kop

Brief op 13 augustus van CFT naar Gezaghebber Bonaire

Geachte heer Rijna,

Op 30 juli jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de tweede uitvoeringsrapportage (UR) en de tweede begrotingswijziging (BW) van het begrotingsjaar 2021 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Met dit schrijven ontvangt u op basis van artikel 22 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) de reactie van het Cft op de tweede UR en de tweede BW 2021.

De UR en de BW zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkelingen die in de UR worden gerapporteerd, resulteren rechtstreeks in de voorgestelde BW. Het Cft heeft daarom de reactie op de UR en het advies bij de BW in één brief verwerkt.

Oordeel

Het OLB presenteert tot en met het tweede kwartaal een voorlopig positief resultaat van USD 6,5 miljoen. De goedgekeurde begroting gaat uit van een nihil saldo over het gehele jaar. Het positieve resultaat tot en met het tweede kwartaal wordt veroorzaakt door een lagere realisatie van de lasten ten opzichte van de begroting. Het Cft vraagt u nogmaals zorg te dragen dat de door de Eilandsraad vastgestelde begroting wordt uitgevoerd en waarmee een begrotingsoverschot aan het einde van het jaar wordt voorkomen. De afgelopen jaren realiseerde Bonaire begrotingsoverschotten waardoor de algemene reserve fors is toegenomen. Het Cft verzoekt u om in de derde UR een bestedingsplan op te nemen zodat zowel de beschikbare begrotingsmiddelen als de ruimte binnen de financiële reserves ten goede kunnen komen aan voorzieningen voor de inwoners.

Lees verder