kop

Dossier Koninkrijks Relaties

Inhoud syndiceren Dossier Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt: 44 min 9 sec geleden

MEP: Coho en RAft zorgen ervoor dat Aruba er nooit meer bovenop komt

1 uur 29 min geleden

Den Haag – De Staten van Aruba hebben net als die van Curaçao fundamentele bezwaren tegen de ontwerp-consensusrijkswet die de weg moet effenen voor de oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling. Het Arubaanse parlement keert zich gelijktijdig tegen de ontwerp-Rijkswet Aruba financieel toezicht.

De Cohowet ondermijnt de autonomie van de volksvertegenwoordiging, stelt regeringspartij MEP. De RAft versterkt dat nog eens. “De Rijkswet RAft vormt een onderdeel van een pakket aan voorwaarden ter verkrijging van de nodige liquiditeitssteun van Nederland, waar de eilanden niet anders tegen konden doen, dan ermee instemmen. Want zonder de liquiditeitssteun zou Aruba niet overleven. Dit geeft al aan dat het instemmen met de voorwaarden niet een vrijwillig karakter had.”

De MEP-fractie benadrukt Nederland dankbaar te zijn voor alle hulp, maar vindt de voorgestelde voorwaarden “onbegrijpelijk en onacceptabel. Bepaalde voorwaarden gaan te ver, en erger nog, lijken er juist voor te zorgen dat Aruba er nooit meer boven op zal komen.”

Lees hier de reactie van de Staten van Aruba over Coho

Lees hier de reactie van de Staten van Aruba op de RAft

Het bericht MEP: Coho en RAft zorgen ervoor dat Aruba er nooit meer bovenop komt verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Consensus over Coho utopie, blijkt uit reactie Curaçaose Staten

5 uur 15 min geleden

Den Haag – Als eerste van de vier parlementen hebben de Staten van Curaçao hun (40 pagina’s tellende) reactie op de concept-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling ingestuurd.

Niet verrassend is dat de fracties buitengewoon kritisch zijn over het wetsontwerp en de totstandkoming ervan. Uit de commentaren en vragen kan worden opgemaakt dat er vooralsnog weinig draagvlak bestaat en dat de kans op het bereiken van consensus uitermate gering is zolang het wetsvoorstel niet fundamenteel wordt gewijzigd.

De deadline voor het inleveren van commentaar en vragen is vandaag 12.00 uur.

Lees hier het verslag van de Staten van Curaçao

Het bericht Consensus over Coho utopie, blijkt uit reactie Curaçaose Staten verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Spanning in Bestuurscollege Bonaire

6 uur 29 min geleden

Kralendijk – In het Bestuurscollege is spanning ontstaan over de vraag of het projectontwikkelaar EuroParcs moet worden toegestaan het te bouwen Sunset Beach Resort een verdieping hoger te maken dan de oorspronkelijk geplande vier bouwlagen.

De MPB-gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman zijn tegen, hun UPB-collega James Kroon is voor. De stem van gezaghebber Edison Rijna lijkt de doorslag te geven. Die heeft verklaard zich te laten leiden door de adviezen van de ambtelijke diensten. Die zien geen redenen de door EuroParcs gevraagde vrijstelling te weigeren.

Rijna heeft de hoop uitgesproken dat de gedeputeerden het alsnog eens worden, maar voor Den Heyer en Thielman is het een principekwestie. Zij zouden overwegen af te treden als de vrijstelling voor de extra bouwlaag daadwerkelijk wordt verleend. Dat hoeft overigens niet het einde van de coalitie te betekenen. MPB-leider Elvis Tjin Asjoe heeft laten doorschemeren in dat geval vervangers voor te dragen.     

Het bericht Spanning in Bestuurscollege Bonaire verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Construction prefab housing daycare on Saba progressing well

7 uur 2 min geleden

Saba – Construction of the prefab housing units at the Laura Linzey Daycare Center is going according to schedule. The prefab housing, which will serve as a temporary provision until the new permanent location for childcare is constructed in The Bottom, is scheduled to be ready this summer.

The 18 prefab units are being placed in an L-shape, and will include three large classrooms, two kitchenettes, staff and children’s bathrooms, and an office space for management. The 20-foot prefab units are fully equipped and hurricane resistant. The units are being installed by the contractor, Work Monster, in the backyard of the current daycare location at the former Governor’s House in The Bottom.

Groups reunited

There will be room for all daycare children, including the pre-school group now housed elsewhere, in the new, spacious prefab units. Once the prefab units are ready for use this summer, the pre-school group will be reunited with the other daycare children and the current location of the pre-school group in the rectory of the Anglican Church in The Bottom will be closed. Only the babies, the administration office space, staff room, staff training room, storage and covered porch (eating area) will remain in the former Governor’s House. The outside porch will be reopened and the temporary classrooms that are now on the location of the porch will be removed. This will create more space.

Room for growth

The prefab units are large, providing room for growth, which means that the number of children can increase. With the installation of the prefab units, the daycare housing will meet all requirements of the Basic Island Ordinance Childcare Saba. “It will provide the quality that we need. We are very content with the openness, light and space that the new temporary housing will offer,” said Laura Linzey Daycare Center Manager Tessa Alexander. She said this would be a very adequate temporary housing until the new building is constructed in The Bottom. The project, which is funded by the BES(t) 4 Kids program, will include a new playground for the younger and older children.

A short, informal groundbreaking ceremony was held on Monday, May 9 in the presence of Dutch Minister of Poverty Policy, Participation and Pensions Carola Schouten and Commissioner of Social Affairs Rolando Wilson. Minister Schouten said she was very impressed by the professionalism of daycare on Saba and the commitment of the daycare employees.

Warm home

“Many families make fulltime use of daycare. Daycare truly provided children a warm home. That is very valuable for the children, but also for the parents who because of this care have the possibility to work. I wholeheartedly support the further professionalizing of childcare, but compliments for the hard work that is already being done are very merited,” said Minister Schouten in an invited comment.

Commissioner Wilson specifically thanked the BES(t) 4 Kids program for funding this project and complimented daycare management, project coordinator Esther van Woudenberg, the Planning Bureau and Work Monster for their work.

(Bron: OLS)

Het bericht Construction prefab housing daycare on Saba progressing well verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

SZW-unit Rijksdienst Caribisch Nederland krijgt financieel beheer maar niet op orde

19 mei 2022 - 12:21pm

Den Haag – Het lukt de SZW-unit van de Rijksdienst Caribisch Nederland maar niet het financieel beheer op orde te krijgen. Van de 54 miljoen euro die in 2021 via de afdeling is uitgekeerd, bestaat over 28,8 miljoen onzekerheid over de rechtmatigheid.

Voor het 6e achtereenvolgende jaar krijgt RCN daarom van de Algemene Rekenkamer een draai om de oren. Ondanks de aanbevelingen en de herhaaldelijk beloofde beterschap, is er ook vorig jaar weinig vooruitgang geboekt met het verbeteren van het financieel beheer, constateert de Rekenkamer in het kader van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

Er zijn tekortkomingen in de opzet van de administratieve organisatie, in de uitvoering van de interne controle en in de IT-applicaties die de RCN-unit gebruikt en de samenwerking met de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland verloopt “moeizaam”. De oorzaak van de tekortkomingen kunnen, aldus de Rekenkamer, niet volledig worden toegeschreven aan de extra druk vanwege corona-gerelateerde werkzaamheden, want de problemen werden al in 2016 voor het eerst gesignaleerd.

Van een medewerker die de leiding van de SZW-unit vorig jaar waarschuwde voor de risico’s van het onjuist toekennen van uitkeringen door gebrekkige controles werd het contract beëindigd. De SZW-unit betaalt socialezekerheidsuitkeringen aan inwoners van de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De unit voerde tijdens de coronapandemie de noodregelingen. De unit valt onder de directe verantwoordelijkheid van de minister van SZW. Voor de IT-voorzieningen en personele en materiële uitgaven maakt de unit gebruik van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN).

De Rekenkamer over de SZW-unit van RCN

Sinds het verantwoordingsonderzoek 2016 beoordelen wij de tekortkomingen in het financieel beheer van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)-unit SZW als een onvolkomenheid. De RCN-unit SZW voert de sociale zekerheid uit in Caribisch Nederland. Op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius wonen ongeveer 27.000 mensen. Dit illustreert de kleinschaligheid van de uitvoering waarmee de unit te maken heeft. Ook de letterlijk grote afstand tot het ministerie draagt niet bij aan een oplossing van de problemen.

Bestaande tekortkomingen nog onvoldoende opgelost

RCN-unit SZW heeft in 2021 weinig voortgang geboekt met het verbeteren van het financieel beheer van de uitkeringen. De maatregelen leiden nog niet tot een afdoende oplossing van de bestaande tekortkomingen. We handhaven daarom de onvolkomenheid. Er zijn tekortkomingen in de opzet van de administratieve organisatie, in de uitvoering van de interne controle en in de IT-applicaties die de RCN-unit gebruikt. Het op orde brengen van het financieel beheer van RCN-unit SZW, inclusief het IT-verbetertraject, vergt ook na 2022 nog inzet.

