kop

Dossier Koninkrijks Relaties

Inhoud syndiceren Dossier Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt: 17 min 53 sec geleden

Nieuwe poging kinderopvang in Caribisch Nederland gratis te maken

10 uur 11 min geleden

Den Haag – Tweede Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) gaat een nieuwe poging doen om de kinderopvang in Caribisch Nederland gratis te maken. Hij zal daartoe morgen in de voortzetting van het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een motie indienen.

Ceder heeft zich verzekerd van de steun van enkele andere fracties dus de motie zou het wel eens kunnen halen. “De sociaal-economische situatie daar is zorgelijk. Een mogelijkheid om de lasten voor gezinnen te verlichten zijn de kosten voor de kinderopvang op de BES. Daarom zal ik hier met een aantal partijen een motie voor indienen”, aldus het Kamerlid.

Tot nu toe wil het kabinet geen uitzondering maken voor de BES-eilanden, ook al is inmiddels berekend dat de uitvoeringskosten om een eigen bijdrage van ouders te incasseren vrijwel gelijk zijn aan de kosten van het volledig gratis maken van de kinderopvang in het Caribisch deel van het land. Overigens is in de Grondwet (artikel 132a) geregeld dat voor de eilanden afgeweken kan worden van nationaal beleid. Deze regel is sinds 2010 door de kabinetten Rutte vooral in het nadeel van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegepast.

D66-Kamerlid Hülya Kat: “Er ligt een grote opdracht om armoede en schulden te halveren voor 2030 in heel Nederland, dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarom is het ook belangrijk dat de herijking van het sociaal minimum voor september 2023 naar de Kamer komt, zeg ik mede namens mijn collega Wuite, juist om die keuzes te kunnen maken voor de begroting van 2024.”

Sylvana Simons (BIJ1): “Discriminatie vormt voor miljoenen mensen een obstakel om volwaardig mee te kunnen doen in deze samenleving, een samenleving die niet ophoudt bij de grenzen van Europees Nederland, maar zich uitstrekt tot ver voorbij de Atlantische Oceaan. Juist op Bonaire, Statia en Saba uit discriminatie zich direct in ongelijkwaardig beleid en ongelijkwaardige levensomstandigheden. Juist daar heeft Nederland eeuwenlang de bestaanszekerheid van inwoners actief ondermijnd, onmogelijk gemaakt en bedreigd. Ondanks dat er met deze bewindspersonen gelukkig langzaam het besef komt dat er op z’n minst een morele verplichting bestaat om dat eeuwenlange onrecht te repareren, zetten we toch door met een fictief ijkpunt voor het sociaal minimum. Daarom vraag ik de ministers opnieuw om helder uiteen te zetten hoe dat fictieve ijkpunt zich verhoudt tot het werk dat de nog aan te stellen commissie moet doen ten aanzien van het sociaal minimum. In navolging van eerdere partijen wil ik ook weten wat de huidige stand van zaken is omtrent het gratis maken van de kinderopvang op de eilanden en andere regelingen van het socialezekerheidsstelsel. Want zowel in Europees Nederland als op Bonaire, Statia en Saba regeert de overheid aan de hand van het idee dat arbeid de enige weg is om je bestaansrecht te verdienen. Mijn partij vindt dat volstrekt onrechtvaardig en ziet hoe dat idee enorme groepen volledig buitensluit. Het creëert discriminatie van hen die niet kunnen werken, bijvoorbeeld mensen met een beperking of een chronische ziekte. De bijstand en andere uitkeringen en voorzieningen zijn geen tijdelijke overbrugging die we liever kwijt dan rijk zijn en waar we allemaal harde sancties en tegenprestaties voor moeten eisen. Het is onze plicht om te voldoen aan — u raadt het al — het zorgen voor de bestaanszekerheid.”

Donderdag wordt het debat voortgezet. Dan komen eerst de ministers Van Gennip en Schouten aan het woord.

Het bericht Nieuwe poging kinderopvang in Caribisch Nederland gratis te maken verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

CBS-onderzoek: Armoedebestrijding in Caribisch Nederland is“ op goede weg”

11 uur 31 min geleden

Kralendijk – In Caribisch Nederland is de armoedebestrijding “op de goede weg”, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek dat voor de eerst keer een welvaartsonderzoek op de eilanden heeft gepubliceerd. De uitkomsten wijken sterk af van wat de burgers ervaren en lokale organisaties signaleren.

In navolging van de Brede Welvaart in Nederland meet het CBS nu ook de brede welvaart in Caribisch Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt de brede welvaart in kaart gebracht aan de hand van de Sustainable Development Goals. Op basis van de ontwikkelingen in de periode 2014 tot en met 2021 is nagegaan hoe Caribisch Nederland op weg is naar een duurzame samenleving.

“Het percentage van de bevolking dat beneden de armoedegrens leeft, neemt trendmatig af op Bonaire en Saba. In 2020 leefde daar respectievelijk 23 procent en 20 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Op Sint Eustatius leefde dat jaar 28 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Het percentage is voor Sint Eustatius stabiel”, aldus het CBS. Deze cijfers wijken sterk af van die van lokale bronnen die het er op houden dat ruim 40 procent de maand nauwelijks of niet weet rond te komen.

Het CBS-onderzoek bevestigt wel dat de inkomensverschillen op de eilanden veel groter zijn dan in Europees Nederland. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verdiende de rijkste twintig procent in 2020 respectievelijk 9,3, 6,5 en 10,3 keer zo veel als de armste twintig procent. Dit is de zogenoemde 80/20 ratio. Deze trend is stabiel en geeft geen indicatie dat het verschil in inkomen aan het veranderen is. In Nederland verdiende de bovenste twintig procent 4,4 keer zo veel als de onderste twintig procent.

Lees hier een uitgebreide samenvatting van het rapport

Het bericht CBS-onderzoek: Armoedebestrijding in Caribisch Nederland is“ op goede weg” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

GEZOCHT: Columnist

29 november 2022 - 7:23pm

Woon je op Sint Eustatius en vind je schrijven leuk? DossierKoninkrijksrelaties.nl is voor de rubriek ‘Bericht uit…’ op zoek naar een columnist die één keer in de zes weken een kant van het eiland belicht waarvan hij/zij vindt dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdient. Belangstelling? Mail dan naar zwart@adcaribbean.nl

Het bericht GEZOCHT: Columnist verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Overheidsfinanciën Sint Maarten terug op niveau 2019

29 november 2022 - 2:30pm

Philipsburg – Het moet Sint Maarten lukken om het tekort over dit jaar binnen de door de Rijksministerraad toegestane bovengrens van 40 miljoen gulden te houden. Dat constateert het College financieel toezicht op basis van de cijfers tot en met het derde kwartaal.

Inkomsten en uitgaven zijn weer op het niveau van voor corona. Door het herstel van de economie is het tekort van 27 miljoen over de eerste negen maanden aanzienlijk lager dan de 76 miljoen waarmee rekening was gehouden. Dat wil niet zeggen dat het Cft geen kritiek heeft. Zo zit er weinig schot in de verbetering van het financieel beheer en laat de regering van Sint Maarten – overigens net als die van Curaçao en Aruba – veel vragen van het Cft onbeantwoord.

