kop

Minimumloon op de BES, Caribisch Nederland

 

Caribisch Nederland; minimumuurloon voor 16 jaar en ouder 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. Toelichting 

2. Definities en verklaring van symbolen 

3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen

4. Bronnen en methoden

5. Meer informatie

 

1. TOELICHTING

Deze tabel geeft de minimumuurlonen op Bonaire, (Caribisch Nederland)

Gegevens beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers:

De cijfers over het jaar 2009 tot en met 2011 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

In januari 2012.

 

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN

 

Minimumuurloon Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba)

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden onder loon verstaan de gelijke inkomsten die een vast bestanddeel van het inkomen uit hoofde van een dienstbetrekking van een werknemer vormen met uitzondering van:

a. verdiensten uit overwerk;

b. vakantiebijslagen;

c. winstuitkeringen;

d. uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;

e. uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;

f. vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken;

g. bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden.

De Antilliaanse gulden is de munteenheid van Curaçao en Sint Maarten en tot 1 januari 2011 van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De Antilliaanse gulden heeft een vaste wisselkoers met de dollar, 1 USD=1.79 NAf. .Tot 1 januari 2011 werd deze munteenheid ook gebruikt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op 1 januari 2011 werd de Amerikaanse dollar het wettige betaalmiddel op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

 

Verklaring van de in de tabel gebruikte symbolen:

niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

.   : gegevens ontbreken

x   : geheim

-   : nihil

0 (0,0)  : het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

*   : voorlopige cijfers

**   : nader voorlopige cijfers

 

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN

Caribisch Nederland; Internationale Handel; invoer en uitvoer; Bonaire Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland; 2010=100

 

4. BRONNEN EN METHODEN

De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij:

Rijksdienst Caribisch Nederland, Bonaire, unit Sociale Zaken en Werk

 

5. MEER INFORMATIE

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Infoservice:http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

 

 

Minimumuurloon Caribisch Nederland

Onder loon in het Caribisch Nederland (Bonaire,  Sint-Eustatius, Saba) wordt verstaan de gelijke inkomsten die een vast bestanddeel van het inkomen uit hoofde van een dienstbetrekking van een werknemer vormen met uitzondering van:

 

a. verdiensten uit overwerk;

b. vakantiebijslagen;

c. winstuitkeringen;

d. uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;

e. uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van  tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;

f. vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn  dienstbetrekking heeft te maken;

g. bijzondere vergoedingen voor kostwinners en  gezinshoofden.

 

 

Caribisch Nederland

 

Ontstaan per 10-10-2010

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan dan niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status.

Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk worden Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen krijgen zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.

De openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

 

Bonaire

Ontstaan per 10-10-2010

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan dan niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status.

Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk worden Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen krijgen zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland. De openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

 

Sint-Eustatius

Ontstaan per 10-10-2010

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan dan niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status.

Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk worden Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen krijgen zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland. De openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

 

Saba

Ontstaan per 10-10-2010

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan dan niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status.

Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk worden Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen krijgen zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland. De openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

 

Bron: CBS

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81239NED&LA=NL