kop

ERFPACHT 2011-2012

ZIE REACTIE, hieronder

Recentelijk zijn de nota’s voor de erfpachtcanons 2011 verstuurd. De hoogte van de erfpachtcanons is bepaald op 6 procent van de door het bestuurscollege na verkregen goedkeuring door de eilandsraad vastgestelde grondwaarden. Deze grondwaarden zijn opgenomen in het “Besluit grondwaarden domein Bonaire 2011”, wat op 1 januari 2011 in werking is getreden (download het besluit hier). Dit besluit, genomen in november 2010, vloeide voort uit de eis van het College financieel toezicht om nadere invulling te geven aan de taakstelling 2011, zoals in de begroting van 2010 was opgenomen. Diverse maatregelen zijn destijds in overweging genomen. De aanpassing m.b.t. de grondwaarden om daarmee de erfpachtcanons op een verantwoord niveau te brengen is door diverse bestuurscolleges uitvoerig besproken en de besluitvorming hieromtrent is zeer zorgvuldig tot stand gekomen. De grondwaarden zijn uiteindelijk vastgesteld met inachtneming van de redelijkheid, waarbij expliciet rekening is gehouden met minder welvarende wijken.

Dit is de eerste overall aanpassing in erfpachtcanons sinds 1954. Alleen na het verstrijken van vele jaren werden nieuw uit te geven erfpachtgronden tegen de vastgestelde waarden van dat moment gewaardeerd en uitgegeven. Door deze methodiek is er grote ongelijkheid ontstaan tussen erfpachthouders, ondanks het feit dat het gronden zijn in dezelfde wijk, met dezelfde eigenschappen, alleen doordat deze erfpachtgronden op een ander moment zijn uitgegeven. De canons van reeds uitgegeven erfpachtgronden zijn tot op heden nog nooit aangepast. Alle erfpachthouders hebben gedurende een lange periode kunnen profiteren van lage grondwaarden. Met het doorvoeren van dit besluit komt ook een einde aan de rechtsongelijkheid die in de loop der jaren is ontstaan ten aanzien van de erfpachtcanons. Deze ongelijkheid is nu voor alle erfpachtgronden die twintig jaar of langer geleden zijn uitgegeven ongedaan gemaakt.

Er is in al die jaren veel gebeurd ten aanzien van de waarde van vastgoed. Er moest een keer iets gebeuren om in de toekomst weer een impuls te kunnen geven aan de upgrading van de infrastructuur. De nieuwe grondwaarden liggen niet alleen beduidend lager dan de taxaties die halverwege 2010 zijn verricht, maar liggen ook substantieel lager dan op de omringende eilanden. Kortom, Bonaire is qua kosten voor erfpacht nog steeds aantrekkelijk.

Ook willen we graag vermelden dat de aanpassingen van de canons zijn gedaan op alle erfpachtgronden die twintig jaar of langer door het eilandgebied Bonaire (nu openbaar lichaam Bonaire) in erfpacht zijn uitgegeven. Het gaat derhalve nog negentien jaar duren alvorens alle erfpachtgronden op grond van de nieuwe grondwaarden worden aangeslagen. Bepalend voor de aanpassing is verder de datum van uitgifte van erfpacht door de lokale overheid.

Natuurlijk is het bestuurscollege zich er van bewust dat dit in bepaalde gevallen leidt tot situaties waarbij de houder van erfpachtgrond niet direct tot betaling kan overgaan. Het bestuurscollege heeft daarom besloten dat de betalingstermijn wordt verlengd tot 31 maart 2012. Mochten er dan nog steeds problemen ten aanzien van de betaling bestaan dan kunt u hierover afspraken maken met de Belastingdienst/CN.

Tot slot wijzen wij er graag op dat het bestuurscollege bezig is met besluitvorming inzake de verkoop van erfpachtgronden. Erfpachthouders worden in de gelegenheid gesteld om eigenaar te worden van hun in erfpacht verkregen gronden. Binnen afzienbare termijn wenst het bestuurscollege hiertoe over te gaan. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels opgestart.

Persbericht: Openbaar Lichaam Bonaire

OPROEP openbare vergadering Centrale Commissie (meningsvormende raad) 12-12-2011

BBB: Mochten de erfpachthouders bezwaar willen maken dan kan dit volgens de bestaande procedures.

Tekst van Openbaar Lichaam Bonaire:

Erfpacht is een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van de erfverpachter te gebruiken.

Bij een huis op erfpachtgrond wordt de huizenkoper eigenaar van het pand doch niet van het terrein, deze is van het eilandgebied en hiervoor betaalt de huiseigenaar erfpachtcanon.

Erfpacht wordt via de notaris geregeld in een notariële akte hierin staat vermeld de rechten en beperkingen van de erfpachter ten aanzien van de gehuurde grond.

De inhoud van het recht wordt bepaald door de wet en door de erfpachtsvoorwaarden zoals die in de akte van vestiging worden opgenomen.  Het recht van erfpacht ontstaat door inschrijving van de notariële akte van vestiging in de openbare registers.

Erfpachtcanon:

Huur van de grond ofwel erfpachtcanon dient jaarlijks door de pachter betaalt te worden bij de eilandsontvanger.

De erfpachter mag de grond geen andere bestemming geven zonder toestemming van het Bestuurscollege.