Meer aandacht voor uitkering noodregelingen dan voor intern beheer

De coronacrisis heeft extra beslag gelegd op de capaciteit van RCN-unit SZW in 2020 en 2021. Omdat de inspanningen zich vooral richtten op tijdig uitkeren van de noodregelingen, was er minder aandacht voor verbetering van het interne beheer. Hierover heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd. Tegelijkertijd spelen de problemen al lang en is de voortgang beperkt.

Onvoldoende voortgang in IT-verbetertraject

De CIO-office van het Ministerie van SZW heeft het IT-verbetertraject bij RCN-unit SZW doorgelicht. De conclusie was dat er structurele verbeteringen in de IT-systemen nodig zijn om de processen van uitkeringenverstrekking beter te ondersteunen en meer geautomatiseerde controles daarin onder te brengen. Voor het verbetertraject zijn een realistische planning en een concrete kostenraming nodig. Volgens de CIO-office moet er een stevigere controle komen op het IT-traject, een taak voor de RCN-unit SZW en het Ministerie van SZW. 

Loondervingsapplicatie lost tekortkomingen onvoldoende op

De applicaties die de RCN-unit stapsgewijs in gebruik heeft genomen, zijn volgens de CIO-office nog onvoldoende voorzien van beheersmaatregelen om de rechtmatigheid van de uitkeringen te waarborgen. Een van die applicaties is de loondervingsapplicatie die de RCN-unit SZW sinds 2021 gebruikt. Deze heeft niet geleid tot een goede oplossing voor de bestaande tekortkomingen. Het ontbreekt niet alleen aan gebruiksvriendelijkheid, maar ook aan beheersmaatregelen zoals invoercontroles en signaleringslijsten om ervoor te zorgen dat alle uitkeringen juist, volledig en rechtmatig worden verstrekt. Hierdoor blijft het risico op onrechtmatige betalingen bestaan.

Kwaliteit interne controle nog onvoldoende

De kwaliteit van de interne controle is nog onvoldoende volgens de RCN-unit SZW. De opzet en inrichting van de interne controle waren eind 2021 nog niet gereed. Ook heeft de RCN-unit SZW in 2021 niet getoetst of beheersmaatregelen goed werken. Per 1 oktober 2021 is een adviseur bedrijfsvoering aangesteld om te werken aan uitvoering en verbetering van het internecontroleproces.

Moeizame samenwerking met Shared Service Organisatie Caribisch Nederland

We hebben ook onderzoek gedaan naar het IT-beheer en de informatiebeveiliging van de IT-infrastructuur van de RCN. De RCN is verantwoordelijk voor de automatiseringsomgeving en applicaties. Voor de RCN is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk. In ons verantwoordingsonderzoek Koninkrijksrelaties 2021 publiceren we de uitkomsten van dit onderzoek. De RCN-unit SZW is in grote mate afhankelijk van SSO-CN. Net als in 2020, ervaart de RCN-unit SZW de dienstverlening van SSO-CN nog steeds als moeizaam.

Fouten en onzekerheden

De problemen in het financieel beheer hebben geleid tot fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid die de controletoleranties van 4 artikelen hebben overschreden. In totaal is er een overschrijding van ongeveer € 29 miljoen. De totale uitgaven zijn ongeveer € 54 miljoen, waarvan € 25 miljoen voor noodregelingen. De minister heeft zich in haar jaarverslag 2021 verantwoord over deze overschrijdingen.

Aanbevelingen

De minister van SZW is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de RCN-unit SZW. Wij bevelen de minister daarom aan het oplossen van de onvolkomenheid voortvarend en met urgentie aan te pakken. Daarvoor is het volgende nodig:

 • Stel een realistisch verbeterplan op dat de tekortkomingen in het financieel beheer structureel en binnen een acceptabele termijn oplost. Houdt daarbij scherp toezicht op de verbetering van de IT.

• Zet een goede administratieve organisatie en interne controle op, handel daar naar en zie daarop toe. • Faciliteer de RCN-unit SZW met voldoende mensen en middelen.

Het bericht SZW-unit Rijksdienst Caribisch Nederland krijgt financieel beheer maar niet op orde verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Staatssecretaris Van Ooijen neemt kwakkelende zorg Sint Eustatius onder de loep

19 mei 2022 - 5:15am

Den Haag – Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat met de actoren in de zorgketen op Sint Eustatius in gesprek met de medische zorg op het eiland te verbeteren. Dat kondigt hij aan in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Wuite, Paulusma (beiden D66), Kamminga en Van den Hil (beiden VVD).

Bentwoording vragen Wuite en Paulusma

1.  Heeft u kennisgenomen van de artikelen ‘Het ene Nederland is het andere niet’ en ‘Er vallen doden door slechte zorg Sint Eustatius’?

Antwoord vraag 1. Ja.

2. Heeft u kennisgenomen van het opiniestuk van een inwoner van Sint Eustatius op Dossier Koninkrijksrelaties.nl, over zijn zorgen over de zorgfunctie naar aanleiding van de tragische afloop van een medische verwijzing van een patiënt[1]?

Antwoord vraag 2. Ja.

3. Kunt u een kabinetsappreciatie geven op bovengenoemde artikelen?

Antwoord vraag 3. De artikelen gaan in op de recente ontwikkelingen op het domein van de gezondheidszorg van Sint Eustatius.

Het verhaal van mevrouw van Tongerloo schetst – ondanks enkele feitelijke onjuistheden (zie vraag 2 en 3 in de aanvullende Kamervragen van VVD) – een goed beeld van de complexe verhoudingen en omstandigheden op Sint Eustatius, die ervoor zorgden dat de coronacrisis juist ook daar zo ingrijpend was. Het is hierbij goed om nog eens te herinneren in welke fase van de crisis Caribisch Nederland destijds zat. Medische hulpgoederen waren overal ter wereld schaars, zo ook in Nederland en in de regio. Transport vormde een uitdaging omdat de luchtruimen en landsgrenzen gesloten werden, wat tevens gevolgen had voor het overplaatsen van patiënten voor ziekenhuisopname in de regio. Net als in Europees Nederland moest de reguliere zorg op Sint Eustatius afgeschaald worden.

Natuurlijk heeft de coronacrisis voor Sint Eustatius grote gevolgen gehad. Niet alleen voor wat betreft gezondheidszorg, maar ook sociaaleconomisch. Voor de inwoners én voor het medisch personeel dat hier werkte in deze onrustige en onzekere periode. Het is belangrijk om van onze ervaringen te leren en samen goed voor te bereiden op een mogelijke nieuwe pandemie in de toekomst. Sint Eustatius wordt net als Bonaire en Saba meegenomen in de beleidsagenda ten aanzien van het verbeteren van pandemische paraatheid, waarbij het toepassen van maatwerk centraal staat. Daarnaast is het van belang om lessen te trekken voor het verbeteren van de gezondheidsvoorzieningen in Caribisch Nederland die zijn opgebouwd sinds 2010.

De artikelen van dossierkoninkrijksrelaties.nl gaan grotendeels in op het recente overlijden van een inwoner van Sint Eustatius. Kort hierop, in april, heeft opnieuw een overlijden plaatsgevonden. Het feit dat er twee patiënten zijn komen te overlijden, in zo’n kort tijdsbestek, vind ik vreselijk en moet grote impact hebben op de hechte gemeenschap van Sint Eustatius. T.a.v. het eerste overlijdensgeval kan ik mij voorstellen dat inwoners zich afvragen of door de artsen van St. Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) en het verzekeringskantoor van VWS wel accuraat gehandeld is. Beide artikelen gaan ervan uit dat er bij dit handelen medische fouten zijn gemaakt. Hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan. SEHCF heeft conform de procedures van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een calamiteitenonderzoek in gang gezet. Desalniettemin zijn de in het artikel geuite zorgen van de inwoners van Sint Eustatius aanleiding voor mij om met betrokken gezondheidsinstanties het gesprek aan te gaan om ervoor te zorgen dat de zorg op Sint Eustatius verbeterd wordt.

4. Bovenstaande artikelen en het opiniestuk bespreken knelpunten in het doorverwijzen van patiënten die (acute) zorg nodig hebben; hoe reflecteert u op deze knelpunten? Welke stappen heeft u ondernomen of bent u van plan te nemen om doorverwijzing te verbeteren? Kunt u hierbij reflecteren op de rol van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland?

