kop

Ondernemerschap

 

Cynthia Ortega-Martijn is zes weken lang op bezoek in Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en vertelt u over haar bevindingen. Hier vindt u het verslag van haar derde week vol werkbezoeken en bijzondere ontmoetingen op Curaçao.

Mijn derde week op Curaçao is bedoeld om echt vakantie te houden en mij voor te bereiden op mijn werkbezoeken naar Bonaire, Saba en St. Eustatius. In deze week heb ik een aantal gesprekken en werkbezoeken die in week 1 en 2 niet konden plaatsvinden. Ik zal daarom een algemene impressie geven van de totale week. Deze week aandacht voor het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Curaçao is voor haar economische groei afhankelijk van het toerisme. Dit maakt hen tegelijkertijd kwetsbaar en afhankelijk van deze toeristen. Ze zijn daarom op zoek naar andere markten die zij kunnen aanboren. Ook willen zij meer bedrijvigheid onder de bevolking bevorderen. Deze week voorbeelden van twee projecten.

Situatie op Bonaire
Ik heb deze week weer twee gesprekken gehad met mensen over de situatie op Bonaire. Een daarvan is een bezorgde burger die vaak e-mailberichten stuurde naar de leden van de commissie Koninkrijksrelaties over allerlei problemen die zich voordoen. Het was een goed gesprek en ik ben goed voorgelicht over de problemen en de heersende gevoelens van ontevredenheid op dit moment.

Ook heeft hij mij bijgepraat over een te organiseren hoorzitting met de burgers op Bonaire in een sporthal. Op basis daarvan zal ik mijn contactpersoon op Bonaire vragen gericht een programma op te stellen voor Bonaire. Het andere gesprek was met een ondernemer die vertelde over de manier hoe er omgegaan wordt met lopende afspraken over opdrachten. Nu blijkt dat het geld op is en kunnen de geplande opleidingsactiviteiten voor bijscholing van het personeel niet door gaan. Dit lijkt mij vreemd, want in de verschillende debatten is veel aandacht gevraagd voor het reserveren van gelden voor om- en bijscholing van het lokale personeel. Dit zal ik in ieder geval gedurende mijn verblijf op Bonaire verder uitzoeken.

Kinderrechten
Ook deze week ben ik bezig geweest met het thema kinderrechten. Ik heb gesproken met de directeur van een stichting tegen kindermisbruik. Trouwens ook hier werken alleen professionele vrijwilligers, die dus niet betaald worden. Ik ben erg geschrokken van de verhalen die ik hoorde. Gevallen waarvan ik mij afvraag hoe het mogelijk is dat zij binnen het koninkrijk plaats vinden. Daders die vrij uitgaan, moeders die kinderen zeggen om de andere kant op te kijken als zij misbruikt worden door haar vriend, want die brengt immers geld binnen, een vader die 3 eigen kinderen van vlees en bloed zwanger heeft gemaakt. Het lijkt dweilen met de kraan open. Mijn vermoedens dat veel van de jongeren die criminele activiteiten plegen een achtergrond van misbruik en mishandeling hebben blijkt te kloppen. Deze gevallen doen zich niet alleen voor op Curaçao, maar ook op o.a. Bonaire, dat nu hoort bij het grondgebied van Nederland. Dus een gezamenlijke aanpak binnen koninkrijksverband is nodig. Het wordt tijd om de oorzaken aan te pakken en te werken aan preventie. Kinderen hebben recht op een veilige en beschermde omgeving.

Wel plichten, geen rechten
Een gesprek met een ex-gezaghebber van St. Eustatius stond vervolgens op de agenda. Hij zal mij bijpraten over de ontwikkelingen sinds dit eiland bij Nederland hoort. De burgers van St. Eustatius zijn erg teleurgesteld in Nederland. Zij zijn er qua welvaartniveau op achteruit gegaan. Daarnaast is de beloofde kwalitatieve gezondheidszorg niet gekomen. Er zijn veel problemen in de uitvoering van de wetten. Zij hebben het gevoel wel plichten te moeten nakomen, maar hebben geen rechten gekregen. Ook zijn er zorgen over de uitbreiding van NUSTAR, een bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in het opslaan van olie. Daarnaast is er maatschappelijk veel onrust en geen maatschappelijke draagvlak voor de wetten abortus, euthanasie en homohuwelijk die uiterlijk volgend jaar ingevoerd gaan worden. Ik kreeg namen van contactpersonen door die mij kunnen helpen een programma op te stellen voor wanneer ik op St. Eustatius ben.

