kop

SOLAR PILOT PROJECT OP BARCADERA, BONAIRE

In opdracht van Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) wordt in het eerste kwartaal van 2014 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de productie van zonne-energie.

Direct na afronding van dit onderzoek wordt in eerste fase een zogenaamd solar pilot project op Barcadera (voormalig terrein Wereldomroep op Bonaire) gerealiseerd, dat eind tweede kwartaal gereed dient te zijn. Dit project wordt, in samenwerking met ContourGlobal en onder project management van Caribbean Energies, met de hoogste prioriteit van WEB uitgevoerd.

Bij het behalen van de gewenste resultaten, wordt door WEB de aanleg van een Solar Garden (een park van zonnepanelen) overwogen. Hierbij speelt voor WEB de samenhorigheid in de gemeenschap een grote rol. Centrale opwekking van zonne-energie, die ten goede komt aan alle inwoners van Bonaire als alternatief op decentrale (privé) opwekking met hoofdzakelijk eigenbelang. En dat op een eiland van ca. 17.000 inwoners!

Tegelijkertijd wordt er door het Ministerie van Economische Zaken in Nederland in afstemming met WEB en overige belanghebbenden op Bonaire gewerkt aan nieuwe regelgeving omtrent het opwekken en gebruik van elektriciteit.

Dit zal worden vastgelegd in het zogenaamd 'Regulerend kader elektriciteits-voorziening Caribisch Nederland', dat naar verwachting met ingang van 1 januari 2015 van kracht zal worden.

                 -----------------------

‘Iedereen mag van ons een betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van elektriciteit en water verwachten en daar wordt door WEB hard aan gewerkt. Bovendien willen wij graag bijdragen aan een goede levensstandaard en volksgezondheid op ons eiland.

De bevolkingsgroei en de mede daardoor stijgende vraag naar elektriciteit zetten druk op de elektriciteitsproductie van Bonaire. Deze stijgende vraag, gecombineerd met de ideale klimaatomstandigheden maken het gebruik van zonne-energie een meer dan verantwoorde keuze’, aldus Alfredo Koolman, CEO van WEB.

 

Uitbreiding duurzame energie

Een uitgebreide studie aangaande Eco System Services van Bonaire, gepubliceerd in 2012, maakt duidelijk dat de natuur verreweg het grootste bezit van Bonaire is.

Het behoud van deze natuur dient bij alle keuzes een hoge prioriteit te hebben, omdat de verkeerde beslissingen of acties verwoestende gevolgen kunnen hebben voor het eiland, haar bewoners en toekomstige generaties.

WEB onderschrijft deze mening en is proactief op het gebied van duurzame energie en dus ook zonne-energie.

 

Let’s do it together

Onder het motto ‘Let’s do it together’ is WEB al geruime tijd actief om plannen voor een duurzame centrale uitbreiding met zonne-energie uit te werken, waarbij het uitgangspunt is dat alle inwoners hieraan deel moeten kunnen nemen.

Met name ook diegenen voor wie een zonne-energie installatie niet betaalbaar is, of omdat men bijvoorbeeld huurder is van een woning. Iedereen moet toegang hebben tot duurzame elektriciteit en de voordelen daarvan.

 

Solar pilot project op Barcadera

Er zijn dan ook vergevorderde plannen voor een zogenaamde ‘Solar Garden’ op Barcadera, welke in samenwerking met Caribbean Energies, Fundashon Cas Bonairiano en ContourGlobal zijn ontwikkeld. Nog is het niet zo ver, er zal gedegen voorwerk moeten worden gedaan. Hiertoe wordt een onderzoek verricht naar de haalbaarheid en een pilot project geëvalueerd.  Bij het behalen van de gewenste resultaten, zou dit kunnen leiden tot de aanleg van een Solar Garden.

Bij mogelijke positieve besluitvorming zal centrale deelname in de Solar Garden in ieder geval diverse voordelen gaan opleveren in vergelijking tot het decentraal plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak of terrein, waarvoor natuurlijk ook gekozen kan worden.

Niet in de laatste plaats dragen deelnemers bij aan een oplossing die voor alle inwoners op Bonaire de elektriciteit betaalbaar houdt en zonne-energie niet alleen toegankelijk maakt voor diegenen die het zich kunnen permitteren.

‘Concluderend kan men vaststellen dat –indien tot uitvoering wordt besloten- de deelnemers aan de Solar Garden Barcadera minder hoeven te investeren dan bij private installaties omdat de kosten van centraal aanleggen lager zijn dan van decentraal aanleggen en de kwaliteit en het gebruiksgemak hoger. Verbruikers hoeven geen financiering aan te vragen aangezien de financiering plaatsvindt via de energierekening door de maandelijkse bijdrage. En, zowel de verbruikers als WEB zelf gaan zeer wel mogelijk voordeliger stroom inkopen’, aldus Albert Schoonderbeek, CFO van WEB.

Regulerend kader stroomvoorziening

De Nederlandse overheid stelt momenteel regels op voor het ontvangen en leveren van elektriciteit. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk voor iedereen op het eiland om zelf stroom op te wekken, echter hier worden bepaalde voorwaarden aan verbonden om een wildgroei aan eigen elektriciteitsproductie te voorkomen en een solide, ononder-broken levering van stroom door WEB te kunnen blijven garanderen. In de komende maanden zal duidelijk worden welke voorwaarden dit zullen zijn en naar verwachting zal de nieuwe wet per 1 januari 2015 van kracht worden.

 

(De)centrale opwekking

Een decentrale zonne-energie installatie betekent dat iemand stroom produceert op eigen dak of terrein voor eigen verbruik (onofficiële stroomproducent). Echter, de zon schijnt niet altijd en zeker niet ‘s nachts, waardoor een aansluiting op het elektriciteitsnet van WEB noodzakelijk blijft. Om dit net betrouwbaar en duurzaam in stand te kunnen blijven houden, wordt in het Regulerend Kader een zogenaamd (vast) capaciteitstarief voorzien.  

Installaties die overdag meer stroom opwekken dan verbruiken, voeden de geproduceerde stroom terug aan het net van WEB.

De terugleververgoeding dient, met het oog op de belangen van alle bewoners, nog vastgesteld te worden. Om dit voor de gemeenschap te kunnen garanderen, zal WEB onder andere bij bedrijfsaansluitingen bepalend zijn voor de vaststelling van de terugleververgoeding.

Binnen de nieuwe wetgeving wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen een officiële stroomproducent (centrale opwekking) en een onofficiële stroomproducent (decentrale opwekking). Een officiële stroomproducent heeft een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en moet garant staan voor continue kwaliteit en levering van stroom aan WEB.

De pilot zonne-energiecentrale en de eventuele toekomstige Solar Garden zouden daarmee officiële stroomproducent op Bonaire worden. Genoemde centrales leveren de geproduceerde zonne-energie tegen een vast tarief aan het elektriciteitsnet van WEB.

De vergoeding voor de geproduceerde stroom leidt ertoe dat het rendement voor de deelnemers in een eventuele Solar Garden naar het zich nu laat aanzien aantrekkelijk zal zijn.

------------------------

 

Kralendijk, 20 januari 2014

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Tel: +599 715 8244   

 

Contactpersonen

De heer Alfredo Koolman, CEO

E-mail: a.koolman@webbonaire.com

 

De heer Albert Schoonderbeek, CFO

E-mail: a.schoonderbeek@webbonaire.com