kop

Kabinet reageert op rapport Spies:

Verbeteringen zichtbaar, meer verbeteringen mogelijk

Er komt een sociaal minimum, afgeleid van het wettelijk minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De onderstand (bijstand) kan daar dan in stappen naar toe groeien. Ook komen er maatregelen om investeringen en werkgelegenheid te stimuleren. Hiermee reageert het kabinet op de bevindingen van de commissie Spies.


De commissie Spies concludeert dat er goede vooruitgang en verbeteringen zichtbaar zijn in de gezondheidszorg en het onderwijs. Tegelijk plaatst de commissie Spies kritische kanttekeningen en constateert dat veel inwoners teleurgesteld zijn over het welvaartspeil. Daarom stelt het kabinet een aantal gerichte en specifieke maatregelen voor om armoede te bestrijden. Deze komen bovenop de al bestaande afspraken en overeenkomsten tussen Nederland en elk van de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.  

Het kabinet is zich bewust van de lokale omstandigheden van de inwoners van Caribisch Nederland en kiest voor gerichte inzet op verbeteringen, en een impuls te geven aan de sociaal economische ontwikkeling. Om de levensstandaard van kwetsbare groepen te verbeteren wil het kabinet een sociaal minimum vaststellen afgeleid van het wettelijk minimumloon. De onderstand (bijstand) kan daar in stappen naar toe groeien. Naast verbetering van de koopkracht wordt ook de economische structuur versterkt. Het ministerie van Economische Zaken stelt kennis en expertise beschikbaar voor consumentenbescherming en mededinging. Ook krijgen de eilanden meer tijd om Nederlandse wetten over te nemen en blijven sommige ‘Antilliaanse’ wetten van kracht. In samenspraak met het lokale openbaar bestuur zal de ambtelijke organisatie worden versterkt om zo tot betere dienstverlening aan bewoners en het bedrijfsleven te komen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet in op het verbeteren van de eilandelijke woningmarkt. Dat moet leiden tot de bouw van meer huur- en koopwoningen. Ook biedt het kabinet hulp aan bij kinderopvang op de eilanden en is bereid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op Bonaire over te nemen, zoals op Saba en Sint Eustatius al gebruikelijk is.

Verbetering van de koopkracht is niet alleen een zaak van het kabinet. Het vergt een  gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven, instelling en inwoners aan beide zijden van de oceaan.

Met die maatregelen reageert het kabinet op de bevindingen van de commissie Spies. Deze commissie onderzocht hoe de nieuwe staatkundige structuur, vijf jaar na de invoering ervan, in de praktijk uitpakt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De drie eilanden werden op ’10-10-10’ onderdeel van Nederland als openbaar lichaam. Curaçao en Sint Maarten kregen de status van autonome landen binnen het Koninkrijk.

De volledige kabinetsreactie gericht aan de Eerste en Tweede Kamer kunt u lezen via onderstaande links:
Kabinetsreactie op rapport Spies Eerste Kamer 
Kabinetsreactie op rapport Spies Tweede Kamer