kop

Verhoging vrije uitkering eilanden Caribisch Nederland naar 42,9 miljoen

Kabinetsstandpunt 8 juni 2012

De vrije uitkering voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor 2012 wordt met 8,2 miljoen dollar verhoogd tot 42,9 miljoen dollar. Verder komt er een inhaalslag voor essentiële basisvoorzieningen als drinkwater, afvalverwerking, veiligheid van de luchthavens, onderwijshuisvesting en bibliotheken. Dat schrijft minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

 

De vrije uitkering voor de eilanden van Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de algemene uitkering aan Nederlandse gemeenten uit het gemeentefonds. De aanpassing van de hoogte van de vrije uitkering volgt op onderzoek naar de hoogte van de vrije uitkering in relatie tot de taken die door de eilanden moeten worden uitgevoerd. Het kabinet trekt uit het onderzoek de conclusie dat verhoging van de vrije uitkering van 34,7 miljoen dollar naar 42, 9 miljoen een redelijk uitgangspunt is. Bonaire krijgt een verhoging van 4,9 miljoen dollar naar 24,9 miljoen dollar. Sint Eustatius krijgt er 1,3 miljoen bij en ontvangt voortaan 9,2 miljoen dollar. Voor Saba gaat het om een verhoging van 1,2 miljoen dollar naar 8 miljoen. Verder wordt er voor de aanpak van sociaal-economische problemen 800.000 dollar geoormerkt beschikbaar gesteld.

 

De eilanden hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De heffing en invordering van eilandbelastingen kan worden verbeterd. Ook kunnen nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord. Zo heffen Sint Eustatius als Saba in tegenstelling tot Bonaire geen grondbelasting (vergelijkbaar met de OZB in Nederland). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de belastingdruk op de inwoners en de bedrijven van de eilanden.

 

Op verzoek van de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Ecorys (NL) en Curconsult (CUR) onderzoek gedaan naar de koopkracht op Caribisch Nederland. In dat onderzoek is geanalyseerd welke oorzaken ten grondslag liggen aan de relatief forse prijsstijgingen die zich in 2011 op Caribisch Nederland hebben voorgedaan. Vastgesteld is dat de prijsstijgingen samenhangen met diverse factoren, maar dat de gemeten prijsstijgingen als zodanig goed verklaarbaar zijn.

 

Belangrijke oorzaak voor de prijsstijgingen op Caribisch Nederland zijn de gestegen prijzen op de wereldmarkt van voedsel, grond- en hulpstoffen, waaronder brandstoffen. Daarnaast is de overstap van de Nederlands Antilliaanse gulden naar de US dollar door winkeliers en restaurants aangegrepen om prijzen in US dollars naar boven af te ronden tot ‘psychologische’ of makkelijk hanteerbare prijzen. De invoering van het nieuwe fiscale stelsel op Caribisch Nederland heeft slechts een beperkte invloed gehad op de prijsstijgingen.

 

Een deel van dat effect vloeit bovendien voort uit onjuiste toepassing van de algemene bestedingsbelasting door vooral kleinere ondernemers. Dat laatste heeft ertoe geleid dat hun cliënten meer (belasting) betalen dan nodig is. Via aanvullende voorlichting zal de Belastingdienst / Caribisch Nederland deze onjuiste toepassing proberen terug te dringen, waardoor prijzen weer iets zouden kunnen dalen. Ook de samenloop van het nieuwe fiscale stelsel van Caribisch Nederland met het fiscale stelsel Sint Maarten en – in mindere mate – Curaçao – heeft bijgedragen aan de prijsstijgingen op Caribisch Nederland omdat er in bepaalde gevallen sprake is van dubbele indirecte belastingheffing. Sint Maarten zou een regeling moeten treffen die ertoe leidt dat inwoners van Sint Eustatius en Saba en daar gevestigde bedrijven belastingvrij (duurzame) consumptiegoederen in Sint Maarten zouden kunnen kopen. Tussen Bonaire en Curaçao kan in veel gevallen al belastingvrij worden gehandeld.     