Antwoord vraag 4. Afgelopen jaren heeft Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) jaarlijks 6000-8000 medische uitzendingen verzorgd. Ook in de Covid-periode is het gelukt om de urgente zorg doorgang te laten vinden. In 2020 zijn er in totaal 40 klachten binnengekomen. Desalniettemin zijn er knelpunten die verbeterd moeten worden. Ten aanzien van de knelpunten rondom reguliere doorverwijzingen zijn het afgelopen jaar diverse stappen genomen ter verbetering. In oktober 2021 hebben specialisten van SEHCF op Sint Eustatius en de afdeling dienstverlening van ZJCN afspraken gemaakt over de kwaliteit van verwijzingen. Voor het jaar 2022 is tevens prioriteit toegekend aan het verbeteren van de dienstverlening, hieronder valt ook het verwijsproces. Om verwijzers op de Bovenwindse eilanden meer ruimte te geven ben ik voornemens om een pilot op te zetten waarbij er naar bepaalde specialismen een vrije doorverwijzing kan plaatsvinden.

Om de doorverwijzing in acute situaties te verbeteren gaat ZJCN met de betrokken partijen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden evalueren en waar nodig het reeds bestaande protocol aanvullen, verduidelijken of aanscherpen. Het is van belang dat ziekenhuizen kennis hebben van hun behandelplicht in acute situaties.

Over de verbeteringen van het verwijsproces zal ik (bestuurlijke) afspraken maken met alle betrokken partijen.

5. Kunt u bevestigen of de nieuwkomers die (nog) niet via de zorgverzekering van Caribisch Nederland zijn verzekerd, risico’s ondervinden bij het verkrijgen van essentiële medische zorg? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over een plan om dit probleem op te lossen?

Antwoord vraag 5. Een nieuwkomer dient zich bij vestiging in Caribisch Nederland te houden aan de procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij die nog in afwachting zijn van de beschikking van de IND, maken nog geen aanspraak op de zorgverzekering en zijn zelf verantwoordelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. Dit is conform Europees Nederlandse wet- en regelgeving. De nieuwkomer wordt hierover voorgelicht door zowel de IND als ZJCN.

In het geval dat iemand onverzekerd is en zich in een acute of levensbedreigende situatie bevindt, geldt dat de zorgverlener een behandelplicht heeft. Administratieve kwesties zijn hierin niet leidend.

6. Kunt u uiteenzetten wat de procedures en protocollen zijn in Caribisch Nederland, voor het in gang zetten van een medische verwijzing buiten het eiland? Kunt u bevestigen of een verwijzing alleen wordt gedaan door een arts en uiteenzetten wat voor (financiële) afspraken Zorg en Jeugd Caribisch Nederland hierover heeft gemaakt met organisaties voor medische evacuaties (met bijbehorend medisch team)? Kunt u verduidelijken wat uw rol is hierin?

Antwoord vraag 6. De procedure bij een medische uitzending buiten het eiland is als volgt; indien een (huis)arts (“verwijzer”) constateert dat de verzekerde specialistische zorg nodig heeft die niet beschikbaar is op het eiland, wordt een verwijsverzoek ingediend bij ZJCN. De verwijzer vermeldt in het verzoek de mate van urgentie. In het geval van een reguliere medische uitzending beoordelen en toetsen de medisch adviseurs (artsen) van ZJCN aan de hand van de Regeling Aansprakelijkheid Zorgverzekering (RAZ) BES of het verwijsverzoek voldoet aan de rechtmatigheids- en doelmatigheidseisen. Indien niet akkoord, ontvangt de verwijzer een terugkoppeling met de onderbouwing. Indien akkoord, handelen de medewerkers  van ZJCN het verzoek verder af; zij plannen de afspraak en de logistiek eromheen (vlucht, transport, accommodatie, PCR-test, daggeldvergoeding) en onderhouden contact met de verzekerde. Tijdens en aan het eind van de medische uitzending geeft de behandelend arts een terugkoppeling aan de verwijzer en medisch adviseurs van ZJCN. Bovenstaande beschreven procedures en protocollen zijn bekend bij de zorgverleners in Caribisch Nederland.

Ten aanzien van medische evacuaties heeft ZJCN afspraken gemaakt met National Helicopters (Medevac) voor de Bovenwindse eilanden en de Air-ambulance voor Bonaire. Deze zijn 24/7 beschikbaar. T.a.v. de inzet van de Medevac op Saba en Sint Eustatius geldt dat de verwijzer indien mogelijk vooraf toestemming moet hebben verkregen van de medisch adviseurs. In uitzonderingsgevallen kan achteraf toestemming aangevraagd worden.

7. Bent u bereid om bij (huis)artsen in Caribisch Nederland te informeren in hoeverre de beoordeling van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland bij het al dan niet instemmen met een verwijzing buiten het eiland, naar hun ervaring een negatief effect heeft op de kwaliteit van zorg?

Antwoord vraag 7. Ja, ik ben bereid om in gesprek te gaan met zorgverleners over hun zorgen. 

8. Kunt u toelichten in welke mate Zorg en Jeugd Caribisch Nederland en/of u, budgettaire overwegingen van invloed laten zijn op het al dan niet instemmen met een verwijzing?

Antwoord vraag 8. In de beoordeling spelen budgettaire overwegingen geen rol, medische gronden zijn leidend. De RAZ-BES regelt de aanspraken op zorg, op basis hiervan wordt beoordeeld of de aangevraagde behandeling doelmatig en rechtmatig is.

9. In hoeverre acht u een relatief kleinschalige voorziening als Zorg en Jeugd Caribisch Nederland in staat om de juiste beoordeling en afweging te maken bij een medisch urgente verwijzing?

Antwoord vraag 9. Binnen ZJCN bestaat een afdeling Medisch Advies, bestaande uit artsen en medewerkers. Dit team is ervaren en voldoende uitgerust om dit te beoordelen.

10. Bent u bereid een specifiek onderzoek in te stellen naar het in vraag 2 bedoelde incident waarbij een patiënt met een niet-Nederlandse nationaliteit tragisch is komen te overlijden?

Antwoord vraag 10. De IGJ is op de hoogte gebracht van de calamiteit. SEHCF heeft conform de procedures van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een calamiteitenonderzoek in gang gezet.

Beantwoording vragen Kamminga en Van den Hil

1. Bent u bekend met de berichten ‘Er vallen doden door slechte gezondheidszorg Sint Eustatius’ en ‘Het ene Nederland is het andere niet’?

Antwoord vraag 1. Ja.

2. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de hospitainer geen adequate medische uitrusting bevatte en ook vanuit een praktisch oogpunt niet bruikbaar was voor het eiland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2. Nee. Het gezondheidscentrum SEHCF op Sint Eustatius had geen isolatiecapaciteit, en de hospitainer was bedoeld als isolatieruimte voor de eerste opvang van Covid-verdachte patiënten zodat de patiëntenstromen gescheiden konden worden. De hospitainer was voorzien van alle medische uitrusting die daarbij nodig was. Vanaf het begin van de pandemie was duidelijk dat bij een ernstiger verloop van een Covid-infectie de patiënten verplaatst zouden worden naar het Sint Maarten Medical Center (SMMC) ziekenhuis op Sint Maarten. Vanaf april 2020 is met ondersteuning van VWS een volledig ingericht intensive care (IC) centrum met gekwalificeerd personeel ingericht voor Covid-patiënten voor Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

3. Hoe beoordeelt u het feit dat er geen gekwalificeerd personeel werd meegestuurd met de geleverde hospitainer?

Antwoord vraag 3. Deze constatering klopt niet. De hospitainer is destijds toegevoegd aan de capaciteit van het ziekenhuis, zie 2. Er was gekwalificeerd personeel in SEHCF en op verschillende momenten tijdens de pandemie is extra personeel naar Sint Eustatius gestuurd. Vanaf het begin zijn er afspraken gemaakt met SEHCF en de lokale GGD dat Sint Eustatius bij een uitbraak op extra personele ondersteuning vanuit Nederland kon rekenen. Sint Eustatius heeft lang een containment strategie gehanteerd waardoor er in die fase weinig tot geen Covid-patiënten waren.

4. Kunt u het besluitvormingsproces van de benoeming van een nieuwe ziekenhuisdirecteur op Sint Eustatius en de gehanteerde criteria nader toelichten?

Antwoord vraag 4. Er is geen nieuwe directeur bij SEHCF – zoals gesteld in het artikel – benoemd. VWS, het Openbaar Lichaam St. Eustatius (OLE) en SEHCF hebben destijds een intentieverklaring opgesteld waarin er tijdelijk ondersteuning van een Chief Medical Officer (CMO) is toegevoegd aan het management van het gezondheidscentrum.

5. Op welke manier zijn stakeholders op Sint Eustatius betrokken bij de benoeming van deze directeur en bij de levering van de hospitainer?

Antwoord vraag 5. De hospitainer is gestuurd op verzoek van de regeringscommissaris op basis van een bijstandsverzoek. De CMO is aangesteld in samenspraak met de regeringscommissaris en de Raad van Toezicht (RvT) van SEHCF.

