kop

Terrein voor Bonaireanen die in het buitenland wonen

 

Plannen voor nieuwe infrastructuur

In het Akkoord van Nieuw-Amsterdam voor de vorming van het Bestuurscollege van openbaar lichaam Bonaire, besteden de partijen PDB, MBL en PHU onder andere aandacht aan een aantal punten die betrekking hebben op infrastructuur.

Zo wil men tot een voorstel ko­men voor het standaardiseren van architectuur. Andere punten die naar voren komen zijn het construeren van wegen met inno­vatieve materiaal. Evalueren en behandelen van het masterplan strategische ontwikkeling Bonai­re 2010-2025 en het komen tot een bestemmingsplan voor Bo­naire. Men wil ook onderzoek doen om het problematiek van het parkeren in het centrum van Kralendijk op te lossen. Verder zal het Wegenfonds geëvalueerd worden. Men zal de mogelijkheid bekijken om een officiële ruimte voor drag-racing aan te wijzen in overleg met de betrokken organi­saties. Andere punten die naar voren komen zijn het bouwen van een centraal gebouw voor de overheid en alternatieven zoeken voor de bestaande gebouwen van de overheid. Er wordt zo spoedig mogelijk een vergadering georga­niseerd met de private sector: De mogelijkheid zal geboden wor­den aan lokale bedrijven om con­structiemateriaal conform het principe van eco-balance op te graven. Verder wordt er onder­zoek gedaan voor een publieke strand voor Rincon en de weg van Broertje Janga (alternatieve route naar Rincon) zal worden aange­legd. Andere punten onder het hoofdstuk van infrastructuur zijn een beleid ontwikkelen voor de uitgifte van terreinen. Verkave­lingplannen creëren. Het moge­lijk maken dat Bonaireanen die in het buitenland wonen een ter­rein kunnen krijgen om erop te bouwen. Het mogelijk maken dat Domein in plaats van erfpacht, terreinen kan verkopen aan het publiek. Fundashon Cas Boneria­no voorzien van terreinen op toplocaties. Het gebied van Sunset beach zal bestemd worden voor een hotel en een publieke strand. Er wordt ook gewerkt aan een re­habilitatieplan voor het huis van de gezaghebber. Nederland wordt benaderd voor de financie­ring hiervan.

 

Bron: Antilliaans Dagblad