kop

Boneiru modelo di direktorado, Reorganisatie Ambtenaren op Bonaire

ALGEMEEN

 

De organisatiestructuur

De nieuwe overheidsorganisatie is ingericht volgens het zogenaamde ‘directie-model’. Aan deze nieuwe organisatiestructuur liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag.

1. Versterken van de beleidsfunctie

Ter versterking van de beleidsfunctie is het van belang de taken en capaciteit voor beleid in een aparte eenheid te bundelen. De stafafdeling Beleid en Strategie richt zich op de ontwikkeling van beleid dat directie-overstijgend is en dat gericht is op de toekomst van Bonaire in brede zin. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van strategisch en lange termijn beleid. Hierbij hoort ook de coördinatie en regie van (directie-overstijgende) grootschalige (beleids)projecten.

2. Versterken management/aansturing organisatie

Het management van het ambtelijk apparaat wordt versterkt door het invoeren van een directieteam. Dit directieteam geeft gezamenlijk sturing aan de ambtelijke organisatie. Tevens wordt de span of control van de eilandsecretaris fors gereduceerd, hetgeen de aansturing van de organisatie ten goede komt. Ook binnen de directies wordt de aansturing verder versterkt, door onder meer de invoering van een managementteam per directie.

3. Bundeling van taken die met elkaar te maken hebben

De primaire taken, die sterk met elkaar samenhangen, zijn zoveel mogelijk gebundeld binnen één directie. Dit komt de onderlinge afstemming en samenwerking ten goede.

4. Versterking toezicht en handhaving

Binnen de ambtelijke organisatie zijn de taken op het gebied van toezicht, inspectie en handhaving ondergebracht in een aparte directie. Daarmee is eveneens een functiescheiding doorgevoerd tussen “gunnende” en “handhavende” taken (inspectie en toezicht). Dit zal bijdragen aan versterking van de toezicht- en handhavingstaken.

5. Bedrijfsvoeringsfuncties geconcentreerd

Ook op het gebied van de bedrijfsvoering zijn de taken gebundeld en ondergebracht in een aparte directie. Hiermee is de afstemming en de samenwerking versterkt tussen de verschillende onderdelen/aspecten van bedrijfsvoering.


De aansturing en werkwijze

De  Eilandsecretaris is algemeen directeur en voorzitter van het directieteam en daarmee

eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van Bonaire. De Eilandsecretaris ziet erop toe dat de directieplannen binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd. Over de realisatie wordt door middel van  periodieke  voortgangsrapportages,  door de directiedirecteuren aan de Eilandsecretaris gerapporteerd. De directies worden aangestuurd door directeuren. De directiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor het behalen van de operationele en financiële doelstellingen zoals vermeld in het directieplan van hun eigen directie. Om deze resultaten te kunnen realiseren worden er duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van mandaten in de uitvoering en van de organisatie (budgethouderschap). De directiedirecteur ondersteunt het Bestuurscollege en de desbetreffende gedeputeerde bij de realisatie van de vastgestelde doelen. Daarnaast adviseert de directiedirecteur gevraagd en ongevraagd het Bestuurscollege en de desbetreffende gedeputeerde over het te voeren beleid. De relatie tussen directeur en Bestuurscollege/gedeputeerde is een essentiële schakel in de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking.Vanuit de Planning en Control Cyclus die voor de gehele organisatie geldt, worden er ook prestatieafspraken gemaakt en vastgelegd in een management contract. De directeuren stellen jaarlijks een directieplan op en rapporteren periodiek zowel schriftelijk als mondeling over de voortgang aan de Eilandsecretaris.

Het directieteam stuurt de ambtelijke organisatie gezamenlijk aan en bestaat uit de Eilandsecretaris, het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid en de directiedirecteuren. In het directieteam worden zaken van algemeen (organisatorisch) belang afgestemd, knelpunten in de uitvoering besproken die directie overstijgend van aard zijn en nieuwe opdrachten besproken.

Het managementteam per directie bestaat uit de directiedirecteur, die optreedt als voorzitter van het managementteam en de afdelingshoofden van de desbetreffende directie. Hierdoor zijn alle afdelingen van de directie vertegenwoordigt in het managementteam. In het managementteam worden zaken besproken en knelpunten opgelost die van belang zijn voor het werkterrein van de directie.   

Paso importante den proseso di kambio Entidat Publiko Boneiru - Kolegio Ehekutivo a fiha struktura di organisashon nobo den plan di organisashon.

 

Ku fihamentu di e struktura nobo pa e organisashon gubernamental di Entidat Publiko Boneiru, Kolegio Ehekutivo a tuma siman pasá un paso importante den e proseso di kambio di e Entidat Pubtiko pa un asina yamá `modelo di direktorado'. Den e forma di organisashon aki ta ehekutá e tareanan di e Entidat Publiko for di kuater direktorado, bou di guia di sekretario di teritorio insular, Sra N. Gonzalez. Ta bal traspasá e sefvisio- i sekshonnan aktual den promé instansia (inktuso formashon, okupashon, presupuesto) pa un di e direktoradonan nobo. For di e momentu ei kada direktorado ta traha riba un strukturashon definitivo di e tareanan den sekshon i tim.