6 en 8. Is het mogelijk om een onderzoek te laten doen door gezondheidsexperts om de staat van de gezondheidszorg op Sint Eustatius te laten beoordelen? Zo ja, bent u daartoe bereid?

Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Antwoord vragen 6 en 8. In algemene zin beoordeel ik de toegankelijkheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg in Caribisch Nederland als voldoende tot goed. Desalniettemin zijn er nog op een aantal terreinen achterstanden zichtbaar; nog niet overal is de zorg vergelijkbaar met Europees Nederlands niveau. Tegelijkertijd maken de discussies rondom de medische uitzendingen n.a.v. de recente sterfgevallen op Sint Eustatius duidelijk dat er in de uitvoering van het verwijsproces verbeteringen nodig zijn. In dat licht ben ik bereid om een onderzoek te doen naar de staat van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland waarbij gekeken wordt naar de resultaten die bereikt zijn sinds 2010, met aandacht voor de wijze waarop de gezondheidszorg functioneert, welke verbeteringen gewenst zijn en wat er nodig is om door te groeien naar Europees Nederlands niveau qua aanbod en kwaliteit.

7. Bent u bereid in gesprek te gaan met eilandsraadsleden, eilandgedeputeerden en de gezaghebber met betrekking tot de gezondheidszorg op Sint Eustatius?

Antwoord vraag 7. VWS heeft zeer regelmatig overleg met de regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris over de gezondheidszorg. VWS, het OLE en SEHCF hebben een intentieverklaring opgesteld met betrekking tot de verbeteringen van de gezondheidszorg op Sint Eustatius. VWS heeft afgelopen jaar ook gesprekken gevoerd met de eilandsraad van Sint Eustatius. Pagina 4 van 4

9. Wat is uw bredere visie met betrekking tot de gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Antwoord vraag 9. Zie 11

10. Wat is uw reflectie op de aanpak van de coronacrisis in het Caribische deel van het Koninkrijk tot nu toe?

Antwoord vraag 10. Gedurende de hele pandemie is er intensief contact geweest tussen VWS en de overheids-, de gezondheidsautoriteiten en de ziekenhuizen van de verschillende eilanden in het Caribisch gebied. De gezamenlijke inzet was om de verspreiding van het coronavirus op de eilanden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Daarnaast heeft VWS, samen met de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, maximale inzet gepleegd om zorg te regelen voor elke inwoner van het Koninkrijk die dat nodig had, zowel Covid-zorg, als reguliere zorg en spoedzorg.

Met regelmatige brieven van de Minister van VWS over de Covid-aanpak is uw Kamer gedurende de gehele periode ook op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom de pandemie in het Caribisch gebied. In deze brieven werd uw Kamer op de hoogte gehouden van de epidemiologische ontwikkelingen, de hulp en inzet die daarbij werd geboden om de publieke gezondheid en Covid (IC)ziekenhuiszorg te borgen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zowel de eilanden van Caribisch Nederland als de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hebben ook deelgenomen aan het vaccinatieprogramma zoals dat in Europees Nederland is uitgerold. VWS heeft met een speciaal team, in samenwerking met het RIVM, de ministeries, de openbare lichamen, de afdelingen publieke gezondheid en de ziekenhuizen van alle eilanden in het Caribisch gebied ondersteund waar nodig.

11. Wilt u de Kamer informeren over het bovenstaande voor de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties in het najaar van 2022? Antwoord vraag 11.Ik zal uw Kamer voor de begrotingsbehandeling 2022 als antwoord op vraag 9 een brief sturen.

 

Het bericht Staatssecretaris Van Ooijen neemt kwakkelende zorg Sint Eustatius onder de loep verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

BC Bonaire: Pleidooi FCB om eerlijkere woningmarkt “is ons uit het hart gegrepen”

19 mei 2022 - 1:44am

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft positief gereageerd op de oproep van directeur Ben Oleana van Fundashon Cas Bonariano om de woningmarkt op Bonaire te reguleren zodat lokale woningzoekenden een eerlijkere kans hebben op het vinden van passende huisvesting. “Dank voor uw initiatief. Het is ons uit het hart gegrepen en komt op het juiste moment”, heeft gezaghebber Edison Rijna namens het BC geantwoord.

Vorige week hield Oleana een pleidooi voor de invoering van een huisvestigingsverordening en de komst van een volkshuisvestingsfonds om de oplopende woningnood aan te pakken. “Terecht vraagt u aandacht voor het feit dat het voor lokale woningzoekenden steeds moeilijker wordt passende/betaalbare huisvesting te vinden, niet alleen in de sociale sector, maar steeds vaker ook in het zogeheten middensegment. Dit is ook in de ogen van het Bestuurscollege een zeer zorgelijke situatie”, zo heeft het BC Oleana geschreven.

“Een vestigingsverordening zoals door u in uw brief gesuggereerd is zeker een optie. Uw andere suggestie een ‘volkshuisvestingsfonds’ in te stellen, vinden wij een interessante en alleszins de moeite van het verkennen waard. Wat ons betreft gaan we op een zo kort mogelijke termijn om tafel om de door u geopperde oplossingsrichtingen te bespreken en te bezien hoe we in samenwerking met andere betrokkenen, waaronder het ministerie, tot een concrete aanpak kunnen komen”, aldus het BC.

Lees hier de gehele reactie van het Bestuurscollege

Lees hier de eerdere oproep van FCB-directeur Oleana

Het bericht BC Bonaire: Pleidooi FCB om eerlijkere woningmarkt “is ons uit het hart gegrepen” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Kamer schuift debat over Papiamentstalige koksopleiding opnieuw door

19 mei 2022 - 1:15am

Den Haag – De Tweede Kamer heeft opnieuw de afhandeling uitgesteld van het wetsvoorstel om het mogelijk te maken dat de Scholengemeenschap Bonaire de koksopleiding MBO-3 ook in het Papiaments kan aanbieden.

Aanvankelijk zou de wet begin december als hamerstuk worden aangenomen. Op het laatste moment verlangde de VVD toch een debat. Dat is vervolgens keer op keer doorgeschoven tot vorige maand. Twee weken geleden voorkwam de VVD – opnieuw op het laatste moment – dat de wet in stemming werd gebracht. De partij wilde een heropening van het debat. Dat zou vandaag plaatsvinden, maar het moet wijken voor een spoeddebat over de het door premier Rutte wissen van sms’jes uit zijn telefoon.

De behandeling van de onderwijswet moet nu opnieuw worden ingepland. Als het dossier niet voor het zomerreces wordt afgerond (ook de Eerste Kamer moet er nog over stemmen) wordt de invoering van de Papiamentstalige koksopleiding met een schooljaar vertraagd.

Het bericht Kamer schuift debat over Papiamentstalige koksopleiding opnieuw door verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

OPINIE – Gelijkwaardige Nederlanders

19 mei 2022 - 12:00am

Door Jan Meijer

Weliswaar ben ik geen econoom maar ik wanneer ik met belangstelling kennis neem van het artikel op DossierKoninkrijksrelaties.nl [1] over hoe gul het kabinet Rutte IV voor Caribisch Nederland is, dan probeer ik een paar feiten op een rijtje te zetten.

De inkomensongelijkheid is op Sint Eustatius ongeveer anderhalf keer groter dan in Europees Nederland! Deze ongelijkheid wordt weergegeven met de zgn. Gini-factor. Deze Gini-factor ligt tussen 0 en 1 en geeft aan hoe het besteedbaar inkomen is verdeeld. De duiding 0 impliceert “volkomen gelijk” ofwel, iedereen heeft hetzelfde besteedbaar inkomen. De duiding 1 betekent “volkomen ongelijk” ofwel, een persoon verdient alles, de rest niets. Kortom, hoe lager de Gini-factor hoe gelijker. In Europees Nederland ligt deze factor ongeveer op 0,29 terwijl die op Sint Eustatius op 0,43 ligt (aldus het CBS). In absolute termen is het verschil wellicht niet zo groot maar 0,43 is wel bijna anderhalf keer groter dan 0,29!

Het BBP per hoofd van de bevolking ligt in Europees Nederland ongeveer op 46.000 euro, terwijl dit kengetal voor Sint Eustatius ongeveer ligt op 39.500 US dollar (hetgeen ongeveer 37.500 euro is). Iedereen die weleens op het eiland is geweest zal kunnen beamen dat de kosten voor het levensonderhoud op Sint Eustatius zeker niet lager zijn dan in Europees Nederland, eerder hoger. Absolute waarden hiervoor heb ik niet bij de hand, ik zie (op de website van het CBS) vooral hoe de procentuele wijzigingen ten opzichte van een voorgaand jaar zijn.

