kop

Hoogste inkomens in Caribisch Nederland op Sint-Eustatius

Het CBS heeft voor het eerst het inkomen van Caribisch Nederland in kaart gebracht. In 2011 kwam op Bonaire het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens uit op ruim 19 duizend dollar. Op Saba was het krap 21 duizend dollar en op Sint-Eustatius 24 duizend dollar. De verschillen tussen de eilanden zijn in lijn met de verschillen in het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland. Het inkomen van het kwart huishoudens met de laagste inkomens bedroeg rond de 6 duizend dollar, zowel op Bonaire als op Saba en Sint-Eustatius. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Inkomensverschillen op Sint-Eustatius het grootst

Het inkomen op Bonaire en Saba varieerde van 6 duizend dollar voor de laagste inkomensgroep tot circa 53 duizend voor de groep met het hoogste inkomen. Op Sint-Eustatius waren de verschillen groter en liep het inkomen in de laagste en hoogste inkomensgroep uiteen van6 duizend dollar tot ruim 68 duizend dollar.

 

 

Bonaire heeft grootste aandeel huishoudens met primair inkomen

De meeste huishoudens voorzagen in hun inkomen door inkomsten uit arbeid, onderneming en vermogen. Op Bonaire was het aandeel huishoudens met deze inkomsten met 88 procent het grootst, op Sint-Eustatius en Saba was dat 84 procent. Huishoudens die in hoofdzaak afhankelijk waren van een uitkering hadden doorgaans tussen de 6 duizend en 7 duizend dollar te besteden. Daarin verschilden de eilanden onderling niet. Het inkomen van huishoudens met voornamelijk primair inkomen liep uiteen van 22 duizend dollar op Bonaire, 24 duizend dollar op Saba en 29 duizend dollar op Sint-Eustatius.

 

 

Verhouding inkomen tussen één- of meerpersoonshuishoudens vergelijkbaar tussen de eilanden

Bij meerpersoonshuishoudens zorgen doorgaans meerdere personen voor het inkomen. Daarmee is het inkomen van deze huishoudens ook hoger dan van eenpersoonshuishoudens. Voor de drie eilanden geldt dat meerpersoonshuishoudens ruim twee keer zoveel inkomen hadden als eenpersoonshuishoudens. Ook waren de aandelen een- en meerpersoonshuishoudens bij de drie eilanden vrijwel identiek verdeeld, met 46 procent eenpersoonshuishoudens en 54 procent meerpersoonshuishouden.

Hoogste inkomens bij 40-tot 60-jarigen op Sint-Eustatius

De hoogte van het inkomen is afhankelijk van de levensfase. Jonge mensen die aan het begin staan van hun arbeidscarrière verdienen relatief weinig. Als ze ouder worden, verbetert het arbeidsinkomen omdat ze meer werkervaring krijgen en door instroom in beter betaalde functies. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar valt het inkomen weer terug. 
Ook in de inkomens van Caribisch Nederland is dit patroon zichtbaar. Op de drie eilanden hadden huishoudens met een hoofdkostwinner van 40 tot 60 jaar het hoogste inkomen. Op Sint-Eustatius was het doorsnee inkomen van deze huishoudens 30 duizend dollar,op Saba 23 duizenddollar en op Bonaire 22 duizend dollar. Ook in de jongere leeftijdsgroep tot 40 jaar bleek Sint-Eustatius het meest welvarend met een inkomen van 21 duizend dollar. Daarentegen was  het inkomen van 60-plussers op Sint-Eustatius met 11 duizend dollar juist veel lager dan op Bonaire en Saba (rond de 18 duizend dollar).

Bronnen: