kop

Kans voor Caribische studenten?!

 

 Als het aan Buitenlandse Zaken ligt, krijgt denktank West Wing een Koninkrijkscluster.

 

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Caribische studenten in Nederland en op de eilan­den de kans actief mee te denken met het buitenlands beleid van het Koninkrijk.

De Directie Westelijk Half­rond (DWH) van het ministerie wil namelijk een aparte Konink­rijkscluster toevoegen aan het initiatief 'West Wing'. Deze denktank van jonge academici die medio oktober officieel van start gaat, krijgt tot taak DWH te adviseren door inbreng in verkennende beleidsdiscus­sies.

,,Aangezien buitenlandse be­trekkingen op grond van het Sta­tuut een Koninkrijksaangele­genheid is, is het ministerie van Buitenlandse Zaken een zoge­heten Koninkrijksministerie. In het buitenlands beleid van het Koninkrijk is het derhalve op­portuun de specifieke belangen en interesses van het Caribisch deel van het Koninkrijk mee te wegen. Als Koninkrijksministe­ne zijn wij dan ook op zoek naar enthousiaste studenten met affi­niteit met het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlan­den", aldus adviseur Konink­rijkszaken van het ministerie, Nout van Woudenberg.

Met het oog op zijn werkbe­zoek van 11 tot 22 oktober aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten onderzoekt hij de mogelijkheid om een denktankbijeenkomst te organiseren met de universitei­ten in Willemstad en Oranjestad over de relatie van het Konink­rijk met de Europese Unie. ,,Daarbij zou een groep van on­geveer tien studenten een inter­actieve sessie kunnen houden over de noodzaak van en wijze waarop de belangen van het Eu­ropees deel van het Koninkrijk - vanwege Nederlands EU-lid­maatschap - en het Caribisch deel van het Koninkrijk - vanwe­ge de specifieke problematiek en interesses - zo optimaal moge­lijk met elkaar verenigd kunnen worden", aldus Van Wouden­berg.

Via bijvoorbeeld een video verbinding zouden studenten op de eilanden kunnen participeren in de op te richten Koninkrijks­cluster van West Wing. Om de interesse onder Caribische stu­denten te peilen, heeft Van Woudenberg onder meer de universiteiten van Curaçao en Aruba aangeschreven, maar ook de Kabinetten van de Gevol­machtigde ministers in Den Haag, de Caribische studenten­verenigingen in Nederland en de Vereniging Antilliaans Net­werk.

Voor meer informatie en aanme1ding dwh@minbuza.nl o.v.v. West Wing Koninkrijk.

Bron Antilliaans Dagblad 18 augustus 2015