kop

Bestuurscollege geeft prioriteit aan Remigratie.

 

Bonaire is van oudsher altijd een migratie-ei­land geweest. De effecten van migratie werden veelal gekarak­teriseerd als 'brain drain' vanwe­ge het felt dat vele Bonaireanen het eiland verlieten om te gaan studeren en te gaan werken en vaak niet meer terugkwamen. Als gevolg van de sporadische economische bloeiperioden die Bonaire heeft meegemaakt heb­ben veel immigranten zich op Bonaire gevestigd. Ondanks het feit dat deze eerste generatie im­migranten hechte banden met het land van herkomst onder­hielden en zich vaak ook vast­hielden aan de eigen taal, cul­tuur, religie en identiteit en communicatie, hebben velen ge­probeerd om zich te integreren in de Bonaireaanse samenle­ving.

Tegenwoordig kan men spre­ken van vroegere immigranten die volwaardig 'Bonaireaan' zijn. Het Bestuurscollege stelt vast dat er toch gewerkt moet worden aan een integratie- en acceptatie­proces. Ondanks het felt dat het acculturatieproces op gang is en dat Bonaire een multicultureel en pluriforme gemeenschap is geworden, is het belangrijk dat het college de acceptatie en emancipatie van immigranten blijft stimuleren.

Ook kan Bonaire de kennis en ervaring van Bonaireaanse emi­granten goed gebruiken in de ontwikkeling waar het eiland Bonaire voor staat. Het terugke­ren naar hun geboorteplaats kan een gekoesterde wens zijn. Ac­tief beleid om deze doelgroep terug te laten keren naar Bonaire zal dan ook ontwikkeld moeten gaan worden.( redactie: BBB wacht op uitnodiging)

De prioriteiten van het Be­stuurscollege zijn dan ook:

  1. Het versterken van de relatie tussen de Bonaireaanse cultuur en de cultuur van de immigran­ten.
  2. Bevordering van hun accepta­tie, integratie en maatschappe­lijke positie.
  3. Bevordering van hun sociaal‑economische positie op de Bo­naireaanse arbeidsmarkt.
  4. Bevordering van ondernemer­schap als stimulans voor hun so­ciaaleconomische mobiliteit en verbeterde sociaal financiële condities.
  5. Het hulpverleningsaanbod uitbreiden gericht op nieuwe methodieken die geënt zijn op de achtergrond van migranten.
  6. Het opzetten van een migran­tenplatform ter verdere ontwik­keling van het migrantenbeleid.
  7. Bevorderen van remigratie.

Bron: Antilliaans Dagblad 5 mei 2012