kop

Proefwerkstuk over BES-welvaart

Lana Overwater, die nu in 6 vwo zit in Nederland, maar vijf jaar op Curaçao woonde, heeft het gewaagd haar profielwerkstuk te wijden aan de vraag of op de BES­ eilanden, na de staatkundi­ge overgang op 10 oktober 2010, de welvaart vooruit is gegaan.

Een uiterst gecompliceerd onderwerp dat zij op een ge­structureerde wijze heeft aange­pakt. Het gaat echter niet om een w tenschtppe1ijk onderzoeken de representativiteit is niet gewaarborgd.

Voor haar profielwerkstuk gaf Overwater antwoord op vijf subvragen, te weten wat wel­vaart is en hoe je dat kunt me ten. wat de BES-eilanden zijn en wat hun relatie tot Nederland is, hoe de sociale zekerheid, ge­zondheid en onderwijs veranderd zijn na 10oktober 2010, wat de prijsverhoudingen zijn van goederen en diensten op de BES ei1anden in vergelijking met Nederland en wat de econo­mische situatie is op de BES­eilanden voor- en na toetreding tot Nederland. Overigens gaat het onderzoek voornamelijk over Bonaire en is er een inter­view gehouden met de gezag­hebber van Saba.

Naast literatuuronderzoek heeft zij via de sociale media een vragenlijst uitgestuurd die uiteindelijk door 68 voorname­lijk volwassen personen is be­antwoord.

Ook het Gerecht van Bonaire heeft meegeholpen de vragen­lijst te verspreiden. Verder heeft ze zich verdiept in Ecorys' koop­krachtonderzoek in Caribisch Nederland, de Nibud minimum­voorbeeldbegrotingen voor Bo­naire en gegevens van de consumentenbond Bonaire, Unko­bon. Overwater komt tot de con­clusie; ,,De prijzen liggen een stuk hoger dan in Europees Nederland en uitkeringen liggen een stuk lager.

Het winkelaanbod, de ge­zondheidszorg en andere voor­zieningen zoals onderwijs zijn verbeterd, maar een groot deel van de bevolking kan er nog niet van meegenieten omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. Voor het deel van de bevolking dat het wet kan betalen, zijn er meer voorzieningen beschik­baar sinds de transitie. Alles samengenomen kunnen we concluderen dat de welvaart sinds 10 oktober 2010 niet is toegenomen maar zelfs is afge­nomen. Het welvaartsniveau van de BES-eilanden ligt onder het welvaartsniveau van Euro­pees Nederland. Daarmee is de verwachting en de hoop van de inwoners van de BES­eilanden niet uitgekomen.

Overwater eindigt met wat Nederland zou kunnen doen om de situatie te verbeteren zoals het verhogen van de uitke­ringen en de kinderbijslag, het helpen onder controle hou­den van de prijzen en het middelbaar beroepsonderwijs (mho) gratis maken voor de jon­geren.