kop

CBS:Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050

 

10-10-2020 00:00

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige prognose uiteengezet. De vorige prognose is uitgebreid gedocumenteerd in Statistische Trends.

In de update van de bevolkingsprognose zijn extra waarnemingen opgenomen, namelijk de cijfers van januari 2019 tot en met mei 2020. Deze extra waarnemingen zijn vooral van invloed op de startwaarden van de immigratie en emigratie in 2020.

Migratie

Bij migratie speelt vanaf maart 2020 de coronapandemie een rol. Op Bonaire lijkt de pandemie zowel de immigratie als de emigratie te beperken, maar het effect op de emigratie is groter. Op Sint Eustatius en Saba lijkt de pandemie alleen de emigratie te beperken. De immigratie naar Sint Eustatius en Saba ligt in 2020 in de nieuwe prognose wel lager dan die volgens de vorige prognose, maar dat hangt samen met een daling die al in de maanden voorafgaand aan de pandemie is ingezet.

Er is aangenomen dat de beperkende invloed van de pandemie op de migratie van personen geboren in de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba en Europees Nederland in 2022 ongeveer gehalveerd zal zijn en in 2025 verdwenen. Voor personen die elders geboren zijn is aangenomen dat het effect in 2023 ongeveer gehalveerd zal zijn en in 2026 verdwenen. De duur van de pandemie is zeer onzeker. In een optimistisch scenario is er in 2021 al een vaccin of goede behandeling wijd beschikbaar, maar het virus kan ook langduriger blijven rondwaren. Net als in de prognose uit 2019 wordt vanaf 2050 uitgegaan van een migratiesaldo van nul, dus jaarlijks evenveel immigranten als emigranten.

Sterfte

Tot en met mei 2020 heeft de pandemie niet tot hogere sterfte geleid op Caribisch Nederland. Aangenomen is dat er in de tweede helft van 2020 en tot en met 2024 wel enige verhoging van de sterfte is. Omdat de sterfte vooral voor ouderen verhoogd is en Caribisch Nederland een jonge bevolking heeft, is het effect klein: enkele sterfgevallen extra per jaar. Het bijwerken van het leeftijdspatroon van de sterftekansen, nu gebaseerd op de CBS Kernprognose voor Europees Nederland van 2019 in plaats van die uit 2018, heeft een ongeveer even groot effect.

Geboorte

Een effect van de pandemie op het geboortecijfer is logischerwijze nog niet zichtbaar. In deze prognose is hiervoor ook nog geen aanname gemaakt.

Inwonertal

Het aantal inwoners van Caribisch Nederland steeg in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2020 van 21 duizend naar 26 duizend. Dat komt neer op een groei van ruim 2 procent per jaar. Tot en met 2024 voorziet de prognose ook een bevolkingsgroei van zo’n 2 procent per jaar met daarna een geleidelijke vertraging. Naar verwachting komt rond 2046 de groei tot stilstand. Caribisch Nederland zal tegen die tijd bijna 35 duizend inwoners tellen.

Van de drie eilanden is sinds 2011 het inwonertal van Bonaire het sterkst gegroeid. Ook de prognose voorziet voor Bonaire de sterkste groei: van 21 duizend in 2020 naar 28,5 duizend rond 2045. Sint Eustatius groeit naar verwachting van 3,1 duizend inwoners naar 3,9 duizend. Voor Saba wordt een groei verwacht van 1,9 naar 2,4 duizend inwoners.

De aangepaste veronderstellingen leiden ertoe dat in vergelijking met de vorige prognose Caribisch Nederland in 2050 ruim 4 procent (ofwel 1 400) meer inwoners telt. Voor Bonaire (1 250 personen) en Sint Eustatius (200 personen) bedraagt dit percentage 5 en voor Saba geldt dat de bevolkingsomvang in 2050 volgens beide prognoses vrijwel gelijk is gebleven.

Omdat net als in de vorige prognose migratie de grootste bijdrage aan de bevolkingsgroei levert, zal ook volgens de nieuwe prognose vooral het aantal buiten Caribisch Nederland geboren inwoners toenemen. Het aandeel in Europees Nederland geboren inwoners is de laatste jaren gestegen van 9 procent in 2011 naar 13 procent in 2020. Volgens de prognose stijgt dit aandeel verder tot 16 procent in 2041. De vorige prognose resulteerde in vergelijkbare percentages.

Bronnen

Lees meer over