kop

Vragen/antwoorden over de Bursalenbegeleiding.

 

Het Tweede Kamerlid van ChristenUnie, Cynthia Ortega-Martijn, heeft een aantal vragen gesteld aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de begeleiding van de bursalen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Ze vraagt ten eerste of er geen onderzoek is geweest naar de be­reidheid van andere partijen, op de BES-eilanden, om de zorg voor de studenten op zich te ne­men, omdat dit niet meer moge­lijk was omdat de Stichting Stu­diefinanciering Curagao (SSC) in een laat stadium was afge­haakt.

Zij wil ook weten in hoeverre het pakket van eisen, dat vanaf volgend schooljaar gaat gelden voor partijen die de begeleiding van BES-bursalen ter hand wil­len nemen, zal afwijken van de eisen die voorheen werden ge­steld aan de SSC en de St. Maar­ten Student Services (S4). Het Kamerlid vraagt om een specifi­catie daarvan. Ortega vraagt ver­der of de Dienst Uitvoering Onderwijs ook de budgettaire verantwoordelijkheid voor de be­geleiding van BES-bursalen in Nederland draagt. Indien dat niet het geval is, wil ze weten welk or­gaan deze verantwoordelijkheid wel draagt.

Een andere vraag van Kamer­lid Ortega-Martijn is of men met een ‘adequaat uitvoeringsappa­raat in Nederland' doelt op een zogenaamd BES-loket ter ver­vanging van het inmiddels opge­heven Antillenhuis.

Ze vraagt verder of de mi­nisteries de analyse delen dat aanvullende inspanningen ver­eist zijn bij de begeleiding van BES-bursalen in Nederland om uitval tegen te gaan.

Zij verzoekt de ministeries om uiteen te zetten of en hoe het huidige beleid er op gericht is om uitval onder de studenten af­komstig uit de BES-eilanden te­gen te gaan. Mevrouw Ortega-Martijn wil ook weten of er recente cijfers beschikbaar zijn waaruit blijkt hoe het gesteld is met de uitval van deze studenten in vergelij­king met de uitval van andere studenten in Nederland. En om indien die cijfers beschikbaar zijn ze toe te voegen aan de antwoorden. 

Bron: Antilliaans Dagblad 

               ANTWOORDEN VAN DE MINISTER OP DE VRAGEN.