kop

Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Bonaire

STAATSCOURANT 30 DECEMBER 2011

Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Bonaire

Aan: Het bestuurscollege en de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland

Onderwerp: Aanpassing vergoedingen gezagdragers Bonaire

Doelstelling: Informatie

Juridische grondslag: Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES en Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES

Relaties met andere circulaires: 16 juni 2011, nr. 2011-2000218900

Ingangsdatum: 1 januari 2012

Geldig tot: Nadere berichtgeving Datum: 21 december 2011

Kenmerk: 2011-2000566549

Door middel van deze circulaire wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van de bezoldiging en de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van het openbaar lichaam Bonaire.

1. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Caribisch Nederland

Inhoud arbeidsvoorwaardenoverkomst.

Op 14 december 2011 is de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Caribisch Nederland ingaande 1 januari 2012 met een looptijd van 1 jaar (1 januari 2012–31 december 2012) definitief vastgesteld. In het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES en het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES is bepaald dat de afspraken over wijzigingen in de bezoldiging van ambtenaren door middel van een ministeriële regeling worden doorgevoerd in de aanspraken van politieke gezagdragers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vooruitlopend op deze ministeriële regeling informeer ik u over deze wijzigingen en kunt u deze ook al doorvoeren.

Het betreft de volgende afspraken:

1.De salarissen worden per 1 januari 2012 verhoogd met 3,25%.

2.De vakantie-uitkering wordt omgezet in een opbouwsysteem waarbij elke maand een percentage van dat maandinkomen wordt opgebouwd als recht op vakantie-uitkering. Tevens wordt de vakantie-uitkering enkel nog berekend over het maandsalaris en pensioengevende toelagen. Het maandelijkse opbouwpercentage wordt per 1 juni 2012 verhoogd met 0,5% tot 7,5%.

3.De in 2011 ingevoerde eindejaarsuitkering van $ 300, die per gewerkte maand voor 1/12 wordt opgebouwd, wordt ingaande januari 2012 verhoogd met $ 200 tot totaal jaarlijks $ 500 bruto.

Toepassing van bovenstaande overeenkomst heeft de volgende (financiële) consequenties voor de gezaghebbers, eilandgedeputeerden, eilandsraadsleden en commissieleden van het openbaar lichaam Bonaire.

2. Salarisaanpassing gezaghebbers

Op grond van artikel 2 van het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES wordt de bezoldiging van de gezaghebber van Bonaire genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a, van het genoemde rechtspositiebesluit op jaarbasis met ingang van 1 januari 2012 met 3,25% verhoogd van $ 70.845 naar $ 73.147.

3. Salarisaanpassing eilandgedeputeerden

Op grond van artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES wordt de bezoldiging van de eilandgedeputeerde van Bonaire genoemd in artikel 2, eerste lid, van het genoemde rechtspositiebesluit op jaarbasis met ingang van 1 januari 2012 met 3,25% verhoogd van $ 62.008 naar $ 64.023.

4. Aanpassing vergoeding voor de werkzaamheden eilandsraadsleden

Op grond van artikel 1, derde lid, van het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES wordt de vergoeding voor de werkzaamheden van de eilandsraadsleden van Bonaire genoemd in artikel 1, eerste lid, van genoemd rechtspositiebesluit op jaarbasis met ingang van 1 januari 2012 met 3,25% van $ 6.629 naar $ 6.844.

5. Aanpassing onkostenvergoeding eilandsraadsleden

Op grond van artikel 1, derde lid, van het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES wordt de vergoeding van de onkosten van de eilandsraadsleden van Bonaire genoemd in artikel 1, eerste lid, van genoemd rechtspositiebesluit op jaarbasis met ingang van 1 januari 2012 met 3,25% verhoogd van $ 1.125 naar $ 1.162.

6. Commissieleden

Op grond van artikel 1, derde lid, van het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES wordt de maximumvergoeding voor een lid van een commissie van Bonaire voor het bijwonen van een vergadering genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b, met 3,25% verhoogd. De maximumvergoeding wordt verhoogd van $ 62 naar $ 64.

7. Vakantie-uitkering

Op grond van artikel 3a van het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES en artikel 2d van het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES ontvangen de gezaghebbers resp. de eilandgedeputeerden een vakantie-uitkering.

Met ingang van 1 juni 2012 wordt de vakantie-uitkering van gezaghebbers en eilandgedeputeerden verhoogd met 0,5% tot 7,5%.

De vakantie-uitkering wordt omgezet in een opbouwsysteem waarbij elke maand een percentage van dat maandinkomen wordt opgebouwd als recht op vakantie-uitkering. Tevens is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst afgesproken dat de vakantie-uitkering enkel nog wordt berekend over het maandsalaris en pensioengevende toelagen. Op basis van artikel 12, eerste lid, onder b, van het Pensioenbesluit politieke gezagdragers wordt verstaan onder de pensioengevende bezoldiging de vaste inkomensbestanddelen waarop de politieke gezagdrager op de dag voorafgaande aan het ontslag aanspraak had.Onkostenvergoedingen, onder welke benaming dan ook, worden niet gerekend tot de bezoldiging.