 

Meta final di e reorganisashon aki ta mehorashon di servisio na siudadanonan, institushonnan i empresanan. Esaki ta sosodé dor di profeshonalisashon di e organisashon interno. E aktividatnan ta sigui diferente ruta. Asina no ta traha solamente riba ponementu den práktika di un struktura nobo di organisashon. Na mes momentu ta traha riba mehorashon di un kantidat di proseso di trabou krusial, di tal manera ku dunamentu di servisio ta bal sosodé mas efisiente i efikas. Tambe ta traha na desaroyo di e 'management' i di e empleadonan. Ta bal ehekutá programanan di formashon spesífiko, asina e trahadónan ta bon ekipá pa kumpli ku e eksigensianan nobo. Ademas ta bal mehorá e funshon di komunikashon, tantu interno komo eksterno

 

E struktura prinsipal nobo di e organisashon ta komo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Konsekuensia pa empleadonan

N'e momentu aki no tin konsekuensia direkto pa e empleadonan di e Entidat Públiko. Nan ta keda ehersé nan funshon den mesun tim, ku mesun hefe. Den kurso di e aña aki si lo tin kambio, ku (por) tin konsekuensia pa nan. Den e direktoradonan nobo ta bal studia kon esaki mester bira i kua funshon tin mester. Despues ta posishoná e empleadonan den e organisashon nobo di direktorado. Esaki ta bal segun e prinsipio 'hende ta sigui tarea/funshon'. Esaki ta nifiká pa mayoria empleado ku nan ta pasa p'e organisashon nobo a base di nan funshon anterior.

 

 

Statuto sosial

Pa suprayá ku Entidat Públiko Boneiru ke ehekutá e proseso di reorganisashon na un manera sosialmente responsabel, a traha un statuto sosial. Den esaki a stipulá kua t'e proseduranan pa pone un hende den un funshon i tambe ta menshoná e derechonan di e trahadónan. E punto sentral di salida ta: lo no tin retiro obligatorio komo konsekuensia di e reorganisashon. E dunadó di trabou lo hasi su esfuerso máksimo pa evitá esaki.

 

 

Konsekuensia pa siudadanonan

Pa klientenan di e Entidat Públiko e paso aki direktamente no tin konsekuensia visibel. Meta importante di e proseso di kambio ta mehorashon di servisio, pues finalmente e siudadano tambe to probechá di e kambio di e Entidat Públiko pa un organisashon profeshonal dirigí riba kliente.

 

Komunikashon

Pa guia trahadónan den e proseso i pa informá e mundu eksterno di e kambionan importante i di asuntunan ku ta tuma lugá dentro di Entidat Públiko Boneiru, riba un base regular lo komuniká ku nan. Den esaki lo uza diferente medio di komunikashon manera boletin informativo, enkuentro, informashon via prensa i mehorashon di e `website'.

 

 

Aklarashon skema di organisashon  

Staf Maneho i Strategia

E staf Maneho i Strategia ta dirigí su mes riba desaroyo di maneho ku ta surpasá e direktoradonan, i ku ta dirigí riba futuro di Boneiru den sentido amplio.

 

Direktorado Espasio i Desaroyo

E direktorado Espasio i Desaroyo ta dirigí su mes riba desaroyo i ehekushon di maneho riba e terenonan di Konstrukshon, Bibienda, Tereno, infrastruktura, Naturalesa, Agrikultura, Kria di Bestia i Peska, i Ekonomia.

 

 

 

DEZA 1)-excl. afd Arbeidsaangelegenheden en DEZA controleurs

 

Direktorado Komunidat i Kuido

E direktorado Komunidat i Kuido ta dirigí su mes riba desaroyo i ehekushon di maneho riba e terenonan di ensenansa, salubridat, servisio na komunidat, merkado laboral, deporte, rekreashon i kultura, i ekonomia. Banda di esakinan e direktorado ta duna servisio riba e tereno di atministrashon di poblashon, registro sivil, elekshon, asuntunan di imigrashon, pasaporte, sédula, reibeweis i kobransa.

 

 

 

 

 

DGH 1)-excl. Hygienische Dienst 

 

Direktorado Supervishon i Mantenshon

 

E direktorado Supervishon i Mantenshon ta ehekutá tareanan di tantu inspekshon komo di supervishon manera tareanan di mantenshon riba e terenonan di higiena públiko, maneho ekonómiko, órden publiko i seguridat (den tráfiko). Tambe e direktorado ta responsabel pa despacho di pasahero, barku i karga kana na un manera ordená i sigur. 

 

 

 

 

 

 

Direktorado Maneho Operashonal i Sosten

E direktorado Maneho Operashonat i Sosten ta dirigí su mes riba preparashon i ehekushon di tareanan riba e tereno di maneho operashonal i sosten riba e tereno di personal, organisashon, I&A, finansa, asuntunan hurídiko, kompra, servisio fasilitario i komunikashon.

 

 

 

 

Formatie overzicht:

Staf 2, POI 14, Financien 19, Interne zaken(Informatie en Communicatie Technologie + Facilitaire Zaken 59, Juridische en Algemen Zaken 8, Post & Archief 14, Communicatie 4.

Totaal 120 formatieplaatsen

 

De organisatiestructuur

De directie  Bedrijfsvoering en Ondersteuning  richt zich op de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de  bedrijfsvoering en ondersteuning van de taken omtrentpersoneel, organisatie, financiën, juridische zaken, inkoop, facilitair, post en archief en communicatie.

 

Doelstellingen en (hoofd)taken

1. ontwikkelen en uitvoeren van het organisatie- en personeelsbeleid en personeelsbeheer

2. ontwikkelen en uitvoeren van het ICT beleid en beheer

3. ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid en beheer

4. bewaken van regelgeving en het verzorgen van juridische advisering

5. verzorgen van de documentaire informatievoorziening

6. ontwikkelen en verzorgen van de facilitaire ondersteuning

7. ontwikkelen en verzorgen van de communicatie en voorlichting