kop

CBS: Bijna 4.400 leerlingen op scholen in Caribisch Nederland

In het schooljaar 2015/'16 volgen bijna 4.400 leerlingen onderwijs op de zogenaamde BES-eilanden. Dit zijn de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba van Caribisch Nederland die sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland zijn. Het gaat hierbij om onderwijs dat door de overheid bekostigd is.

Ongeveer de helft van de leerlingen zat op een school voor (speciaal)basisonderwijs ((s)bao), een derde op een school voor voortgezet onderwijs (vo) en de rest op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Van de BES-eilanden heeft Bonaire de meeste inwoners en ook het grootste aantal leerlingen dat daar naar school gaat. Het aantal leerlingen op scholen op St. Eustatius en Saba is veel kleiner.

Vooral het aantal leerlingen binnen het mbo is daar relatief laag. Pas vanaf schooljaar 2012/'13 is het mogelijk een mbo-opleiding op één van beide Bovenwindse eilanden te volgen. Op Bonaire is het aantal mbo-leerlingen sinds 2009/'10 meer dan drie keer zo veel geworden. Dit aantal is toegenomen van 209 leerlingen in 2009/'10 tot 665 leerlingen in 2015/'16. De groei van het aantal leerlingen op scholen op Bonaire gaat samen met een groei van het totaal aantal jongeren op dit eiland.

Deze en andere cijfers over leerlingen op scholen in Caribisch Nederland zijn te vinden in de CBS-StatLinetabel 'Caribisch NL; leerlingen, onderwijssoort, leeftijd'. Deze tabel is hier te vinden

Caribisch Nederland is de benaming van de Nederlandse eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba, de zogenaamde BES-eilanden. De eilanden zijn sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. Met deze nieuwe status zijn de eilanden officieel erkend als openbaar lichaam van Nederland. Dit is geregeld in de Wet Openbare lichamen BES.

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.

Alle leerlingen zijn geteld op 1 oktober van elk schooljaar.

(Speciaal) basisonderwijs ((s)bao)

In Caribisch Nederland bestaat het door de overheid bekostigde primair onderwijs uit basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Scholen voor speciaal onderwijs, vallend onder de wet op de expertisecentra, zijn particulier en zitten niet in deze cijfers.

Voortgezet  onderwijs (vo)

Hieronder vallen de opleidingen:

- basisvorming (eerste twee leerjaren algemeen);

- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);

- arbeidsgericht onderwijs (ago) voor leerlingen met leer- en gedragsstoornissen, in Nederland is dit het praktijkonderwijs;

- havo;

- vwo.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het mbo bestaat uit:

- beroepsopleidende leerweg (bol);

- beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Bij zowel bol als bbl worden de volgende niveaus onderscheiden:

- niveau 1: assistent;

- niveau 2: beroepsbeoefenaar;             

- niveau 3: vakfunctionaris;

- niveau 4: middenkaderfunctionaris of specialist