kop

Fiscaalstelsel BES versoepeld in oktober

Het fiscale stelsel van Bonaire, St. Eusta­tius en Saba wordt waarschijnlijk met ingang van de vol­gende maand deels gewijzigd. Met de voorgestelde veranderingen, waaronder waaronder een verlaging van de algemene bestedingsbelasting (ABB), komt staatssecretaris Frans Weekers tegemoet aan klachten van het bestuur, de be­volking en het bedrijfsleven op de eilanden en houdt hij ook rekening met een meevaller van een geschatte tien miljoen dollar aan accijnzen en ABB-inkomsten.

De Nederlandse Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de veran­deringen, die per 1 oktober moeten ingaan. De Tweede Kamercommissie bespreekt het fiscale systeem volgende week donderdag.

Weekers besprak de wijzigin­gen al, toen hij afgelopen juni samen met minister Piet Hein Donner van Koninkrijksrela­ties de eilanden bezocht. Naar aanleiding van de reacties, die hij van de drie eilanden op de voorstellen ontving, stelde hij een pakket maatregelen samen. De zogeheten Quick Wins zijn korte termijn-maat­regelen, die betrekking heb­ben op de algemene beste­dingsbelasting (ABB) en de inflatie. "Het kabinet vindt het belangrijk dat de belang­rijkste knelpunten van het fis­cale stelsel van Caribisch Ne­derland op zo kort mogelijke termijn worden weggenomen of worden verzacht”, schrijft Weekers.

Het gaat onder meer om een verhoging van de reizigers­vrijstelling tot 500 dollar (voorheen 175 dollar) voor iedereen van 15 jaar en ou­der, zodat inwoners van de drie eilanden meer goederen mee kunnen nemen van hun reizen, een wijziging van de ABB-belasting voor de invoer van auto's, waardoor de ABB bij duurdere auto's hoger is dan bij goedkope auto's, en een ABB-vrijstelling voor ont­wikkelingshulpprojecten, die op 31 december al in uitvoe­ring waren. Omdat de inflatie relatief hoog is op de eilanden, is besloten om de belasting­vrije som, ouderentoeslag en kinderbijslag te verhogen.

Meevaller

Weekers stelt ook een aantal maatregelen voor waar hij in juni nog geen ruimte voor zag, maar die wel geopperd werden door de drie eilanden. Dat hij deze maatregelen nu wel kan nemen komt door een meevaller. De inkomsten van het nieuwe belastingsysteem zouden gelijk moeten zijn aan de inkomsten van het oude Antilliaanse stelsel, namelijk zo'n 53 miljoen dollar op jaar­basis, maar bleken in het eer­ste halfjaar al vijf miljoen dol­lar hoger te zijn dan geschat. "Op jaarbasis zou dat - als de­ze tendens zich voortzet - voor beide heffingen tezamen neer­komen op een meeropbrengst van circa 10 miljoen dollar. Wat betreft de opbrengst van de overige belastingen kan op dit moment nog geen conclu­sie worden getrokken. Hoewel daarmee op dit moment dus ook nog geen conclusie kan worden getrokken over de to­tale opbrengst van het nieuwe belastingstelsel in Caribisch Nederland, gaven deze voor­lopige opbrengstcijfers voor de ABB en de accijnzen mij wel aanleiding om ten opzichte van het hiervoor genoemde pakket aan Quick Wins (...) aanvullende maatregelen te treffen," schrijft Weekers.

De aanvullende maatregelen zijn onder meer een verlaging van het ABB-tarief voor alle diensten met twee procentpunt. De ABB voor diensten op Bonaire gaat hierdoor bij­voorbeeld naar zes procent, van acht procent en voor verzekeringen naar zeven procent van negen prooent. Weekers merkt op dat, hij oorspronkelijk meer plannen had, maar er vooralsnog afziet om deze uit te voeren, omdat hij wil wachten op de conclusies van een grondig onderzoek naar de gevolgen van het nieuwe fiscale stelsel voor de koopkracht. Het ging onder meer om een plan om het toptarief voor de inkomstenbelasting te laten beginnen bij 35,4 procent en om het belastingtarief voor voordelen uit aanmerkelijk belang te verhogen naar 15 procent.

Bron: Amigoe 2 september 2011 

LAAT JE STEM HOREN, BES !! 

 

Redactie. Hoorden wij nu "sorry"? Nee? Dan verbeelde ik me dat.