Het minimum inkomen in Europees Nederland bedraagt ongeveer 1700 euro per maand. De onderstand bedraagt in Caribisch Nederland ongeveer 230 US dollar (of: 220 euro) per twee weken. Dat is dus ongeveer 440 euro per maand. Deze ondersteuning in Caribisch Nederland bedraagt dus ongeveer 26% van diezelfde ondersteuning in Europees Nederland.

Sinds 10-10-10 wordt hier stelselmatig niets aan gedaan. Met andere woorden: als je wieg aan deze kant van de Atlantische Oceaan heeft gestaan ben je fors minder bedeeld met sociale zekerheid dan wanneer die aan de oostelijke kant van deze oceaan heeft gestaan. En dat allemaal in hetzelfde Koninkrijk der Nederlanden.

Dus een land dat op de zesde plaats (van 180!) staat in een wereldrangschikking [2] van hoog naar laag waar het gaat om het BBP per hoofd van de bevolking kent voor een deel (namelijk het Caribisch deel van het land) een anderhalve maal hogere Gini-factor dan voor Europees Nederland (met een evenzoveel maal ongelijker inkomensverdeling), een BBP dat op ca. 80 procent ligt van het niveau van geheel Nederland, kent een fors hoger kostenniveau dan Europees Nederland (afgezien van voedsel ook energie, water en internet) en een minimum inkomen dat ongeveer een kwart bedraagt van het equivalent in Europees Nederland. Voor de goede orde: geheel Caribisch Nederland kent een omvang van ongeveer 25.000 inwoners: naar Europees Nederlandse begrippen een dorp!

Het lijkt me een rijtje van feiten waarvoor de gemiddelde Nederlander (zo die bestaat) zich zou schamen, zo niet het kabinet. Minister Schouten sprak onlangs de verwachting uit dat niet eerder dan in 2025 het sociaal minimum voor Caribisch Nederland zal zijn gerealiseerd, terwijl het haar bekend moet zijn dat zelfs dat sociaal minimum niet voldoende is voor een fors deel van de bevolking in Caribisch Nederland. Het is dat de sociale cohesie zo groot is, zodat er altijd wel ergens wat te eten is bij deze of gene familielid, maar als land staan we – wat mij betreft – behoorlijk te kijk met deze feiten.

Er bestaat grote onwil bij zowel parlement als kabinet om deze feiten eens rustig onder ogen te zien, zo nodig nader te verifiëren of anderszins van kanttekeningen te voorzien en er vervolgens conclusies aan te verbinden. Te gemakkelijk verschuilt men zich achter “te duur” (maar zonder onderbouwing ten aanzien van “hoeveel te duur dan?”), “langdurige wijzigingstrajecten voor wat betreft wetgeving” of de “te betrachten zorgvuldigheid” teneinde het echte argument – onwil – niet te hoeven benoemen.

Mijn idee: trek de sociale wet- en regelgeving gelijk met Europees Nederland! Ik ben ervan overtuigd dat de werkelijke meerkosten amper zichtbaar zijn in de Nederlandse begroting. Het kan immers niet zo zijn dat een dorp in Nederland de landelijke begroting op zijn kop zet. En zelfs als dat het geval zou zijn: mag volgens Grondwet, artikel 1, niet iedereen in Nederland rekenen op dezelfde toepassing van wet- en regelgeving?

De regeringsverklaring van Rutte IV kent de zin “En natuurlijk werken we binnen het Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid samen met de Caribische landen en Caribisch Nederland“. Ik roep de Tweede en Eerste Kamer op om deze zin niet te laten worden tot een holle, nietszeggende frase. De feiten lijken namelijk wel die richting op te wijzen.

Hopend op een tijdige ommekeer in het traject dat we nu gaan. Laten we bij zinnen komen en de Caribische Nederlander beschouwen en waarderen als een gelijkwaardige Nederlander.

[1] https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/05/16/rutte-iv-blijkt-minder-gul-voor-caribisch-nederland-dan-beloofd/

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bbp_per_hoofd_van_de_bevolking

Het bericht OPINIE – Gelijkwaardige Nederlanders verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Maatregelen om proces medische uitzendingen Statia en Saba te verbeteren

18 mei 2022 - 3:43pm

Kralendijk – “Om de uitdagingen met medische verwijzingen voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius en ook het algemene sentiment bij inwoners van Saba en Sint. Eustatius over de zorg op de eilanden het hoofd te bieden, heeft ZJCN samen met collega’s van Sint Maarten Medical Centre (SMMC) , Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) en Saba Cares een seminar georganiseerd. Het tweedaagse seminar was gericht op verbetering van het proces van de medische uitzendingen op de bovenwindse eilanden”, aldus een persverklaring van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Verklaring RCN

De laatste tijd is er veel aandacht voor de zorgverlening op de Bovenwindse Eilanden. Het is evident dat het organiseren van gezondheidszorg op de bovenwinden een uitdaging is, omdat tweedelijns zorg niet op het eiland geleverd kan worden en patiënten daarom aangewezen zijn op medische uitzendingen. De medische uitzendingen voor verzekerden op Saba en Sint Eustatius brengen logistieke, organisatorische en communicatie uitdagingen met zich mee die soms tijdrovend en belastend zijn voor patiënten. De deelnemers van het seminar hebben stil gestaan bij deze uitdagingen met als doel om het proces van medische uitzendingen te verbeteren. Voorafgaand aan het 2-daagse seminar werd informatie en knelpunten opgehaald bij de verschillende medische instellingen, bestuurders OLE en OLS en verzekerden.

Enkele van de belangrijke conclusies uit dit seminar zijn:

•             Er moet beter gecommuniceerd worden met de verzekerden zowel vanuit ZJCN als SMMC, SEHCF en Saba Cares. Er zal meer samenwerking op dit gebied moeten komen tussen de leden van de keten om de verzekerde goed geïnformeerd te houden.

•             De ZJCN kantoren dienen zichtbaarder en toegankelijker te zijn op de eilanden.

•             Het zorgaanbod bij SMMC dient duidelijk te zijn en evenzo de verwijzing naar SMMC zal zonder moeite moeten geschieden. ZJCN en de zorgaanbieders op Saba en Sint Eustatius hebben afgesproken dat  er op korte termijn een pilot wordt gestart om de verwijzingen naar SMMC gemakkelijker en inzichtelijker voor de verzekerden te maken.

•             Het protocol voor medische evacuatie moet eenduidig zijn voor alle betrokkenen en aangescherpt worden.

•             Informatie over toegangstijden voor behandeling en/of consultatie bij verschillende specialisten moet beschikbaar komen voor de verzekerden. De toegangstijd voor een cardioloog is bijvoorbeeld anders dan de toegangstijd bij de uroloog en daar moeten verzekerden goed over geïnformeerd worden. Die informatie is nu niet beschikbaar. Tijdens deze week heeft ZJCN ook op beide eilanden bijeenkomsten georganiseerd waarbij verzekerden  met de klachtenfunctionaris konden  praten. ZJCN zal in de nabije toekomst meer kansen creëren voor verzekerden om hun klachten op een laagdrempelig manier kenbaar te maken. Ook is tijdens het seminar afgesproken dat de klachtenfunctionarissen van SEHCF, Saba Cares, SMMC en ZJCN elkaar meer gaan benaderen en samenwerken in de afhandeling van de klachten. Een aantal verzekerden was uitgenodigd hun ervaringen te delen met de deelnemers van het seminar. Deze ervaringen hebben geholpen om de deelnemers van het seminar meer inzicht te bieden in de verbeteringen die nodig zijn om de medische uitzendingen voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius beter te laten verlopen.

Het bericht Maatregelen om proces medische uitzendingen Statia en Saba te verbeteren verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Saba works on Water Vision

18 mei 2022 - 3:00pm

Saba – With the input of local stakeholders and the assistance of Dutch water operators Vitens Evides International (VEI), the Public Entity Saba has started the process to develop a Water Vision.

Two persons of VEI, Fred Elgers and Eric Adamse, were on Saba earlier this month to meet with the stakeholders and to hold a two-day workshop for the core team of civil servants about the water supply system. Interview sessions were held with a cross-section of stakeholders, including Saba Cares, the Saba Business Association (SBA), Tourism Bureau, Public Health Department, Agricultural Department, the Economic Affairs policy advisor and various other civil servants, a hotel and a supermarket.

VEI has been asked by the Public Entity Saba to help facilitate and support the drafting of a Water Vision policy document in which the mid- and long-term goals for the water supply system are defined. The Water Vision fits in the objective of the Public Entity to have accessible, affordable and healthy drinking water available for the Saba people.

The Water Vision will serve as the policy document for talks with the ministries in The Hague with regard to water supply and management. A distinction will be made in the document between the different kinds of water: rain water, reverse osmosis (RO) water, grey water and Saba Splash/drinking water.

VEI has been assisting Saba since 2016 with water management. The Dutch water operators played an important role in the setting up of the Saba Splash drinking water bottling plant, the RO water facility and the water transportation and boosting system to pump up the water to the villages.

