kop

TNO: Opties voor klimaatneutrale energievoorziening in CN en kamerbrief 22 maart 2022

Resultaat van onderzoek ter ondersteuning van het maken van routekaarten voor klimaat neutrale energiesystemen op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Er is gekeken naar verduurzaming van de elektriciteitssystemen en wegtransport

Rapport TNO 10 januari 2022

Opties voor klimaatneutrale energievoorziening in Caribisch Nederland

Kamerbrief 22 maart 2022

Geachte Voorzitter,

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft grote uitdagingen op het gebied van klimaatmitigatie, -adaptatie en verduurzaming van de energievoorziening. Dat geldt voor Europees Nederland, maar ook voor de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie openbare lichamen van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De zes eilanden zijn elk uniek en verschillend, maar hebben op het terrein van klimaat en energie te maken met soortgelijke vraagstukken. Het gaat daarbij om verduurzaming van de elektriciteitsproductie, duurzame vormen van koeling van gebouwen, een veilig drinkwatervoorziening en meer zelfstandige voedselproductie. Een goede aanpak van deze vraagstukken is niet alleen in het belang van het klimaat, maar biedt ook kansen om de leefbaarheid te vergroten, de kosten van nutsvoorzieningen te verlagen en de economieën te vergroenen.

Het kabinet heeft de ambitie om met het Koninkrijk een showcase te zijn voor de verduurzaming van kleine eilandstaten (small island states). Hiervoor is een goede samenwerking tussen de verschillende departementen van het Rijk, de besturen van de openbare lichamen van Caribisch Nederland en de regeringen van de autonome landen belangrijk. De komende jaren draag ik hier als minister voor Klimaat en Energie onder de coördinerende rol van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering graag aan bij.

In deze brief informeer ik uw Kamer allereerst over de aanleiding en de kern van het TNO-advies voor de verduurzaming van Caribisch Nederland. Daarna ga ik in op de mogelijkheden om op korte termijn forse stappen te zetten in de verduurzaming van de elektriciteitsproductie op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Per eiland geef ik een schets van de huidige situatie, benoem ik de maatregelen die de komende jaren samen met het eilandsbestuur en de nutsbedrijven te nemen zijn om het percentage duurzame energie flink te vergroten en beschrijf ik het proces om daarna de laatste stap van verduurzaming te zetten. Tot slot ga in deze brief in op de wijze waarop ik de komende jaren de samenwerking met Curaçao, Aruba en Sint Maarten wil vormgeven en de rol van het kabinet namens het Koninkrijk bij de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Deze brief bied ik u mede namens de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering aan. verder lezen