kop

Succesvolle bijeenkomst over BES huis in Nijmegen

 

De verbindende inspiratie, gezamenlijk op weg naar het BES-loket

Waar kunnen de mensen, afkomstig van de BES-eilanden en woonachting in Nederland, terecht met hun vragen?

Op zaterdag 8 oktober 2011 is het door CrossBorderRelations (1) in samenwerking met MAAPP (2) georganiseerde werksymposium ‘De verbindende inspiratie’, gezamenlijk op weg naar het BES-loket bijzonder succesvol geweest!

In het Amanné Caraïbisch Centrum in Nijmegen werd in een volle zaal het thema van een informatieloket voor in Nederland woonachtige mensen van de BES-eilanden besproken. Vele belangstellenden, waaronder vele Bonairianen, hebben zich zeer betrokken getoond met de ontwikkelingen op de BES-eilanden. Er is een grote noodzaak voor een goede zorgvoorziening, de zorgelijke woningsituatie van ouderen, de terugkeermogelijkheden voor ouderen naar Bonaire, de adequate en betaalbare ziektekostenverzekering en bovenal goede en een zorgvuldige informatievoorziening zowel op de BES-eilanden als in Nederland.

Diverse inleiders hebben op basis van hun professionaliteit en deskundigheid hun visie op de huidige ontwikkelingen belicht. Mevrouw Cynthia Ortega-Martijn, tweede kamerlid voor de Christen Unie, heeft de bestuurlijke en politieke situatie op de BES-eilanden toegelicht (zie haar notitie “Een binnen Nederland aanvaardbaar Voorzieningenniveau). De speech van de heer Wendert Anthony, secretaris van stichting Rinconlanda, was gebaseerd op de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen op Bonaire na 10-10-10. De heer Walter Palm, coördinerend beleidsmedewerker Directie Inburgering en Integratie, heeft in zijn presentatie aandacht besteed aan zijn cultuurnota in relatie tot emancipatorische identiteit en kracht van Bonaire. De betrokkenheid van de aanwezigen werd benadrukt door de vele vragen en opmerkingen. Duidelijk was de positieve sfeer, waarin men zich realiseert dat men gezamenlijk dient op te trekken teneinde de oplossingen te bewerkstelligen.

Na de lunch hebben de heren Raymond Labad en Monico Sint Jago diverse pittige stellingen aan de panelleden en de zaal voorgelegd. In een boeiende discussie werden naast de stellingen ook diverse knelpunten besproken. De doelstelling van CrossBorderRelations, om op basis van duurzaamheid gezamenlijk aan de knelpunten te werken, heeft diverse concrete actiepunten opgeleverd. Een werkgroep zal deze punten uitwerken, om zich samen met alle betrokkenen in te zetten ter realisatie van een BES-loket, of een andere vorm van informatievoorziening voor hen die de BES een warm hart toedragen.

Dagvoorzitter mevrouw Jessey Jacobus Durand heeft deze bijzonder constructieve bijeenkomst afgesloten met de veelbelovende overtuiging dat alle betrokkenen vanuit eigen kracht en op respectvolle wijze moeten samenwerken voor een betere toekomst voor de eilandbewoners!


(1) De doelstellingen van CrossBorderRelations netwerkorganisatie is om d.m.v. bewustwording mentale, sociale en financiële zelfredzaamheid te bevorderen. In gezamenlijkheid met de lokale bevolking wil CBR met de diverse partners de brugfunctie vervullen tussen de in Nederland woonachtige Bonairianen en die op het eiland. Dit teneinde in proactieve zin het welzijn en voorspoed van de burgers te stimuleren en professionals te ondersteunen.

(2) De MAAPP (Movimentu Antiano i Arubano pa Promové Partispashon) stimuleert de politieke en maatschappelijke participatie van Antilianen en Arubanen in Nederland. De MAAPP is een vrijwilligersorganisatie bedoeld om de leden van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Nederland te activeren om als actieve medeburgers van de Nederlandse samenleving volwaardig te participeren. MAAPP voert het secretariaat van het Platform van Antilliaans-Arubaanse Beraden (PAAB).

Reactie te horen http://www.rnw.nl/caribiana/article/bonairianen-nederland-willen-bes-loket

de notulen worden door BanBoneiruBek spoedig gepubliceerd