kop

Brief van de minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer

Betreft: Studiesucces en studie-aansluiting van studenten met een vooropleiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk

 

In deze brief geef ik een beeld van nieuwe analyses, inzichten en beleidsontwikkeling met betrekking tot de studieprestaties van studenten met een vooropleiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk die kiezen voor een vervolgopleiding in het (hoger) onderwijs in het Europese deel van Nederland (in het vervolg van de brief aangeduid als ”Caribische studenten“).

Als bijlagen voeg ik bij de brief met onderzoeksrapport “Kopzorgen van Caribische studenten” van de Nationale Ombudsman, mijn reactie aan de Nationale Ombudsman daarop en het rapport “Studiesucces en -ervaringen van studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk” (eindrapport van onderzoek in 2020 in opdracht van de vier onderwijsministers in het Koninkrijk).

 

1. Samenvatting

Meerdere onderzoeken bevestigen dat voor wat betreft studiesucces veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland substantieel slechter scoren dan vergelijkingsgroepen van studenten. De onderzoeken laten zien dat de oorzaken daarvan in de hele keten van het voorbereidend onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk tot en met de vervolgopleiding in Nederland te vinden zijn. Dit ondanks het feit dat een veelheid aan betrokkenen aan beide zijden van de oceaan zich grote moeite getroost om (aanstaande) studenten te ondersteunen. Die ondersteuning schiet echter tekort doordat zij een groot deel van de (aanstaande) studenten niet bereikt en niet in samenhang wordt aangeboden. Dit beeld wordt gedeeld door de vier ministers van onderwijs in het Koninkrijk die gezamenlijk hebben besloten maatregelen te willen treffen om deze problemen aan te pakken. Zij hebben daartoe een regiegroep in het leven geroepen waarin zowel de onderwijspartijen als de overheden van de zes eilanden en Nederland participeren. Die regiegroep moet er voor zorgen dat de hele keten beter gaat functioneren. Deels doordat de betrokken partijen ieder voor zich maar ook in samenhang beter hun verantwoordelijkheid voor deze studenten gaan nemen en deels door voorstellen te formuleren om bij de voorbereiding meer studenten effectiever te bereiken en bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang mogelijk te maken. De regiegroep is recent van start gegaan en rapporteert eind 2021 over hun voorstellen.

Lees verder