kop

Visie van het Openbaar Lichaam Bonaire

       

Kralendijk - De overheid van Bonaire heeft een visie vastgesteld voor de ontwikkeling van ons eiland in de komende jaren tot en met 2025. Deze visie staat vastgelegd in het document “Een visie op de toekomst van Bonaire, Caribisch Nederland”.

De visie luidt: “Optimaal levensgeluk voor de huidige en toekomstige generaties van Bonaire” en wordt als volgt omschreven: 

 “Bonaire kiest voor duurzame ontwikkeling van welzijn en welvaart in de meest brede zin des woords. Wij werken aan een optimaal levensgeluk voor de huidige en toekomstige generatie inwoners van Bonaire, Caribisch Nederland. Dit levensgeluk wordt bepaald door de mogelijkheid om een gezond en evenwichtig bestaan te leiden, waarbij er voor iedereen voldoende welvaart is en de ruimte bestaat om zich in zijn sociaal maatschappelijke omgeving te ontplooien. Van groot belang daarbij is de omgang met de natuur. Het streven naar balans tussen natuur en sociaal economische ontwikkeling is noodzakelijk om ook het welzijn van toekomstige generaties te garanderen.”

De fundamentele uitgangspunt is dat de mens centraal staat. De overheid staat dienstbaar aan de gemeenschap door een evenwichtige en beheerste groei te faciliteren en te stimuleren. Om dit te verwerkelijken kiest de overheid voor een evenwichtige benadering van de drie dimensies: economisch, sociaal/cultureel en ecologisch, met een blijvend welzijn van de mens als centrale speerpunt.

De visie wordt verder gedefinieerd in maatschappelijke doelen:

1. Sociale samenhang met behoud van de eigen gemeenschappelijke Bonairiaanse identiteit

2. In Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau

3. Inkomen en werkgelegenheid door evenwichtige en duurzame economische groei

4. Duurzame omgang met onze natuur

5. Sterk bestuur en voldoende capaciteit

6. Representatieve belangenbehartiging

 

Om deze doelen te realiseren, onderneemt de overheid programma’s die moeten leiden tot een verbetering van het sociaal zekerheidsstelsel, een integrale wijkontwikkeling met aandacht voor sociaal-maatschappelijke problemen en kwetsbare groepen, investeringen in de infrastructuur waaronder het wegennetwerk en de zee- en luchthaven, stimulering van het ondernemers- en investeringsklimaat, een verantwoord milieu- en natuurbeleid, verhoging van kwaliteit en diversificatie van toerisme met als label duurzaamheid, professionalisering en versterking van het bestuurlijk apparaat, en gestructureerde dialoog met sectoren in de gemeenschap.

In de komende maanden zal de overheid van Bonaire nauw samenwerken met onder andere stakeholders in de gemeenschap en de Rijksoverheid, om te bereiken dat deze visie tot uiting komt in de meerjarenplanning.