Lees hier het oordeel van het Cft

Het bericht Overheidsfinanciën Sint Maarten terug op niveau 2019 verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Caribisch Nederland ondanks hoger minimumloon weer armer

29 november 2022 - 4:34am

Den Haag – Gebrek aan consistentie kunnen de elkaar opvolgende kabinetten Rutte niet worden verweten. Ondanks de breed uitgemeten ambitie van de huidge regering de wijdverbreide armoede aan te pakken, worden de inwoners van Caribisch Nederland net als in voorgaande jaren opnieuw armer.

Het ministerie van SZW maakte maandag de bedragen van het minimumloon en de onderstand per 1 januari bekend. Daaruit blijkt dat de daling van de koopkracht die na 10 oktober 2010 (toen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten werden) is ingezet, onverminderd doorgaat. Unkobon-bestuurder Wietze Koopman rekent het voor::

“Het minimumloon stijgt op Bonaire in 2023 van $1.045 naar $1.236, een stijging met $190 nominaal. De inflatie op Bonaire is 12,2% in 2022. De minimale leefkosten voor een echtpaar stijgen op Bonaire in 2023 van $1.908 naar $ 2.140, een stijging met $233 nominaal. De minimale leefkosten van een alleenstaande stijgen op Bonaire in 2023 van $1.394 naar $1.564, een stijging met $170 nominaal. En het leek zo’n flinke stap vooruit…”, aldus Koopman.

Persbericht van het ministerie van SZW

Per 1 januari 2023 stijgen het minimumloon en alle uitkeringen in Caribisch Nederland. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft vandaag de concrete bedragen bekend gemaakt.

Het minimumloon wordt verhoogd met 18,2 procent op Bonaire, 14,3 procent op Sint Eustatius en 15,0 procent op Saba. Voor een werkende van 21 jaar of ouder komt dat bij een 40-urige werkweek neer op een minimum inkomen van $ 1.236 per maand op Bonaire, $ 1.446 op Sint Eustatius en $ 1.434 op Saba. Daarmee gaan werknemers die het minimumloon verdienen er zo’n $ 180 à $ 190 per maand op vooruit.

Kinderbijslag

Alle ouders en verzorgers krijgen in 2023 rond de $ 30 per kind per maand meer kinderbijslag. Daarmee wordt de kinderbijslag per kind op Bonaire $ 131, op Sint Eustatius $ 128 op Saba $ 129 per maand. 

AOV

Ouderen krijgen in 2023 een hoger basispensioen. Deze stijgt met zo’n 39 procent op Bonaire, 23 procent op Sint Eustatius en 31 procent op Saba. Dit betekent dat een gepensioneerde met volledige AOV-opbouw op Bonaire $ 1.047 per maand ontvangt. Op Sint Eustatius en Saba is dat $ 1.113 en $ 1.175. De zogeheten ‘duurtetoeslag’ die AOV-gerechtigden op de bovenwinden ontvangen, is hierbij inbegrepen. Hiermee wordt de AOV versneld verhoogd naar het niveau van het ijkpunt sociaal minimum. AOV-gerechtigden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan er in 2023 respectievelijk $ 295, $ 151 en $ 204 per maand op vooruit. Voor paren is dat het dubbele bedrag.

Onderstand De concrete verhoging van de onderstand is afhankelijk van de huishoudsituatie. De onderstand voor alleenstaanden die zelfstandig wonen bedraagt per 1 januari 2023  $ 413 per twee weken op Bonaire, $ 487 op Sint Eustatius en $ 483 op Saba. Dat is een verhoging van zo’n 35 procent, waarmee alleenstaanden er per twee weken zo’n $ 110 à $ 120 op vooruitgaan. Voor paren die zelfstandig wonen bedraagt de onderstand $ 571 per twee weken op Bonaire, $ 668 op Sint Eustatius en $ 662 op Saba. Dat is een verhoging van gemiddeld 36 procent, waarmee paren in 2023 per twee weken zo’n $ 160 à $ 170 meer krijgen. Het basisbedrag van de onderstand wordt alleen met de inflatie verhoogd en komt op Bonaire uit op $ 216, op Sint Eustatius en Saba op $ 254 en $ 252.

Het bericht Caribisch Nederland ondanks hoger minimumloon weer armer verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Subsidie om terugkeer Caribische studenten te bevorderen

29 november 2022 - 4:13am

Den Haag – De stichting WeConnect krijgt tot 2027 jaarlijks subsidie voor de steun van Caribische studenten en starters op de arbeidsmarkt. In 2023 gaat het om een bedrag van ongeveer 200.000 euro. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil zo bevorderen dat studenten en starters na hun studie aan de slag te gaan in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op de eilanden is grote behoefte is aan professionals.

Studenten die uit het Caribisch deel van het Koninkrijk afkomstig zijn, lopen tegen grote uitdagingen aan. Zowel op sociaal, financieel en cultureel gebied. Na hun studie blijven Caribische starters op de arbeidsmarkt vaak in Europees Nederland werken. Dit is vaak aantrekkelijker, onder meer omdat de lonen in het Caribisch gebied relatief laag zijn, terwijl starters vaak een hoge studieschuld hebben opgebouwd.

Bovendien kunnen werkgevers en potentiële werknemers elkaar vaak moeilijk vinden, door de afstand tussen Europees Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor stromen starters vaak moeilijk in op de Caribische arbeidsmarkt. Dit laatste is een belangrijke oorzaak van de capaciteitsproblemen waarmee de overheden in het Caribisch deel van Koninkrijk geconfronteerd worden.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Alexandra van Huffelen: “Het is belangrijk dat we oog hebben voor deze groep studenten en beginnend werkenden. Voor hun eigen toekomst, maar ook voor het versterken van de eilanden. Tijdens mijn bezoeken aan de eilanden heb ik gezien dat de overheden grote behoefte hebben aan goede vakmensen. En daarom willen we het aantrekkelijker maken voor mensen om terug te gaan en zich in te zetten voor hun geboorte-eiland.”

Stichting WeConnect heeft tot doel het Caribisch gebied te verbinden met Europees Nederland via onder meer educatieve projecten. Zij zetten zich in voor de bevordering van studiesucces en welzijn van Caribische studenten in Nederland. Dit doen ze door hen onder meer een netwerk te bieden, budgettraining te geven, bijeenkomsten te houden en informatie te verstrekken op scholen in het Caribisch gebied. Ook stimuleert de stichting beginnend werkenden om in het Caribisch gebied aan het werk te gaan en zo de ambtelijke uitvoeringskracht van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken.

Het bericht Subsidie om terugkeer Caribische studenten te bevorderen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Overheidsfinanciën Curaçao rooskleuriger dan in pre-coronajaar 2019

28 november 2022 - 2:30pm

Willemstad – Financieel gaat het Curaçao beter dan in het jaar voor de coronacrisis. De inkomsten dit jaar zijn hoger dan in 2019 en de uitgaven juist lager.

