kop

Conferentie over studeren in buitenland

Welke maatregelen en voorzieningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat meer studenten van de voormalige Nederlandse Antillen hun studie in het buitenland met succes afronden? Dit was de centrale vraag van de conferentie “Studeren in het buitenland”, op 29 en 30 september in Kralendijk, Bonaire.

Onder de deelnemers bevonden zich, behalve schooldecanen van de eilanden, ook vertegenwoordigers van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Studiefinanciering en de diverse onderwijs gerelateerde instanties die in Nederland en op de eilanden verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en begeleiding van studenten die buiten hun eiland een studie gaan volgen. 

Onder leiding van moderator Inge Berben (directeur van Fundashon FORMA voor volwasseneneducatie en –onderwijs) wisselden de aanwezigen kennis en ervaring uit en kwamen zij samen tot een pakket aan maatregelen ter verbetering van de volgende aspecten rond het studeren in het buitenland: 

  • de voorbereiding van de toekomstige studenten op hun eigen eiland; 
  • de opvang en begeleiding van studenten in Nederland en in de regio;
  • de opzet van een centrale database met informatie over erkende opleidingsinstituten in de regio.

Door middel van presentaties deden vertegenwoordigers van instanties uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de eilanden van Caribisch Nederland uit de doeken hoe zij de voorbereiding van vertrekkende leerlingen en de opvang en begeleiding van studenten in het buitenland aanpakken. Uit de presentaties kwam naar voren dat de eilanden deze aspecten momenteel op eigen wijze aanpakken maar tegen dezelfde problematiek aanlopen. De deelnemers werden het erover eens dat zij een integrale aanpak nodig is, waarin de best practices en ervaringen van de verschillende eilanden gebundeld kunnen worden.

Besloten werd dat er een centraal platform “Studeren in het buitenland” moet komen met deelnemers vanuit ieder van de eilanden. Doel van dit platform wordt om de acties te identificeren, uit te zetten en te coördineren om te komen tot een blauwdruk voor een centraal voorbereidings- en begeleidingsprogramma. Vervolgens zal ieder eiland vanuit een eigen visie en verantwoordelijkheid zelf keuzes kunnen maken voor de inrichting van een voorbereidings- en begeleidingsprogramma. Het platform zal nog tijdens dit kalenderjaar bij elkaar komen om heldere doelstellingen te formuleren en de activiteiten om deze doelstellingen te realiseren. Het departement OCW binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland, tevens initiatiefnemer voor deze conferentie, zal de eerste bijeenkomst organiseren. 

Uit de ervaringen van de eilanden komt duidelijk naar voren dat studenten die in de regio gaan studeren doorgaans betere studieresultaten behalen. Zij blijken ook minder last te hebben van de aanpassings- , taal- en cultuurproblemen die voor de studenten in Nederland doorgaans een belangrijk obstakel vormen voor een succesvolle studietijd. Uit een inventarisatie van opleidingsinstituten in de regio kwam naar voren dat er in de regio een ruim aanbod aan erkende opleidingen is, die aan de behoeften van de eilanden voldoen. Verder blijken er mogelijkheden te zijn om door middel van samenwerkingsafspraken met sommige relatief dure instituten te komen tot collegegeldbedragen die geheel of grotendeels uit de studiefinanciering kunnen worden betaald. 

Stichting Studiekeuze 1 2 3 (onafhankelijke leverancier van studiekeuze-informatie binnen Nederland, onder meer d.m.v. de website studiekeuzeinformatie.nl) presenteerde tot slot een voorstel om de bestaande database van Nederlandse opleidingsinstituten uit te breiden met informatie over het studieaanbod in de Caribische regio. Verdere uitwerking van de wijze waarop deze informatie in de database moet worden opgenomen en ontsloten via eilandelijke websites, wordt één van de onderwerpen waar het platform “Studeren in het buitenland” mee aan de slag zal gaan.