie

24 maart 2023 - 4:29am

Willemstad – De Curaçaose overheid zit er warmpjes met 340 miljoen gulden aan liquide middelen, maar benut de financiële ruimte niet om duurzaam te investeren in versterking van de economie. Dat kan worden opgemaakt uit de analyse van het College financieel toezicht naar aanleiding van de voorlopige financiële resultaten over 2022.

De inkomsten lagen vorig jaar met 1.715 miljoen 91 miljoen hoger dan in het pre-coronajaar 2019. Omdat er juist minder werd uitgegeven, koerst Curaçao af op een overschot dat zeer waarschijnlijk ruim boven de 100 miljoen uitkomt. Dat betekent dat ook een begin kan worden gemaakt met de afbouw van de overheidsschuld van 4,2 miljhard.

Hoewel minister van Financiën Silvania bijna dagelijks hoog opgeeft van zijn successen heeft het Cft de nodige kritische vraqen over zijn beleid. De bewindsman moet deze voor 12 april beantwoorden.

Lees HIER het oordeel van het Cft

Het bericht Kabinet Pisas zit op zijn geld: Investeert te weinig in versterking economie verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.