Hoewel de (nog niet vastgestelde) begrotingswijziging uitgaat van een verlies van 74 miljoen gulden lijkt een ruim overschot binnen bereik. Het behoudende College financieel toezicht concludeert op basis van het resultaat tot en met het derde kwartaal (plus 127 miljoen) dat het haalbaar is onder het de door de Rijksministerraad vastgestelde maximale tekort van 4 miljoen te blijven.

Lees hier de gehele brief van het Cft

Het bericht Overheidsfinanciën Curaçao rooskleuriger dan in pre-coronajaar 2019 verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

OPINIE – The drama of the transfer from Windward Islands Bank to Maduro & Curiel’s Bank Bonaire

28 november 2022 - 2:15pm

By Koos Sneek

It is since November 1st that the transition took place from the accounts of all clients of Windward Islands Bank Ltd on Statia to Maduro & Curiel’s Bank Bonaire. This transition and especially the way it has been carried out has disrupted the life of many inhabitants in Statia. First, let me explain that none of the account holders on Statia have requested for their accounts to be moved from one bank to another. This has been a unilateral decision from those two banks, who apparently have the authority to do so without even requesting the approval of their clients.

As the heading of this article already suggests, it has turned out to be a drama and great harassment for many if not all clients of the Windward Islands Bank in Statia. Up to today, almost a month later, long lines are at the branch office from now Maduro & Curiel’s Bank to regulate their accounts. Many clients still cannot access their accounts. Credit card accounts have become invisible. Debit cards have disappeared. What happened with their balances, nobody knows. Local employees do not know the answers. Payments made are not credited to the accounts they are supposed to go. Salaries are paid by employers but have not been received by the employees. The same counts for other types of transfers. Balances on loan accounts have been changed. ATM cards and credit cards do not work. Both ATM machines are broken down regularly or are simply out of cash.

And to add pain to injury, without even having the decency to inform their clients, the Maduro & Curiel’s Bank is slapping fees on their clients that are out of this world. I will explain a few.

Where a business client of the Windward Islands Bank was paying a nine-dollar monthly administration fee and a small one-time transfer fee at the end of the month, now for every local transaction one dollar and six cents is charged. The six cents is ABB which amounts to 6%, while the ABB for services on Statia is only 4%.  I understand that those fees will also apply for private accounts from January 1st.

A small business like mine still does about forty transactions per month. Our bank charges have gone up by more than 250%. And this bank is doing this without even having the decency to inform their clients about this rather steep increase.

Next to this, every cash deposit is charged a 1% fee with a minimum of five dollars. And unfortunately, in a place like Statia still a lot of people prefer to use cash.

I would like to call on the management of the bank to stop hiding there in your Bonaire offices but to have decency to come forward and apologize to your clients for the mesh you have created and to explain your need and reasons to multiply your fees. Is it because we have no other choice than to bank with your institution? So, you can do what you want and how you want?

I also like to call on the Dutch central bank, DNB, to start an investigation in the whole affair. Can a bank treat their clientele in the manner Maduro & Curiel’s Bank Bonaire does? Can a bank just like this, without substantiation raise their fees with this ridiculously high amount?

Het bericht OPINIE – The drama of the transfer from Windward Islands Bank to Maduro & Curiel’s Bank Bonaire verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Saba bindt in: Klacht over ZJCN “te scherp geformuleerd”

28 november 2022 - 12:53pm

Den Haag – De brief van het Bestuurscollege van Saba over onvrede onder de bevolking over het functioneren van de VWS-dependance in Caribisch Nederland ZJCN lijkt niet in goede aarde gevallen te zijn in Den Haag. Staatssecretaris Maarten van Ooijen vindt het kennelijk van belang in een brief aan de Tweede Kamer te memoreren dat een delegatie van BC en Eilandsraad in een gesprek met hem heeft aangegeven dat “hun brief wellicht te scherp was geformuleerd.”

Verlangde Saba eerder nog een onafhankelijk onderzoek naar ZJCN, nu lijkt de problematiek teruggebracht tot de categorie misverstanden: “Saba en VWS zijn het eens dat een betere communicatie, ook over eerder genoemde verbeteringen, noodzakelijk is. Ook zijn we het eens dat dit een verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen”, aldus Van Ooijen.

De brief van staatssecretaris Van Ooijen

Tijdens het Commissiedebat van 15 november 2022 over Sociaal domein en Bestuursakkoord BES is door uw Kamer aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering gevraagd op de hoogte te worden gebracht van de uitkomst van het gesprek dat de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeur Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het ministerie van VWS met een delegatie van het Bestuurscollege (BC) en de Eilandsraad van Saba zal hebben. Door middel van deze brief wil ik invulling geven aan deze toezegging.

Aanleiding voor het gesprek was de brief die het BC van Saba mij op 27 oktober 2022 heeft gestuurd. In deze brief, die door het BC ook naar uw Kamer is gestuurd, spreekt het BC haar zorgen uit over het functioneren van de programmadirectie ZJCN. Ik heb het BC op 15 november mijn antwoord gestuurd. Deze brief heb ik op verzoek van uw Kamer ook aan u gestuurd.

Het gesprek met de delegatie van het BC en de Eilandsraad heeft 17 november plaatsgevonden. Tijdens het gesprek heeft de delegatie van Saba de inhoud van de brief van het BC nader toegelicht. Saba maakt zich vooral zorgen over het proces rond de medische uitzendingen en de toegangstijden die er zijn voor het verkrijgen van specialistische zorg. Dit verloopt naar de mening van Saba te traag en het leidt tot onrust onder de bevolking. Deze onrust heeft geleid tot de demonstratie van 26 oktober 2022. Door Saba is ook opgebracht dat de door ZJCN ingehuurde charters voor het patiëntenvervoer te klein zijn en dat de patiënten het in- en uitstappen als problematisch ervaren. Sommige patiënten voelen zich niet veilig in deze vliegtuigen. De delegatie van Saba gaf aan dat het de voorkeur heeft dat meer gebruik gemaakt gaat worden van de reguliere vluchten van Winair. Tenslotte gaf de delegatie van Saba aan dat hun brief wellicht te scherp was geformuleerd, maar dat er bij VWS begrip moet zijn voor de groeiende onrust bij de bevolking over de medische uitzendingen.

In reactie is van de zijde van VWS aangegeven dat het ministerie zich realiseert dat er verbeteringen nodig zijn bij het proces rond de medische uitzendingen. Over noodzakelijke verbeteringen van dit proces zijn in mei met alle betrokken partijen (de ziekenhuizen op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en ZJCN) afspraken gemaakt. Een belangrijk onderdeel van deze afspraken vormt de “pilot directe medische verwijzingen” die afgelopen maandag 21 november 2022 van start is gegaan. Kern van deze pilot is dat de huisartsen van Saba en Statia voortaan zonder tussenkomst van de medische adviseurs van ZJCN patiënten kunnen verwijzen naar het Sint Maarten Medical Center (SMMC). De verwachting is dat met behulp van deze pilot het proces rond de medische uitzendingen versneld gaat worden. Naast deze pilot zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de communicatie naar de patiënten toe; is het protocol van de Medevac verhelderd en zal de verwijsportefeuille worden geactualiseerd. VWS heeft tijdens het gesprek aangegeven dat het realiseren van deze afspraken tijd kost en dat alle betrokken partijen hard aan de slag zijn om dit mogelijk te maken. De delegatie van Saba begrijpt dat dit tijd kost en is het er mee eens dat deze afspraken kunnen leiden tot verbeteringen. Tegelijkertijd vraagt men  aandacht van ZJCN voor het hier en nu en dat het van belang is dat resultaten snel zichtbaar zijn. Saba en VWS zijn het eens dat een betere communicatie, ook over eerder genoemde verbeteringen, noodzakelijk is. Ook zijn we het eens dat dit een verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen.

