kop

Is Papiamentu de taal van minderheden in Nederland?

De Bonaireaan woont op het eiland Bonaire en in het land Nederland??!!

Ja, oh U zegt nee. In welk land dan wel? Caribisch Nederland? Nee, dat is geen land. Het is een deel van het land Nederland.

Deze vragen komen met regelmaat bij onze redactie binnen.

Ik ben geboren op Bonaire en ben naar Nederland gegaan voor 2010 om te studeren en daar was ik een niet westerse allochtoon. Nu wil ik naar Bonaire terug en wordt ik nu weer een autochtoon op mijn eiland?

Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, Straatsburg, 05-11-1992

Geldend van 01-03-1998 t/m heden

 

Preambule

De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben ondertekend,

Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is het tot stand brengen van een grotere eenheid tussen zijn leden, vooral met het oog op het behoeden en verwezenlijken van de idealen en beginselen die hun gemeenschappelijk erfdeel vormen;

Overwegende dat de bescherming van de historische regionale talen of talen van minderheden in Europa, waarvan sommige geheel dreigen te verdwijnen bijdraagt aan de instandhouding en ontwikkeling van de culturele rijkdom en tradities van Europa;

Overwegende dat het recht om een regionale taal of taal van een minderheid in het particuliere en openbare leven te gebruiken een onvervreemdbaar recht is overeenkomstig de beginselen neergelegd in het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten en in overeenstemming met het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Gelet op de werkzaamheden verricht binnen de CVSE en met name de Slotakte van Helsinki van 1975 en het document van de Bijeenkomst van Kopenhagen van 1990;

De waarde van de wisselwerking tussen verschillende culturen en van meertaligheid beklemtonende en overwegende dat de bescherming en bevordering van regionale talen of talen van minderheden niet ten koste mag gaan van de officiële talen en van de noodzaak deze te leren;

Zich ervan bewust dat de bescherming en bevordering van regionale talen of talen van minderheden in de verschillende landen en regio's van Europa een belangrijke bijdrage vormen aan de opbouw van een Europa dat is gegrondvest op de beginselen van democratie en culturele verscheidenheid binnen het kader van nationale soevereiniteit en territoriale integriteit;

In aanmerking nemende de specifieke omstandigheden en historische tradities in de verschillende regio's van de Europese Staten,

Zijn het volgende overeengekomen: lees hier verder

Brief BZK 1 november 2014

Brief BZK 2 maart 2015

EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES 14 december 2016

Wikipedia: Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden