kop

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 27-06-2019 | 20:51

Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Vanaf 2020 is er jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang. Met het geld kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang naar beneden en komt er meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van werknemers in de kinderopvang. De ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK dragen bij aan het versterken van de opvang op de eilanden, in nauwe samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Uitgangspunt van het meerjarenprogramma Bes(t) 4 Kids is dat alle kinderen in Caribisch Nederland, in de leeftijd nul tot en met twaalf jaar, gebruik kunnen maken van kinderopvang. Financiële toegankelijkheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Op dit moment is de opvang op de eilanden naar verhouding duur. Hierdoor kan een deel van de ouders de kosten voor dagopvang of buitenschoolse opvang niet opbrengen. Daarbij is het aantal kinderen dat een risico heeft op een ontwikkel- of leerachterstand groot. Door te investeren in kwaliteit, de kosten van de opvang te verlagen en voorschoolse educatie een vast onderdeel te maken van de kinderopvang, wil het kabinet stimuleren dat meer kinderen zich kunnen ontwikkelen en meer ouders gaan werken.

Alle ouders in Caribisch Nederland moeten gebruik kunnen maken van goede, veilige en toegankelijke opvang. Gezamenlijk zetten we er de schouders onder om dit te bereiken. Zo werken we aan de toekomst van de eilanden, pakken we armoede aan en zorgen we voor een betere start voor onze kinderen.

Staatssecretaris Tamara van Ark

Naast betere toegankelijkheid komen er kwaliteitseisen voor de voorzieningen, een goed toezicht daarop en wordt er geïnvesteerd in scholing van werknemers. Het kabinet wil ook de aansluiting tussen de kinderopvang en het primair onderwijs verbeteren. Gezien het relatief grote aantal kinderen met behoefte aan ondersteuning of zorg is de samenwerking met zorgorganisaties daarnaast een belangrijk aandachtspunt.

De impuls die wordt gegeven aan de kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen draagt bij aan de inzet van het kabinet om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland over de hele linie te verbeteren. De komende periode wordt gezamenlijk met de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius verder gewerkt aan de invulling van het Bes(t) 4 Kids-programma.