In reactie op de zorgen van Saba rond het patiëntenvervoer geeft VWS aan dat de betrouwbaarheid van dit vervoer voor VWS de eerste prioriteit is. De ervaringen met Winair in deze zijn de afgelopen jaren niet goed geweest. Hier waren in het verleden veel klachten over van patiënten en van het BC van Saba. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert een verkenning uit naar een openbare dienstverlening voor luchtvervoer van passagiers naar Saba en Sint Eustatius. VWS zal bekijken in hoeverre (een deel van) het patiëntenvervoer hierbij kan aansluiten.  Vooruitlopend hierop zal VWS de komende maanden kijken hoe meer patiënten met behulp van de reguliere vluchten van Winair vervoerd kunnen worden. Maar de inzet van de charters zal voor een deel van patiënten noodzakelijk blijven. De oplossing zal zitten in het bepalen van de juiste mix. Saba heeft aangegeven dit een goede aanpak te vinden.

Wat betreft de toegangstijden bij de ziekenhuizen voor specialistische zorg geeft VWS aan dit niet eenvoudig te kunnen oplossen, dat lukt ook in Europees Nederland niet. Met SMMC probeert ZJCN afspraken te maken over wat redelijke toegangstijden zijn (vergelijkbaar met de Nederlandse treeknormen). Saba waardeert deze aanpak en wijst nogmaals op het belang van goede communicatie richting de patiënt. VWS is het hier mee eens. Essentieel is de belangrijke rol die de artsen van de ziekenhuizen op Saba en Statia hierbij hebben. Zij hebben immers de dagelijkse contacten met de patiënten. ZJCN kan hier uiteraard bij helpen.

Het gesprek is constructief verlopen. Afgesproken is dat VWS gaat kijken naar wat mogelijk is om Winair meer in te gaan zetten bij het patiëntenvervoer. Daarnaast zal de pilot van de vrije verwijzing zo snel mogelijk van start gaan en zal hier ook een monitoring en evaluatie op worden georganiseerd. Verder zal door alle betrokken partijen de communicatie moeten worden verbeterd.

Tenslotte ben ik voornemens in de derde week van december een bezoek te brengen aan Saba. Ik zal dan de voortgang van de verbeteringen bij de medische uitzendingen en het verbeteren van de communicatie met alle betrokkenen op Saba gaan bespreken.

Het bericht Saba bindt in: Klacht over ZJCN “te scherp geformuleerd” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

D66-Kamerleden herinneren ministers aan bestaan Caribisch Nederland

28 november 2022 - 12:36pm

Den Haag – Voor bewindslieden en hun ambtenaren blijft het lastig te beseffen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij het land Nederland horen.

Ondanks de plechtige belofte de eilanden niet over het hoofd te zien bij het maken van beleid gebeurt dat toch nog aan de lopende band, zoals onlangs nog in de Kamerbrief over het rapport Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde fase. Voor de Kamerleden Faissal Boulakjar en Jorien Wuite (beiden D66) reden minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal-Zeggelink, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge en minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers te herinneren aan het bestaan van Caribisch Nederland en het zogeheten comply or explain-principe:

 1. Bent u bekend met het “comply or explain”–principe dat van toepassing is op beleid- en besluitvorming voor Caribisch Nederland? Kunt u toelichten op welke wijze dit principe is toegepast op de Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving? Wat was het resultaat?
 2. Deelt u de mening dat de door u geschetste problematiek als gevolg van klimaatverandering, evenzeer en misschien wel met een nog grotere urgentie geldt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en kunt u dit antwoord nader toelichten? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u nader toelichten of het vaststellen van een aanpak voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving een rijkstaak of eilandelijke taak is? Kunt u dit nader toelichten?
 4. Kunt u toelichten waarom u, zoals aangekondigd in de Kamerbrief, wel in overleg treedt met provincies, gemeenten en waterschappen, maar de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba niet in het rijtje van beoogde overlegpartners zijn opgenomen?
 5. Bent u bereid om alsnog de openbare lichamen te betrekken bij de uitwerking van de aangekondigde aanpak? Zo nee, waarom niet?
 6. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft eerder dit jaar een bezoek gebracht aan Caribisch Nederland, en heeft per brief de Kamer geïnformeerd en toegezegd om een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma op te stellen voor Caribisch Nederland. Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland, welke stappen heeft u intussen gezet en wat is het verdere tijdpad?

Het bericht D66-Kamerleden herinneren ministers aan bestaan Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Rechter geen alternatief voor geschillenregeling

28 november 2022 - 12:07pm

Den Haag – Een gang naar de Nederlandse rechter door de regering van Curaçao, Aruba of Sint Maarten maakt, als dat al mogelijk is, een regeling voor het beslechten van geschillen tussen de landen van het Koninkrijk niet overbodig.

Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Van Huffelen op vragen uit de Eerste Kamer: “Mocht blijken dat besluiten kunnen worden aangevochten bij de Nederlandse bestuursrechter of burgerlijke rechter, dan vervalt daarmee naar mijn mening geenszins de noodzaak om een geschillenregeling tot stand te brengen. De genoemde rechters zijn organen van het land Nederland en spreken recht op grond en ten aanzien van Nederlandse wetten. Zelfs als rechtsingangen bij deze rechters zouden openstaan, is het daarom de vraag of zij voor dit soort geschillen wel als adequaat kunnen worden beschouwd.”

Het Koninkrijksrecht vraagt om specifieke expertise en oog voor de bijzondere constitutionele context bij de geschilbehandelende instantie, aldus Van Huffelen: “Het ingetrokken voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen voorzag daarin door de bevoegdheid om geschillen te beoordelen in handen te leggen van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en, na amendering door de Tweede Kamer, van een binnen de Raad in te stellen Afdeling Koninkrijksgeschillen. Andere opties die in dit verband in het verleden zijn genoemd, zijn de Hoge Raad of een (op te richten) Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting.”

Lees hier de vragen en antwoorden

Het bericht Rechter geen alternatief voor geschillenregeling verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

VACATURE – Projectleider renovatie sociale woningbouw Sint Eustatius

28 november 2022 - 11:00am

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius en de Statia Housing Foundation, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.

