kop

Prijsverhoging Water & Electra per 1 oktober 2012

 

WEB deelt u mede dat het Openbaar Lichaam Bonaire de drinkwater- en elektriciteitstarieven heeft aangepast op 17 oktober 2012. De nieuwe tarieven zijn van kracht per 1 oktober 2012.

In het nieuwe tariefstelsel verandert de structuur van het elektriciteitstarief. In het oude tariefstelsel was er sprake van een kilowattuurprijs per staffel, plus een brandstof clausule. In het nieuwe stelsel is er sprake van een netwerktarieven productietarief. Het netwerk tarief en het productietarief zijn voor alle staffels in het huishoudelijk en klein zakelijk verbruik gelijk. In feite zijn er dus geen staffels meer.

In de tarieven van de grootverbruikers komt de doorbelasting van de kVA tarieven te vervallen, tenzij door WEB vastgesteld wordt dat een grootverbruiker een te zware piek­belasting op het netwerk veroorzaakt. In zulke gevallen zal het kVA tarief, na waar­schuwing van en overleg met de betreffende grootverbruiker, alsnog gehanteerd wor­den.

Het productietarief vertegenwoordigt de kosten van de inkoop van stroom door WEB bij Ecopower. De grote dieselgeneratoren van Ecopower draaien op zware stookolie, terwijl de kleine generatoren draaien op diesel. De productiekosten van Ecopower worden dus deels bepaald door de kosten van de gebruikte brandstof. De kosten van brandstof kunnen op de wereldmarkt fluctueren, waardoor ook de productieprijs van Ecopower, en het productietarief op uw rekening, kan fluctueren. WEB zal trachten de­ze fluctuaties in aantal te beperken.

Daarnaast produceert Ecopower stroom door middel van windturbines. Daar het wind­aande

el in de geproduceerde stroom van jaar tot jaar kan verschillen, kan dit ook een jaarlijkse aanpassing van het productietarief tot gevolg hebben

Het tariefstelsel van drinkwater zal ook een wijziging ondergaan. Naast het vastrecht en een tarief per kubieke meter per staffel,wordt een tariefcomponent "brandstofkos­ten water" geïntroduceerd. Deze component vertegenwoordigd de kosten van brand­stof, die benodigd zijn om 1 m3-drinkwater te produceren.                            - -

In de tabellen hebben wij aangegeven wat de consequenties zijn voor een aantal huis­houdelijke "voorbeeld klanten". Mocht u vragen hebben over het nieuwe tariefstelsel, dan kunt tijdens kantooruren contact opnemen met onze medewerkers van de verbruikers administratie op telefoonnummer 715-8244 tijdens kantooruren.

Totaal overzicht vindt u hier