De vakantie-uitkering geldt niet voor eilandsraadsleden, omdat het lidmaatschap van de eilandsraad in beginsel een nevenfunctie is.

8. Eindejaarsuitkering

Op grond van artikel 3a van het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES en artikel 2d van het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES ontvangen de gezaghebbers resp. de eilandgedeputeerden een eindejaarsuitkering.

Ingaande januari 2012 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van $ 300 verhoogd met $ 200 tot totaal $ 500 bruto. Dit laatste bedrag wordt in 2012 per gewerkte maand voor 1/12 opgebouwd. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand december. De eindejaarsuitkering maakt als vast inkomensbestanddeel deel uit van de berekeningsgrondslag voor het pensioen.

De eindejaarsuitkering geldt niet voor eilandsraadsleden, omdat het lidmaatschap van de eilandsraad in beginsel een nevenfunctie is.

9. Wijziging in het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES

Op grond van de oorspronkelijke redactie van artikel 2, onder a, van het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES kregen politieke gezagdragers die na hun aftreden opnieuw een politiek ambt bekleden geen recht op een uitkering. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een eilandgedeputeerde die na de verkiezingen aftreedt, maar wel is gekozen als lid van de eilandsraad, geen uitkering ontvangt. Dat leidt in een dergelijk geval tot een aanzienlijke inkomstenvermindering.

Een soortgelijke functionaris als een wethouder krijgt na aftreden op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wel een uitkering, ook als hij na zijn aftreden het lidmaatschap van de gemeenteraad aanvaardt. De formulering van artikel 2 van het Pensioenbesluit is daarom zodanig aangepast, dat ook de afgetreden gezagdrager die opnieuw als politieke gezagdrager aantreedt zijn uitkeringsrecht behoudt. Vanzelfsprekend wordt dan wel de vergoeding of bezoldiging van de nieuwe functie verrekend met de uitkering.

10. Aanspraken waarnemend gezaghebber

Als een gezaghebber tijdelijk zijn ambt niet kan vervullen, treedt de vervangingsregeling van artikel 90 WolBES in werking. Bij korte afwezigheid vervangt een eilandgedeputeerde die als zodanig is aangewezen de gezaghebber; een lid van de eilandsraad vervangt de gezaghebber als voorzitter van de eilandsraad. Er is dan geen financiële vergoeding voor de duur van de vervanging.

Bij vervanging langer dan 30 dagen treedt het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES in werking.

Naast deze reguliere wijze van vervanging kan de Rijksvertegenwoordiger op grond van artikel 91 WolBES een externe waarnemer benoemen. Beoogd was dat die situatie zich zou voordoen bij langdurige verhindering van de gezaghebber, bijvoorbeeld wegens ziekte, of wanneer het ambt vacant is (ontstentenis); vergelijk de benoeming van een waarnemend burgemeester door de commissaris van de Koningin.

De openbare lichamen gaan echter uit van een permanent benoemde waarnemer die van tijd tot tijd de gezaghebber vervangt.

Met de waarneming van de gezaghebber op basis van artikel 91 WolBES is weliswaar een andere situatie beoogd, maar de letter van de wet verzet zich niet tegen een dergelijke toepassing van een permanent benoemde waarnemend gezaghebber. Reden voor de toenmalige waarnemend Rijksvertegenwoordiger om eind vorig jaar op verzoek van de eilanden voor elk openbaar lichaam een waarnemend gezaghebber aan te wijzen.

In het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES was echter geen rekening gehouden met een permanente waarnemer en het besluit is daarom thans aangepast.

De aanpassing is geënt op artikel 76 van de voormalige Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) waarin wel werd uitgegaan van een permanente waarneming van de gezaghebber.

Op grond van de gewijzigde formulering van het derde en vierde lid van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES ontvangt de waarnemend gezaghebber die ook daadwerkelijk met de waarneming is belast voor de tijd van de waarneming de bezoldiging van de gezaghebber met inbegrip van de toelagen:

–indien de waarneming dertig dagen of langer onafgebroken heeft geduurd of

–in een tijdvak van zes maanden in totaal dertig dagen of langer heeft geduurd, dan wel

–in een tijdvak van twaalf maanden in totaal zestig dagen of langer heeft geduurd.

–Op de waarnemend gezaghebber die voor een periode van naar verwachting een jaar of langer met de waarneming zal zijn belast, is het Rechtspositiebesluit gezagdragers BES van overeenkomstige toepassing.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze:

L.D.P. Lombaers,

directeur Arbeidszaken Publieke Sector.