Projectleider renovatie sociale woningbouw

(Vac.21-2022)

Tijdelijke functie in aanvang t/m 31 december 2023 met optie tot verlenging

Sint-Eustatius is een eiland met veel potentie. De afgelopen jaren zijn veel rijksgelden in de vorm van bijzondere beschikkingen toegekend om te investeren in de ontwikkeling van het eiland en zijn bewoners. Sint Eustatius beschikt over voldoende middelen en de visie om zich verder te ontwikkelen tot een ‘Green Statia’ en daarmee het eiland aantrekkelijk te maken voor de eilandbewoners maar ook voor potentiële ontwikkelaars. Het ontbreekt het Openbaar Lichaam alleen aan uitvoeringskracht in de organisatie om alle projecten tijdig tot uitvoering te brengen en deze in de uitvoeringsfase te monitoren.

Wij zoeken een tijdelijke projectleider, die deel uitmaakt van PPMO (Program Project Management Office). De projecten waar de Projectleider bij betrokken is worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Lichaam en de Statia Housing Foundation. De projectleider is een spin in het web, die overzicht bewaart en ervoor zorgt dat de benodigde activiteiten worden ondernomen om voortgang te maken en te bewaken. De projectleider is vanaf het begin betrokken bij de projecten maar richt zich met name op de uitvoering, zodat de projecten gerealiseerd worden conform de gestelde kwaliteitseisen en planning.
Hoofdtaken zijn:

 • Lokaal voorbereiden van het project (renovatie 86 sociale huurwoningen) zodat deze conform planning en gestelde kwaliteitseisen kunnen worden uitgevoerd;.
 • Contact onderhouden met en rapporteren aan de programmamanager;
 • Lokaal omgevingsmanagement;
 • Voorbereiden en begeleiden van besluitvormingstrajecten;
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten en stakeholders;
 • Kennisoverdracht.

Functie–eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding in de richting van bouwkunde, bouwmanagement of planologie.
 • Aantoonbare ervaring met de renovatie en of nieuwbouw van woningbouwprojecten;
 • aantoonbare ervaring met projecten binnen een bestuurlijke complexe omgeving;

Overige vaardigheden:

 • stressbestendigheid en overzicht
 • uitstekende plannings- en organisatievaardigheden;
 • flexibiliteit en probleemoplossend vermogen;
 • sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
 • cross-culturele en politieke sensitiviteit;
 • besluitvaardigheid en daadkracht;
 • houdt zichzelf staande in een politiek speelveld;
 • beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie tijdelijk voor bepaalde tijd is gewaardeerd is gewaardeerd in van  minimaal bruto $ 3.698,00 tot maximaal $5.453,28 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Beloning is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk maandag 28 november 2022 richten aan het onderstaande email:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. programmamanager Sint Eustatius
De heer Joury Ranzijn
Fort Oranjestraat 7, Sint Eustatius CN
Email: personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Joury. Ranzijn, joury.ranzijn@statiagov.com of de heer Jacquil Pandt, director@statiahf.com

Klik hier om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

Het bericht VACATURE – Projectleider renovatie sociale woningbouw Sint Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

VACATURE – Project leader: Food Safety and Veterinary Services

28 november 2022 - 5:42am

The Executive Council of the Public Entity of Sin Eustatius in the Caribbean Netherlands wishes to urgently recruit a candidate who is interested in the below position.

Project leader: Food Safety and Veterinary Services (including slaughterhouse renovation)

Temporary position until 15 January 2025Vac.23-2022

The Nature and Environment policy plan BES is a ten-year program that provides an integrated framework addressing responsibility, policy targets, and legal obligations related to managing the natural environment. The NEPP aims to create a resilient and healthy natural environment in which the precious species and ecosystems of the Caribbean Netherlands is conserved. At the same time, socioeconomic development, including sustainable agriculture, should be supported, and the cultural identity of the islands maintained. NEPP lists four overreaching strategic goals:

Reverse coral reef degradation to enhance well-being

Conservation and restoration of key habitats and species

Sustainable use of land and water for the development of the local economy (which in this project focuses on agricultural development)

Create the local conditions to ensure sustainable results for nature policy

Sint Eustatius has established an implementation agenda where the goals and actions of the NEPP have been defined in a SMART manner. Several goals are identified, and milestones must be met and coordinated with stakeholders locally and nationally. Subprograms and projects within the implementation plan of NEPP, such as the integral program Land restoration, are also part of the execution. Within the program Land restoration, there are five pillars that the program focuses on:

Free grazing animals (Roaming animals’ removal and control program)

Capacity and organization of the Agricultural desk

Sustainable agricultural development

Reforestation

Food safety & Veterinary Services /renovation slaughterhouse

The fifth pillar, ‘Food safety and veterinary services, is essential for reaching the overall goals of the Program Land restoration as it is conditional to agricultural development, particularly animal husbandry. Your task as project leader in food safety and veterinary services will be to ensure that the objectives under this pillar are reached in 2024. Firstly, the slaughterhouse needs to be renovated. For this renovation, the expected capacity of the slaughterhouse after the professionalization of animal husbandry must be considered. Secondly, a proposal must be written on how veterinary affairs should be organized within the Public Entity Sint Eustatius, and based on the decision by the Public Entity, this (re-)organization must be implemented. Thirdly, protocols must be established on the import and export of animals and animal products, diseases, and zoonoses.

To reach the objectives of this project, you will be expected to include and work with relevant parties and experts. Knowledge of or experience with the agricultural sector (especially animal husbandry) is essential. To understand veterinary affairs, you are expected to work closely with the official veterinarian of the Public Entity, Sint Eustatius. As a project leader, you will be hands-on and have a good sense of organization and responsibilities. You are expected to work in a structured way to write and organize the project plans for the renovation of the slaughterhouse,  reorganization of the veterinary services, and the development of protocols.

You report to the Program Manager NEPP and the Director of ENI, and the Steering Group Land and Water Restoration. The Steering Group’s members consists of representatives from the Public Entity Sint Eustatius, and various ministries from the European Netherlands.

Tasks:

Development /renovation of the slaughterhouse;

Drawing up a project plan/plan of approach and project objectives;

Organization of animal husbandry and veterinary services;

Realization of the project plan, as well as drafting of periodic reports;

(Co-)executing (parts of) the project;    

Maintaining an overview of local developments (within society) concerning this project;

Assisting with reports to the National Government;

Assisting in writing press releases;

Testing the delivered project results against the project plan and, after achieving the desired project objectives, transferring relevant knowledge and documents to the organization;

Making proposals for process and product improvement;

Monitoring and promoting the coherence between different interconnected projects;

Job requirements:

Demonstrable HBO working and thinking level;

At least 5 years of experience in project management with experience within the agricultural sector ;

Used to working in an administratively complex environment, preferably in a non-profit setting;

Used to working with the perspective of long-term ownership;

Excellent mastery of professional skills around project management;

Experience with complex administrative decision-making processes;

Excellent communication skills, both oral and written;

Administrative and organizationally sensitive, being able to switch well at different levels;

Able to translate (complex) problems into practical solutions;

Other skills:

–              Accurate, resourceful, proactive, decisive, and hands-on mentality;

               Efficient in time management

–              Focus on results;

–              Connecting leadership;

–              Persuasiveness;

–              Cost-consciousness;

–              Good written and oral expression skills in English and Dutch.

Employment Conditions

The position is temporary for a duration of two years. The position is valued with a minimum  $ 3.698,00 to a maximum of $5.453,28 bruto per month based on a 39,5 hour workweek. Compensation will be depended on education and experience.

Kindly send your letter and resume before Thursday 30 November 2022 to the email address below:

Executive Council Public Entity of Sint Eustatius

Attn. Program Manager NEPP

Ms Anna Maitz

Fort Oranjestraat 7, Sint Eustatius CN

Email: personnel.affairs@statiagov.com  

Additional Information

Additional information in relation to the position may be obtained from Ms. Anna Maitz, Program Manager NEPP: anna.maitz@statiagov.com or Mr Joury Ranzijn, Program Manager PPMO: joury.ranzijn@statiagov.com.

Klik hier om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

Het bericht VACATURE – Project leader: Food Safety and Veterinary Services verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Kwartiermaker Nijpels: Bonaire beschermen tegen zee “knap ingewikkeld vraagstuk”

28 november 2022 - 4:00am

Hilversum – Bonaire beschermen tegen zeespiegelstijging is “knap ingewikkeld”, aldus de net benoemde kwartiermaker van de Klimaattafel Bonaire Ed Nijpels. Hij was vandaag te gast in het radioprogramma De Perstribune. “Daar is een groot drama aan de gang, want als er niet gebeurt gaat het eiland strak voor de helft onderlopen. Het vraagstuk is knap ingewikkeld: je kunt niet zomaar een heel grote dijk aanleggen om het water tegen te houden.”

Nijpels zal zijn werk als kwartiermaker bijna volledig vanuit Nederland vervullen door de contacten met het eiland via Zoom te onderhouden, zo meldde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de Boeren Burger Beweging vreest dat de betrokkenheid van Nijpels te veel geld gaat kosten. “Het is een project van zes maanden, als ik het goed heb begrepen. Ik was even benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Gaat de heer Nijpels daar wonen, gaat hij heen en weer vliegen of gaat dat via Zoom? Wat kost het? Dat vind ik ook best belangrijk, want dit lijkt me ook best een omvangrijk project waar aardig wat geld in gaat zitten”, aldus Van der Plas.

Jetten wees het Kamerlid erop dat Bonaire net als Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland zijn en dat ministeries dus verantwoordelijkheid dragen. Hij erkende dat EZK op het gebied van klimaat daarin tekort is geschoten. “De afgelopen jaren hebben we daar heel weinig gedaan. We waren hier in Nederland, in Europees Nederland, heel druk met het Klimaatakkoord, maar voor de BES hadden we eigenlijk weinig concreets. Met name Bonaire heeft toen aan de bel getrokken en gezegd: wij zijn van alle eilanden en eigenlijk van het hele Koninkrijk misschien wel het meest kwetsbare stukje.”

“Wat de heer Nijpels zal doen — dat doet hij grotendeels vanuit Nederland en via Zoom — is dat hij met één iemand ondersteuning vanuit Nederland en één iemand ondersteuning van de eilandsraad op Bonaire, dus dat is een vrij flexibel team, met name eigenlijk alle rapporten die de afgelopen jaren al over Bonaire zijn gemaakt goed in kaart gaat brengen en die gaat samenbrengen in eigenlijk een integraal — sorry voor het woord — advies aan het kabinet over hoe we nou vanuit EZK, LNV en IenW op een veel betere manier Bonaire kunnen ondersteunen in plaats van elke keer met hapsnapprojectjes.”

“De heer Nijpels zal in één keer naar Bonaire afreizen om met mensen te spreken, om de zorgen van Bonairianen aan te horen en met eigen ogen te zien welke kansen er liggen. We doen het kort en krachtig, zodat we in de loop van 2023 een concreet plan van aanpak hebben. Dat zal ik dan ook met de Kamer delen. Dan zal ik ook inzichtelijk maken wat Bonaire zelf moet doen en waar de verschillende ministeries bij kunnen helpen”, aldus Jetten.

Het bericht Kwartiermaker Nijpels: Bonaire beschermen tegen zee “knap ingewikkeld vraagstuk” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Public Tender – Road Behind The Mountain St. Eustatius

28 november 2022 - 3:01am

Public Tender with pre-selection

Road Behind The Mountain

Cause.
The Public Entity of Sint Eustatius intends to extend the current roads from the Road to Lynch at the solar park and the Gouverneur de Graaf school via the intersection with the Road behind the Mountain, the Road to English Quarter and the Road behind the Mountain to and with the entrance to the Knippenga Resort to revitalize.

This will be done in 3 phases with lengths of 1300, 1200 and 1200 meters respectively.

Underground routes for utilities, lampposts, emergency and passing lanes, preparation for footpaths, construction of temporary facilities and improving road safety on the routes are part of this work.

The quotations and the implementation contracts will be realized per phase, in order to ensure the accessibility of the resorts.

The start of implementation is planned for the second quarter of 2023.

What is OLE looking for?

To select a contractor for this project, the Public Entity of Sint Eustatius is organizing a public tender with pre-selection.

Contractors interested in participating in the pre-selection are invited to express their interest and submit the following information:

 1. Chamber of Commerce extract, not older than 3 months;
 2. Organization chart of the company and indication of the composition of the management and personnel;
 3. Financial reports of the company for the past 3 years, signed by an accountant;
 4. Letter from the tax authorities stating that the contractor has no outstanding receivables or payment arrears;
 5. Reference list of with CV. that the intended contractor has successfully completed similar projects;
 6. CV of the personnel responsible for the realization, planning and quality of this project;

The companies that, based on an assessment of the submitted information, are deemed to be able to successfully complete the project will be invited to participate in this tender and submit a financial proposal.

Are you interested?

The requested information should be sent to tender@statiagov.com before 4:00 PM (local time) on December 1, 2022. More information can be obtained via email: tender@statiagov.com.

The St. Eustatius Tender Regulations 2020 apply to this tender.

Het bericht Public Tender – Road Behind The Mountain St. Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Openbare Aanbesteding – Road Behind The Mountain St. Eustatius

28 november 2022 - 3:00am

Openbare Aanbesteding met voorselectie

Road Behind The Mountain

Aanleiding.
Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft het voornemen om de huidige wegen vanaf de Road to Lynch t.p.v. de solar park en de Gouverneur de Graaf school via het kruispunt met de Road behind the Mountain, de Road to English Quarter en de Road behind the Mountain tot en met de ingang van de Knippenga Resort te revitaliseren.

Dit zal gebeuren in 3 fases met respectievelijke lengtes van 1300, 1200 en 1200 meter lengte.

Ondergrondse trace’s voor utilities, lantaarnpalen, uitwijk en passeerstroken, voorbereiding voor voetpaden, aanleggen van tijdelijke voorzieningen en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de trajecten is onderdeel van deze werkzaamheden.

De prijsopgave’s en de uitvoeringscontracten zullen per fase worden gerealiseerd, dit om de bereikbaarheid van de resorts te kunnen bewerkstelligen.

De start van de uitvoering staat gepland voor het tweede kwartaal van 2023.

Waar is OLE naar op zoek?

Om een aannemer voor dit project te selecteren, organiseert het Openbaar Lichaam Sint Eustatius een openbare aanbesteding met voorselectie.

Aannemers die interesse hebben om deel te nemen aan de voorselectie, worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken en de volgende informatie in te dienen:

 1. Uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden;
 2. Organogram van het bedrijf en indicatie van de samenstelling van het kader en personeel;
 3. Financiële verslagen van het bedrijf over de afgelopen 3 jaar, ondertekend door een accountant;
 4. Brief van de belastingdienst, waarin verklaart wordt dat de aannemer geen uistaande vorderingen heeft of achterstand met betalingen;
 5. Referentielijst van met CV. dat de beoogde aannemer vergelijkbare projecten succesvol heeft afgerond;
 6. CV van het personeel dat verantwoordelijk is voor de realisatie, planning en kwaliteit van dit project;

De bedrijven die op basis van een beoordeling van de ingediende informatie geacht worden het project tot een goed einde te kunnen brengen, zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding en een financieel voorstel in te dienen.

Heeft u interesse?

De gevraagde informatie moet worden verzonden naar tender@statiagov.com voor 16.00 uur (lokale tijd) op 1 december 2022. Meer informatie kan worden verkregen via e-mail: tender@statiagov.com .

Op deze aanbesteding is de Regeling Aanbestedingen St. Eustatius 2020 van toepassing.

Het bericht Openbare Aanbesteding – Road Behind The Mountain St. Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

VACATURE – Projectleider infrastructuur erosiemaatregelen Sint Eustatius

28 november 2022 - 3:00am

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Projectleider infrastructuur erosiemaatregelen

(Vac.22-2022)

Tijdelijke functie t/m 15 december 2024

Sint Eustatius is een eiland met veel potentie in zich. De afgelopen jaren zijn veel rijksgelden in de vorm van bijzondere beschikkingen toegekend om te investeren in de ontwikkeling van het eiland en zijn bewoners. Sint Eustatius beschikt over voldoende middelen en de visie om zich verder te ontwikkelen tot een ‘Green Statia’ en daarmee het eiland aantrekkelijk te maken voor de eilandbewoners maar ook voor potentiële ontwikkelaars. Het ontbreekt het Openbaar Lichaam alleen aan uitvoeringskracht in de organisatie om alle projecten tijdig tot uitvoering te brengen en deze in de uitvoeringsfase te monitoren.

Wij zoeken een tijdelijke Projectleider, die deel uitmaakt van PPMO (Program Project Management Office). De projecten waar de Projectleider bij betrokken is worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Lichaam en de verschillende ministeries. De projectleider is een spin in het web, die overzicht bewaart en ervoor zorgt dat de benodigde activiteiten worden ondernomen om voortgang te maken en te bewaken. De projectleider is vanaf het begin betrokken bij de projecten maar richt zich name op de uitvoering, zodat de projecten gerealiseerd worden conform de gestelde kwaliteitseisen en planning.
Hoofdtaken zijn:

 • Lokaal voorbereiden van civiel technische projecten op het gebied van infrastructuur en/of erosiemaatregelen;
 • Zorgdragen dat activiteiten conform planning en gestelde kwaliteitseisen worden uitgevoerd;
 • Contact onderhouden met en rapporteren aan de programmamanager;
 • Lokaal omgevingsmanagement;
 • Voorbereiden en begeleiden van besluitvormingstrajecten;
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten en stakeholders;
 • Kennisoverdracht.

Functie eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in de richting van bouwkunde, civiele techniek of planologie.
 • Aantoonbare ervaring met de realisatie van grond-, weg- en waterbouwprojecten;
 • aantoonbare ervaring met projecten binnen een bestuurlijke complexe omgeving.

Overige vaardigheden:

 • stressbestendigheid en overzicht
 • uitstekende plannings- en organisatievaardigheden;
 • flexibiliteit en probleemoplossend vermogen;
 • sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
 • cross-culturele en politieke sensitiviteit;
 • besluitvaardigheid en daadkracht;
 • beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie tijdelijk voor bepaalde tijd (15 januari 2023 t/m 15 december 2024) is gewaardeerd in van  minimaal bruto $ 3.698,00 tot maximaal $5.453,28 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Beloning is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk maandag 28 november 2022 richten aan het onderstaande email:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. programma manager Sint Eustatius
De heer Joury Ranzijn
Fort Oranjestraat 7, Sint Eustatius CN
Email: personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Joury Ranzijn, joury.ranzijn@statiagov.com

Klik hier om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

Het bericht VACATURE – Projectleider infrastructuur erosiemaatregelen Sint Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

COLUMN – Bericht uit Curaçao

27 november 2022 - 4:16am

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Curaçao.

Nieuwe dimensies

Door Raquel Weisz

Ondertussen ben ik ruim anderhalf jaar columnist voor DossierKoninkrijksrelaties.nl. Het leven als columnist neemt soms interessante wendingen. Net als vorig jaar, toen er na het schrijven van m’n column Internet kun je niet eten een klacht tegen mij werd ingediend. Een nieuwe dimensie aan mijn columnist-zijn.

Er werd mij onder andere verweten dat ik geen wederhoor had toegepast toen ik die column schreef. Ik had eigenlijk moeten verwijzen naar de Dikke Van Dale. Ook deed mijn schrijven totaal geen recht aan het toenmalige niveau van dienstverlening van de grootste provider hier op het eiland. De overweldigende bijval bewees het tegendeel. Nu, ruim een jaar later, is er nog steeds niet veel veranderd. De snelheid en het internet an sich is nog steeds niet solide. Het is te vaak om te huilen en het beklag liegt er niet om.

Gelukkig opent de overheid de markt en is de monopoliepositie van de grootste provider ten einde. De komende jaren zullen nieuwe spelers de markt betreden. Nu zie je al dat burgers, voor zover dat mogelijk is, reeds overstappen naar de sterk groeiende concurrent. Het is ook te hopen voor onze economie dat de overige nieuwe spelers heel snel toetreden, zodat de betrouwbaarheid en stabiliteit worden vergroot en de prijzen dalen.

Iemand beschreef een columnist als een hinderlijke mug die maar om je heen blijft zoemen. En af en toe steekt. Net zoals de vele muggen die ons eiland nu teisteren, want het is regentijd. Regen, heel veel regen. En daardoor een o-zo prachtige, groene natuur. We hebben zelfs meerdere watervallen op dit moment. Een reine pracht.

En wat toch ook prachtig is, is dat ons leven hier gelukkig weer op gang komt. Allerlei leuke evenementen. Voor ieder wat wils. Kerstmarkten, literaire en kunstzinnige evenementen, concerten en andere feestjes. Het Curaçao waar je blij van wordt en dat ons even de penibele situatie doet vergeten waar ons eiland zich in bevindt.