(Bron: OLS)

Het bericht Saba works on Water Vision verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Partij voor de Dieren: Geef Plantage Bolivia natuurbestemming

18 mei 2022 - 8:52am

Den Haag – De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat de voormalige Plantage Bolivia de bestemming natuur moet krijgen. De partij keert zich dan ook tegen het plan van eigenaar Bonaire Properties om woningen in het gebied te bouwen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Kamerleden Lammert van Raan, Eva van Esch en Leonie Vestering hebben gesteld aan de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). De vragenstellers willen dat de minister desnoods een aanwijzing geeft om ontwikkeling van het gebied te voorkomen.

 1. Bent u bekend met het gebied plantage Bolivia, dat 10% van Bonaire beslaat, dat het grootste zeldzame tropisch droog bos van de Antillen herbergt (3000 ha) en dat als enige natuurcorridor van het eiland fungeert?
 2. Bent u bekend dat natuur en milieu bovenlokaal belang vertegenwoordigen?
 3. Deelt u onze mening dat uw verantwoordelijkheid is erop toe te zien dat bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende natuur – en recreatieruimte worden veiliggesteld in overeenstemming met de toekomstige woonbehoefte? Zo ja, kunt u aangeven hoe u dit gaat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u er bekend mee dat Bonaire Properties NV voornemens is de komende decennia bijna 2.000 woningen en de daarvoor benodigde infrastructuur wil bouwen in het kwetsbare natuurgebied plantage Bolivia?  Zo ja, wat is uw oordeel over dit voornemen?
 5. Bent u bereid om in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan de natuur in het gebied plantage Bolivia, dan wel dat er natuur wordt verloren?
 6. Deelt u onze mening dat bouwen op de locaties, zoals voorgeschreven in het ruimtelijke ontwikkelingsplan, de voorkeur heeft daar waar de infrastructuur aanwezig is en dit de minste impact heeft op de natuur? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid, indien noodzakelijk, van uw bevoegdheid op basis van de Wet gebruik te maken om een aanwijzing (met voorschriften) te geven inzake de inhoud van het vast te stellen ruimtelijk ontwikkelingsplan? Zo ja, hoe zouden de voorschriften omtrent de inhoud van het ruimtelijk ontwikkelingsplan eruit kunnen zien zodanig dat Plantage Bolivia beschermd wordt? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het u bekend dat wetenschappelijke onderzoeksrapporten stellen dat Plantage Bonaire onvervangbaar is en dat het moet worden beschermd? Zo ja, deelt u onze mening dat dit gebied, gezien haar ecologische en culturele waarde, in het ruimtelijke ontwikkelingsplan de bestemming natuur zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u er bekend mee dat het Openbaar Lichaam Bonaire op 26 januari 2022 een intentieovereenkomst met Bonaire Properties NV heeft gesloten over de ontwikkeling van plantage Bolivia? Kunt u de intentieovereenkomst delen met de Kamer?
 10. Kunt u aangeven hoe het proces en de tijdslijn na de intentieovereenkomst er uit ziet? Zo nee, waarom niet?
 11. Is er al een projectplan ingediend en/of is er al duidelijkheid over mogelijke vergunningen, zoals bijvoorbeeld een kapvergunning voor (deel van) het tropisch droog bos? Zo ja, kunt u dit met de Kamer delen?
 12. Wat zullen de gevolgen zijn van de bouw van 2.000 woningen op de natuurwaarden – en functie van de corridor en hoe is dit meegenomen in de intentieovereenkomst?
 13. Klopt het dat Plantage Bolivia onderdeel is van Washikemba-Fontein-Onima, dat aangewezen is als een IBA (Important Bird Area), maar niet als zodanig wordt beschermd? Zo ja, waarom wordt dit gebied niet beschermd? Bent u bereid deze bescherming alsnog op korte termijn te realiseren?
 14. Bent u het er mee eens dat mogelijke bouwplannen op Plantage Bolivia de aangrenzende kustlijn, bestaande uit 15 kilometer koraal, zal aantasten? Zo nee, waarom niet?
 15. Kunt u aangeven wat het specifieke beschermingsregime is voor de aanwezige grotten met rotstekeningen, gemaakt door de Caiquetío rond 1.000 BC? Is woningbouw daar toegestaan?
 16. Bent u bekend dat er aanwijzingen zijn dat er meer archeologisch erfgoed te vinden is op plantage Bolivia? Zo ja, deelt u onze mening dat mede in het kader van het Verdrag van Malta er onderzoek naar gedaan moet worden? Zo nee, waarom niet?
 17. Wie waren de originele bewoners van het gebied, voordat plantage Bolivia na afschaffing van de slavernij in privé handen kwam? 
 18. Is er nog getracht om de rechten van de originele bewoners te onderzoeken en herstellen en om schadevergoeding te betalen zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland in de jaren 80 heeft gedaan? 
 19. Vindt u dat het gerechtvaardigd is dat in deze tijd één eigenaar zo’n groot deel van een (ei)land in handen heeft? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bekend dat het de bestemming van plantage Bolivia is om het open landschap en de landschappelijke en natuurwaarden te behouden, conform het sinds 2010 vigerende bestemmingsplan, en dat er geen (woning)bouwactiviteiten zijn toegestaan? Zo ja, hoe gaat u dit waarborgen?
 21. Deelt u onze mening dat de eigenaar ten tijde van de aankoop geacht kan worden bekend te zijn geweest met de bestemming van plantage Bolivia? Zo ja, deelt u onze mening dat de eigenaar er niet vanuit kan gaan dat de bestemming zomaar gewijzigd zal worden in ‘wonen’ ten koste van ‘open landschap’?
 22. Deelt u onze mening dat het belangrijk is een goed ruimtelijk plan en procedurele zaken helder te hebben voordat invulling wordt gegeven aan projecten? Zo ja, hoe gaat u daar invulling aangeven? Zo nee, waarom niet gezien de recente voorbeelden Ocean Oasis en Chogogo?
 23. Deelt u onze mening dat, mede gelet op het feit dat er in het (concept) ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende woningbouwlocaties zijn aangewezen om huizen te bouwen en daarmee te kunnen voorzien in de woningbehoefte rekening houdend met de bevolkingsgroei tot 2050, er niet één huis gebouwd hoeft te worden op Plantage Bolivia? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat er gebouwd zal worden op Plantage Bolivia?
 24. Kunt u gezien de urgentie van de bouwplannen deze vragen zo spoedig mogelijk en ten minste binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

Het bericht Partij voor de Dieren: Geef Plantage Bolivia natuurbestemming verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Kustwacht Caribisch Gebied wordt 24/7 operationeel inzetbaar

18 mei 2022 - 8:00am

Den Haag – De Kustwacht in het Caribisch Gebied is gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatie. Dat meldt minister van Defensie Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het jaarverslag van de Kuswacht.

“De Kustwacht neemt als partner in de grenstoezichtketen in elk van de landen deel aan de intensivering. Dit betekent dat de Kustwacht de komende jaren door een personeelsuitbreiding zal groeien naar een ’24/7’ operationeel inzetbare organisatie. In 2021 is de Kustwacht derhalve gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatietraject.”

Lees hieronder de gehele brief van de minister

Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2021 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna Kustwacht) aan. De Rijksministerraad heeft dit jaarverslag op 29 april 2022 vastgesteld. Conform de Rijkswet Kustwacht legt de minister van Defensie met dit jaarverslag verantwoording af over het functioneren van de Kustwacht in 2021.

Het jaar 2021 werd voor de Kustwacht wederom gekenmerkt door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Naast de gevolgen voor de volksgezondheid in het Caribisch gebied waren het met name de sociaaleconomische gevolgen die van grote invloed waren op de lokale bevolking. COVID-19 en de intrede van nieuwe varianten zorgde periodiek voor besmettingsgolven met navenante beperkende maatregelen tot gevolg. Dit trof ook de Kustwacht. Zo kende de Kustwacht in 2021 enkele periodes van verminderde operationele inzetbaarheid en liepen enkele materieelprojecten vertraging op.

In 2021 is een aantal (grote) drugsvangsten gedaan, al dan niet in samenwerking met Defensie of derden. Uit de resultaten van onderscheppingen van verdovende middelen door de Kustwacht zelf (2697 kg cocaïne en 577 kg marihuana), valt echter op te maken dat de totale hoeveelheid in beslag genomen drugs in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, toen er 5.842 kg is onderschept.

Op het gebied van illegale migratie is ook een dalende lijn zichtbaar. Waar de Kustwacht in 2020 nog 159 migranten heeft aangehouden, waren dit er 2021 117. De Kustwacht schrijft deze lagere cijfers, net als in 2020, vooral toe aan gevolgen van de aanhoudende COVID-19 crisis en de vermoedelijk daarmee samenhangende neergang in hoeveelheid verkeer over zee richting de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een afname over 2021 is ook waarneembaar als het gaat om onderscheppingen van illegale vuurwapens.

