kop

Bouw van 100 woningen per jaar

Fundashon Cas Boneriano (FCB) heeft op vrijdag 25 februari ver­schillende overeenkom­sten gesloten in verband met de aanvang van het project van 101 volkswo­ningen bij Nieuw Amsterdam, Nikiboko.

 

Ten eerste werd er een presta­tieovereenkomst getekend tus­sen Fundashon Cas Boneriano en Openbaar Lichaam Bonaire. Verder was er ook de onderteke­ning van een leningovereen­komst tussen FCB en Obna (Ontwikkelingsbank Nederland­se Antillen) en de ondertekening van een overeenkomst voor de infrastructuur van het project tussen FCB en BWM (Bonaire­aanse Wegenbouw Maatschap­pij).

 

Volgens de directeur van FCB, Ben Oleana, openen deze overeenkomsten de weg voor een positieve ontwikkeling, zo­wel voor FCB als voor Bonaire. Hij bedankte iedereen die dit project mogelijk heeft gemaakt. Obna financiert het project voor 10 miljoen gulden. Het is de be­doeling om de komende vijf ja­ren, honderd woningen per jaar te bouwen. Gedeputeerde James Kroon (volkshuisvesting) was ook aanwezig bij deze gelegen­heid. Hij bracht naar voren dat dit project het probleem van wo­ningtekort oplost en dat het ook voor werk zorgt.

Richard Sprok, directeur van Obna zei dat hij blij is met dit be­langrijke proces en dat hij ver­trouwen heeft dat Ben Oleana goed werk zal doen.

 

Bonaireaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) is belast met de infrastructuur voor het project bij Nieuw Amsterdam. Volgens Wendel Bonafacia van BWM gaat het hier om een be­langrijk project. Hij gaf de aan­wezigen een beeld van de werk­zaamheden die gedaan moeten worden op het gebied van infra­structuur. De adjunct-directeur mevrouw Helga Kessels van wooncorporatie Aert Swa­ens benadrukte in haar toe­spraak het belang van de woon­visie voor Bonaire die onlangs is geaccepteerd.

 

Bron Antilliaans Dagblad