kop

Rapport: Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland

Begin 2013 is IdeeVersa in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestart met het onderzoek “Taakverlichting en deregulering BESeilanden”.

Het doel van het onderzoek taakverlichting en deregulering is te onderzoeken of de eilandelijke taken eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Nagegaan wordt welke besparingen op korte of langere termijn te realiseren zijn. Het gaat primair om de huidige eilandelijke taken. De taakverdeling tussen Rijk en openbaar lichaam is leidend.

De centrale onderzoeksvraag is: Welke vormen van taakverlichting en deregulering zijn denkbaar en welke besparingen zijn daarmee te realiseren?

Gezien de onderzoeksopdracht en de staatsrechtelijke positie van de eilanden heeft het onderzoek plaatsgevonden vanuit de volgende uitgangspunten:

- Centraal staan de eilandelijke taken. Het onderzoek richt zich daarom alleen op de wetten die relevant zijn voor de eilandelijke taken. De rijkstaken noch de taakverdeling eilanden – Rijk wordt onderzocht. De raakvlakken tussen de eilandelijke en rijkstaken worden wel meegenomen. Eventuele aangedragen problemen met betrekking tot de taakverdeling worden benoemd als onderwerp voor de staatkundige evaluatie in 2015.

- Het onderzoek richt zich op de wetgeving van het Rijk met betrekking tot de eilandelijke taken. De juridische uitgangspunten en de beleidsdoelen van de wetten zijn het tweede uitgangspunt van dit onderzoek (zie hoofdstuk 2). Dit in samenhang met de legislatieve terughoudendheid afgesproken voor de eerste jaren na 10 - 10 - 10.

- Per 10 – 10 – 10 is een nieuw stelsel van wetgeving voor de eilanden van kracht geworden. Daarmee treedt een nieuwe fase van de transitie in: de implementatiefase. Deze fase loopt ten minste tot de staatkundige evaluatie. Dit onderzoek richt zich op de implementatiefase en daarmee op mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting die nu reeds kunnen worden opgepakt. Mogelijkheden die een bouwsteen kunnen vormen voor de evaluatie benoemen we afzonderlijk.

Lees meer