kop

200 vacatures bij Regionaal Service Centrum

 

Het Regionaal Service Centrum (RSC) werkt samen met de bestuurders van Bonaire aan 96 projecten in het kader van de transitie. Hierna wordt RSC de werkgever voor alle rijksambtenaren op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Een wervingscam­pagne is gestart om de ruim 200 vacatures eveneens per de transitiedatum vervuld te krijgen.

 

Dat staat in de tweede voortgangsrapportage van BES-commissaris Henk Kamp aan staatssecreta­ris Ank Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die nu openbaar is geworden. De rapportage dateert van begin deze maand en heet `Nog tien weken'

In totaal gaat het om zo'n 600 formatieplaatsen bij het RSC, waarvoor de de­partementen de zogeheten organisatie- en formatierap­porten hebben opgesteld. De vakbonden hebben met deze rapporten ingestemd en de departementen werken inmiddels aan de verdere uitwerking. Van het land Nederlandse Antillen en de drie eilanden komen onge­veer 400 medewerkers over, die per 10 oktober 2010 zul­len worden aangesteld als rijksambtenaar BES van het RSC. De werving van nieuwe medewerkers richt zich in het bijzonder op personen die in de Nederlandse Antil­len wonen of hier geboren zijn en nu in Nederland wo­nen. Gebleken is dat het niet eenvoudig is om voor de va­catures geschikte kandida­ten te vinden, al is het maar omdat de opbouw van de Ne­derlandse overheid niet ten koste mag gaan van de amb­telijke personeelsbezetting van de eilandsoverheden.

 

Fiscale wetgeving

Eilandbestuurders, onder­nemers en particulieren hebben bij het RSC hun be­zorgdheid geuit, zo schrijft de commissaris, over de onduidelijkheid voor wat be­treft de fiscale wetgeving voor de BES-eilanden. De fiscale wetten moet nog door de Tveede Kamer worden behandeld terwijl die op 1 januari 2011 al van kracht zouden moeten worden. "Vijf maanden voor het eind van het jaar weet men nog niet met welke fiscale bepalingen in het nieuwe jaar rekening gehouden moet worden. Ik deel deze zorgen en hoop dat snel de benodigde duidelijk­heid geboden kan worden", schrijft Kamp.

 

Rijksvertegenwoordiger

Met ingang van de transitie­datum 10-10-'10 zal de tijde­lijke functie van commissa­ris voor Bonaire, St. Eusta­tius en Saba op grond van de Wet openbare lichamen Bo­naire, St. Eustatius en Saba (WolBES) overgaan op die van Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. De Rijksvertegenwoor­diger vormt de bestuurlijke schakel tussen het Rijk en de openbare lichamen en is een bestuursorgaan met wette­lijke taken die voor een deel zijn genoemd in de WolBES. Hij bevordert de samenwer­king tussen de rijksambte­naren van de verschillende departementen en is belast met het toetsen van beslui­ten van de openbare licha­men, onder meer waar het gaat om benoeming, schor­sing en ontslag van eilands­ambtenaren. Vernietiging van besluiten vindt plaats door de minister van BZK, op voordracht van de Rijks­vertegenwoordiger. Verder moeten sommige eilandsver­ordeningen door de Rijks­vertegenwoordiger worden goedgekeurd voordat deze in werking treden. In geval van taakverwaarlozing kan de Rijksvertegenwoordiger in de plaats treden van het Bestuurscollege of de gezag­hebber.

De Rijksvertegenwoordiger wordt - met uitzondering van de taken die zijn voorbe­houden aan de minister van BZK - de beheerder van het nieuwe politiekorps en het nieuwe brandweerkorps van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgt de Rijksvertegenwoordiger een coördinerende rol bij de hulpverlening en kan hij bij­stand vragen van de politie en de krijgsmacht.

 

Bron: AMIGOE 24 augustus 2010

 

Het wordt tijd voor een traineeprogamma, brief naar Ank Bijleveld