kop

Groenlicht voor Dutch Caribbean Research Platform

 

Naar een duurzame versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

 

De wereld staat voor grote uitdagingen: van pandemieën tot natuurrampen, van klimaatverandering tot aantasting van cultureel erfgoed, en van scheve welvaartsdeling tot vernietiging van ecosystemen. Deze uitdagingen bedreigen alle maatschappijen, ook die in de Cariben. Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal voor het aanpakken van dit soort uitdagingen. De recente er va ringen met de Corona pandemie laten niet alleen zien hoe medisch onderzoek vaccins kan opleveren, maar ook hoe sociaalpsychologisch onderzoek nodig is om menselijk gedrag tijdens een maat schappelijke lock-down beter te begrijpen, hoe historisch onderzoek inzicht kan geven in lange-termijn gevolgen van pandemieën, en hoe economisch onderzoek kan helpen om na de pandemie er weer bovenop te komen. Om wetenschappelijke inzichten bruikbaar te maken moeten deze goed aansluiten bij de lokale maatschappij. Wetenschappelijke kennis die eerder en elders is verkregen, moet vertaald worden naar de lokale context. En bij nieuw wetenschappelijk onderzoek moeten lokale kennisgebruikers (beleidsmakers, burgers, bedrijven) in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken. Dat betekent dat voor het aanpakken van de genoemde uitdagingen in het Caribisch gebied en voor de verdere ontwikkeling van de (kennis)maatschappijen op de eilanden ook het Caribisch kennis - systeem belangrijk is – voor het vertalen van bestaande wetenschappelijke inzichten en voor het doen van noodzakelijk nieuw onderzoek. Het Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP), dat in dit rapport wordt voorgesteld, moet leiden tot een versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. DUCARP is een netwerk van vestigingen op alle zes de eilanden. De vestigingen bieden samen een platform voor samenwerking tussen onderzoekers en kennisgebruikers op en tussen de eilanden, met niet Nederlandse onderzoekers en instellingen in de regio, met Nederland en met de rest van de wereld. De DUCARP-medewerkers zullen onderzoekers en instellingen binnen het Caribische kennis systeem ondersteuning bieden bij het opzetten van onderzoek, het verwerven van onderzoek financiering, en bij het vertalen van onderzoek naar onderwijs en beleid. DUCARP kan dit niet alleen. De belangrijkste basis voor de aanpak van de grote maatschappelijke uit dagingen is het Caribische kennissysteem zelf. Naast het creëren van DUCARP blijft uitbouw en versterking door gericht wetenschapsbeleid van de vier landen noodzakelijk. Het verkenningsteam van twee verkenners en secretaris is bijzonder erkentelijk voor de rijke inbreng die het heeft ontvangen tijdens de vele gesprekken met onderzoekers, overheden en andere betrokkenen. De ervaringen, verwachtingen en ideeën van onze gesprekspartners vormen de basis voor het hele advies – van basisprincipes tot bouwstenen en aanbevelingen.

Lees meer

 

Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP) Wiebe E. Bijker & Jorien Wuite Ondersteuning: Josef F. Stuefer (NWO) In opdracht van de NWO-Programmacommissie Caribisch Onderzoek (PCCO) Den Haag, 2021 © NWO Dit rapport maakt deel uit van het Programma Caribisch Onderzoek dat door OCW gefinancierd en door NWO uitgevoerd wordt.