 

In het koopkrachtonderzoek is tevens vastgesteld dat de verandering in het fiscale stelsel ervoor heeft gezorgd dat vrijwel iedereen er netto op vooruit is gegaan. Dit geldt echter niet voor personen die geen (loon- of inkomsten-) belasting betaalden (en betalen), waaronder veel parttimers. Ten aanzien van ondernemers geldt dat vooral het inkomen van kleinere ondernemers onder druk is komen te staan

 

Minister Spies wil ook kijken of zaken misschien niet eenvoudiger, en dus goedkoper geregeld kunnen worden voor de eilanden. Er komt daarom een onderzoek naar taakverlichting en deregulering, waarbij ook naar de mogelijke besparingen zal worden gekeken.

 

                    ===================================================

 

Lo oumentá e pago di destinashon liber pa Boneiru, Saba i St.-Eustatius di 2012 te 42,9 mion dòler, un oumento di 8,2 mion. Ademas, lo traha pa eliminá e atraso ku tin pa loke ta servisionan públiko esensial manera awa di bebe, prosesamentu di sushi, siguridat di e aeropuertonan, alohamentu di enseñansa i biblioteka. Asina minister Spies (Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino) a skirbi awe den un karta dirigí na Tweede Kamer.

 

E pago di destinashon liber pa e islanan di Hulanda Karibense ta paresido na e ‘algemene uitkering’ ku e munisipionan di Hulanda ta risibí for di Gemeentefonds. A yega na e adaptashon akí di e pago di destinashon liber despues di un estudio ku a tuma lugá pa determiná te kon leu e suma di e pago akí ta kuadra ku e tareanan ku e islanan tin ku kumpli kuné. A base di e estudio, gabinete a yega na e konklushon ku ta rasonabel pa oumentá e pago di destinashon liber di 34,7 mion te na 42,9 mion dòler. Di awor padilanti, Boneiru lo haña 24,9 mion dòler, pues, un oumento di 4,9 mion. St.-Eustatius ta haña 1,3 mion aserka i lo risibí di awor padilanti 9,2 mion dòler. E oumento pa Saba ta di 1,2 mion dòler, hibando e suma pa e isla akí na 8 mion. Ademas, lo pone 800.000 dòler mas disponibel, destiná na kombatimentu di problemanan sosioekonómiko.

 

Di nan banda, e islanan mes tambe tin ku karga nan responsabilidat. Tin espasio pa drecha riba tereno di imposishon i kobramentu di impuesto insular. Tambe por usa fuente nobo di ingreso. Por ehèmpel, aunke Boneiru sí ta kobra grondbelasting (algu asina manera OZB na Hulanda), St.-Eustatius i Saba no ta hasié. Sin embargo, mester tene kuenta sí ku e peso fiskal ku e habitante- i negoshinan di e islanan akí tin ku karga.

 

Riba petishon di e ministerionan di  Finansa i di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino, Ecorys (NL) i Curconsult (CUR) a hasi un estudio di forsa di kompra na Hulanda Karibense. Den kuadro di e estudio akí, a analisá kiko ta e kousanan di e oumentonan di preis basta supstansial ku tabatin na Hulanda Karibense den 2011. A determiná ku e oumentonan tin keber ku vários faktor, pero ku tin splikashon pa e oumentonan sí.

 

Un faktor importante ku a kontribuí na e oumentonan di preis na Hulanda Karibense ta e subida di preis di kuminda, materia prima i produkto ouksiliar, inkluso kombustibel, riba merkado mundial. Ta bini aserka ku doñonan di tienda i restorant a probechá di e kambio di florin hulandes pa dòler merikano pa ‘rònt af’ nan preisnan nobo p’ariba, pa asina krea preis ‘sikológiko’ òf ku ta mas fásil pa traha kuné. Introdukshon di e sistema fiskal nobo na Hulanda Karibense tabatin un influensia marginal so riba e oumentonan di preis.

 

Ademas, parti di e efekto di e sistema fiskal ta debí ku doñonan di empresa, prinsipalmente doño di empresa chikí, ta apliká e impuesto general riba konsumo na un manera robes, i asina pone ku nan klientenan ta paga mas (impuesto) ku loke ta nesesario. Servisio di Impuesto/Hulanda Karibense lo duna públiko informashon adishonal pa purba redusí e fenómeno akí, sperando ku asina e preisnan lo baha poko. Otro faktor ku a kontribuí na e oumentonan na Hulanda Karibense ta e echo ku, den sierto kasonan, bou di e leinan di impuesto nobo di Hulanda Karibense i esnan di St.-Maarten—i te na sierto grado e leinan di Kòrsou tambe—e pagadó di impuesto tin ku paga belasting na dos diferente isla, debí na imposishon dòbel di impuesto indirekto. St.-Maarten lo mester regla pa e habitantenan di St.-Eustatius i Saba i e negoshinan establesí riba e islanan akí por kumpra merkansia (duradero) na St.-Maarten sin tin ku paga impuesto riba nan. Generalmente, ya por kumpra i bende produkto sin paga belasting entre Boneiru i Kòrsou.     

 

E estudio di forsa di kompra a mustra tambe ku, pa loke ta forsa di kompra neto, práktikamente tur hende a bai dilanti ku e sistema fiskal nobo. Esei no ta konta sí pa hende ku no ta(bata) paga impuesto (riba salario/entrada), entre otro hopi trahadó partaim. Pa loke ta empresario, e preshon a bini prinsipalmente riba entrada di e empresarionan mas chikí.

 

Tambe minister Spies ke mira si no por regla sierto asuntunan pa e islanan na un manera mas simpel i pues mas barata. P’esei, ta bai hasi un estudio di posibel redukshon di tarea i deregulashon, den kua lo studia tambe kon esakinan lo por yuda baha gastu.

 

                    ==============================================

 

The free allowance for Bonaire, Saba and St. Eustatius for 2012 will be increased with 8.2 million dollars to 42.9 million dollars. Furthermore, there will be catching up for essential basic services like drinking water, waste processing, airport security, education housing and libraries. That is what Minister Spies (Interior and Kingdom Relations) writes today in a letter to the Lower House.

 

The free allowance for the Dutch Caribbean islands is comparable with the general allowance to the Dutch municipalities from the municipal fund. The adjustment of the amount of the free allowance follows after studying the amount of the free allowance in relation to the tasks that need to be performed by the islands. The Cabinet draws the conclusion from the study that the increase of the free allowance from 34.7 million dollars to 42.9 million is a reasonable point of departure. Bonaire will get an increase of 4.9 million dollars to 24.9 million dollars. St. Eustatius will get and additional1.3 million and will receive 9.2 million dollars from now on. For Saba it is an increase of 1.2 million dollars to 8 million. Furthermore, 800,000 earmarked dollars have been made available to tackle social-economic problems.

 

The islands also have their own responsibility. The levy and collection of island taxes can be improved. Also new sources of income can be tapped into. St. Eustatius and Saba, for example, contrary to Bonaire do not levy land tax (comparable to the OZB or property tax in the Netherlands). The tax burden on the residents and businesses of the islands must be taken into account, however.

 

Upon request of the Ministries of Finance and the Interior and Kingdom Relations, Ecorys (NL) and Curconsult (CUR) have investigated the purchasing power in the Dutch Caribbean. In that survey the underlying causes to the relatively steep price increases that occurred in 2011 in the Dutch Caribbean, were analyzed. It was found that the price increases are associated to several factors, but that the price increases measured, as such, are easily explained.

 

Major cause for the price increases in the Dutch Caribbean, are the increased prices on the global market of food, raw materials and consumables, including fuel. In addition, the switch from the Netherlands Antillean guilder to the US dollar has been seized by retailers and restaurants to round off prices in US dollars upwards to ‘psychologically’ or easily manageable prices. The introduction of the new tax system in the Dutch Caribbean has only had a limited effect on the price increases.

 

Part of that effect, moreover, results from incorrect application of the ‘algemene bestedingsbelasting’ by especially small businesses. The latter has led to their clients paying more (tax) than necessary. Through additional information the Tax Authority / Dutch Caribbean will try to reduce this incorrect application, so prices may decrease a bit again. The confluence of the new tax system of the Dutch Caribbean with the tax system in St. Maarten and – to a lesser extent – Curaçao – has contributed to the price increases in the Dutch Caribbean because in certain cases there is double indirect taxation. St. Maarten should enter into an agreement that enables residents of St. Eustatius and Saba and the businesses established there to purchase (durable) consumer goods duty free in St. Maarten. Between Bonaire and Curaçao in most cases trade can be conducted duty free.

 

The purchasing power survey also found that the change in the tax system has resulted in almost everyone seeing a net improvement. This does not apply to people who did not pay (and do not pay) (wage or income) tax, including many part-timers. As for businesses, applies that particularly the income of small business has been under pressure.

 

Minister Spies also wants to see if matters cannot be arranged in a simpler and therefore cheaper manner for the islands.  Therefore, a study will be conducted on the reduction of responsibilities and deregulation, including the consideration of potential savings.