kop

Voortgangrapportage over het sociaal minimum

Zie hier de voortgangrapportage over het sociaal minimum voor Caribisch Nederland.

BIJLAGE 1 – VOORTGANGSRAPPORTAGE IJKPUNT SOCIAAL MINIMUM CARIBISCH NEDERLAND 2023 De toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland van 27 juni 20191 toegezegd om beide Kamers jaarlijks te informeren over de voortgang van de gezamenlijke inzet van het kabinet en de openbare lichamen om de situatie van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. In deze bijlage wordt gerapporteerd over de voortgang. Bij het vaststellen van het ijkpunt voor het sociaal minimum in 2019 is uitgegaan van de minimaal noodzakelijke kosten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek van Regioplan.2 Het onderzoek liet zien dat een aanzienlijk deel van de mensen in Caribisch Nederland onder het ijkpunt zit. Het kabinet en de openbare lichamen zijn samen aan zet om de in het onderzoek van Regioplan waargenomen kloof tussen de inkomens en noodzakelijke kosten van levensonderhoud te dichten. Om het ijkpunt voor het sociaal minimum te bereiken, is gekozen voor een driesporenaanpak. Dit betreft het verhogen van de minimumlonen en –uitkeringen, het verlagen van de kosten van levensonderhoud en het werken aan de economie en arbeidsmarkt. In paragraaf I van deze bijlage wordt de voortgang op de drie sporen beschreven. In paragraaf II is het ijkpunt sociaal minimum voor 2023 vastgesteld en wordt u geïnformeerd over de monitoring van de inzet op het ijkpunt. In paragraaf III is de ontwikkeling van het inkomen van diverse huishoudtypes over de jaren heen in beeld gebracht. In paragraaf IV zijn de tabellen opgenomen waarin de bedragen van de werkelijke kosten voor levensonderhoud uit het rapport van Regioplan (2018) voor 2023 zijn geïndexeerd. Tot slot is in paragraaf V een uitsplitsing van de monitoring van de inzet op het ijkpunt naar eiland niveau opgenomen.

Lees verder