kop

Inkomen Caribisch Nederland hoogst op Sint-Eustatius

 

Met krap 27 duizend dollar is het doorsnee besteedbaar inkomen in Caribisch Nederland het hoogst op Sint-Eustatius. Op Saba en Bonaire ligt het doorsnee inkomen op respectievelijk 24 duizend en 23 duizend dollar. Ten opzichte van 2011 steeg het mediane inkomen op Saba en Sint-Eustatius in 2012 sterker dan de inflatie. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar het inkomen in Caribisch Nederland in 2012.

Inkomen stijgt vooral in laagste inkomensgroep

In 2012 was het doorsnee besteedbaar inkomen in heel Caribisch Nederland hoger dan in 2011. De inkomensstijging was met 9 procent het grootst op Sint-Eustatius, gevolgd door Saba met een stijging van 6,3 procent en Bonaire met een toename van 1,8 procent. 
Het inkomen is vooral gestegen bij het kwart huishoudens met de laagste inkomens. In deze groep vallen vooral werknemers met minimumloon, gepensioneerden en andere uitkeringsontvangers.

In 2012 lag het inkomen in de laagste inkomensgroep op Sint-Eustatius 11,6 procent hoger dan in 2011. Op Bonaire bedroeg de stijging 5,9 en op Saba 6,8 procent. Deze percentages lopen in de pas met de inflatie over het derde kwartaal van 2011, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt voor de indexering van onder meer het wettelijk minimum loon en de uitkeringen in Caribisch Nederland.

Grootste inkomensverschillen op Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius zijn de inkomensverschillen het grootst. Het doorsnee besteedbaar inkomen varieerde van bijna 8 duizend dollar in de laagste inkomensgroep tot ruim 63 duizend dollar in de groep met het hoogste inkomen. In Bonaire liep het inkomen uiteen van ruim 7 duizend dollar in de laagste inkomensgroep tot bijna 57 duizend dollar in de hoogste inkomensgroep. Saba had een inkomensrange van ruim 7 duizend dollar tot bijna54 duizend dollar.

 

Inkomen van eenpersoonshuishouden het hoogst op Sint-Eustatius

In 2012 bedroeg het doorsnee besteedbaar inkomen van eenpersoonshuishoudens op Bonaire ruim 13 duizend dollar en op Saba iets meer dan15 duizend dollar. Op Sint-Eustatius hadden alleenstaanden bijna 18 duizend dollar te besteden. In meerpersoonshuishoudens dragen doorgaans meer personen bij aan het inkomen. Daardoor ligt het inkomen van meerpersoonshuishoudens over het algemeen hoger. Op Bonaire en Saba lag in 2012 het inkomen van meerpersoonshuishoudens rond de 30 duizend dollar. Dit is ruim twee keer zo hoog als het inkomen van alleenstaanden. Op Sint-Eustatius kwamen de meerpersoonshuishoudens uit op bijna 32 duizend dollar.

Hoogste inkomen bij 40- tot 60-jarigen op Sint-Eustatius

Bij huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 40 en 60 jaar is het doorsnee besteedbaar inkomen het hoogst. In deze leeftijdsgroep hebben de mensen meer werkervaring dan hun jongere collega’s, vaak betere functies en verdienen ze dus meestal meer. Op Sint-Eustatius was het inkomen van 40- tot 60-jarigen met ruim 32 duizend dollar het hoogst. Op Saba lag het inkomen van deze groep 4 duizend euro lager en op Bonaire ruim 6 duizend euro lager.

Bij de jongere huishoudens, met een hoofdkostwinner onder de 40 jaar, is het doorsnee inkomen het hoogst op Saba met bijna 24 duizend dollar, tegen bijna 23 duizend dollar op Sint-Eustatius en ruim 18 duizend dollar op Bonaire.

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd daalt het inkomen doorgaans. Het inkomen van 60-plussers is dan hoofdzakelijk afhankelijk van de AOW-uitkering en eventueel aanvullend pensioen. Deze oudere groep heeft op Bonaire met een doorsnee besteedbaar inkomen van bijna 22 duizend dollar het meest te besteden in vergelijking met de andere eilanden.

 

Mediaan geeft beter beeld bij scheve inkomensverdeling

De inkomens in Caribisch Nederland zijn sterk scheef verdeeld: relatief veel inkomens clusteren op een relatief laag niveau en er zijn relatief weinig hoge inkomens. Toch trekken die hoge inkomens bij berekening van het gemiddelde het bedrag naar een niveau dat hoger ligt dan de bedragen die horen bij de meest voorkomende relatief lage inkomens. Dat vertekent het beeld. Om een meer werkelijkheidsgetrouw cijfer op tafel te leggen, dus om dichter in de buurt te komen bij de grote bulk van relatief lage inkomens, is gekozen om de mediaan van de inkomensverdeling weer te geven. Als alle inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt is de mediaan van het besteedbaar inkomen – ook wel het doorsnee besteedbaar inkomen – gelijk aan het middelste van alle inkomens. Dat betekent dat precies de helft van de populatie een lager of gelijk inkomen heeft, en precies de helft een hoger inkomen. Deze mediane waarde ligt lager dan het gemiddelde.