Veelal georganiseerd door jongere, veelzijdige entrepreneurs. Deze jongere generaties zijn wereldburgers, innovators en sociale vernieuwers. Ze laten zich niet beperken door landsgrenzen. Zij hebben een nieuwe visie, niet alleen voor zichzelf, maar vaak ook voor Curaçao. Grenzen verleggen, out-of the-box en in nieuwe businessmodellen denken. Ze willen gebruik maken van alle technologieën en andere zaken die de wereld tegenwoordig rijk is. Nieuwe dimensies. Met deze groep kunnen we slagen maken voor Curaçao.

Einstein zei ooit: “Insanity is doing the same thing over and over again, and expecting different results”. Dus politiek en bedrijven uit het stenen tijdperk: steeds maar terug willen vallen op het oude, op de vergane glorie, daar gaan we de oorlog niet mee winnen. We zullen de ouderwetse denkwijze en verjaarde visies echt los moeten laten en de jongere generaties meer moeten betrekken en faciliteren. Zo kunnen we nieuwe dimensies aanboren die ons land echte kansen op significante economische groei zullen bieden.

Het bericht COLUMN – Bericht uit Curaçao verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

COLUMN – Het hemd en de rok

26 november 2022 - 4:00am

Nederland staat in de wereld aangeschreven als een gul land. Dit jaar wordt er een kleine vijf miljard uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking; bepaald geen kattenpis. Het was ook de Nederlandse delegatie die tijdens de (jammerlijk grotendeels mislukte) COP27 in Egypte hartstochtelijk pleitte voor een ‘schade- en verliesfonds’ voor arme landen die part noch deel hebben aan klimaatverandering, maar wel als eerste de rekening gepresenteerd krijgen. In de vorm van overstromingen, krachtigere stormen en orkanen, hittestress, droogte en tegelijkertijd zware stortregens.

De rijkste landen zijn veruit de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde en moeten daarom armere landen behalve met expertise ook financieel steunen om zich tegen de volgens wetenschappers desastreuze gevolgen te beschermen, vindt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Dus maakte hij zich tijdens de klimaattop hard voor een ‘schade- en verliesfonds’. Na veel gekibbel werd op het nippertje een akkoord bereikt, maar niemand die een idee heeft hoe het praktisch vorm te geven.

Jettens eveneens in Egypte aanwezige partijgenoot en Tweede Kamerlid Raoul Boucke was er als de kippen bij de bewindsman de suggestie aan te reiken als Nederland het goede voorbeeld aan de wereld te geven door via een pilot in het ‘eigen’ Caribisch deel van het Koninkrijk uit te vinden hoe je klimaatschade en -verlies berekent en verdere schade voorkomt. De minister hield de boot af en dat past in de afstandelijkheid die de vier achtereenvolgende kabinetten Rutte etaleren. Alsof Den Haag er maar niet aan kan (of wil?) wennen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba toch echt net zo veel bij Nederland horen als bijvoorbeeld Ameland of Zoutelande.

Het hemd is nader dan de rok is een oer-Hollands gezegde, maar dat niet opgaat voor de bijzondere gemeenten en al helemaal niet voor de partnerlanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Hoe groot de structurele armoede daar ook is, ze hebben bij het verdelen van de miljarden voor ontwikkelingssamenwerking over soms door en door corrupte buitenlanden het nakijken. Zoals de CAS-landen ook geen aanspraak kunnen maken op veel ontwikkelingsfondsen van de VN en EU, omdat ze deel uitmaken van het Koninkrijk dat geacht wordt bemiddeld genoeg te zijn om de welvaart binnen de eigen grenzen eerlijk te verdelen.

Het gevolg is dat veel overzeese Nederlanders in armoede leven, het onderwijs er dik onvoldoende is, de gezondheidszorg ziek en de criminaliteit welig tiert. Dat is, zo voert rechts Den Haag aan, vooral het gevolg van onkunde en onwil. Dat kan misschien zo zijn, de bestuurlijke mores is er wel (mede) door Nederland gezaaid. Eeuwenlang hebben naar de eilanden uitgezonden Nederlanders – van gouverneurs tot ondernemers – het verkeerde voorbeeld gegeven. De excuses voor de rol in de trans-Atlantische slavenhandel die leden van het kabinet op 19 december in alle delen van het Koninkrijk en Suriname gaan uitspreken zouden ook betrekking moeten hebben op de koloniale overheersing die tot 1954 heeft voortgeduurd.

Terug naar het schade- en verliesfonds. Jetten wil niet aan een pilot. Ook nu kijkt hij liever over de grenzen van het Koninkrijk. Zo zullen voor de Klimaatconferentie die Aruba in samenwerking met Nederland in maart wil houden ook eilanden uit de regio worden uitgenodigd. Op zichzelf valt daar weinig tegen in te brengen, ware het niet dat Den Haag halsstarrig weigert zich een bondgenoot van de CAS-landen te tonen in de strijd tegen de impact van klimaatverandering. Want het zijn tenslotte autonome landen, is de aloude smoes om weg te kijken.

De minister maakte deze week goede sier met de benoeming van klimaatpaus Nijpels tot kwartiermaker van de Klimaattafel Bonaire. Opeens doen vijf betrokken departementen voorkomen dat ze vervuld zijn van zorgen over Bonaire waarvan over enkele decennia grote stukken verzwolgen dreigen te worden door de zee. Daarvoor was het wel nodig dat Greenpeace Nederland aankondigde via een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden te zullen afdwingen dat de regering eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt.

Het is geweldig dat Nederland gevoelig is voor de noden in arme landen en dat moet vooral zo blijven. Maar dat hoeft niet in de weg te staan dat voor klimaatadaptatie een koninkrijksfonds wordt ingesteld waaraan de vier landen naar draagkracht bijdragen.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

Het bericht COLUMN – Het hemd en de rok verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Dialooggroep Slavernijverleden Bonaire: liever rechtvaardigheid nu dan excuses voor toen

25 november 2022 - 12:55pm

Kralendijk – De Dialooggroep Slavernijverleden Bonaire heeft liever dat het eiland in het heden rechtvaardig wordt behandeld en dat de regering excuses maakt voor het verleden. Dat blijkt uit een brief die de groep eerder deze maand naar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd.

“De Dialooggroep Bonaire vergeeft de Nederlandse Staat voor eeuwenlange koloniale overheersing en onderdrukking. Voor eeuwenlange gevangenneming en gebruik van mensen als handelswaar, voor het geweld, voor de uitbuiting, voor de misdrijven die tegen hen zijn begaan. Bonaire is een trots eiland. Bonairianen zijn een trots en zelfbewust volk. Wij hebben geen excuses nodig. Wij zijn verzoend met onszelf, en wij vergeven Nederland.”

De Dialooggroep vraagt “een einde aan de bureaucratische, afstandelijke, soms zelf wantrouwige behandeling van onze zorgen. We rekenen op een inhoudelijk en financieel multidisciplinaire programma dat voorziet in het inlopen van de achterstanden.” Vandaag werd bekend de regering op 19 december excuses zal maken voor het slavernijverleden.

Lees hier de gehele brief

Het bericht Dialooggroep Slavernijverleden Bonaire: liever rechtvaardigheid nu dan excuses voor toen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.