kop

Gezaghebber

 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire (circa 25.172 inwoners).

Benoemingsproces

De gezaghebber wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering benoemd voor de duur van zes jaar. De (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verantwoordelijk voor de werving- en selectieprocedure.

De (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger is samen met de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire tot een profielschets gekomen die zal worden gebruikt bij het selecteren van kandidaten.

De profielschets kan digitaal worden geraadpleegd op https://www.rijksdienstcn.com/vacatures. De profielschets is tevens per e-mail op te vragen bij het secretariaat van de (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger via het e-mailadres: gezaghebberbonaire@rijksdienstcn.com.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure, met als oogmerk om de (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger over aanvullende informatie te laten beschikken bij de totstandkoming van zijn aanbeveling.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en een fiscaal onderzoek.

Rechtspositionele aangelegenheden

De bezoldiging van de gezaghebber bedraagt USD 119.914 per jaar.* Voor nadere informatie hieromtrent en andere rechtspositionele aangelegenheden van de gezaghebber wordt verwezen naar het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES (online raadpleegbaar).

Sollicitatietermijn

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit uiterlijk zondag 7 april 2024 kenbaar te maken. Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. U wordt verzocht een ondertekende sollicitatiebrief te verzenden met uw cv en een recente pasfoto. Het heeft de voorkeur dat u uw sollicitatie digitaal verstuurt naar gezaghebberbonaire@rijksdienstcn.com. Indien u dit wenst, kunt u de sollicitatie tevens per aangetekende post toezenden aan de (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger. Dit kan onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. de Rijksvertegenwoordiger” en “Vertrouwelijk” op de envelop. Het adres is postbus 338, Bonaire, Caribisch Nederland. U ontvangt zowel van een sollicitatie per mail als per post binnen vier werkdagen een schriftelijke bevestiging.

Verwerking van persoonsgegevens

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt, waaronder justitiële gegevens en een referentiecheck. Ten behoeve van de verwerking van justitiële gegevens en de referentiecheck worden sollicitanten verzocht een toestemmingsverklaring te ondertekenen die zij ontvangen na ontvangst van hun cv en sollicitatiebrief. Inzage in justitiële gegevens is vereist om voor benoeming in aanmerking te komen.

Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

Contact

Bij eventuele vragen over de procedure of functie, kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Rijksvertegenwoordiger via gezaghebberbonaire@rijksdienstcn.com of via  +599 715 8304

Profieltekst Gezaghebber Bonaire

1. Bonaire

Bonaire is een eiland met unieke natuur in de Caribische zee. Een eiland dat met Washington Slagbaai het grootse nationaal park in Caribisch Nederland heeft. Een eiland bekend om de natuurlijke rijkdom van de oceaan die Bonaire omringt.

Een eiland met een rijke en trotse cultuur. Een eiland waar het verleden nog heden ten dage tastbaar, voelbaar en zichtbaar is en waar men tegelijk een scherpe blik heeft op de toekomst.

Een eiland in ontwikkeling dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid zowel qua inwoneraantal als qua toeristische activiteiten.

2. Uitdagingen voor Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire en de uitdagingen waar Bonaire voor staan, vragen om een gezaghebber met een duidelijk profiel:

Verbindend:

De gezaghebber brengt binding binnen de gemeenschap van Bonaire en overbrugt verschillen tussen verschillende groepen om tot samenwerkingsverbanden te komen. Van de gezaghebber wordt nadrukkelijk verlangd tegenstellingen te overbruggen en partijen bij elkaar te brengen met respect voor ieders rol.  

Onafhankelijk:

De gezaghebber handelt neutraal,  straalt autoriteit uit en is een aanspreekpunt voor alle partijen en mensen op Bonaire. De gezaghebber is benaderbaar, heeft een natuurlijk overwicht en een opstelling die voldoende afstand bewaart tot belanghebbenden. Gelijktijdig geeft de gezaghebber daarbij ruimte aan het politieke speelveld waar het nodig is.

