kop

Bevolkingsstatistiek Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Bevolkingsstatistiek geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking van Caribisch Nederland op 1 januari. Tevens geeft de statistiek informatie over de veranderingen die van jaar op jaar optreden in de omvang en samenstelling van de bevolking, door geboorte, sterfte en migratie.

Doelpopulatie

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Deze gegevens hebben betrekking op alle personen die in de PIVA zijn opgenomen. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Caribisch Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente).

Statistische eenheid

  • Personen.

Aanvang onderzoek

De in de tabel opgenomen cijfers over de periode 2002-2010 zijn afkomstig van het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA). Het startpunt van deze cijfers is de volkstelling in 2001. Cijfers van de volgende jaren zijn bepaald door mutatiegegevens op het niveau van het voorgaande jaar toe te passen. De mutatiegegevens zijn afkomstig van de bevolkingsadministraties van de eilanden. Het gaat hier om geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
Voor deze methode is vanaf 2002 tot 2010 gekozen omdat de volkstelling  toen een betere basis gaf voor de omvang van de bevolking dan de bevolkingsadministratie. 
Vanaf 2011 zijn de cijfers gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS). Vanaf dat jaar worden de cijfers gemaakt met gegevens die direct uit de bevolkingsadministratie afkomstig zijn. 
Nadere analyse van de gegevens en plaatselijk onderzoek hebben uitgewezen dat de PIVA-bestanden inmiddels van voldoende kwaliteit zijn om cijfers over de stand van de bevolking samen te stellen.

Frequentie

  • Jaarlijks.

Publicatiestrategie

  • In juni worden de voorlopige cijfers per 1 januari van dat jaar gepubliceerd. Als er enkele jaren ervaring met de PIVA is opgedaan worden vervolgens elk jaar in deze maand ook de voorlopige cijfers van het jaar daarvoor vervangen door definitieve cijfers.

 

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

  • Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

  • Elektronische gegevensverstrekking door eilanden van Caribisch Nederland.

Berichtgevers

  • Eilanden van Caribisch Nederland.

Steekproefomvang

  • Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. 
Ter controle zijn de PIVA-bestanden gekoppeld met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Hieruit bleek dat het aantal dubbel ingeschrevenen klein is. Een dubbel ingeschrevene staat ingeschreven op een van de eilanden van Caribisch Nederland én in een van de gemeenten in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat een dubbel ingeschrevene zowel in de PIVA als de GBA is opgenomen. Aangezien informatie ontbreekt over de (on-) juistheid de inschrijving in de PIVA en de GBA en de omvang hiervan statistisch niet relevant is, is dit niet gecorrigeerd.
Vanwege beperkte medische voorzieningen op een eiland wordt voor bevallingen vaak uitgeweken naar een ander eiland. Enkele dagen na de geboorte keren moeder en kind weer terug naar het wooneiland. In de PIVA zijn in een aantal gevallen de baby's als immigranten geadministreerd. In de bevolkingsstatistieken worden ze echter niet als immigranten, maar als geboorten op het wooneiland waarnaar teruggekeerd is, geteld.

Weging

Niet van toepassing.


Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is volledig.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens van 2002-2010 afkomstig van het CBS Nederlandse Antillen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. De gegevens van 2010 tot heden afkomstig van het CBS zijn ook volgtijdelijk vergelijkbaar. De gegevens van het CBS Nederlandse Antillen en het CBS bevatten in 2010 een trendbreuk. De oorzaak hiervan is de eerder beschreven wijziging in methodiek.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.