kop

RCN neemt deel studieschuld over

In een po­ging voldoende gekwa­lificeerde ambtenaren te krijgen voor de Rijks­dienst Caribisch Neder­land op Bonaire, St. Eus­tatius en Saba, neemt de overheid gedeeltelijk de studieschuld over van mensen die bij de organi­satie in dienst treden.

De afspraak hiervoor, die al in januari gemaakt werd, is inmiddels geformaliseerd en uitgewerkt.

"Er wordt met deze regeling getracht een blijvende brain­drain van de goed opgeleide lokale bevolking te voorko­men. Tevens kan worden voorkomen dat Nederlan­ders worden ingevlogen met onvoldoende kennis van en ervaring met de Caribisch­ Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast heeft de regeling mogelijk ook een uitstra­lende werking op partners, vrienden en familie bij het ontdekken van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op de BES-eilanden", schrijft minister Piet Hein Donner van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

De gedeeltelijke overname van de studieschuld is aan een aantal voorwaarden ver­bonden. Zo heeft die alleen betrekking op schulden bij de Dienst Uitvoering Onder­wijs, de Nederlandse orga­nisatie voor studiefinancie­ring. De RCN zal als werk­gever maandelijks 65 dollar betalen voor de aflossing. Na drie jaar betaalt de RCN eenmalig een bedrag van 6500 dollar, waarmee de res­terende schuld kan worden afgelost. De overheid neemt ook de extra inkomstenbe­lasting over deze bedragen voor haar rekening. De rege­ling heeft een terugwerken­de kracht tot 1 januari 2011, waardoor ook mensen die eerder in dienst traden er gebruik van kunnen maken.

 

Voor meer informatie: info@rijksdienstCN.com

 

Bron Amigoe