kop

Samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland gaat ook over Bonaire

Er is eind vorig jaar een Samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland ondertekend ook met betrekking tot Caribisch Nederland, dus ook Bonaire.

Waarom wordt dit niet door het Bestuurscollege gepubliceerd?

De bevolking wil weten wat er op het eiland gebeurd, dus ook dit.

Als het niet gepubliceerd wordt dan denkt men al gauw stiekem of het stinkt.

Of is er geen vertrouwen in de kennis van Bonaire?

Het complete rapport ondertekend door Donner ( voor Bonaire) en Eman (voor Aruba) kunt u hier downloaden.

 

Artikel 34

1. De Koning kan ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of ingeval bedreiging of verstoring van de inwendige orde en rust kan leiden tot wezenlijke aantasting van belangen van het Koninkrijk, elk gedeelte van het grondgebied in staat van oorlog of in staat van beleg verklaren.

2. Bij of krachtens rijkswet wordt de wijze bepaald, waarop zodanige verklaring geschiedt, en worden de gevolgen geregeld.

3. Bij die regeling  kan worden bepaald, dat en op welke wijze bevoegdheden van organen van het burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie geheel of ten dele op andere organen van het burgerlijk gezag of op het militaire gezag overgaan en dat de burgerlijke overheden in het laatste geval te dezen aanzien aan de militaire ondergeschikt worden. Omtrent het overgaan van bevoegdheden vindt waar mogelijk overleg met de regering van het betrokken land plaats. Bij die regeling kan worden afgeweken van de bepalingen betreffende de vrijheid van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, zomede betreffende de onschendbaarheid van woning en het postgeheim.

4. Voor het in staat van beleg verklaarde gebied kunnen in geval van oorlog op de wijze, bij rijkswet bepaald, het militaire strafrecht en de militaire strafrechtspleging geheel of ten dele op een ieder van toepassing worden verklaard.