kop

NIBUD koop­kracht- onderzoek al beloofd in 2011

De PDB-fractie wil een koop­krachtonderzoek laten uitvoeren op Bonaire. Dit zou uitgevoerd moeten worden door de lokale CBS en het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting NI­BUD. Hierover heeft de PDB gesproken met de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner, die be­gin deze week Bonaire bezocht.

Robby Beuken­boom, leider van de PDB, zegt `het ergste te vrezen' voor wat betreft de koop­kracht van de bevolking. Beukenboom legt uit dat zijn partij al een tijdje de ontwikkeling van de koop­kracht van de Bonaireaanse gemeenschap aan het volgen is. "De bevolking heeft de laatste tijd veel te verduren gehad. Eind vorig jaar zijn er drie belastingen verhoogd: het erfpachtcanon, de grond­belasting en de vastgoedbe­lasting. Er zouden meer be­lastingverhogingen komen, maar na bet referendum van vorige maand is er een beetje onenigheid in de coali­tie gekomen en zijn die plan­nen aangehouden, op een verhoging van de belasting op de verhuur van scooters na." Daarnaast speelt er een accijnsverhoging op de prijs van benzine. Hierover be­staat echter enige onduide­lijkheid en de coalitie heeft inmiddels om informatie gevraagd aan de belasting­dienst.

"Verder hebben we begin dit jaar de introductie van de abb van 8 procent op geïmporteerde en lokaal ge­produceerde goederen en op service en diensten. Dat zijn allemaal zaken die spelen. Daarnaast is er de invoering van de dollar als officieel be­taalmiddel. Onze fractie is van mening dat de coalitie te weinig doet om de onderne­mers te controleren. Sommi­ge winkeliers hebben de abb bovenop de ob van 5 procent gegooid. Dat heeft tot gevolg dat de prijzen fors zijn ver­hoogd. De indruk bestaat op Bonaire dat veel prijzen de pan uit zijn gerezen. Daarbij is het extra jammer dat de Consumentenbond niet ge­reactiveerd is. Wij waren er mee bezig vorig jaar, tot de coalitie viel. De huidige co­alitie heeft het laten liggen. Terwijl een consumenten­bond volgens ons heel han­dig is in deze situatie."

Beukenboom benadrukt dat de Dienst Economische Za­ken (DEZA) 'haar best doet'. "Ook hebben de winkeliers een fair pricing code geïntroduceerd." Maar toch lij­ken sommige ondernemers misbruik te maken van de situatie, aldus Beuken­boom.

Onlangs heeft de Belas­tingdienst uitleg gegeven over de nieuwe situatie voor geïnteresseerden."Dat was heel goed en duidelijk. Maar het was in het Neder­lands. Dat is voor sommige mensen lastig. We hebben op Bonaire Chinese on­dernemers, Engelstaligen, mensen uit Latijns-Ame­rika. Ik denk niet dat het voor iedereen duidelijk is." Beukenboom pleit dan ook voor meer informatie. "Vol­gens ons is de koopkracht van veel mensen drastisch gedaald."

Tijdens de ont­moeting met minister Don­ner heeft Beukenboom ook de hoge elektrakosten naar voren gebracht. "De UPB beloofde de bevolking een verlaging van twintig pro­cent van de elektrakosten met de bouw van EcoPower. Dat hebben ze niet waar kunnen maken. Later deze maand worden de eerste salarissen in dollars uit­betaald. Voor mensen die boven het minimumloon zitten is er een heffing op sociale lasten gekomen. Dat zal voor sommigen ook schrikken zijn." Beuken­boom: "Kortom, al die zaken bij elkaar zorgen ervoor dat we twijfels hebben over de financiële situatie van onze bevolking. Daar willen we duidelijkheid over hebben. Een koopkrachtonderzoek is dan ook broodnodig."

 

Bron Amigoe