De economische crisis in de Landen als gevolg van de COVID-19 pandemie, heeft in 2020 geleid tot het sluiten van akkoorden voor financiële hulp van Nederland aan de afzonderlijke landen. Als onderdeel van die akkoorden zijn de Landen onder het protocol versterking grenstoezicht samen met Nederland drie afzonderlijke plannen van aanpak ter versterking van het grenstoezicht overeengekomen (maatregel H.11 uit de Landspakketten).

De Kustwacht neemt als partner in de grenstoezichtketen in elk van de Landen deel aan de intensivering. Dit betekent dat de Kustwacht de komende jaren door een personeelsuitbreiding zal groeien naar een ’24/7’ operationeel inzetbare organisatie. In 2021 is de Kustwacht derhalve gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatietraject, op basis van het Lange Termijn Plan Personeel (LTP-P) 2021-2028.

In 2021 boekte de Kustwacht vorderingen op een aantal materieelprojecten. Zo is het grootste deel van de vast opgestelde walradarketen vervangen. Zes van de acht locaties, verspreid over de Benedenwindse eilanden, zijn voorzien van nieuwe masten met daarin nieuwe radars en beschermingsbehuizingen. Verder zijn de eerste procesmatige stappen gezet om te komen tot een vervanging van de Cutter capaciteit. De Kustwacht rolde in 2021 het nieuwe netwerk voor het Maritiem Informatieknooppunt (MIK) uit. Hiermee is een stap gezet in het toekomstbestendig maken van het MIK, in die zin dat de informatievoorziening de operaties beter kan ondersteunen.

De Kustwacht is het afgelopen jaar een actieve samenwerkingspartner geweest, zowel binnen de justitiële keten van de Landen als regionaal en internationaal. Op Curaçao ondertekende de Kustwacht in 2021 een samenwerkingsconvenant met de Douane. Op Bonaire is de met ketenpartners douane, Korps Politie Caribisch Nederland en de Koninklijke Marechaussee verder gewerkt aan de totstandkoming van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB). Op Sint Maarten is de samenwerking met de Franse autoriteiten verder versterkt. Internationale samenwerking is verder versterkt, onder andere door deelname aan de oefening Tradewinds en Operatie Clockwork, waarbij de Kustwacht samenwerkte met onder andere de Verenigde Staten, de Dominicaanse Republiek en andere partnerlanden in de regio.

Klik hier voor het Jaarverslag

Het bericht Kustwacht Caribisch Gebied wordt 24/7 operationeel inzetbaar verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Subsidie drinkwater en elektriciteit keert mogelijk terug in Caribisch Nederland

18 mei 2022 - 7:43am

Den HAAG – De inmiddels weer ingetrokken rijkssubsidie die tijdens de coronacrisis in Caribisch Nederland voor drinkwater en elektriciteit gold keren mogelijk terug, maar dan structureel. Dat kan worden opgemaakt uit de zesde rapportage over de uitvoering van de in VN-verband aangegane duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

“Tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 hebben ervoor gezorgd dat de kosten voor telecom, energie en drinkwater werden verlaagd en zijn aan de openbare lichamen extra middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van Covid-19 voor kwetsbare mensen te verzachten. In het kader van het Regeerakkoord ter beschikking gestelde 30 miljoen euro wordt bezien in hoeverre die subsidies een structureel karakter kunnen krijgen”, zo staat er in de rapportage te lezen.

Staatssecretaris Van Huffelen heeft in een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gemeld bij de presentatie van de Voorjaarsnota bekend te maken hoe de 30 miljoen verdeeld gaan worden.

Caribisch Nederland paste er niet meer op…

Lees hieronder het Cariben-hoofdstuk

Caribisch Nederland en de SDG’s

Dit onderdeel van de nationale SDG-rapportage gaat in op de SDG-inspanningen in Caribisch Nederland: de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).. Het gaat in op de sociaaleconomische, ecologische en mensenrechten dimensie van duurzame ontwikkeling.

Armoedebestrijding en veiligheid

Om de inzet op het verbeteren van de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te onderstrepen, heeft het vorige kabinet in 2019 een ijkpunt voor het sociaal minimum vastgesteld. Het doel is dat de kosten worden teruggebracht en de inkomens worden verhoogd, zodat alle inwoners van Caribisch Nederland in levensonderhoud kunnen voorzien. Het belangrijkste doel van dit kabinet voor Caribisch Nederland is het verbeteren van de levensstandaard en het bestrijden van armoede.

Het kabinet werkt deze kabinetsperiode toe naar het ijkpunt sociaal minimum. Dit doet het kabinet stapsgewijs en samen met de openbare lichamen, zodat zij in staat worden gesteld hun taken beter te kunnen uitvoeren. Naast een hoger wettelijk minimumloon (en de hieraan gekoppelde uitkeringen) en het verlagen van de kosten van levensonderhoud is ook een adequaat stelsel van sociale zekerheid nodig. Het kabinet trekt 30 miljoen euro structureel uit voor onder meer de inkomens te verhogen en de kosten van levensonderhoud te verlagen.

Om de inkomenspositie te verbeteren, zijn per 1 januari 2022 het wettelijk minimumloon en de basisuitkeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba verhoogd met 10% (inclusief inflatie). Mensen met kinderen profiteren van een hogere kinderbijslag; deze bedraagt momenteel USD 89 per kind per maand. Het kabinet zal verder dit jaar het wetvoorstel kinderopvang BES aanbieden, die beoogt het ontwikkelen van een stelsel van kwalitatief goede, veilige en (financieel) toegankelijke kinderopvang. Daarnaast hebben tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ervoor gezorgd dat de kosten voor telecom, energie en drinkwater werden verlaagd en zijn aan de openbare lichamen extra middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van Covid-19 voor kwetsbare mensen te verzachten.

In het kader van het Regeerakkoord ter beschikking gestelde 30 miljoen euro wordt bezien in hoeverre die subsidies een structureel karakter kunnen krijgen. Voor het verlagen van woonlasten heeft de Rijksoverheid de verhuurderssubsidie voor de sociale huursector van de openbare lichamen overgenomen. Hierdoor hebben de openbare lichamen meer financiële ruimte gekregen om zelf maatregelen en beleid te ontwikkelen om woonlasten te laten dalen. Ook worden er sociale huurwoningen bijgebouwd.

Omvangrijke trajecten die de afgelopen jaren zijn afgerond in Caribisch Nederland op het gebied van veiligheid en rechtvaardigheid, zijn de invoering van het jeugdstrafrecht, de inwerkingtreding van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven en de overval regeling. Met het jeugdstrafrecht zijn er regelingen gekomen voor buitengerechtelijke afdoening en specifieke jeugdsancties met een duidelijke pedagogische oriëntatie. Dit sluit aan bij internationale kinderrechten.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voortaan een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. Een tegemoetkoming uit het Schadefonds is een erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan en draagt bij aan herstel van vertrouwen. De overvalregeling betreft een subsidie voor preventieve maatregelen tegen woning- en bedrijfsovervallen. Met deze subsidieregeling voor de burger die slachtoffer is geworden van een overval kan men zich beveiligen wat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de slachtoffers en aan het voorkomen van herhaald slachtofferschap. 

In het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is veel aandacht voor Caribisch Nederland. Naast het ter beschikking stellen van 30 miljoen euro structureel, wil het kabinet zich inspannen om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn, met de nadruk op het versterken van de arbeidsmarkt, aanpakken van armoede en investeren in de economie.

Natuur en milieu Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP) heeft als doel om de rijke natuur van Caribisch Nederland te behouden, te beschermen en op duurzame wijze te benutten. Een gezonde natuur draagt bij aan de economische ontwikkeling van de eilanden. Het plan heeft vier centrale doelen gericht op: 1) gezonde, veerkrachtige en weerbare koraalriffen, 2) het herstel en behoud van unieke habitat en soorten, 3) het duurzaam gebruik van land en water voor de ontwikkeling van de lokale economie, en 4) voorwaarden scheppen voor duurzame resultaten van natuurbeleid.

Het Rijk geeft hiermee het kader. De uitvoering vindt grotendeels plaats onder verantwoordelijkheid van de openbare lichamen. Voor de uitvoering van het NMBP is in het coalitieakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ incidenteel 35 miljoen euro gereserveerd. Het Natuur- en milieubeleidsplan is het startpunt voor het opstellen van uitvoeringsagenda’s per eiland en biedt de strategie en het kader waarmee ieder eiland, samen met het Rijk, de komende jaren aan de slag kan.

De uitvoering van het NMBP is gestart in 2020. In het bijzonder is ingezet op de bescherming van het koraal, bijvoorbeeld met het voorkomen van erosie door het verwijderen van loslopende dieren uit de publieke ruimte (ter indicatie; op Bonaire lopen circa 35.000 geiten en 2.000 ezels rond). Ook is gestart met het professionaliseren van de veehouderij en visserij en met andere initiatieven om lokale voedselproductie te stimuleren.