Sociale werkplaats
Op Curaçao is men druk bezig om een sociale werkplaats goed op te zetten. Meer en meer komt er aandacht voor mensen met een beperking. In het gesprek met een oud-VVD wethouder en een projectleider werden de plannen uiteen gezet. Het plan gaat uit van een publiekprivaat partnerschap in Nederland en regio gericht op het exporteren van producten geproduceerd door de doelgroep. Ook zal de wijkeconomie gestimuleerd worden door het opzetten van kleine bedrijven in wijken. Zij hebben behoefte aan ondersteuning van Nederland op basis van kennisuitwisseling en het afnemen van producten. Ik zal in Nederland informatie voor hen opzoeken. Het is een mooi initiatief waar samenwerking met SW-bedrijven in Nederland een mooie aanvulling zal zijn.

Agrarische sector
Een ander werkbezoek wat ik heb gebracht is naar een agrarisch project op Banda Bao. Meer en meer groeit het besef dat het eiland beschikt over alle ingrediënten om te komen tot zelf geteeld voedsel. In het kader van de voedselcrisis is het een goed idee om niet afhankelijk te blijven van import van voedsel. Het is een breed opgezet project dat inzoomt op bewustwording over voeding, tot het opzetten van een kleine agrarisch bedrijfje. Dit project wordt voor een deel gefinancierd door de olieraffinaderij ‘Isla’ waar in de Tweede Kamer vaak vragen over worden gesteld doordat zij zich niet houden aan de milieunormen. Het is dan goed om te noemen dat zij op andere gebieden wel het verantwoord ondernemerschap oppakken. Het project zal, indien succesvol, naast veel werkgelegenheid ook andere neveneffecten hebben zoals minder ziektes door gezonde voeding. Het verbouwen van gezond voedsel voor eigen gebruik is vooral voor mensen met een laag inkomen een uitkomst en een goede manier om onderstandtrekkers aan het werk krijgen. Ook voor dit project geldt dat men op zoek is naar ondersteuning op het gebied van kennisuitwisseling, samenwerking en mogelijkheden om fondsen te werven. Er zijn al succesvolle verhalen te melden van mensen die een eigen bedrijfje zijn begonnen.

Tot slot,

Naast een aantal andere bijzondere gesprekken met mensen die zich inzetten voor hun land Curaçao door zaken kritisch aan de orde te stellen, was het tijd om mij voor te bereiden op mijn werkbezoeken aan de BES-eilanden. Ik heb een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen op Curaçao. Er is enerzijds onrust door de politieke situatie die men als niet stabiel bestempeld door allerlei incidenten, aan de andere kant hebben de bestuurders een duidelijke visie op welke koers zij willen varen en worden ook acties verricht. Hierbij wil ik het plan van aanpak noemen van de minister van Justitie om criminaliteit aan te pakken. Daarnaast is mij opgevallen dat er op allerlei terreinen gehandhaafd wordt. Bewoners moeten daar aan wennen. Het is voor iedereen een uitdaging om te groeien naar volwassenheid. Ook dat vraagt om ondernemerschap.

Het waren drie intensieve weken, waaruit de voordelen van een kleine fractie weer blijkt. Het feit dat wij ingelezen zijn in een aantal portefeuilles maakt het mogelijk om binnen een gesprek over verschillende onderwerpen te praten. Al met al een vruchtbare tijd. Er liggen een aantal acties die ik in mijn werk als parlementariër verder zal oppakken.

 

http://www.cynthiaortega.nl/