kop

Evaluatiecommissie voor Caribisch Nederland bekend

Het instellingsbe­sluit van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties voor de evaluatiecommissie voor Caribisch Nederland is gisteren in de Staatscourant verschenen. Daarmee is de commissie, die de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaat evalueren, officieel een feit. Vorige week werd de samenstelling van de commissie al bekend. Oud-minister van Ko­ninkrijksrelaties Liesbeth Spies is voorzitter. De overige leden van de commissie zijn Glenn Thodé, rector van de Universiteit Aruba en voormalig gezag­hebber van Bonaire, Fred Soons, emeritus hoogleraar Univer­siteit Utrecht, Luc Verhey, hoog­leraar Universiteit Leiden en staatsraad van de Raad van State, en Frans Weekers (VVD), voor­malig staatssecretaris van Finan­ciën. De officiële opdracht luidt: ,,De in het 

 

slotakkoord van de miniconferentie over de toe­komstige staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 10 en 11 oktober 2006 te Den Haag opgenomen evalua­tie van de uitwerking van de per 10 oktober 2010 in werking ge­treden nieuwe staatkundige structuur uit te voeren en daaro­ver een eindverslag uit te bren­gen." Voor 15 januari 2015 moet de commissie een onderzoeks­opzet indienen. Het concept eindverslag moet op 15 septem­ber 2015 klaar zijn en een maand later het definitieve ver­slag. ,,Het eindverslag bevat geen aanbevelingen en advie­zen", staat in het instellingsbe­sluit. Kennelijk willen de op­drachtgevers - het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink­rijksrelaties en de bestuurscolleges van de BES­- niet dat de commissie hen een richting aangeeft voor het vervolgtraject.