Mensenrechten

De meeste mensenrechtenverdragen gelden zowel in het Europese als het Caribische deel van Nederland. In 2019 heeft het kabinet toegezegd dat mensenrechtenverdragen die in de toekomst door het Koninkrijk worden aangegaan zowel in het Europese als Caribische deel zullen gelden. Vanwege bijzondere omstandigheden waardoor Caribisch Nederland zich wezenlijk onderscheidt van Europees Nederland, bijvoorbeeld door de geografische ligging en economische en sociale omstandigheden, wordt wel ruimte gelaten voor verschillen tussen beide delen van Nederland in de implementatie van mensenrechtenverdragen.

In het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 zijn diverse acties opgenomen voor het bevorderen van de mensenrechtensituatie in het Caribische deel van Nederland. Zoals het opzetten van een jobcenter op Bonaire, extra sociale huurwoningen op Bonaire, St. Eustatius en Saba en opschoning van de basisadministratie van St. Eustatius. Verder wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de implementatie van het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Statistieken over welvaart In 2021 is ‘Trends in the Caribbean Netherlands 2021’23 gepubliceerd. Het biedt een overzicht van de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied. In de publicatie is speciale aandacht voor de gevolgen van Corona voor met name het toerisme op de eilanden en de steun die bedrijven n.a.v. de epidemie ontvingen. Verder is voor Caribisch Nederland een Monitor Brede Welvaart in ontwikkeling. Deze Monitor beschrijft hoe de welvaart zich ontwikkelt aan de hand van economische, sociale en ecologische indicatoren. In dit geval gaat het om 72 indicatoren op 16 beleidsthema’s. In 2022 wordt deze Monitor voor het eerst gepubliceerd.

Het bericht Subsidie drinkwater en elektriciteit keert mogelijk terug in Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Rekenkamer: Geef landen duidelijkheid over herfinancieren/kwijtschelden leningen

18 mei 2022 - 7:09am

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen moet Curaçao, Aruba en Sint Maarten meer duidelijkheid geven over het terugbetalen, herfinancieren en/of kwijtschelden van de circa 2 miljard gulden aan leningen die Nederland vanwege van de coronacrisis heeft verstrekt.

Die aanbeveling doet de Algemene Rekenkamer in het kader van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. De looptijd van de renteloze en aflossingsvrije leningen is in april verlengd tot eind 2023. Tegen die tijd moet opnieuw met Nederland worden onderhandeld over een eventuele verlenging en de eventuele voorwaarden. “We bevelen de minister van BZK aan om heldere verwachtingen te scheppen over terugbetalen, herfinancieren en/of kwijtschelden van de leningen”, aldus de Rekenkamer.

Lees hier het gehele verantwoordingsonderzoek

Lees hier het Jaarverslag over de Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Het bericht Rekenkamer: Geef landen duidelijkheid over herfinancieren/kwijtschelden leningen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

DCNA presenteert ‘Klimaat Actieplan’ voor Caribisch deel Koninkrijk

18 mei 2022 - 1:45am

Den Haag – Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft in Den Haag een ‘Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied’ gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een Masterclass Klimaatverandering waarin niet alleen de rijkdom van de natuur op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Saba werd belicht, maar vooral ook de kwetsbaarheid als gevolg van o.a. de opwarming van de aarde.

“De eerste effecten van de klimaatcrisis zijn nu al zichtbaar in het Caribisch gebied en de verwachting is dat dit in de komende jaren exponentieel zal toenemen. De eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering”, waarschuwt DCNA waarin de beheerders van de nationale parken op de zes eilanden zijn verenigd.

Aan het woord kwamen onder meer DCNA-voorzitter Hellen van der Wal, Bert Denneman van Vogelbescherming Nederland, Chief Conservation Officer van National Park Arikok op Aruba Natasha Silva en DCNA-directeur Tadzio Bervoets die het ‘Klimaat Actieplan’ lanceerde. De Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) verwelkomden het initiatief van DCNA en beloofden hun best te doen de impact van klimaatverandering in de Cariben op de Haagse agenda te krijgen.

Lees hier het ‘Klimaat Actieplan’

Het bericht DCNA presenteert ‘Klimaat Actieplan’ voor Caribisch deel Koninkrijk verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Van Huffelen naar de Cariben om te luisteren naar dromen en zorgen

18 mei 2022 - 1:30am

Den Haag – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) brengt van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei voor de tweede keer in korte tijd een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Doel is dit keer, aldus een mededeling van het ministerie, inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en “te luisteren naar hun dromen en zorgen.”

“Ondanks dat ik uiteraard ook met bestuurders spreek deze reis heeft de focus voor mij vooral het ontmoeten van de mensen die op de eilanden wonen. Wij zijn er als bestuurders voor hen en niet andersom. Dat betekent concreet dat ik niet alleen met politici in gesprek wil. Ik wil graag persoonlijk kennis maken met de inwoners en de maatschappelijke organisaties. Om te horen over hun dromen en zorgen”, aldus Van Huffelen.

Op Aruba woont ze de conferentie ‘Sterke vrouwen’ bij. Op Curaçao spreekt ze met leden van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao en op Sint Maarten gaat zij onder andere in gesprek met Young Professionals. Volgens BZK is de staatssecretaris “enthousiast om af te reizen.” Volgende maand staat een werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba op de agenda.

Het bericht Van Huffelen naar de Cariben om te luisteren naar dromen en zorgen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Curaçao en Aruba komen er op Financial Secrecy Index slecht vanaf

17 mei 2022 - 5:25am

Londen – Curaçao en Aruba nemen op de vandaag gepubliceerde Financial Secrecy Index de 90ste en 75ste plek in. Op de door de Verenigde Staten aangevoerde ranglijst is Nederland op de 12e plaats terug te vinden.

Met de tweejaarlijkse Financial Secrecy Index brengt de organisatie Tax Justice Network in samenwerking met Oxfam Novib in kaart welke landen het aantrekkelijkst zijn voor het verbergen van vermogen om belasting te ontduiken of geld wit te wassen. In de lijst van 141 landen ontbreekt Sint Maarten.

Het bericht Curaçao en Aruba komen er op Financial Secrecy Index slecht vanaf verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Brussel: Coho-wet is interne aangelegenheid van het Koninkrijk

17 mei 2022 - 2:20am

Brussel – De Europese Commissie (EC) ziet het gesteggel over de oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho) als een interne aangelegenheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Die – niet verrassende – reactie heeft het Curaçaose Statenlid Michelangelo Martines (KEM) gekregen op zijn oproep aan ‘Brussel’ om zich met de kwestie te bemoeien.

Hoofd Sylvie Millot van het Directoraat-Generaal voor International Partnerships Overseas Countries and Territories van de EC schrijft Martines dat de Coho-wet “first and foremost a sovereign internal affair of the Kingdom of the Netherlands and its four constituent countries” is. “The European Commission does not have the competence to intervene in internal affairs of its Member States and can’t act therefore as party in the ongoing legislative deliberation.”

Vrijdag is de deadline waarop de vier parlementen hun commentaar op en vragen over het concept van de consensusrijkswet kunnen indienen. Daarna moeten de regeringen van de vier landen het eens zien te worden over de beantwoording.

Het bericht Brussel: Coho-wet is interne aangelegenheid van het Koninkrijk verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Rutte IV blijkt minder gul voor Caribisch Nederland dan beloofd

16 mei 2022 - 1:44pm

Den Haag – De belofte in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV jaarlijks 30 miljoen euro extra in Caribisch Nederland te investeren lijkt (grotendeels) een sigaar uit eigen doos. Want naar nu blijkt staat daar een halvering van de post ‘bijzondere uitkeringen’ tegenover: die daalt van 45,3 miljoen in 2021 naar dit jaar 22,4 miljoen.

De laatstgenoemde cijfers zijn afkomstig uit een brief die staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin valt te lezen dat Bonaire ruim 75% inlevert: van 21,5 miljoen in 2021 naar 5 miljoen dit jaar. Procentueel schiet Sint Eustatius er het meeste bij in: van 10,6 naar 1,6 miljoen. Saba daarentegen gaat er iets op vooruit: van 3,6 naar 4,3 miljoen.

Naast bijzondere uitkeringen voor de afzonderlijke eilanden is er ook nog een post voor Caribisch Nederland als geheel. Ook die stijgt enigszins: van 9,6 naar 11,3 miljoen. In totaal wordt er bijna 23 miljoen minder aan bijzondere uitkeringen uitgegeven.

Lees hier de brief van Van Huffelen

Lees hier het volledige overzicht van bijzondere uitkeringen

Het bericht Rutte IV blijkt minder gul voor Caribisch Nederland dan beloofd verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.