kop

Bonaire gaat landbouwen

De POP Bonaire (Natuurgeldenprogramma Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling ofte­wel plattelandsontwikkelingsprogramma) is in volle gang, zo laat projectleider Sherwin Pourier weten.

Na de bijeenkomst in septem­ber 2014 op het LVV-terrein zijn de activiteiten van het platte­landsontwikkelingsprogramma daadwerkelijk begonnen. Het programma heeft als hoofddoel om het ondernemerschap op het platteland en in de landbouw te ontwikkelen. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Za­ken voor een periode van drie jaar.

POP Bonaire bestaat uit 40 projecten en die onderverdeeld zijn in vier thema's; toerisme op het platteland, kansen voor ondernemers, groenten uit de eigen tuin en een centrum voor duurzame landbouw.

Met betrekking tot het toe­risme op het platteland is in samenwerking met kunukero's een toeristische autoroute uitge­zet in Bara di Karta, het kunukugebied ten oosten van Kralen­dijk. POP Bonaire gaat samen met de ondernemers het gebied aantrekkelijker maken voor toe­risten de komende maanden. Zo komt er bewegwijzering en een plattegrond met auto-, wandel­en fietsroutes, het afval wordt opgeruimd en er worden cactus hagen aangelegd.

Door de routes wordt het ge­bied toegankelijk en kunnen toeristen en recreanten genieten van de ruige oostkust, de authentieke kunuku's en land­huizen en het afwisselende landschap met prachtige bo­men. Ook het gebied rond Rin­con zal worden ontsloten voor toeristen.

Aangezien volgens de project­leider uit onderzoek is gebleken dat toeristen belangstelling heb­ben voor de lokale cultuur en graag contact maken met de mensen van het eiland biedt dit kansen voor ondernemers. Het schept de mogelijkheid voor ondernemende bewoners van plattelandsgebieden om hun kunuku open te stellen voor toeristen. Ook voor andere ondernemers op het platteland ontstaan nieuwe kansen om een product of dienst aan te bieden. Ondernemers die dit professioneel willen aanpakken, kunnen bij het opstellen van een be­drijfsplan advies aanvragen bij POP Bonaire.

In het kader van 'nos mes ku­minda' (ons eigen voedsel) gaat de overheid het verbouwen van groenten uit de eigen tuin sti­muleren. De landbouw vormt volgens POP Bonaire een be­langrijk onderdeel van de cul­tuur van Bonaire. Tegenwoordig wordt een groot deel van de groenten en het fruit geïmporteerd.

De overheid wil streven naar lokale productie en de zelfvoor­ziening stimuleren. Het eten van groenten en fruit is belang­rijk voor de gezondheid. En wat is dan gezonder en lekkerder dan groenten uit eigen tuin? Daarnaast helpt het de kosten van levensonderhoud te verla­gen, aldus de projectleider.

Voor mensen die in de eigen tuin zelf voedsel willen telen, komt er een handboek over groenten en fruit op Bonaire. In februari beginnen nieuwe work­shops groenteteelt voor mensen in de wijken en later in het jaar zullen in samenwerking met Cultureel Park Mangazina di Rei ook de workshops voor jon­geren beginnen.

Op het LVV-terrein wordt nu een Centrum Duurzame Land bouw opgericht, waar onderne­mers commerciële tuinbouwbe­drijven kunnen starten. Deze ondernemers worden onder an­dere door POP Bonaire onder­steund bij het realiseren van hun bedrijf.

De LVV is al met de productie van veevoer begonnen. Er zijn afspraken gemaakt met acht gei­tenhouders die als pilot bedrijven hun geiten binnenhouden en gebruik gaan maken van dit veevoer. Met deze pilot wil men kennis verwerven over een ge­schikte vorm van duurzame gei­tenhouderij en het eiland tevens van (lams)vlees voorzien.

Directie van Samenleving en Zorg helpt bij het realiseren van de infrastructuur voor de training van de deelnemers van het jobprogramma in het Centrum. In samenwerking met Reclasse­ring, de Justitiële Inrichting Ca­ribisch Nederland (JICN) en het primair en secundair onderwijs zullen ook trainingen worden gegeven aan scholieren, jonge­ren en ex-gedetineerden.

Geïnteresseerden met een ondernemersgeest op het gebied van landbouw, recreatie of toerisme in een kunukugebied of met wensen in die richting kun­nen contact opnemen met POP Bonaire via e-mail adres POPBo­naire@gmail.com.

Bron: Antilliaans Dagblad 21 januari 2015