kop

BES eisen uitbreiding werking Kinderbijslagwet

 

Het Bestuurscollege van Bonaire wil een uitbreiding van de werking Algemene Kinder­bijslagwet (AKW) naar de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba). Een brief hierover is recentelijk gestuurd naar de Nederlandse minister-president Mark Rutte en de Nederlandse minister van Binnen­landre Zaken (BZK), Piet Hein Donner.

In de brief stelt het Be­stuurscollege dat `Bonaire, St. Eustatius en Saba elk deel uitmaken van het staatsbestel van Nederland', aldus artikel l lid 2 van het Statuut. Deze openbare li­chamen maken integraal deel uit van Nederland.

Om deze reden verzoekt het Bestuurscollege de Neder­landse regering om middels een wetswijziging de wer­king van de AKW op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk begin 2012, wordt uitgebreid naar de BES-eilanden. "Ne­derlandse kinderen in BES hebben immers ook aan­spraak op bescherming; zorg en financiële steun, evenals Nederlandse kinderen in Nederland. Dit brengt het gelijkheidsbeginsel van art. 1 Grondwet met zich mee", staat in de brief.

Het Bestuurscollege zegt een beroep te doen op de logische juridische consequentie van artikel 1 van de Grondwet en op het moreel van de Ne­derlandse regering en bevol­king, omdat vele kinderen op de BES-eilanden extra fi­nanciële steun gewoon hard nodig hebben, meer nog dan Nederlandse kinderen in Nederland, waar de lonen en andere sociale voorzie­ningen gemiddeld ongeveer twee tot drie keer hoger lig­gen dan op de BES-eilanden. "De levensstandaard van vele kinderen op de BES­-eilanden is niet toereikend - dit mag bekend worden ver­ondersteld bij Rijksdienst Caribisch Nederland - en er is daarom des te meer reden om de werking van de AKW naar de BES-eilanden uit te breiden", aldus het Be­stuurscollege.

Het Bestuurscollege stelt verder dat de AKW in Ne­derland uit de algemene middelen van de Nederland­se overheid wordt betaald. "De BES-eilanden dragen vanaf 1 januari 2011 bij aan de algemene middelen van de Nederlandse overheid. Er is dus ook geen financieel­ economische reden of argu­ment om de werking van de AKW niet uit te breiden tot de BES-eilanden. Op de BES-eilanden zouden onge­veer 2600 gezinnen in aan­merking komen voor kin­derbijslag. Gemiddeld is de kinderbijslag per gezin per jaar ongeveer 1790 euro. Dit betekent dat volledige uit­breiding van de AKW naar de BES-eilanden ongeveer 4.475.000 euro zou gaan kosten. Dit is natuurlijk niet niks, maar moet worden be­zien in relatie tot het totaal dat in Nederland jaarlijks in verband met de AKW wordt uitgegeven (3,4 miljard euro in 2009). Bovendien gaat het niet alleen om het geld. Het gaat om het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen. Financiële over­wegingen behoren dan se­cundair te zijn."

 

Bron Amigoe 9 mei 2011