Herkenbaar:

De gezaghebber is bewust van de (politiek-bestuurlijke) situatie en handelt daarnaar. De gezaghebber is herkenbaar ongeacht de verschillende rollen die de gezaghebber heeft, waaronder ook die van burgervader/moeder of crisismanager. In de rol van voorzitter van de eilandsraad en bestuurscollege is de gezaghebber herkenbaar als een neutrale procesbewaker. De gezaghebber respecteert hierbij de politieke en bestuurlijk rol van de fracties in de eilandsraad en van de gedeputeerden.

Integer:

De gezaghebber handelt eenduidig en transparant volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden. De gezaghebber houdt de wettelijke kaders en procedures scherp in de gaten. De gezaghebber heeft een goed ontwikkeld moreel kompas, heeft een voorbeeldfunctie en draagt integriteitsbewustzijn actief uit. De gezaghebber schrikt niet terug om anderen hierop vanuit de verschillende rollen aan te spreken, binnen het bestuurscollege, de eilandsraad, de organisatie of andere partijen die hiervoor in aanmerking komen.

Stressbestendig:

De gezaghebber handelt effectief onder druk en tijdens crisissituaties, straalt daarbij rust en vertrouwen uit.

4. Verwachtingen over de rolinvulling

De gezaghebber als burgermoeder/vader

 • Is betrokken bij wat er leeft op Bonaire.
 • Is aanwezig bij gebeurtenissen die belangrijk zijn op het eiland.
 • Handelt neutraal naar alle partijen, is onafhankelijk en is de gezaghebber van en voor iedereen.

De gezaghebber als voorzitter van de eilandsraad

 • Begeleidt het debat in de eilandsraad en faciliteert goede besluitvorming met respect voor de politieke rol van de leden in de eilandsraad en de rol van de gedeputeerden.
 • Is professioneel en kundig. Zo is de gezaghebber uitstekend op de hoogte van de wetten, procedures en regels voor het leiden van de eilandraadsvergadering of is bereid zich hierin te verdiepen en te laten ondersteunen.
 • Heeft een goede antenne voor de verschillende belangen en meningen in de eilandsraad en voor de onderlinge (menselijke en politieke) verhoudingen.
 • Heeft een belangrijke rol als bewaker van de integriteit.

De gezaghebber als voorzitter van het bestuurscollege

 • Leidt het college als team en faciliteert goede besluitvorming.  
 • Is professioneel en kundig. Zo is de gezaghebber uitstekend op de hoogte van de wetten, procedures en regels nodig voor besluitvorming binnen het Openbaar Lichaam.
 • Heeft daarbij respect voor ieders verantwoordelijkheid en geeft ruimte aan de gedeputeerden om hun bestuurlijke en maatschappelijke rol uit te voeren.
 • Zorgt voor eenheid van beleid en speelt daarbij een verbindende rol.

De gezaghebber als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid

 • Is crisisbestendig en slagvaardig.
 • Toont bij calamiteiten betrokkenheid bij de slachtoffers, omwonenden, hulpverleners en eventueel betrokken vrijwilligers.

5. Overige aandachtspunten 

De gezaghebber dient  over een sterke en onderbouwde maatschappelijke verbondenheid met Bonaire of het Caribisch gebied te beschikken.

De gezaghebber dient zowel het Nederlands en Papiaments vloeiend te beheersen zowel in spraak als in schrift. Kennis van het Spaans en Engels is daarbuiten een pré.

Bonaire is  één van drie Caribische eilanden met een directe band met Nederland . Kennis van de Caribische regio is een belangrijke voorwaarde en de gezaghebber houdt de relevante ontwikkelingen uit de regio in de gaten die belangrijk zijn voor Bonaire. 

Het is vereist dat de nieuwe gezaghebber de werkplaats op Bonaire heeft en, indien van toepassing, zich dus zo spoedig mogelijk na de benoeming vestigt op Bonaire.

De bovenstaande competenties en vaardigheden vormen de basis voor de jaarlijkse klankbordgesprekken tussen de eilandsraad en de gezaghebber.

Daarnaast gelden op basis van de wet openbare lichamen BES een aantal wettelijke eisen, waaronder: Nederlanderschap (art. 75); Nevenfuncties (art. 79); Incompatibiliteiten (art. 80 en 82)en Werkelijke woonplaats op Bonaire (art. 85).

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
04/03/2024
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire